Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M)

Download (0)

Full text

(1)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Närvarande

Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M)

Peter Janson (S) Bo Dannegren (C) Eva Bengtsson (S)

Tjänstgörande ersättare Owe Hjortmarker (FP) för Göran Paulsson (M)

Ersättare Ero Ahola (S)

Othmar Nekham (MP) Denisa Ruca (S)

Tjänstemän Per Ola Svensson, sekreterare Anders Ramberg, förvaltningschef

Paragrafer §§1-7

Justering Ordföranden samt Eva Bengtsson

Underskrifter Sekreterare ...

Per-Ola Svensson

Ordförande ...

Ingemar Johansson

Justerare ...

Eva Bengtsson

Protokollet justerat 2016-02-01 och anslaget 2016-02-02

Underskrift ...

Per-Ola Svensson

(2)

2 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Miljö- och hälsoskyddsnämndens bokslut 2015

Dnr 2014-0435

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att lägga bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 till handlingarna.

_____

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden överlämnat bokslut för verksamhetsåret 2015

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-01-21 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(3)

3 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bokslut 2015 - hantering av överskott

Dnr 2014-0435

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att lägga bokslutet för verksamhetsåret 2015 till handlingarna och överlämna upplupit överskott utan egna äskanden.

_____

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden överlämnat bokslut för verksamhetsåret 2015. Nämnden gör ett överskott på ca 1250 t kr.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-01-20 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(4)

4 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Revidering av delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun

Dnr 2016-0113

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bordlägga ärendet fram till mars månads sammanträde.

_____

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser årligen över den delegationsordning som gäller för nämndens verksamhetsområde. Genomgången syftar till fånga upp förändringar i lagstiftningen, rätta

eventuella felaktigheter och också anpassa delegationsordningen till verksamhetens behov.

De ändringar som föreslås är anpassning till förändringar i plan- och bygglagen rörande borttagandet av begreppet ”enkelt planförfarande” och delegation på att avge yttrande över förhandsbesked och behovsbedömningar. Delegationen inom livsmedelsområdet anpassas till delegationsordningens allmänna begränsningar samt förtydligas avseende vitesbelopp. För naturvårdens tillsynsärenden anpassas texten till nämndens nuvarande uppdrag.

Delegationsordningen kompletteras också med två nya lagstiftningsområden:

”Lag(SFS 2013:363) om kontroll av ekologiska produkter” och ”Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.”

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-01-20 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Ordförande Ingemar Johansson (C) yrkar att ärendet bordläggs och tas upp för avgörande vid nämndens sammanträde i mars.

______

(5)

5 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Delegationsbeslut november och december 2015

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

_____

___

(6)

6 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade ärenden till handlingarna:

- Rapport 2015:18 Kontroll av livsmedelshantering på vård, skola och omsorg hösten 2015.

- Rapport ”Märkning av livsmedel” Miljösamverkan Västra Götaland/Halland 2015”

- Rapport 2015:17 – Kontroll av livsmedelsbutiker hösten 2015

- Överklagande av föreläggande om försiktighetsmått den 22 september 2015, Tröinge 6:78

Beslut från Länsstyrelsen.

Dnr 2015-0826

- Rapport 2015:19 Kontroll av restauranger hösten 2015

_____

(7)

7 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kurser och konferenser

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar till protokollet att information lämnats från

Othmar Nekham (MP) om konferens ”Hållbar Kommun”, från Peter Janson (S) om konferens

”Avlopp och kretslopp” och från vice ordförande Bengt Hackberg (S) om 2016 års miljömålskonferens.

_____

(8)

8 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Falkenbergs kommuns miljöpris

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar att uppdra åt ordförande Ingemar Johansson (C) att efterhöra hur arbetet med kommunens miljöpris genomförs.

_____

Redogörelse för ärendet

Eva Bengtsson (S) uppmärksammar nämnden på att något miljöpris för 2015 inte har delats ut och att hemsidan inte är uppdaterad

Förslag och yrkanden

Ordförande Ingemar Johansson (C) föreslår att han efterhör hur arbetet med kommunens miljöpris genomförs.

_____

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :