Folkdansringen i Örebro län

Download (0)

Full text

(1)

Folkdansringen i Örebro län

V E R K S A M H E T S – B E R Ä T T E L S E

2 0 0 8

(2)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Föreliggande verksamhetsberättelse avseende distriktets 55:e verksamhetsår redovisas härmed för föreningar och enskilda medlemmar.

FÖRTECKNING ÖVER ANSLUTNA FÖRENINGAR 2008-12-31

Örebro Folkdansgille, Örebro 2001

Bygdegillet, Karlskoga 2002

Wadköpings Folkdansgille (IOGT-NTO avd10), Örebro 2003

Lindesbergs Folkdansgille, Lindesberg 2004

Kulturella föreningen, Örebro 2005

Gyttorps Folkdansgille, Nora 2008

Frövi Folkdansgille, Frövi 2009

Lekebergs Folkdansgille, Lekeberg 2011

Folkdanslaget Norrbyringen, Hallsberg 2012

Folkdansgillet Nerkia, Örebro 2014

Kumla Folkdansgille, Kumla 2015

Letälvsgillet, Degerfors 2017

Norra Vätterbygdens Folkdansgille, Askersund 2018 MEDLEMSANTAL SENASTE 6 ÅREN

Medlemmar 2003 2004 2005 2006 2007 2008

- 25 år 30 28 36 39 30 9

25 år - 612 569 576 587 579 543

Totalt 642 597 612 626 609 552

MÖTESVERKSAMHET

Distriktets årsmöte hölls 1 mars i Hallsberg, Folkdanslaget Norrbyringen stod som värd för mötet. På kvällens efterföljande samkväm åt, dansade och spelade ett gäng glada folkdansare.

Distriktsstyrelsen har under året hållit 8 protokollförda styrelsemöten.

Under året har två distriktsmöten ägt rum. Det första mötet hölls den 21 april och det andra den 26 oktober båda i Café Skogen, Örebro.

(3)

DISTRIKTSLEDNING

Distriktet har enligt stadgarna letts av en förtroendevald styrelse, vari ingått medlemmar från fem av de anslutna föreningarna.

STYRELSE

Ordförande Sture Hermansson Folkdanslaget Norrbyringen Vice ordförande Rolf Östman Folkdanslaget Norrbyringen Sekreterare Carola Sandberg Letälvsgillet

Kassör Urban Mossberg Kumla Folkdansgille Ledamot Solweig Svahlin Folkdansgillet Nerkia

Ledamot Rune Sunvisson Folkdanslaget Norrbyringen Sektionsrepresentant Birgitta Sunvisson Folkdanslaget Norrbyringen Dräkt och hantverk Ninni Olofsdotter-Johansson Lindesbergs

Folkdansgille SEKTIONERNA

Barn o Ungdom Vakant

Dans o Musik Birgitta Sunvisson Folkdanslaget Norrbyringen Dräkt o Hantverk Ninni Olofsdotter-Johansson Lindesbergs Folkdansgille REVISORER

Ordinarie Börje Eriksson

Lars Ekström Kulturella Föreningen Suppleanter Kjell Harrysson Folkdansgillet Nerkia

Håkan Hult Lekebergs Folkdansgille VALBEREDNING

Sammankallande Kjell Harrysson Folkdansgillet Nerkia

Valkrets Söder Norra Vätterbygden

Valkrets Norr Lindesbergs Folkdansgille

Valkrets Väster Letälvsgillet

(4)

SEKTIONERNA DANS OCH MUSIK

Året inleddes lördagen den 23 feb. med en polskekurs för nybörjare.

Instruktörer var Stig och Helén Eriksson från Norrköping. Kursen hölls på

”Grottan” Folkets Hus i Hallsberg.

En fortsättning på kursen hölls den lördagen den 19 april i Pålsboda Folkets hus. Här var det även två spelmän med, Kerstin Ingels och Stefan Öberg som spelade till de danser som lärdes ut.

Även i år, närmare bestämt lördagen den 15 mars, hölls en ”Musik och Dansbytardag” på ”Grottan” Folkets Hus i Hallsberg.

Den 17 april, var det en dansledarträff på arkivcentrum i Örebro. Efter att ha fått reda på hur arkivcentrum fungerar, utbyttes åsikter och önskningar om bl.a. kurser, informationer och samarbete.

På begäran förbereddes en ”Sång och dansleksbytardag” till den 25 oktober, men eftersom det var för få anmälningar ställdes träffen in.

Rune och Birgitta var på en kurs i Linköping, med temat ”Att göra en

dansuppvisning” – Med dans och musik ur Gröna boken. Kursen gick ut på att göra en uppvisning intressant.

Instruktörer var, för dans: Ingrid Frykmo från Erik Sahlströmsinstitutet. För musiken svarade, Håkan Frykmo, samt Kalle Eriksson.

Lördagen den 15 november var Rune och Birgitta på en polskekurs på

Albrektsgården i Norrköping. Instruktörer var Helen och Stig Eriksson. Danser som lärdes ut var bl.a. Rörospols, Polska från Transtrand, Bondpolska från Viksta och Senpolska från Haverö. Syftet var, att fast de redan tidigare hade gått på kurs i dessa danser, skulle kunna inom distriktet, lära ut några av dessa danser, vilket redan är utskickat en inbjudan till.

Under hösten har Rune och Birgitta även besökt olika dansföreningar i distriktet.

Det har varit insamling av så kallade önskedanser. D.v.s. sådana danser som föreningarna i distriktet önskar att alla ska kunna, för eventuella gemensamma uppvisningar, samkväm el dylikt.

(5)

DRÄKT Och HANTVERK

Verksamheten har även under 2008 varit blygsam men på uppdrag av vårens DM har ett förslag till standar/fana tagits fram. Förslaget har presenterats på några föreningsbesök samt på höstens DM. Ett reviderat förslag inklusive beräknad kostnad kommer att redovisas på årsmötet.

Ninni Olofsdotter-Johansson har deltagit som representant för Folkdansringen i Örebro läns Dräktråd.

BARN OCH UNGDOM

Eftersom det inte har funnits ledare på denna position under året har det inte hänt så mycket på detta område. Två unga dansare från Bygdegillet i

Karlskoga har gått ledarkurs i Borlänge under året.

DISTRIKTSMÖTE

På det första distriktsmötet i april gick vi igenom handlingarna inför Riksstämman.

Distriktets föreningar ville att ombuden skulle gå emot ett byte av märket samt att man var rädd för att proposition 1 till stämman skulle innebära mindre att säga till om för föreningar och distrikt.

På det andra distriktsmötet i oktober pratades det om föreningsbesök,

distriktslag och ett förslag till fana som det ska tas fram kostnadsförslag på till årsmötet.

Även de dansförslag som är på ingång ska fattas beslut om på årsmötet.

Vi fick en rapport från Regionträffen som var i september.

Kulturens representant var på besök och berättade om studiecirklar och kulturarrangemang.

HEMSIDAN

På distriktets hemsida (www.folkdansringen.se/orebro) har det funnits

information om funktionärer, föreningar och verksamhet. Våra arrangemang har också beskrivits med några bilder och lite text när de ägt rum. Där finns även medlemssidor, med inloggning, där man kan läsa protokoll och andra mer interna dokument.

(6)

FÖRENINGSBESÖK

Distriktets föreningar uppmanades via brev och på distriktsmöten att kontakta styrelsen med förslag till tid där representanter från styrelsen kunde komma på besök, dels på ett styrelsemöte- eller föreningsmöte och dels vid en

danskväll. En del föreningar kom snabbt in med förslag, och under året har vi hunnit med att besöka Norra Vätterbygdens folkdansgille, Letälvsgillet,

Bygdegillet, Norrbyringen, Folkdansgillet Nerika, Örebro folkdansgille, Lindesbergs folkdansgille och Kulturella föreningen.

Vi har utbytt tankar om folkdans och verksamheten i föreningar och distrikt, och vi har deltagit i dansen. Danser som föreslagits till listan över

gemensamma danser i distriktet har provdansats.

Genom dessa besök hoppas vi uppmuntra till att hålla uppe kontakten mellan distriktsstyrelse och föreningar, liksom mellan föreningarna, och uppmuntra till gemensamma aktiviteter i distriktet.

CENTRAL VERKSAMHET

Det var Riksstämma i Uppsala i april där Folkdansringen i Örebro län hade tre ombud.

Märkets bevarande eller inte diskuterades och en arbetsgrupp har tillsatts som arbetar med frågan.

Under året har det arbetats mycket med Jubileet 2010,Zorns firande på Skansen, stora projekt som Dansen i skolan, Märkesåret 1809.

REGIONAL VERKSAMHET

Årets regionala verksamhet var en Regionträff för Svealand den 20 – 21 september i Stockholm. Vi representerades av Rolf Östman och Solweig Svahlin, dessutom deltog Carola Sandberg som regionrepresentant.

Närvarande distrikt var Örebro, Stockholm, Uppland, Dalarna och Sörmland.

Träffen kändes angelägen och vi kom fram till en del förslag bland annat:

Parad vid Riksstämmans invigning, alla som inte deltar på stämman kan gör egna uppvisningar på hemmaplan under samma helg, Örebro ska undersöka om en gemensam resa till stämman via Göta kanal går att genomföra, ny sida på hemsidan med aktiviteter uppdelade på regionerna, många uppvisningar på dansens dag, starta en dansstafett som avslutas på distriktens årsmöten, regionen vill träffas igen och så även sektionsträffar och kanske

ordförandeträffar.

(7)

SLUTORD

Distriktet har flera aktiva folkdanslag och –gillen, även om alla kämpar med det återkommande problemet att vår medlemsålder har en tendens att öka för varje år. Det har varit stimulerande att besöka de olika lagen på deras möten och danskvällar och vi hoppas att det finns tillräckligt mycket intresse för samarbete så att distriktets verksamhet kan hållas levande, genom att till exempel delta i musik och dansbytardagar, träffar för dansledare m.m. Det är också viktigt med deltagande i distriktsstyrelsen från fler föreningar än som varit fallet de senaste åren.

Folkdans är glädje, motion och kulturarv i förening. Låt oss förvalta detta arv och föra det vidare till kommande generationer.

(8)

Bokslut 2008

Resultaträkning 2008

Utfall Utfall

Intäkter 2007 2008

Medlemsavgifter 33 870 30 120

Räntor 800 1 452

Danskurs 6 243

Summa intäkter 34 670 37 815

Kostnader

Administration 4 632 4 011

Skrivare och dataprogram 1 238 1 238

Mötesverksamhet Not1 21 209 24 968

Lokal 3 000 3 000

Sektionerna 908 2 608

Danskurser 0 7 202

Wadköpingsstämman 6 080 0

Uppvaktningar 80 250

Ledarutbildning 0 1 200

Summa kostnader 37 147 44 477

Resultat -2 477 -6 662

Not 1 I posten mötesverksamhet ingår Distriktsstyrelsens möten (3 794kr), Distriktsårsmöte (7 198kr), Distriktsmöten (3 685kr), Regionkonferens (3 469kr), Riksstämma (6 822kr)

Balansräkning 2008

Ing. balans Ing. balans Utg. balans 2007-01-01 2008-01-01 2008-12-13 Tillgångar

Likvida medel 54 435:20 52 704:76 39 129:53

Interimsfodringar 1 238:00

Summa tillgångar 54 435:20 52 704:76 40 367:53

Skulder

Leverantörsskulder 4 928:50 5 675:00

Eget kapital 49 506:70 49 506:70 47 029:76

Årets resultat -2 476:94 -6 662:23

Figure

Updating...

References

Related subjects :