Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Havsbadskoloni Årsmöte 2008

Full text

(1)

Typ av möte:

Årsmöte

Mötesdatum:

2008-02-19

Närvarande:

52 personer som representerade 41 kolonilotter.

§ 1

Mötets öppnande.

Carin Bengtsson hälsade de närvarande välkomna till årsmötesförhandlingarna.

§ 2

Fastställande av dagordning.

Mötet godkände den utsända dagordningen efter komplettering och att några stavfel rättats till samt att punkt 19 läggs direkt efter punkt 6.

Punkt 13 rättades till 2008, punkt 14a kompletterades med kassör och punkt 17 rättades till 2009.

§ 3

Val av ordförande att leda förhandlingarna.

Jill Nordstrand valdes att leda årsmötet.

§ 4 Val av

protokollförare.

Sven-Olof Nilsson valdes att föra protokoll.

§ 5

Val av två

justeringsmän tillika rösträknare.

Birgitta Röström, nr 90 och Jan Hultman, nr 76 valdes till justerare och rösträknare.

§ 6

Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Mötet ansåg att kallelse skett i behörig ordning.

§ 19

Information om Vatten- och avloppsfrågan.

Per-Anders Milde redogjorde kortfattat för den tillsatta arbetsgruppens hittillsvarande arbete med avseende på vattenfrågan.

Lars-Olof Larsson från Runstenens Sommarstugeförening på Smittska Udden var särskilt inbjuden för att berätta om problem som varit, hur de lösts och hur deras förening löst vatten- och avloppsfrågan.

Många problem uppstod eftersom det var olika myndigheter som var inblandade och som skulle ge tillstånd. Genom att kalla Kretsloppskontoret och Stadsbyggnadskontoret till ett gemensamt möte med föreningen, fick man en dialog mellan alla inblandade

(2)

på en och samma gång.

Lars-Olof berättade om EU-beslutet angående vatten och avlopp är svävande med avseende på tidpunkt, men att västkustens kustkommuner kommer att prioriteras.

Det är bäst att börja söka tillstånd hos Miljökontoret eftersom dessa är enklast att tillfredsställa. Därefter kontaktades Göteborg Vatten och sedan Stadsbyggnadskontoret. Efter detta skall alla tillstånd vara klara.

Man beräknade att cirka 6 000 meter grov slang skulle gå åt, vilket inköptes. Föreningen tog kontakt med Energiverken och Telia för att kolla om det inte gick att göra en sambyggnad av alla ledningar. Energiverken och Telia nappade på förslaget och Energi ”bjöd” på schaktningen. Föreningen drog alla rör som el och tele skulle läggas i parallellt med rördragningen för vatten och avlopp. Rördragningen gjordes kollektivt av alla i föreningen genom att jobba varje lördag hela sommaren. De som inte var med och arbetade debiterades 700:-.

Kostnaderna för de olika delarna har varit:

6 000 meter slang á 15:- per meter, diverse slang och kopplingar drygt 2 000:- per hus, påkopplingsavgift till kommunen för provisorisk anläggning 2 000:- per år, behållare, pump, el-central och diverse 24 600:- per hus.

Vid beställning av behållare och pump togs en handpenning på 5 000:- ut som beställningsavgift.

Hela anläggningen betalades med egna medel. Alltså inga banklån.

Man beräknar att anläggningen skall tas i drift under våren 2008.

Lars-Olof tackades med en kraftig applåd.

Arbetsgruppen på Stora Varholmen jobbar vidare.

§ 7

Styrelsens

förvaltningsberättelse.

Mötet godkände och fastställde förvaltningsberättelsen.

§ 8

Ekonomisk redovisning och fastställande av balansräkning.

Claes Lindroth föredrog den ekonomiska redovisningen varvid såväl resultaträkningen som balansräkningen godkändes och fastställdes.

John Alenvret frågade om den ökade vatten- och elförbrukningen och varför Öckerö debiterar vattenkostnaden.

Claes svarade att ökningen av el är försumbar medan såväl förbrukning och pris på vatten ökat. Göteborg Vatten levererar vatten till Öckerö och har mätstation på Hjuvik. Därför är det Öckerö som debiterar oss.

§ 9

Revisorernas berättelse.

Sigge Wallin läste upp revisionsberättelsen. Denna godkändes av mötet.

§ 10

Fråga om ansvars- frihet för styrelsen.

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.

(3)

§ 11

Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkningen.

Mötet godkände att årets överskott förs över till eget kapital.

§ 12 Motioner/

Propositioner.

1. Styrelsen, Egen föreningsflagga.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

2. Styrelsen, Serveringsdisk vid dansbanan.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

3. Styrelsen, Bastu vid Solviken.

Carin redogjorde för bakgrunden till att bygga bastun som en

”privat” förening med möjlighet att ansluta sig i efterhand. Viss diskussion följde på detta, varvid omröstning med votering genomfördes. Voteringen visade att 32 röstade ja för en privat bastu och att 5 röstade nej.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag med

förtydligandet att alla kostnader skall bäras av bastuföreningen.

Det vill säga anläggningskostnader, löpande fasta såväl som rörliga kostnader som underhåll, uppvärmning, el och dylikt.

4. Styrelsen, 75-årsfest.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

En arbetsgrupp bestående av Claes Lindroth, adjungerad,

Sven-Olof Nilsson, Hans Bornsjö, Christian Röström och Lennart Onsholm tillsattes.

5. Utkast till Ordningsregler för Stora Varholmens Havsbadskoloni.

Utkastet diskuterades och skall kompletteras efter hand samt delges samtliga kolonister.

Bland annat togs frågan om kopplade katter upp. Detta är djurplågeri och får inte förekomma. Däremot skall katter vara märkta samt vara under uppsikt.

Skrotade kylskåp och vitvaror får inte bara ställas ner vid sopcontainern utan skall fraktas ner först när skrotcontainern kommer.

Föreningens skottkärror skall köras tillbaka till Brygghuset efter användandet. Om en skottkärra går sönder, skall detta omedelbart anmälas till Föreståndaren så att den kan lagas.

§ 13

Förslag till arbetsplan samt fastställande av avgifter för 2007.

Mötet godkände arbetsplanen och avgifterna.

Arbetsdagar bestämdes preliminärt till den 10 maj samt den 7 juni med samling klockan 11.00 vid dansbanan.

Håkan Bornsjö ansåg att arbetsplanen bör kompletteras med ytterligare en arbetsdag på hösten. Detta med tanke på trampoliner och badplattformar som skall tas in. Beslut fattas på halvårsmötet den 8 juni.

(4)

§ 14

Val av styrelse.

Följande val gjordes:

Mandat Mötet valde:

a) Ordinarie ledamot, kassör på ett år Claes Lindroth b) Föreståndare på ett år Lennart Onsholm c) En suppleant på två år Lisa Donnerdal Revisor på två år Lars-Göran Unger

§ 15

Val av FGK-ombud. Mötet överlät till styrelsen att utse representanter.

§ 16

Val av festkommitté.

Mötet valde:

Lena Mark, hus 61 Malin Jansson, hus57 Anna Onsholm, hus nr 35 Jan Hultman, hus nr 76

§ 17

Val av valberedning.

Till valberedning valdes Sture Mattsson och Jill Nordstrand.

§ 18

Övriga frågor. • Färjetrafiken:

Claes Lindroth informerade om turerna med uppsagt avtal, förhandlingar och nytt avtal med en kraftigt bantad turlista.

Det tidigare priset var mycket fördelaktigt i och med att Wikeryds hade trafikavtal med Öckerö kommun, vilket nu har upphört.

John Alenvret föreslog att vi skall gå ut och undersöka alternativa möjligheter till upphandling, eventuellt på Internet samt att även gå till kommunen och begära mera anslagspengar.

Håkan Bornsjö tycker att det är mycket pengar vi lägger på färjan.

Sigge Wallin replikerade att kommunens bidrag är till för att upprätthålla trafiken.

Sture Mattsson påpekade att arrendeavtalet går ut 2010 och att trafikavtalet tas upp då.

En arbetsgrupp bestående av Claes Lindroth, Hans Nordström och Lars-Göran Unger tillsattes för att se över trafiken.

• Halvårsmötet kommer att hållas den 8 juni klockan 11.00 på dansbanan. Kallelse kommer att sättas upp på

anslagstavlan.

• Lennart Onsholm vädjade till alla om att se upp för vattenläckage när vattnet släpps på till våren. Någonstans på ön finns en läcka som måste hittas.

• Lennart Onsholm meddelade att dansbanan kommer att målas i färg som Föreståndaren bestämmer.

• Flaggstångsfästet vid dansbana verkar vara dåligt och skall ses över.

(5)

§ 20

Mötets avslutning

Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande Protokollförare

____________________________________________________________

Jill Nordstrand Sven-Olof Nilsson

Justeringsmän

____________________________________________________________

Birgitta Röström Jan Hultman

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :