Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 21 mars 2016, kl

Full text

(1)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby

Måndagen den 21 mars 2016, kl 17.30-20.30

Beslutare Se sida 2

Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram

Kanslijurist Therese Jigsved Ekonomichef Mattias Karlsson VD Torbjörn Swahn

VD Jan Erixon

Protokolljusterare Bo Stigstedt (S) och Eva Svensson (C)

Justeringens plats tid Administrativa avdelningen 2016-03-24 Paragrafer 56-73

Underskrifter Sekreterare

Therese Jigsved

Ordförande

Lennart Nygren

Protokolljusterare

Bo Stigstedt Eva Svensson

ANSLAGSBEVIS(justeringen har tillkännagivits genom anslag)

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-03-21

Datum för anslagsuppsättning 2016-03-24 Datum för anslagsnedtagning 2016-04-18

Protokollets förvaringsplats Administrativa avdelningen

Underskrift

Therese Jigsved

(2)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Michael Svensson (S) Nej Peter Karlsson (C) Ja

Peter Högberg (S) Ja Curt Tyrberg (C) Nej

Cissi Hammar (S) Nej Birger Andersson Dalsjö (C) Ja

Lars-Inge Green (S) Ja Lisbeth Karlsson (C) Ja

Lis Astrid Andersson (S) Ja Bo Svensson (C) Ja

Mustafa Badran (S) Ja Rein Soowik (C) Ja

Kjell Bülow (S) Ja Gudrun Brunegård (KD) Ja

Ali Fenikh (S) Nej Torbjörn Sandberg (KD) Ja

Maria Samuelsson (S) Nej Lars Johansson (V) Ja

Kenneth Björklund (S) Ja Pia Young (V) Nej

Anette Eriksson (S) Ja Caroline Axelsson (MP) Nej

Daniel Nestor (S) Ja Jimmy Alexandersson (FP) Ja

Camilla Green (S) Ja Anneli Jakobsson (SD) Ja

Anders Enqvist (S) Ja Sandor Högye (SD) Ja

Bo Stigstedt (S) Ja Jimmy Rödin (SD) Nej

Micael Glennfalk (M) Ja Kerstin Högye (SD) Ja

Magnus Gustafsson (M) Ja

Niklas Gustafsson (M) Ja

Claes Wetterström (M) Ja

Lisa Blom (M) Ja

Morgan Esping (M) Nej

Marie C Nicholson (M) Ja

Tomas Peterson (M) Ja

Håkan Nyström (M) Ja

Presidium Presidium

1:e vice ordförande Björn Swedborg

(M) Ja 2:e vice ordförande Marcus Jonmyren

(C) Ja

Ordförande Lennart Nygren (S) Ja Tjänstgörande ersättare

Tjänstgörande ersättare Marita Lindström (C) Ja

Emily Palenzuela (S) Ja Erik Paulsson (C) Ja

Maja W Enqvist (S) Ja Liselott Bertilsson (V) Ja

Stig Jaensson (S) Ja Annika Fundin (MP) Ja

Johan Blomberg (M) Ja Kjell Jakobsson (SD) Ja

Ej tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare

Kjell Alexandersson (M) Ja Ola Gustafsson (KD) Ja

(3)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 56 Dnr 2016/004

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Stigstedt (S) och Eva Svensson (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Tid och plats för justering är:

Torsdagen den 24 mars 2016, kl 15.30, administrativa avdelningen, Stadshu- set.

_____

Sändlista

Kanslijurist Therese Jigsved

(4)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 57 Dnr 2016/001

Meddelanden och inkomna handlingar 2016

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna:

Meddelande

Meddelanden och anmälningar av inkomna ärenden.

-Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01, KS § 93 om avvikelse från fi- nanspolicyn i finansrapporten.

-Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om ny sammanräkning efter Bengt Barkstam (SD). Ny ledamot är Anneli Jakobsson (SD) och ny er- sättare är Sven-Erik Lönnberg (SD).

-Beslut från Landstinget i Kalmar län, 2016-02-24, § 6, om det regiona- la utvecklingsansvaret i Kalmar län, Id 50797.

-Kommunfullmäktiges ordförande gratulerar Nathea Anemyr till fina utmärkelser med anledning av sitt engagemang för att uppmärksamma Internationella Down’s Syndromdagen den 21 mars genom sitt initiativ

”Rocka Sockorna”.

-Kommunfullmäktiges ordförande påminner om inbjudan till politiker om stärkt lokal attraktionskraft den 29 mars 2016 på Astrid Lindgrens Näs där Marcus Oskarsson och Kristina Alsér deltar. Tyvärr kan inget arvode från fullmäktige utgå.

Vid dagens sammanträde deltar ekonomichef Mattias Karlsson som re- dogör för kommunstyrelsens beslut 2016-03-01, KS § 93.

Deltagande i frågestund Magnus Gustafsson (M)

_____

(5)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 58 Dnr 2016/008 Kod 109

Återrapportering från kommunala bolag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Enligt arbetsordningen skall avrapportering lämnas från de kommunala bola- gen två gånger per år, en gång på våren i samband med årsredovisningen och en gång på hösten efter samråd med respektive bolag.

Avrapportering skall lämnas angående de kommunala bolagens allmänna läge och resultat samt information om sådana ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som fullmäktige har att ta ställning till.

Vid dagens sammanträde lämnas information från följande bolag:

Vimmerby kommun Förvaltnings AB – VD Carolina Leijonram

Vimmerby Energi och Miljö AB och dotterbolag – VD Torbjörn Swahn Vimarhem AB – VD Jan Erixon

Vimmerby Halkbana AB – ordförande Helen Nilsson (S) Vimmerby Fibernät AB – ordförande Helen Nilsson (S)

Deltagande i frågestund Lars Johnsson (V)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Jimmy Alexandersson (L) Håkan Nyström (M) Gudrun Brunegård (KD)

Beslutsunderlag

Powerpointpresentation från Carolina Leijonram, Id 50838.

Powerpointpresentation från Torbjörn Swahn, Id 50835.

____

(6)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 59 Dnr 2016/006 Kod 109

Ledamöternas frågestund

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall ledamöternas frågestund finnas med som en stående punkt på varje sammanträde. En fråga ska vara skriftlig och undertecknad och bör lämnas in i förväg. Frågan kan också framställas un- der ett sammanträde och är frågan mycket kort och enkel behöver den inte vara skriftlig eller försedd med någon förklaring.

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor.

Lars Johansson (V) frågar hur de statliga pengar för att öka bemanningen i äldreomsorgen har använts i Vimmerby? Eva Berglund (S) svarar att hon behöver återkomma med ett mer utförligt svar i april.

Anneli Jakobsson (SD) frågar Helen Nilsson (S) hur det kommer sig att det inte är dyrare med två kommunalråd än ett. Helen Nilsson (S) svarar att vid en total beräkning för hela den politiska organisationen så blir den billigare.

Man har tagit hänsyn till hela den politiska organisationen och ej brutit ut endast kommunalrådsposterna. Arbetsuppgifterna har också ökat.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) ställer fråga till Tomas Peterson (M) angåen- de kollot i Stjärnevik. Kommer det att bli Stjärnevikskollo i sommar? To- mas Peterson (M) kan ej svara, men Peter Högberg (S) svarar att tjänste- männen arbetar utifrån kultur- och fritidsnämndens beslut från i höstas och att det kommer att bli kollo.

Torbjörn Sandberg (KD) ställer fråga om nyföretagande – varför att Vim- merby kommun i bottenträsket kring detta och vad kommer majoriteten att görs i samverkan med oppositionen? Tomas Peterson (M) svarar att det är viktigt att också befintliga företag går bra. Vi har haft uppehåll med nyföre- tagarkurser. Man planerar att ihop med Hultsfred och Västervik att ha nyfö- retagarkurser riktade mot nyanlända.

(7)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Anneli Jakobsson (SD) frågar om ensamkommande på Vimarhaga. Ska Vimarhaga fortsätta att var hem för ensamkommande? Hur förbereds det för mottagande i Nygård, Locknevi? Hur förbereds de ensamkommande och hur ser bemanningen ut nattetid? Eva Berglund (S) svarar att Vimarhaga ska återgå till vård- och omsorgsboende. För närvarande kommer ej så många nya. Hur verksamheten förbereder de ensamkommande att flytta ut till Locknevi är en verksamhetsfråga. Vad gäller bemanning nattetid är det so- vande jour. Krävs det renovering på Vimarhaga efter att de har flyttat? Nej.

_____

(8)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 60 Dnr 2015/541 Kod 109

Interpellation från Gudrun Brunegård (KD) om hur Vimmerby kommun möter upp regeringens 100-miljonerssatsning på mu- sik- och kulturskola ställd till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) – interpellationssvar och debatt

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.

Sammanfattning av interpellationen

Regeringen har beslutat att använda 100 miljoner kronor till Kulturskolan under 2015 för att stödja kvalitetshöjande åtgärder. I Vimmerby har kultur- och fritidsnämnden beslutat att lägga ned i stort sett all musikundervisning.

De behöriga, högskoleutbildade pedagogerna har sagts upp och ska arbetsbe- frias under uppsägningstiden för att nämnden ska avveckla musikundervis- ningen redan från årsskiftet.

Med anledning av regeringes beslut önskar Gudrun Brunegård (KD) svar på följande frågor:

Vilka kvalitetshöjande åtgärder avser du att vidta för att Vimmerby kommun ska kunna ta del av statsbidraget?

Kommer du att ta initiativ till att dra tillbaka uppsägningarna av musiklärare för att Vimmerbys barn även fortsättningsvis ska kunna ta del av musikun- dervisning av behöriga musikpedagoger, i enlighet med regeringens ambi- tioner?

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får ställas och att svar lämnas vid fullmäktiges sammanträde i mars 2016 av kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) då fullmäktige beslutat att kultur- och fri- tidsnämnden ska upphöra.

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Tomas Peterson (M).

(9)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Deltagande i interpellationsdebatt Tomas Peterson (M)

Gudrun Brunegård (KD) Peter Högberg (S)

Beslutsunderlag

Interpellation inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 49873.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25, KF § 19.

Interpellationssvar från Tomas Peterson (M), Id 50801.

____

(10)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 61 Dnr 2016/154 Kod 109

Interpellation från Micael Glennfalk (M) om hur politiken ska ta tillbaka makten över trafikmiljön ställd till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) - interpellationssvar och debatt

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.

Sammanfattning av interpellationen

Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun har långtgående delegation av tra- fikfrågor i kommunen till tjänstemännen. Det har resulterat i att politikerna har för lite inflytande i trafikfrågor. Det finns flera exempel där hänsyn ej tagits i tillräcklig utsträckning. Det senaste exemplet gäller att man helt omotiverat stänger av trafiken på en av centrums matarleder, Sevedegatan.

Idag finns en väl fungerande sommarprocedur vid torget; Sevedegatan stängs kl 18.00 och är stängd till kl 10.00 morgonen efter.

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) är:

Är kommunstyrelsen beredd att ta in trafik- och företagsfrågor till politisk behandling där man kan se att delegationen inte alls tar hänsyn till företag- samheten?

Är kommunstyrelsen beredd att låta fullmäktige ta frågor rörande trafik och företagsamhet för att öka det politiska inflytandet och minska enskilda tjäns- temäns inflytande över frågor som berör så många?

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att interpellationen får ställas och att svar lämnas av Tomas Peterson (M) vid fullmäktiges nästa samman- träde.

Vid dagens sammanträde föreligger interpellationssvar från Tomas Peterson (M).

(11)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Deltagande i interpellationsdebatt Tomas Peterson (M)

Micael Glennfalk (M) Helen Nilsson (S)

Beslutsunderlag

Interpellation inlämnad av Micael Glennfalk (M), Id 50565.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, KF § 50.

Interpellationssvar från Tomas Peterson (M), Id 50799.

____

(12)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 62 Dnr 2016/007 Kod 006

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2016

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt 3 kap 15 § kommunallagen skall varje nämnd redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem.

Av fullmäktiges arbetsordning § 25 framgår att varje nämnd skall lämna redo- visning två gånger per år. Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Är uppdragen ej fullgjorda skall redovisning lämnas om ärendenas status. Nämnderna skall även lämna information om ärendelista vår och höst samt arbetsplan för kom- mande period.

Vid dagens sammanträde lämnar följande nämnder återredovisning:

Kommunstyrelsen – ordförande Tomas Peterson (M) Socialnämnden – ordförande Eva Berglund (S) Överförmyndaren – Peter Högberg (S)

Deltagande i frågestund Ingela Nilsson Nachtweij (C) Gudrun Brunegård (KD) Annika Fundin (MP) Sandor Högye (SD)

Beslutsunderlag

Turordningslista för nämndernas återredovisning 2016, Id 50572.

Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna Id 50570.

Redovisning av hur kommunstyrelsen verkställt fullmäktiges uppdrag från 2015, Id 50787.

____

(13)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 63 Dnr 2016/072 Kod 109

Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för upprät- tande av integrationsstrategi

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen till kommunstyrel- sen med motiveringen att båda motionerna om integrationsstrategi ska be- handlas samtidigt.

Sammanfattning av motionen

Curt Tyrberg (C) har genom motion väckt frågan om tillsättande av en full- mäktigeberedning för upprättande av en integrationsstrategi. Integrationspo- litik och flyktingmottagande är en av de frågor som fått allt större uppmärk- samhet och rönt allt större intresse både från allmänhet och politiker de se- naste åren. Kommunfullmäktige är det organ som bäst representerar väljar- nas röster och för att på bästa sätt ta tillvara på det engagemang som finns hos våra fritidspolitiker så är det av yttersta vikt att en framtida strategi för- ankras så brett som möjligt.

Curt Tyrberg (C) föreslår därför att kommunfullmäktige inrättar en bered- ning som utarbetar ett förslag på en integrationsstrategi. Finansiering av det- ta arbete görs genom ianspråktagande av de av regeringen extra tilldelade medel som kommit kommunen tillhanda för att hantera den rådande flyk- tingsituationen.

Ärende

Vid KF 2015-11-23 § 288 väcktes en motion av Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) att upprätta en integrationsstrategi. Arbetet att ta fram integ- rationsstrategin är ålagt socialchef Anette Nilsson som har tillsatt en arbets- grupp.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12, KS § 18 att att remittera ärendet till socialnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.

Carolina Leijonram, kommunchef förtydligar kring den pågående integra- tionsstrategin.

(14)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag

Deltagande i debatt Erik Paulsson (C) Marie Nicholson (M)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Sandor Högye (SD)

Gudrun Brunegård (KD) Eva Berglund (S)

Yrkanden

Marie Nicholson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Gudrun Brunegård (KD) yrkar med instämmande av Erik Paulsson (C) åter- remiss på motionen med motiveringen att båda motionerna om integrations- strategi ska behandlas samtidigt.

Beslutsgång

Ordföranden finner att två förslag föreligger, varav ett återremissyrkande som ska avgöras först.

Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremit- teras och finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns:

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja.

Den som vill återremittera ärendet röstar nej.

Omröstningen får utfallet 29 ja-röster och 18 nej-röster. För återremiss krävs att en tredjedel röstar för återremiss. Vid dagens sammanträde var 47 närva- rande vilket innebär att det krävs minst 16 som röstar nej för att det ska bli återremiss.

(15)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Ordföranden finner således att kommunfullmäktige beslutat att återremittera motionen med motiveringen att båda motionerna om integrationsstrategi ska behandlas samtidigt.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Curt Tyrberg (C), Id 50228.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck. Motion om tillsättande av en integrations- strategi, 2016-02-10, Id 50359

Kommunstyrelsens beslut 2016-02-16, KS § 75.

____

Bilaga Sändlista

Kommunstyrelsen Socialnämnden

Administratör Liselott Frejd (register över uppdrag till KS)

(16)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 64 Dnr 2015/439 Kod 040

Finansieringspolicy för ITSAM samt svar på fråga angående ändring av förbundsordningen för ITSAM

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ITSAMS förslag till finansieringspolicy och

att Vimmerby kommuns svar på frågan gällande ändring av § 16 i för- bundsordningen är att nuvarande skrivelse ska ändras så att utträdande medlem (kommun) får rätt till ersättning för andel i förbundets till- gångar.

Ärendet

Kommunalförbundet ITSAMS tjänstemannaorganisation har i enlighet med uppdrag från ITSAM-direktionen från oktober 2014 upprättat förslag till fi- nansieringspolicy för kommunalförbundet ITSAM.

Förslaget har presenterats i kommunchefsberedningen 2015-09-16 samt i ITSAM-direktionen 2015-10-01. ITSAM har skickat ut ovanstående till medlemskommunerna för synpunkter i ett remissförfarande.

ITSAM vill ha in Vimmerby kommuns svar och eventuella synpunkter till 2016-03-31.

Utöver synpunkter på innehållet i finansieringspolicyn önskar ITSAM svar på frågan: Ska nuvarande lydelse i förbundsordningen, § 16, gällande utträde ändras så att utträdande medlem får rätt till ersättning för andel i förbundets tillgångar? Idag är skrivelsen i förbundsordningen sådan att ingen utträdande medlem i ITSAM får ersättning för andel i förbundets tillgångar.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-15.

Mattias Karlsson, ekonomichef, redogjorde för ärendet vid kommunstyrel- sens sammanträde.

(17)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att att godkänna ITSAMS förslag till finansieringspolicy

att medlem Vimmerby kommuns svar på frågan gällande ändring av § 16 i förbundsordningen är att nuvarande skrivelse ska ändras så att utträ- dande medlem (kommun) får rätt till ersättning för andel i förbundets tillgångar.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Mattias Karlsson, ekonomichef. 2016-03-09. Id 50674.

Revidering av förbundsordningen. 2015-10-28, Id 49181.

Finansieringspolicy med långsiktiga finansiella mål samt riktlinjer. 2015-10- 28, Id 49180.

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-15, KS § 115.

____

Sändlista

Ekonomiavdelningen ITSAM

(18)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 65 Dnr 2016/055 Kod 111

Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i barn- och ut- bildningsnämnden efter Linda Ungsäter (M) från och med 2016-04-01

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till ledamot och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden från och med 2016-04-01 utse:

Kjell Alexandersson (M).

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 2016-04-01 i utse:

Linda Ungsäter (M).

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja Linda Ungsäter (M) entledi- gande från uppdraget som vice ordförande och ledamot i barn- och ut- bildningsnämnden från och med 2016-04-01 och remitterade ärendet till valberedningen.

Behov föreligger också att välja ersättare i barn- och utbildningsnämn- den efter Kjell Alexandersson (M) då han nomineras till ledamot och vice ordförande.

Vid dagens sammanträde föreligger valberedningens förslag.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från Linda Ungsäter (M), Id 50446.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, KF § 45.

Valberedningens beslut 2016-03-21, VALB § 4.

(19)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

____

Sändlista

Kjell Alexandersson (M) Linda Ungsäter (M)

Barn- och utbildningsnämnden Personalavdelningen

Administratör Liselott Frejd

(20)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 66 Dnr 2016/055 Kod 111

Fyllnadsval av ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Camilla Stridh (S) från och med 2016-04-01

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Camilla Stridh (S) från och med 2016-04-01 utse:

Lis Astrid Andersson (S).

Ärendet

Vid fullmäktiges sammanträde 2016-02-29 förelåg begäran om entledi- gande från Camilla Stridh (S). Kommunfullmäktige beslutade att bevilja Camilla Stridh (S) entledigande från uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden från och med 2016-04-01 och remitterade ärendet till valberedningen.

Vid dagens sammanträde föreligger valberedningens förslag.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från Camilla Stridh (S), Id 50516.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, KF § 46.

Valberedningens beslut 2016-03-21, VALB § 5.

____

Sändlista

Lis Astrid Andersson (S) Barn- och utbildningsnämnden Administratör Liselott Frejd Personalavdelningen

(21)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 67 Dnr 2016/055 Kod 111

Ombud vid samtliga årsstämmor och extra bolagsstämmor i av Vimmerby kommun helägda och delägda bolag under inneva- rande mandatperiod till och med årsstämma 2019 – utse

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att för resterande delen av innevarande mandatperiod till och med årsstämma 2019 till ombud att företräda Vimmerby kommun som ägare vid samtliga årsstämmor och extra bolagsstämmor i av Vimmerby kommun helägda eller delägda bolag utse kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) med förste vice ordförande Björn Swedborg (M) som ersättare.

Ärendet

Behov föreligger att utse ombud till årsstämmor och eventuellt extra bolags- stämmor i av Vimmerby kommun ägda bolag, både helägda och delägda.

Vid dagens sammanträde föreligger valberedningens förslag.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2016-03-21, VALB § 6.

____

Sändlista

Lennart Nygren (S) Björn Swedborg (M)

Ekonomiansvarig Gunilla Andersson Administratör Liselott Frejd

(22)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 68 Dnr 2016/180 Kod 109

Interpellation från Anneli Jakobsson (SD) om frågor om ensam- kommande barn ställd till socialnämndens ordförande Eva Berglund (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att svar lämnas av Eva Berglund (S) vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Sammanfattning av interpellationen

Vimmerby kommun har frikostigt tagit emot ett antal ensamkommande poj- kar och unga män genom avtal med Migrationsverket. Om man bara tar emot unga män blir könsfördelningen alldeles för ojämn. Det är dessutom diskriminerande då unga flickor behöver lika mycket skydd som pojkarna, men flickorna får inte det i Vimmerby kommun. Av alla ensamkommande som kom till Sverige 2015 var 8 % flickor.

Frågor till socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) är:

Varför skriver Vimmerby kommun endast avtal om att ta emot ensamkom- mande pojkar och unga män?

Varför diskrimineras flickorna som också behöver skydd och hjälp?

Varför vill Vimmerby kommun inte medverka till en jämn könsfördelning då vi lever i ett jämställt samhälle?

Beslutsunderlag

Interpellation inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 50655.

____

Sändlista

Eva Berglund (S)

Kanslijurist Therese Jigsved

(23)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 69 Dnr 2016/197 Kod 109

Interpellation om kompetensen inom hemsjukvård, äldre- och handikappomsorg ställd av Gudrun Brunegård (KD) till social- nämndens ordförande Eva Berglund (S) – för beredning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att svar lämnas av Eva Berglund (S) vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Sammanfattning av interpellationen

Vimmerby kommun har ambitionen att ge äldre och personer med funk- tionsnedsättningar god omsorg utifrån individens behov. För att kunna ge detta är det nödvändigt att medarbetarna har relevant utbildning som grund.

Med det som grund ställer Gudrun Brunegård (KD) sju frågor om utbild- ningsinsatser och kompetensutveckling.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger interpellation ställd av Gudrun Brune- gård (KD).

Beslutsunderlag

Interpellation inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 50823.

____

Sändlista

Eva Berglund (S)

Kanslijurist Therese Jigsved

(24)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 70 Dnr 2016/193 Kod 109

Motion om att sätta upp kombinerad papperskorg och askkopp i Storebro – för beredning och framtagande av förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och framtagande av förslag till beslut.

Sammanfattning av motionen

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att sätta upp en kombinerat papperskorg och askkopp i Storebro. Vid busshållplatsen mittemot affären i Storebro är det fullt med cigarettfimpar och annat skräp som ligger på back- en. Det är inte bra för miljön, djur eller människor och det ser heller inte trevligt ut.

Sverigedemokraterna vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att titta på möj- ligheten att sätta upp en kombinerad akskopp/papperskorg vid busshållplat- serna i Storebro samt att sätta upp papperskorgar vid avfarten ner mot Store- bro sportklubb på Ringvägen samt på Kungsvägen, Järnvägsgatan och Skvalmovägen.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD).

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 50809.

____

Sändlista

Kommunstyrelsen

(25)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 71 Dnr 2016/198 Kod 109

Motion om att snabba upp besvarandet av interpellationer– för beredning och framtagande av förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och framtagande av förslag till beslut.

Sammanfattning av motionen

En interpellation är en fråga eller flera frågor från en enskild ledamot i en folkvald församling. Den riktar sig till en person som har ett särskilt ansvar för ett verksamhetsområde, vanligtvis ordföranden i en nämnd eller styrelse.

Interpellationen är ett sätt att lyfta frågor av viss aktualitet och är också ett sätt för oppositionen att få fördjupad kunskap om olika kommunala frågor.

Det är också ett redskap för oppositionen att följa och granska hur majorite- ten arbetar med olika frågor. Det har inträffat flera gånger att det har dröjt flera månader innan en interpellation har besvarats.

Gudrun Brunegård (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att justera kommunfullmäktiges arbetsordning så att det framgår att en reglementsin- lämnad interpellation ska besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter inlämnandet, med enda undantag ifall interpellanten själv blir förhindrad att närvara samt att den person interpellationen ställts till kan överlåta besvarandet till någon annan lämpad förtroendevald för att svaret inte ska bli fördröjt.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD).

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 50830.

____

Sändlista

Kommunstyrelsen

(26)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 72 Dnr 2016/199 Kod 109

Motion om att införa äldreboendegaranti i Vimmerby kommun – för beredning och framtagande av förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.

Sammanfattning av motionen

Gudrun Brunegård (KD) har genom motion väckt frågan om att införa äld- reboendegaranti i Vimmerby kommun. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån sin omsorg om den äldre generationen. Gudrun Brunegård (KD) vill öka de äldres självbestämmande genom att kommunen erbjuder äldre plats i särskilt boende om de själva så önskar utan att det görs en bi- ståndsbedömning. Rätten att få en plats i ett trygghetsboende eller ett särskilt boende ska gälla för alla över 85 år och som har hemtjänst.

Gudrun Brunegård (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheten att införa en äldreboendegaranti för dem över 85 år och lämna förslag på hur detta snarast kan införas i vår kommun.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD). Motionen berör socialnämndens verksamhet. Fullmäktige kan över- lämna motionen för beredning och framtagande av förslag till berörd nämnd.

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen ändå alltid möjlighet att yttra sig över ärendet innan fullmäktige fattar beslut.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 50831.

____

Sändlista Socialnämnden

(27)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

KF § 73 Dnr 2016/ Kod 109

Motion om värdet av barnskötare inom förskolan – för bered- ning och framtagande av förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till barn- och utbild- ningsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.

Sammanfattning av motionen

Annika Fundin (MP) och Lars Johansson (V) har genom motion väckt frå- gan om värdet av barnskötare inom förskolan. Ett politiskt beslut från 1997 säger att varje förskola ska vara bemannad med 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare, men år 2007 togs det ett nytt inriktningsbeslut som säger att barnskötartjänster ska bytas ut mot förskollärartjänster när tillfälle ges och att målet ska vara 100 % förskollärare. Detta beslut har skapat otydlighet och oro i verksamheterna.

Förskolan har ett tydligt uppdrag att bedriva undervisning, men det betyder inte att all personal måste ha pedagogisk utbildning. Vimmerby kommun har svårt att hålla budget, men väljer ändå att fördyra sin verksamhet genom att rekrytera förskollärare istället för barnskötare. Det händer också att barnskö- tare anställs som vikarierande förskollärare utan att gå under LAS eftersom de är obehöriga till tjänsten.

För att kunna skapa en trygg situation för kommunens anställda, en bättre förskoleverksamhet samt en hållbar organisation och ekonomi yrkar Annika Fundin (MP) och Lars Johansson (V) att kommunfullmäktige beslutar

att se över fördelningen av barnskötare/förskollärare inom förskolan för att se hur fördelningen mellan barnskötare och förskollärare ser ut idag,

att ändra inriktningsbeslutet från 2007 och fortsättningsvis sluta byta ut barnskötare mot förskollärare vid pensionsavgångar eller liknande

att barn- och utbildningsnämnden fortsättningsvis arbetar med att hålla för- delning 1/3 barnskötare och 2/3 förskollärare inom förskolan och därmed ha detta i åtanke vid personalrekryteringar.

(28)

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Motionen berör barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Fullmäktige kan överlämna motionen för beredning och framtagande av förslag till be- rörd nämnd. Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen ändå alltid möj- lighet att yttra sig över ärendet innan fullmäktige fattar beslut.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Lars Johansson (V) och Annika Fundin (MP), Id 50841.

____

Sändlista

Barn- och utbildningsnämnden

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :