• No results found

JURIDISKA FÖRENINGEN S T O C K H O L M

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JURIDISKA FÖRENINGEN S T O C K H O L M"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

J URIDISKA FÖRENINGEN

S

T O C K H O L M

Postadress: Besöksadress: Telefon: Org. nr. E-post: Webb:

Frescativägen 16 Frescativägen 18 08-156971 802008-9614 info@jurstud.com www.jurstud.com 114 18 Stockholm Juristernas hus

Bilaga 1

PROTOKOLL FÖRT VID ARBETSUTSKOTTETS MÖTE DEN 24 MARS 2012

§ 1. Mötets öppnande

Hrafn öppnade mötet klockan 16:21

§ 2. Städdag

AU rekommenderade styrelsen att besluta om en städdag en lördag i mitten av april.

§ 3. Ordning i styrelserummet

AU rekommenderade styrelsen att uppdra åt borgmästaren samt sekreteraren att finna en lämplig lösning i samband med städdagen.

§ 4. Det nya fadderiet (se bilaga 1)

AU rekommenderade överfaddern att inkomma med information till AU om informationspunkter innan det att de tas upp på styrelsemöten.

§ 5. Ansvarsområden vid Recentiorsfesten (se bilaga 1)

AU rekommenderade styrelsen att avslå förslaget om förändrade ansvarsområden vid Recentiorsfesten då AU menar att detta är en föreningsfest som är frikopplad från insparken samt att det ligger på klubb och fadderiet att samverka.

§ 6. Debatt om Juristutbildningens framtid (se bilaga 1)

AU rekommenderade överfaddern att utveckla vad som ska åstadkommas med debatten då reformen är genomförd. AU vill även betona att detta skulle vara en fråga för studiefrämjandegruppen eller Linjerådet.

§ 7. JFs marknadsföring (se bilaga 1)

AU rekommenderade styrelsen att avslå förslaget om återinförande av ett nyhetsbrev.

§ 8. Föreningspub (se bilaga 1)

AU rekommenderade överfaddern att utveckla frågan.

§ 9. Information kring hur det går med studiefrämjandegruppen (se bilaga 1) AU rekommenderade styrelsen att bordlägga frågan då en skriftlig presentation håller på att framställas samt kommer att framföras muntligt vid nästkommande styrelsemöte.

§ 10. Inköp av nytt ljudsystem till Wallenberg (se bilaga 2)

AU rekommenderade styrelsen att anta motionen om inköp av nytt ljudsystem till Wallenberg

(2)

J URIDISKA FÖRENINGEN

S

T O C K H O L M

Postadress: Besöksadress: Telefon: Org. nr. E-post: Webb:

§ 11. Övriga frågor Inga övriga frågor

§12. Mötets avslutande

Hrafn avslutade mötet klockan 16:51

(3)

J URIDISKA FÖRENINGEN

S

T O C K H O L M

Postadress: Besöksadress: Telefon: Org. nr. E-post: Webb:

Frescativägen 16 Frescativägen 18 08-156971 802008-9614 info@jurstud.com www.jurstud.com 114 18 Stockholm Juristernas hus

Bilaga 1 Hej!

Jag har en informationspunkt ang. Det nya fadderiet. Tänkte redogöra 5min om den nya organisationen, vilka problem den löser och varför vi inför den. Ni får avgöra själva om ni vill ha det som en beslutspunkt istället, kan ju se bättre ut om styrelsen beslutar om det men det är ju ingen nödvändighet. Den nya organisationen förklaras bäst muntligt, jag kan förstå AU:s behov av att diskutera detta om det ska beslutas. Det får ni gärna göra men det är inte jättebråttom och kan lika gärna beslutas på efterföljande styrelsemöte så ni hinner diskutera saken. Jag vill dock presentera förslaget muntligen inför alla när jag finns tillgänglig för frågor.

Dessutom föreslår jag ändrade ansvarsområden vad gäller reccen. Klubb ska fortfarande ha huvudansvaret på sittningen självklart men av rent praktiska skäl och i och med fadderiets intresse av att Reccen ska bli så bra som möjligt föreslår jag följande:

-Fadderiet ansvarar för marknadsföring för hela utbildningen, biljettsläpp, beställning av mat, bokning av toastmasters, kontakt med lärare, besvara frågor m.m.

-Klubb ansvarar för genomförandet under kvällen med hjälp av ett arbetslag från fadderiet.

Förslaget grundas på att många hör av sig till mig vad gäller sittningen med frågor, att det utåt sett framstår som att fadderiet anordnar sittningen och att en dålig recentiorsfest kan påverka hela helhetssynen på insparken. Recentiorsfesten bör därför inte ingå i det system som vi har nu med kurssittningar som C2 eftersom Reccentiorsfesten omfattar fadderiets verksamhet.

Mitt förslag är att fadderiet tillåts lite mer befogenheter, och få lite mer inflytande på denna fest. Jag föreslår detta delade ansvar för att jag, och FLG ska kunna fatta beslut och vara ute i god tid. Jag ser det som en naturlig utveckling nu när fadderiet är en stabil och stark

kommitté. Recentiorsfesten bör på detta sätt bli väl planerad med god framförhållning då fadderiets enda uppgift är insparken. Klubb har å andra sidan flera event i veckan som måste hållas reda på. Detta är på inget vis att betrakta som något ont mot klubb, utan förslaget grundar sig på fadderiets behov av att kunna avsluta insparken i den anda som den påbörjats.

Jag föreslår tillsättandet av en arbetsgrupp för anordnandet av en debatt om

juristutbildningens framtid i samband med att den nya juristutbildningen införs. Jag vill ingå där, jag förelslår att även FLG,marknad och infosek, samt en medlem från AU ingår i

gruppen. Styrelsemedlemmar som detta intresserar får gärna ingå i gruppen. Jag vill även öppna för diskussion kring detta under mötet. Debatten bör äga rum runt måndadskiftet i augusti/september. Debatten ska beröra den affärsjuridiska dominansen vs avsaknaden av övriga byråer/arbetsgivare, betygshetsen och den skeva bild som framställs i början av utbildningen, samt övriga punkter som inkommer från våra medlemmar. Tanken är att detta

(4)

J URIDISKA FÖRENINGEN

S

T O C K H O L M

Postadress: Besöksadress: Telefon: Org. nr. E-post: Webb:

ska bli riktigt stort med viktiga pjäser som är med, samt studenter på juristutbildningen. Jag vill ex. att pressen ska vara med(ex dagens juridik), lärare, representanter från arbetslivet, inspektor, juridiska föreningars styrelser i sverige m.m. Vi har en stor chans att fixa många problem på juristutbildningen i samband reformen och jag hoppas att så många med mig är sugna på att dra sitt strå i stacken.

Ang. JF:s marknadsföring

Vi har ju en massa emailadresser i databasen. När ska vi införa ett nyhetsbrev igen?

När ska vi boka in föreningspuben som klubb föreslagit? (bra att detta tas upp när alla är samlade i egen hög person)

Önskar även information hur det går för Studiefrämjandegruppen

Det saknas protokoll på hemsidan.

Vänligen Dino

(5)

J URIDISKA FÖRENINGEN

S

T O C K H O L M

Postadress: Besöksadress: Telefon: Org. nr. E-post: Webb:

Frescativägen 16 Frescativägen 18 08-156971 802008-9614 info@jurstud.com www.jurstud.com 114 18 Stockholm Juristernas hus

Bilaga 1

Motion om inköp av ljudsystem till bl.a. Wallenberg

Bakgrund

Idag saknar vi ett ordentligt ljudsystem till Wallenberg och Punschverandan. Jag anser att vi bör kunna erbjuda möjlighet att spela upp ljud till föreläsningar/seminarier. Ett nytt

ljudsystem skulle även öppna upp för möjligheten att erbjuda ljudspelning vid andra arrangemang som mindre sittningar och andra sociala tillställningar.

Ljudsystem - prisbild

Ace IX500 (2.1)m, webhallen, 479 kr

Alternativt

Sony högtalare SRS-D4, webhallen, 399 kr

Bägge ljudsystem faller i ”mittenkategorin” kostnadsmässigt och medger en tillräckligt bra ljudkvalitet för att kunna spela film och musik, utan att kosta för mycket.

Jag yrkar därmed:

Att styrelsen beslutar att införskaffa ett nytt ljudsystem enligt prisbilden angiven ovan.

Alternativt

Att styrelsen beslutat att införskaffa ett nytt ljudsystem med en kostnad fastställd av styrelsen.

Hrafn Steiner, Ordförande

References

Related documents

[r]

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS  1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT  4 §  

Styrelsen lägger fram bokslutet för behandling i samkommunstämman efter det att revisorssam- manslutningen och revisionsnämnden gett sina utlåtanden med uppmaning att samkommunstäm-

Öfverström, Niclas grundexamen, grafisk planering icke behörig Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde. SM Förslag: Niclas Öfverström

Om hela semesterpenningen tas ut i form av ledighet, betalas ingen semesterpenning. Om bara en del 

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga.. Som en del av den

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS