Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Full text

(1)

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen

TIG

KUNGÖRELSE 2013-01-23

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Tid Måndagen den 28 januari 2013, kl. 18:30.

Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby

Kompletterande handlingar till följande ärenden:

9- Finansiering/borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering kraftvärmeverk Tallholmen - revidering

lO- Vimarhem AB:s nästa byggprojekt bör vara ett Trygghetsboende i Vimmerby tätort

VIMMERBY KOMMUN Kornmunfullmäktige

Vimmerby den 23 januari 2013

LEIF LARSSON Ordförande genom

Therese Jigsved

~~/

Kanslichef

1(1)

(2)

Aren de ••

(3)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-01-22

Protokolljusterare

KS §22 Dnr 199/2011 Kod 370

Finansiering/borgen för Vimmerby Energi & Miljö AB:s invester- ing kraftvärmeverk Tallholmen - revidering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ändra punlcten 3 i kommunfullmäktiges beslut§ 134, 2012-06-25, enligt följande:

uppdra till kommunstyrelsen att för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp till det belopp som beslutats av kommunfullmäktige avseende finansiering av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmverk

Sammanfattning

Som framgår av kommunfullmäktiges beslut§ 134, 2012-06-25, punkt 3, var upplåningen planerad att genomföras under slutet av år 2012. På grund av att projektet har fördröjts har inte upplåningen kunnat genomföras som planerat varför punkt 3 behöver ändras.

Om alternativet enligt punkt 5, kommunfullmäktiges beslut§ 134, 2012-06- 25, kommer att väljas som finansiering/lösning kommer låneramatt behöva ändras. Den totala låneramen på l 256 mnkr kommer inte att påverkas men kommunens låneram kommer att öka medan Vimmerby Energi och Miljö AB:s kommer att minska i motsvarande mån.

Ärendet

Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) planerar att bygga ett nytt kraft- värmeverk på Tallholmen.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har informerats om ärendet un- der 2011 och kommunstyrelsen ställde sig 2011-11-08 positiv till en förfrå- gan om förhandsbesked av kommunal borgen för byggnationen. Kommun- styrelsens positiva besked meddelades till kommunfullmäktige 2011-11-28.

Utdragsbestyrkning

---

/~"'~/

1(5)

(4)

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 2(5)

Kommunstyrelsen 2013-01-22

Protokolljusterare

Informationsmöten om kraftvärmeverket har hållits den 8 maj 2012 och ar- bete pågår med att ta fram en ny detaljplan för området och att erhålla erfor- derliga tillstånd för verksamheten.

VEMAB:s styrelse har 2012-06-12 beslutat att godkänna investering i kraft- värmeverket Tallholmen inom investeringsramen fyrahundra miljoner kro- nor, att för att beslutet skall träda i kraft måste alla erforderliga tillstånd vara klara, att VEMAB:s VD och ordförande ges i uppdrag att efter slutförhand- lingar teckna kontrakt med entreprenörer för byggnation av kraftvärmever- ket på Tallholmen samt att skicka beslutet vidare till ägarna för yttrande.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-25 förelåg en skrivelse från Vimmerby Energi och Miljö AB angående finansiering.

Upphandlingen av finansieringen har påbörjats under maj månad och upphand- lingen kommer omfatta interimsfinansiering/byggnadskreditiv samt långfristig finansiering i form av lån alternativt leasing. För att uppnå lägsta möjliga ränte- kostnad fömtsätts att Vimmerby kommun lämnar borgen för Vimmerby Energi och Miljös förpliktelser gentemot finansiärerna alternativt att Vimmerby kom- mun lånar upp motsvarande belopp för vidareutlåning till Vimmerby Energi och Miljö eller till dess leasingfinansiär. Volymen för borgen alternativt lån kan be- stämmas till375 miljoner kronor.

Räntesäkring

En del av såvällåne- som leasingfinansiering kan komma att löpa med rörlig ränta. Enligt finanspolicyn skall ränteriskerna begränsas. Detta kan ske i form av olika ränteinstmment, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen.

Finanspolicy

Kommunfullmäktige antog 2012-02-07 en ny finanspolicy som anger övergli- pande regler för hur finansverksamheten i kommunkoncernen skall bedrivas och rapporteras. Detaljerade riktlinjer för det finansiella risktagandet återfinns i risk- instmktionen.

Riskinstmktionerna avseende räntederivat avger att skuldportföljens genom- snittliga räntebindning skall vara 3 år med en tillåten avvikelse på max +/- 12 månader. En investering i ett nytt kraftvärmeverk är en långsiktig inve- stering i sig och generar ett långsiktigt finansieringsbehov. Investeringen är primärt känslig för förändringar i räntemarknaden under de första 5 åren, och då det är önskvärt att kunna leverera en stabil fömtsägbar avkastning anses det lämpligt att säkra de finansiella kostnaderna på bästa möjliga sätt initialt så att fömtsägbarhet uppnås. Riskinstruktionen går därfor inte att till fullo tillämpa på den aktuella finansieringen.

Utdragsbestyrkning

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 3(5)

Kornmunstyrelsen 2013-01-22

Protokolljusterare

De finansiella riskerna, främst i form av ränterisk, bör hanteras genom räntede- rivat som kan komma att överstiga de fyra år som anges i finanspolicyn. Därför förordas att Vimmerby Energi & Miljö AB ges undantag, för den aktuella finan- sieringen av nytt kraftvärmeverk, från finanspolicyn att nyttja räntederivat som överstiger finanspolicyns riskinstruktioner med motiveringen att:

• Vimmerby Energi och Miljö AB kornmer ha ett lånebehov på grund av inve- steringen över en längre tid

• Genom användandet av räntederivat kan en säkrare och mer förutsägbar av- kastning uppnås.

Valutasäl{ring

En del av investeringen i kraftvärmeverket kan komma att betalas i utländsk va- luta. Enligt finanspolicyn skall valutariskerna begränsas. Detta sker i första hand genom valutasäkring i form av valutaterminer och valutaoptioner, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Omfattningen av den kommunala borgen varierar mellan bankerna, men utgör i normalfallet viss del av det totala valutabeloppet Borgen gäller således under den begränsade tid som valutasäkringen löper.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-25 redogjorde Roger Carlsson, VD för Vimmerby Energi och Miljö AB, för det planerade kraft- värmeverket på Tallholmen och förslaget till finansiering/borgen för dess genomförande.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25, KF§ 134 följande:

l. för att genomföra finansieringen skall kommunen höja låneramen från 920 till l 295 msek enligt föreliggande förslag

2. byggandet av ett nytt kraftvärmeverk skall finansieras med lån och/eller :fi- nansiellleasing

3. uppdra till kornmunstyrelsen att från och med den 2012-09-01 till och med 2012-12-30, för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp upp till det belopp som beslutas av kommunfullmäktige avseende finansieringen av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmeverk

4. bevilja Vimmerby Energi och Miljö AB om detta skulle bli aktuellt, borgen på maximalt 375mkravseende finansieringen (gällande både lån och lea- sing) av nytt kraftvärmeverk

Utdragsbestyrkning

(6)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 4(5)

Kommunstyrelsen 2013-01-22

Protokolljusterare

5. Vimmerby kommun som alternativ till borgen kan låna ut maximalt 375 msek till Vimmerby Energi och Miljö AB:s eller dess leasegivare förutsatt att leasegivaren pantsätter leasingavtalet till kommunen så att motpartsris- ken blir Vimmerby Energi och Miljö AB

6. ge Vimmerby Energi och Miljö AB undantag från gällande finanspolicy

§ 5.2.2 första punkten möjlighet att teckna längre räntederivat än att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid blir över 4 år. Detta undantag skall endast gälla räntesäkring av finansiering av det nya kraftvärmeverket.

7. bevilja kommunal borgen för de förpliktelser Vimmerby Energi och Miljö AB ikläder sig i samband med ränte- och valutasäkringen avseende finan- sieringen av kraftvärmeverket

8. uppdra åt kommunstyrelsen i samband med undertecknandet av slutgiltig fi- nansiering för kraftvärmeverket att teckna borgen, så som för egen skuld, förutsatt att Vimmerby Energi och Miljö AB i enlighet med fullmäktiges be- slut den 25 juni 2012 presenterat en slutgiltig investeringskalkyl som visar på lönsamhet i nivå med det som tidigare presenterats.

Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiavdelningens förslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ändra punkten 3 i kommunfullmäktiges beslut§ 134, 2012-06-25, enligt följande:

uppdra till kommunstyrelsen att för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp till det belopp som beslutats av kommunfullmäktige avseende finansiering av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärme- verk.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25, KF§ 134.

Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-17, KF§ 244.

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Staffan Leijon, Id 2013.202.

Utdragsbestyrkning

(7)

VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Sändlista

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 5(5)

2013-01-22

justerare

Utdragsbestyrkning

(8)
(9)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-01-22

Protokolljusterare

KS § 36 Dnr 51/2012 Kod 735

Vi marhems nästa byggprojekt bör vara ett Trygghemboende i Vimmerby tätort

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta med ändring av kommunstyrelsens beslut 2013-01-08, KS § 4:

att uppdra åt Vimarhem AB att utreda byggnation av Trygghetsboende i Vimmerby

att tills utredningen förelagts kommunstyrelsen för beslut inte påbörja en byggnation i Vimmerby

att utredningen ska inlämnas före 30 april2013.

Ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-08, KS § 4, förelåg ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) rörande Vimarhems nästa byggprojekt som bör vara ett Trygghetsboende i Vimmerby tätort.

Socialnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) deltog på sam- manträdet.

Vimmerby kommuns allmännyttiga bostadsbolag Vimarhem står i begrepp att bygga ytterligare boende i Vimmerby. Man äger själv två aktuella tan- ter; kv. Pistolsmeden i korsningen Storgatan!Bondebygatan samt kv. Uven, i mellan Drottninggatan-Kungsgatan, i centrum.

Kommunfullmäktige bör uppmana Vimarhem att inrikta nästa byggnation i centralorten på trygghetsboende i kv Uven.

"Trygghets boende för 70-plussare är en ren vinstaffår", skriver tidningen Bofast (5/12) när man beskriver byggnation av Trygghetsboende i Luleå kommun. Skälet till vinsten är att kommunen slipper bygga fler omsorgs- platser, trots att man har kostnad för personal, aktivitetslokal och mer hem- tjänst.

/

Utdragsbestyrkning

1(3)

(10)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-01-22

Protokolljusterare

Man hävdar i Luleå att trygghetsboende i lägenhet fördröjer behovet av kommunal omsorg och därmed sparar man pengar åt samhället.

För att :fa flytta till ett särskilt boende krävs myndighetsbeslut av kommu- nen. Med trygghetsboende byggda av det kommunala bostadsbolaget be- hövs ingen behovsprovning. Hyresgästerna är relativt friska 70-plussare, d v s över 70 år gamla. Eftersom det råder viss svårighet att få 70 plussare att flytta ur sitt relativt billiga boende i villa till ett trygghetsboende i lägenhet ska de lockas med den gemenskap med andra som ett trygghetsboende bi- drar med.

Boendekostnaden blir dyrare för den enskilde, som dock i flyttprocessen fått en rimlig slant för sin villa. Villkoret är dock att trygghetsboendet byggs med konceptet gemensamhetslokal samt värdinna och att det byggs centralt så att närhet till övriga centrala funktioner finns. På det sättet blir det attrak- tivt trots en högre månadskostnad.

Olika kommuner har olika koncept för trygghets boende. Det finns kommu- ner som bygger in restaurang i fastigheten (driven privat) samtmöjlighet att nyttja gemensamma elbilar. Byggs boendet centralt behövs inte detta i Vimmerby, utan man kan nöja sig med att lägenheterna är starkt tillgänglig- hetsanpassade och att det finns gemensamma lokaler.

Ska kommunen eller den enskilde hyresgästen stå för kostnaden av gemen- samhetslokalen i huset? Ordförande Micael Glennfalk (M) tycker det kan vara rimligt att kommunen står för den kostnaden. Kommunen sparar in kostnader när väl hyresgästen blir så gammal att omsorg krävs; då bor man redan i tillgängliga och anpassade lägenheter, att omsorgskostnader för kommunen blir mindre än om man bott kvar i sin villa.

Trygghetsboendet förvandlas med åren till ett mer utvecklat omsorgsboende och måste därför byggas framtidsinriktat. Exempelvis byggdes Granen i Vimmerby som ett trygghetsboende från bötjan, idag är det kö tilllägenhe- terna och de som bor där har mycket omsorg. Men enligt uppgift trivs alla och det är attraktivt boende.

Seniorbostäder är ett annat boende, anpassat för 55-plussare med exempel- vis tröskelfrihet, bredare dörrar, hiss etc. Den typen av boende är också in- tressant eftersom det också leder till att man kan bo kvar längre i sin lägen- het.

När Vimarhem så förtjänstfullt har byggt nytt i Vimmerby har man lyckats väl; lägenheterna har blivit uthyrda och designen och utformningen mycket bra. Men viktigast; man sätter igång en flyttkedja som lösgör annat boende, exempelvis villor i äldre områden.

Utdragsbestyrkning

2(3)

(11)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kornmunstyrelsen 2013-01-22

Protokolljusterare

När Virnarhern nästa gång ska bygga nytt är det viktigt att bostäderna an- passas till den växande äldre befolkningens behov. Kritik har väckts att det- ta skulle innebära kategori boende, men det är just detta som skulle locka de äldre från att lämna sina villor. Just gemenskapen med andra i ungefår samma ålder, möjligheten till aktiviteter i huset, närheten till hemtjänst och service. Att låta äldre flytta in i fastigheter inte tillräckligt anpassade är dels inte tillräckligt attraktivt, dels underlättar det inte kornmunens omsorgs- verksamhet utan ytterligare en flytt kanske krävs.

Kornmunstyrelsen beslutade att föreslå kornmunfullmäktige

att tillskriva kornmunens bostadsbolag Virnarhern att planera för att nästa byggprojekt är en byggnation av Trygghetsboende i Vimmerby.

Kornmunstyrelsen beslutade

att uppdra åt kommunstyrelsens presiclie att överlägga i frågan med Vi- marherns styrelse.

Vid dagens sammanträde lyfts ärendet på nytt.

Beslutsunderlag

PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id 2012.3450.

Kommunstyrelsens beslut 2013-01-08, KS § 4.

Sändlista

Kommunfullmäktige

i

lli/ (/~--;/]/)

u'lfte!Jf!J 7t:e;>1f:%//l

Helen Nilsson' justerare

Utdragsbestyrkning

3(3)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :