Kallelse med föredragningslista

Full text

(1)

Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla

Kallelse med föredragningslista

Ärenden

1 Ändringar i föredragningslistan

2 Dialoger och information (kommunchef Göran Clausson, personalchef Maria Wihlborg,

ekonomichef Eva Lundberg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, simhallsbyggnationen,

bredbandsfrågor, Kronoskogens naturreservat)

3 Arbetsordning för Tillgänglighetsrådet 2015 - 2018 2011/447 2 - 6

4 Svar på motion om rekryteringsplan 2014/131 7 - 9

5 Svar på motion om att avskaffa delade turer för

kommunanställda 2014/125 10 -

12 6 Svar på remiss - Trafik för en attraktiv stad, Sjöbo

kommun 2014/229 13

Torgny Larsson (S) Christian Björkqvist

Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.

Telefon 0417-18253 Christian Björkqvist Telefon "Ange telefonnr" "Ange namn"

E-post: kommun@tomelilla.se

(2)

1 (1)

Tillgänglighetsrådet Gustafs torg 16

273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Gun-Inger Eriksson Tillgänglighetsstrateg Direkt 0417 - 181 59 Mobil 0709 9581 59 gun-inger.eriksson@tomelilla.se

Tomelilla den 30 juni 2014 Dnr Ks 2011/447

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen

Arbetsordning för kommunala

Tillgänglighetsrådet, KTR, 2015 - 2018

Arbetsordningen strukturerar rådets samrådsarbete, representationen och de administrativa rutinerna för de kommande fyra åren. Rådet är knutet till kommunstyrelsen.

Rådets arbete har vidareutvecklats med en verksamhetsplan för varje år.

Den ger en inriktning på rådet, som följer regeringens strategier för de nationella handikappolitiska målen samt de behov som berör personer med funktionsnedsättningar i Tomelilla kommun.

Rådet har både haft dialog och skriftlig information om arbetsordningen.

Efter vissa justeringar har rådet enats om arbetsordningen för 2015 -2018.

De förändringar som gjorts i förhållande till befintlig är bl.a. att;

 Förtydliga rådets målgrupp, som är barn, unga och vuxna mitt i livet.

 Ett av vårens samråd ska ske med KSAU inför budgetberedningen.

 Val av politiska representanter styrs utifrån vilka utskott, nämnder man representerar, för att få lämplig inriktning på rådet.

 En remissgrupp ska bildas från handikapporganisationerna som ska vara remissinstans, arbets-gransknings- och fokusgrupp vid behov.

 Någon tjänsteman(kan variera beroende på ämne) utöver sekreteraren ska bjudas in vid rådets möte, för att få en helhet.

Förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslås anta arbetsordningen för tillgänglighetsrådet och ger valberedningen inför ny mandatperiod i uppdrag att välja representanter till rådet, enligt arbetsordningen.

Gunnel Andersson Gun-Inger Eriksson

Ordförande Tillgänglighetsstrateg

(3)

1

Syfte Kommunala tillgänglighetsrådet är ett

samrådsorgan mellan företrädare för personer med olika funktionsnedsättningar och Tomelilla kommun.

Rådets verksamhet ska bidra till en ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar i Tomelilla.

Samråd I samrådet sker i dialog, utbyte av erfarenheter och information samt i samverkan kring övergripande och prioriterade ämnesområden.

Samrådet är rådgivande kring olika funktions- nedsättningars behov av tillgänglighet och delaktighet.

Rådet är inte beslutande.

Organisation Rådet är placerat under kommunstyrelsen.

Politiska representanterna väljs av kommunstyrelsen.

Handikapporganisationerna väljer sina

representanter. Personer som vill delta i samrådet, men inte tillhör någon organisation bjuds in via verksamheterna eller via andra kontakter muntligt eller på kommunens webbsida.

Målet med samrådet 2015 -2018

Under mandatperioden ska samråd och utveckling ske för personer med olika funktionsnedsättningar. I ett ”Tillgängligt Tomelilla” där alla får möjlighet att delta i samhällslivet och leva i goda livsmiljöer.

Möte 4 – 5 gånger om året genomförs samråd på 2- 3 timmar. Ett av vårens möte är med KSAU.

Datum för samråden bestäms i början av varje år.

Ärende En verksamhetsplan för rådet med prioriterade ämnesområden ska arbetas fram för varje år.

Ärenden kring aktuella samhällsområden och övergripande mål för utveckling av tillgängligheten och delaktigheten.

Arbetsordning för

Kommunala Tillgänglighetsrådet i Tomelilla, KTR

2015 -2018

(4)

2

Inga ärenden av akut karaktär i rådet eller

ärenden, som ska lämnas direkt till kommunens förvaltningar(t.ex. felanmälan).

Inga individuella ärenden.

Rådets målgrupp och

åldersgrupp

Rådets målgrupp är barn, unga och vuxna mitt i livet med olika funktionsnedsättningar.

Barnperspektivet ska finnas med och företrädas av organisation eller föräldrar.

Rådets

representation

Politiskt

4 ordinarie och 4 ersättare. Ordförande utses bland de ordinarie representanterna.

Ordinarie från;

Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden

Familjenämnden

Vård- och omsorgsnämnden Ersättare;

Österlenhems AB styrelse

Kultur och fritidsnämnden

Övriga två från någon av följande;

Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden,

Familjenämnden eller Vård- och omsorgsnämnden.

Representanter för personer med funktionsnedsättningar

8 st. ordinarie med ett antal ersättare upp till 8 st.

Sekreterare, samordnare och föredragande Tillgänglighetsstrateg

Sekreterare är den eller de tjänstemän som arbetar med tillgänglighetsfrågor eller har nära kontakt med brukare, handikapporganisationer och/eller

medborgare.

Det ska alltid finnas minst två tjänstemän med vid rådets möte, för att kunna ge en bredare information eller som erfaren ersättare vid frånvaro.

Verksamhetsrepresentation;

Utifrån verksamhetsplanens planering bjuds tjänstemän eller andra samhällsaktörer in vid

specifika ärendepunkter eller för allmän information.

(5)

3

Deltagarnas roll

Representanterna från de olika organisationerna företräder sina medlemmar.

Alla deltagande representanter har ett ansvar för delaktigheten i samrådets utveckling och

information.

Dialogen och informationen ska vara utvecklande och konstruktiv.

Närvaro Ordinarie representant blir kallad och ersättaren får kallelsen för kännedom.

Kan inte ordinarie meddelar man sin ersättare.

Närvaron ska anmälas för beställning av förtäring.

Ersättarna får delta vid samrådet

Arvode och budget

Rådet har 30 000 kr/år från och med 2015

(samhällsbyggnads budget, sekreterarens tillhörighet)

till rådets verksamhet vid 4-5 möten

till remissgruppens arbetesmöten

till föreläsare och lokaler vid utbildning/temadagar.

ersättning för resor till remissgruppens möte

ersättning för resor vid samverkansmöte i SÖSK för 2 representanter.

Inga arvoden utbetalas till organisationernas representanter eller enskilda personer.

Vid större temadagar kan eventuell ansökan om mer medel lämnas in.

Politikerarvoden utgår inte från ovanstående budget utan från kommunstyrelsens budget.

Rutiner Anmälan av ärende till rådet lämnas skriftligen till sekreteraren via post eller e-post.

Vid första mötet på året ska en verksamhetsplan formuleras för att strukturera rådets inriktning.

Mötestiderna för året bestäms vid första mötet.

Kallelse skickas ut 10 dagar innan samrådet.

Skrivelser till styrelse eller nämnder kan

formuleras, när rådet anser och är eniga om att

skriva till i de olika beslutande organen i kommunen.

(6)

4

Minnesanteckningar förs vid samrådsmötet av sekreteraren.

Minnesanteckningarna skickas till;

rådets representanter

presidierna i styrelserna och nämnderna i kommunen

verksamhetscheferna

Remissgrupp Granskningsgrupp Arbetsgrupp

Fokusgrupp

En remissgrupp. Från rådet ska fyra representanter väljas bland handikapporganisationerna inför ny mandatperiod.

Gruppens uppgift blir att kommentera, granska och utvärdera olika kommunala dokument och planer som skickas till rådet för utlåtande kring

tillgänglighet och delaktighet.

Lämpligt att gruppen träffas i samband med ett ordinarie rådsmöte.

Individuella utskick med önskemål om skriftligt svar kan också förekomma.

Gruppen kan användas som arbetsgrupp då rådet anser, att man har ett ämnesområde eller temadag, som kräver en arbetsgrupp.

Även som granskningsgrupp vid större byggobjekt.

Fokusgrupp. Rådets representanter kan bli tillfrågade att delta i en fokusgrupp i en specifik fråga.

Rådets

information

Tillgänglighetsrådets arbete ska redovisas på kommunens webbsida under rådgivande organ.

Tillgänglighetsstrategen ansvarar för denna redovisning.

Tomelilla den 27 juni 2014

(7)

1 (2)

Kommunledning,

Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Maria Wihlborg Personalchef Direkt 0417-18202 Mobil 0709-958202 maria.wihlborg@tomelilla.se

Tomelilla den 14 juli 2014 Dnr KS 2014/131

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande kring motion, rekryteringsplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Yttrandet från förvaltningen är att det inte finns något behov av en rekryteringsplan för förvaltningen pga av våra kommande

pensionsavgångar 2015 -2020.

Men om kommunstyrelsen av någon annan anledning önskar en rekryteringsplan som komplettering till sättet som förvaltningen redan idag arbetar med rekryteringar så tar förvaltningen fram en sådan under 2014/2015.

Ärendebeskrivning

Motionen hävdar att vi har stora pensioner under de närmaste åren och utifrån detta har ett behov av en s.k. rekryteringsplan.

Att som arbetsgivaren vara förberedd på de rekryteringar som ligger i framtiden är bra, och de enda rekryteringar som man kan planera för är just pensionsavgångar.

Idag är pensionsåldern flytande i Sverige man har rätt att börja ta ut sin allmänna pension vid 61 år och har en rätt att vara kvar i sin anställning till fyllda 67 år.

I våra personalredovisningar väljer vi att redovisa hur många som fyller 65 år under kommande år och de fem följande, då det fortsatt är vanligast att man lämnar sin anställning fyllda 65 år.

2014 har vi några anställda som fyller både 66 och 67 år, vilket är ett tecken på att vi kanske börjar få fler som väljer att jobba kvar lite längre.

I Tomelilla så når 107 personer av våra ca 670 tillsvidareanställda 65 års ålder under perioden 2014 – 2019, det är ca 16 % av våra

tillsvidareanställda. Jämnt utspritt på hela förvaltningen så pratar vi om 21 personer per år. Exempelvis inom Barn och Utbildning så pratar vi

(8)

2 (2)

om 2 lärare som fyller 65 år 2015, 3 lärare som fyller 65 år 2016. Det är inte så att 25 % av våra lärare går i pension de närmaste åren.

Varje chef i förvaltningen är medveten om sina kommande

pensionsavgångar, och frågar sina seniora medarbetare hur de tänker sig sin pension i samband med det årliga medarbetaresamtalet.

Vi har vissa yrken som är svårrekryterade för svenska kommunala arbetsgivare idag. Det är främst distriktssjuksköterskor, seniora

socialsekreterare, tekniska specialyrken, lärare med ämneslegitimation i Ma/fy samt tekniska chefer.

Bedömningen är att lokala åtgärder i Tomelilla inte påverkar den

allmänna bristen av dessa yrken. Naturligtvis är det viktigt att se över så att vi är attraktiva som arbetsgivare för svårrekryterade personer, delvis genom att våga vara differentierade i vad vi kan erbjuda som upplevd förmån. Men största anledningen till varför man söker ett jobb och behåller det är innehåll, förutsättningar och geografi.

Minst en gång om året görs en analys av befintlig lönestruktur i alla yrkeskategorier. Mer en än gång om året i vissa yrken ifall det är aktuellt med en rekrytering, då vi snabbt får en omvärldsanalys när kandidaten för tjänsten anger sitt löneanspråk.

2014 visade analysen av lönestrukturen att en justering av löneläget för våra lärare i åk F-6 behövdes göras för att vår marknadsmässighet skulle vara intakt. Det skedde genom politiskt beslut om extra anslag till lärarna i samband med lönerevisionen.

Kommunledningskontoret

Maria Wihlborg Personalchef Beslutet skickas till:

Maria Wihlborg

(9)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 26 maj 2014

Justerandes sign

Kf § 90 Dnr KS 2014/131

Motion om rekryteringsplan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Leif Sandberg (C) och Christer Yrjas (C) har den 5 maj 2014 inlämnat motion om rekryteringsplan med följande lydelse:

”Under de kommande åren har vi stora pensionsavgångar inom flera viktiga sektorer och funktioner inom vår kommun.

Centerpartiet menar att vi måste vara väl förberedda och redan innan det uppstår ett svårt läge, ha arbetat fram en plan för att inom dessa sektorer, såsom läraryrket där upp till 25% av lärarna - och med större tyngd på vissa enheter, pensioneras inom ett par års tid.

Vi vill därför att kommunstyrelsens kommunförvaltning gör en analys och en rekryteringsplan som ger utrymme för olika instrument såsom överlappande rekrytering, fortbildningsinsatser, traineeplatser och

yrkesintroduktionsplatser. I rekryteringsplanen behöver även kommunens löneläge och konkurrenskraft inom yrkessektorerna analyseras. Planen behöver vara klar i slutet på 2014.

Vi föreslår därför att

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen och dess förvaltning att ta fram en Rekryteringsplan i enlighet med intentionerna i motionen.”

__________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(10)

1 (2)

Kommunledning,

Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Maria Wihlborg Personalchef Direkt 0417-18202 Mobil 0709-958202 maria.wihlborg@tomelilla.se

Tomelilla den 14 juli 2014 Dnr KS 2014/125

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande kring motion, avskaffande av delade turer.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag är att få arbeta fram ett mer detaljerat underlag kring de konsekvenser som ett avskaffande av delade turer skulle innebära ekonomiskt, verksamhetsmässigt och personalpolitiskt inför budgetarbetet under hösten/vintern 2014, där man även ser över sysselsättningsgraderna inom Vård och Omsorg.

Ärendebeskrivning

Delade turer är ett begrepp för när man under ett dygn har två arbetspass med en längre obetald rast mellan, främst under helgdagarna.

Ex. 07.00 – 11.00 rast 5 timmar 16.00 – 22.00

Delade turer är något som används i Tomelilla inom Vård och Omsorg, omfattningen ligger på drygt 50 anställda som har delade turer på sitt schema. Det vanliga är två delade turer på en fem-veckors period.

I Sverige så uppskattar man att ca 150 000 anställda har delade turer på sitt schema och att det är mest vanligt förekommande inom

busstransport och vård.

Anledningen till att delade turer finns är flera. De främsta är verksamhets-, ekonomiska- samt personalpolitiskabehov.

Verksamhetsbehovet baserar sig främst kring att det är vid uppstigning på morgonen och läggning på kvällen som det är som mest

arbetsintensivt hos våra brukare

Ekonomiska krav på att optimera antal anställda och deras

sysselsättningsgrader i förhållande till arbetsuppgifter och brukarbehov.

(11)

2 (2)

Personalpolitiska behov kan handlar om att vi ska erbjuda tjänster som har en rimligt ssgr (sysselsättningsgrad) i balans till de två andra

anledningarna. Samt att befintlig personal vill inte arbeta varannan helg för att få ihop sin ssgr vilket skulle vara ett alternativ till de delade turerna. Personal väljer ofta själv, när de har möjlighet, att hellre arbeta var tredje helg eller två helger på fem veckors period trots att detta innebär att de får delade turer.

Delade turer passar naturligtvis vissa anställda, men den generella

inställningen är att det inte är något som man önskar som anställd, dagen blir upphackad och bor man inte nära arbetsplatsen så slösar man på tid, pengar och energi genom att behöva förflytta sig till och ifrån

arbetsplatsen vid två tillfällen under samma dygn.

Att avskaffa delade turer är naturligtvis möjligt, men det kan inte ske utan att påverkan sker på någon av de tre anledningarna som ovan är angivna, och denna påverkan kan bli exempelvis av negativ art på ekonomin.

Skulle förvaltningen få i uppdrag att utreda frågan vidare under

hösten/vintern föreslår förvaltningen även att en genomlysning sker på sysselsättningsgraderna på tjänsterna inom vården.

Kommunledningskontoret

Maria Wihlborg Personalchef Beslutet skickas till:

Maria Wihlborg och Lisbet Larsson

(12)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 26 maj 2014

Justerandes sign

Kf § 91 Dnr KS 2014/125

Motion om att avskaffa delade turer för kommunanställda

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Ida Abrahamsson (V), Britta Berg (V) och Figge Bergquist (V) har den 30 april 2014 inlämnat motion om att avskaffa delade turer för kommunanställda med följande lydelse:

”I Tomelilla kommun arbetar 40-50 personer i s k delade turer. Två turer på fem veckor.

Delade turer innebär att man arbetar några timmar på morgonen, har några timmars obetald ledighet mitt på dagen och arbetar ytterligare några timmar på kvällen samma dag.

En nyligen gjord undersökning visar, att delade turer inte är bra för

personalens välbefinnande. Det är svårt att hinna med något annat under de lediga timmarna, och någon effektiv vila blir det inte eftersom kvällens arbete väntar och kräver sin uppladdning.

Vi måste vara rädda om våra anställda, som gör ett så viktigt arbete, och erbjuda dem en bra och hälsosam arbetsmiljö!

Därför föreslår vänsterpartiet

Att de kommunanställdas arbetsscheman arbetas om, så att delade turer avskaffas.”

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(13)

1 (1)

Kommunledning,

Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Ida Abrahamsson Direkt

Mobil

ida.abrahamsson@tomelilla.se

Tomelilla den 6 augusti 2014 Dnr KS

Sjöbo kommun

Svar på remiss: Trafik för en attraktiv stad, Sjöbo kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Tomelilla kommun har inget att erinra i ärendet.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommun har fått Sjöbo kommuns trafikplan på remiss för yttrande.

Tekniska nämnden, Sjöbo kommun har tagit fram en trafikplan som omfattar sex orter inom Sjöbo kommun. Trafikplanen är en handlingsplan med

åtgärdsförslag på hur Sjöbo kommun ska nå ett långsiktigt hållbart

transportsystem. Planen tar ett samlat grepp om trafikplaneringen i Bjärsjölagård, Äsperöd, Vollsjö, Lövestad, Sövde och Blentarp samt kopplingar till övriga tätorter i kommunen och till det regionala trafiknätet. Planen syftar till att stödja ett långsiktigt hållbart transportsystem där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. En övergripande strategi för att uppnå detta ingår som en del av trafikplanen.

Samhällsbyggnad

Ida Abrahamsson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :