Kallelse till beredningen för medborgardialog och integration

Full text

(1)

Kallelse till beredningen för medborgardialog och integration

Datum 2022-05-12

Tid 18:00

Plats Myggdalen samt digitalt

Ordförande Christoffer Holmström

Sekreterare Helena Rindborg

Dagordning

Nr Ärende

1 Återrapportering av uppdrag om ökat valdeltagande

2 Återrapportering av medborgardialogen den 22 april kring klimatplanen och hållbarhetsfrågor

3 Svar på motion angående anslagstavlor i Tyresö kommun * 4 Uppmärksammande av Stockholm Pride

5 Uppmärksammande av den internationella dagen för demokrati 15 september 6 Revidering av sammanträdesdatum för BMI 2022

Med reservation för ev. tillkommande ärenden.

* Ärenden som även ska behandlas i kommunfullmäktige.

(2)

Återrapportering av uppdrag om ökat valdeltagande

Ärende 1 Diarienummer 2022/VN 0011 004

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

En kommunikationsplan för valet 2022 har tagits fram med syfte att tydliggöra hur information om valet kommer att se ut samt hur invånare i Tyresö

kommun kan uppmuntras att använda sin röst och därigenom nå ett högt valdeltagande. I planen har särskild hänsyn tagits till kommunstyrelsens

uppdrag om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande som gavs 2021-10- 05 §233.

Uppdraget om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande gavs initialt av Kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107 till beredningen för medborgardialog och integration. Uppdraget bereddes och återrapporterades till kommunstyrelsen 2021-10-05 § 233. Återrapporteringen resulterade i två nya uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen. Det ena uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning vilket återrapporterades till valnämnden 2022-01-31 § 2 och det andra

uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka informationen om valet vilket återrapporterades till valnämnden 2022-03-10 § 12 genom en muntlig presentation.

Informationen går nu till beredningen för medborgardialog och integration för att noteras och en muntlig presentation av kommunikationsplanen kommer att hållas på sammanträdet.

Bilagor

Valnämnden protokollsutdrag 2022-03-28 § 12.pdf

Tjänsteskrivelse kommunikationsplan för allmänna val 2022.pdf Kommunikationsplan valet 2022.pdf

(3)

Återrapportering av medborgardialogen den 22 april kring klimatplanen och hållbarhetsfrågor

Ärende 2 Diarienummer 2022/KS 0069 002

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beredningen för medborgardialog och integration har genomfört en

medborgardialog tillsammans med Tyresö kommuns hållbarhetsstrateg den 22 april 2022. Detta skedde i linje med Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24 § 199 att möjliggöra för den politiska ledningen, representanter från

oppositionen, nämnders ledamöter, styrelsers presidier, relevanta förvaltningar samt övriga berörda parter att träffa intresserade medborgare.

Medborgardialogen fokuserade på hållbarhetsfrågor och två seminarium genomfördes med möjlighet till medborgardialog mellan dem och efteråt.

Seminariet under förmiddagen riktade sig till elever och det deltog 65 elever från högstadiet på Nyboda skola och Dalskolan samt gymnasieelever från Tyresö Gymnasium. Lunchseminariet var en öppen inbjudan till medborgare i Tyresö kommun där det deltog ca 20 personer.

Tematiken för dagen var hållbarhet och seminarierna byggde på ett förslag till Tyresö kommuns klimatplan. Elever och medborgare fick komma med synpunkter och ställa frågor. Frågor riktade till politiker uppmuntrades att lyftas efteråt i samband med medborgardialogen. Diskussionen

sammanfattades skriftligt och bidrog till ett presentationsunderlag inför det politiska beslutet.

Bilagor

PM Resultat av klimatdialog april 2022.pdf

Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-03-10

§ 5.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 199 (1).pdf

(4)

Svar på motion angående anslagstavlor i Tyresö kommun

Ärende 3 Diarienummer 2022/KS 0055 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalles.

Beskrivning av ärendet

Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande anslagstavlor. Motionärerna föreslår att återinföra fysiska anslagstavlor på centrala platser i Tyresö Kommun.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration samt till kommunledningsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i tjänsteskrivelsen hur förvaltningen tidigare arbetade med anslagstavlor, kostnader för detta och varför det beslutades att avskaffa anslagstavlorna. En enklare omvärldsbevakning har även genomförts vilken presenteras i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeutlåtande

Vänsterpartiet har genom Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson inkommit med en motion om att återigen sätta upp kommunala anslagstavlor i Tyresö.

Det har tidigare funnits kommunala anslagstavlor i Tyresö, som kommunen snarare använde för att informera kommunmedborgare om det som händer i kommunen. Att det behovet ska fyllas med fysiska anslagstavlor bedöms inte vara rimligt. Det är inte heller motionärernas intention att funktionen ska vara en information från kommun till medborgare.

Motionärerna visar på ett behov bland kommunens medborgare och

föreningar att anslå vissa saker för att informera varandra. Det kan till exempel handla om bortsprungna djur, föreningsevent eller andra saker. Vi delar uppfattningen om att många kommunmedborgare och föreningar saknar de möjligheter som anslagstavlor ger.

Då kommunen inte kommer att ansvara för innehållet på anslagstavlorna utan endast underhålla anslagstavlorna från skadegörelse och klotter inom den

(5)

ordinarie felanmälan kan anslagstavlor ge ett efterfrågat mervärde till

kommunens medborgare till en relativt liten kostnad. Det är också en möjlighet att ge kommunens medborgare och föreningar ett forum att dela information med varandra som skulle vara ett komplement till de forum som finns.

Därför föreslås motionen bifallas.

Bilagor

Tjänsteskrivelse svar på motion om anslagstavlor.pdf Motion om anslagstavlor i Tyresö kommun (V).pdf

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-11-25 § 143.pdf

(6)

Uppmärksammande av Stockholm Pride

Ärende 4 Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut

- I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 221 ge

presidiet tillsammans med kommunkansliet i uppdrag att planera och genomföra uppmärksammandet av Stockholm Pride.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för

medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen samt Stockholm Pride. Stockholm Pride infaller i år den 1 till den 7 augusti. Tidigare år har Stockholm Pride uppmärksammats av Tyresö kommun genom att färga övergångställen i regnbågens färger.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

(7)

Uppmärksammande av den internationella dagen för demokrati 15 september

Ärende 5 Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut

1. En medborgadialog på Tyresö gymnasium den 7 september genomförs för att uppmärksamma den internationella demokratidagen.

2. Ge presidiet tillsammans med kansliet i uppdrag att planera genomförandet av medborgardialogen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för

medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella dagen för demokrati som infaller den 15 september är en av de dagarna.

På sammanträdet för beredningen för medborgardialog och integration 2022- 03-10 § 6 beslutades att presidiet tillsammans med kansliet ska planera genomförandet av demokratidagen utifrån sammanträdets diskussioner och återrapportera under sammanträdet 2022-05-12.

Presidiet föreslår att fokusera uppmärksammandet av demokratidagen till den 7 september som infaller i veckan före de allmänna valen. Förslaget är en

medborgardialog på Tyresö gymnasium där elever får träffa förtroendevalda under lunchen. Medborgardialogen planeras tillsammans med lärare och integreras i undervisningen.

Bilagor

Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-03-10

§ 6.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

(8)

Revidering av sammanträdesdatum för BMI 2022

Ärende 6 Diarienummer 2021/KS 0266 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut

- Sammanträdesdatum 2022 för beredningen för medborgardialog och integration samt planeringsdag fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet

Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration ska beredningen planera för sex årliga sammanträden vilket beslutades under sammanträdet 2021-12-02 § 20. En planeringsdag den 24 augusti 2022 ingick även i beslutet vilken skulle genomföras om behov fanns. Presidiet gör nu bedömningen att så inte är fallet och föreslår att planeringsdagen istället infaller den 13 oktober 2022 i samband med det planerade sammanträdet.

Förslaget till beslut påverkar inte datumen för sammanträden utan endast planeringsdagen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2021-12-02

§ 20.pdf

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :