Protokoll Styrelsen

12  Download (0)

Full text

(1)

Organ: Regionförbundets styrelse Plats och tid: Regionförbundet i Kalmar län,

Fredagen den 11 januari 2007, kl 10.00-13.00

Beslutande: Leif Larsson ordförande

Evy Annér Lennart Beijer Monica Bengtsson Bo Bergman Bertil Dahl Birgitta Elfström

Brigitte Kühne tjänstgörande ersättare Eddie Forsman

Leif Hammarqvist Karin Helmersson

Anders Henriksson § 1-14 Jan Henriksson

Björn Holgersson Mats Hugosson Kent Ingvarsson Maria Ixcot Nilsson Mona Jeansson Christer Jonsson Akko Karlsson Tomas Kronståhl Sven-Göthe Lidheim Bo Lundgren

Jonas Lövgren Ulf Nilsson Åke Nilsson Malin Petersson

Bo-Eddie Rossbol tjänstgörande ersättare Lena Segerberg

Bengt Sundström Roland Swedestam Peter Wretlund Roland Åkesson

Madeleine Rosenqvist ej tjänstgörande ersättare Anders Andersson ej tjänstgörande ersättare Carl Bloom ej tjänstgörande ersättare Anita Wollin ej tjänstgörande ersättare Birgitta Axelsson Edström ej tjänstgörande ersättare Jessica Rydell ej tjänstgörande ersättare Kira Berg ej tjänstgörande ersättare

(2)

Övriga deltagare: Ingemo Ullman sekreterare Ulrika Joelsson

Per-Ola Hallberg

Helena Ervenius § 12-18 Anders Svalin § 16-18 Utses att justera: Sven-Göthe Lidheim

Paragrafer: 1-18

Anslag/bevis:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 11 januari 2007

Datum för anslags uppsättande: 25 januari 2007 Datum för anslags nedtagande: 15 februari 2007

Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

(3)

§ 1

Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att till ordförande för dagens möte med Regionförbundets i Kalmar län styrelse utse Leif Larsson (c).

§ 2 D 2007/036-101

Justerare och justeringsordning

Beslutas att styrelsens protokoll skall justeras, förutom av ordföranden, av en ledamot i turordning enligt sändlista. Om ordinarie ledamot i turordning inte är närvarande utses nästa i turordning.

Styrelsen beslutar att utse Sven-Göthe Lidheim (c) att tillsammans med ordföran- den justera protokollet.

§ 3

Dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättad dagordning med tillägg av Upphandling av revisorstjänster.

§ 4 D 2006/889-113

Regionförbundets styrelse mandatperioden 2007-2010

Styrelsen tar anmälan om kommunernas och Landstingets i Kalmar län beslut att utse ledamöter och ersättare i Regionförbundets i Kalmar län styrelse för mandat- perioden 2007-2010 med godkännande till protokollet.

§ 5 Upprop

Förrättas upprop enligt redovisad förteckning.

I samband härmed sker en kort presentation av respektive ledamot.

(4)

§ 6 D 2006/479-104 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län

Styrelsen har § 75/06 godkänt förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län.

Länets kommuner och Landstinget i Kalmar län har därefter antagit förbunds- ordningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att ta anmälan med godkännande till protokollet.

§ 7

Regionförbundet i Kalmar län – organisation och verksamhet

Ulrika Joelsson och Per-Ola Hallberg redogör för Regionförbundets i Kalmar län organisation och verksamhet.

Beslut

Styrelsen tar redogörelsen med godkännande till protokollet.

§ 8 D 2007/029-101

Öppna sammanträden 2007-2010

I enlighet med föregående mandatperiod föreslås att styrelsens sammanträden även under mandatperioden 2007-2010 skall vara öppna för allmänheten.

Beslut

Styrelsen beslutar att dess möten under mandatperioden 2007-2010 skall vara öppna för allmänheten.

(5)

§ 9 D 2007/030-101 Kungörelseannonsering 2007-2010

Kungörelseannonsering har under de föregående mandatperioderna skett i Västervikstidningen, Vimmerby Tidning, Barometern/Oskarshamnstidningen, Kalmar läns tidning/Nybro Tidning, Ölandsbladet och Östran/Nyheterna.

Beslut

Styrelsen beslutar att kungörelseannonsering skall göras i tidningarna Västerviks- tidningen, Vimmerby Tidning, Barometern/Oskarshamnstidningen, Kalmar läns tidning/Nybro Tidning, Ölandsbladet och Östran/Nyheterna.

§ 10 D 2007/031-104

Reglemente för regionförbundets styrelse

Reglemente för Regionförbundets i Kalmar län styrelse har § 10/03 fastställts av styrelsen och därefter godkänts av samtliga huvudmän. Konstateras att nuvarande reglemente gäller.

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

§ 11 D 2007/032-104

Reglemente för regionförbundets primärkommunala nämnd Reglemente för regionförbundets primärkommunala nämnd har fastställts av styrelsen § 47/03. Konstateras att nuvarande reglemente gäller.

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

(6)

§ 12

Valärenden

För styrelsens behandling föreligger partiernas nomineringar enligt följande:

Ordförande och vice ordförande i regionförbundets styrelse (D 2006/883-113)

Ordförande Vice ordförande Leif Larsson (c) Akko Karlsson (mp)

Eddie Forsman (m)

Förbundsstyrelsens arbetsutskott (D 2006/883-113)

Ordinarie Ersättare Leif Larsson (c) Björn Holgersson (fp)

Akko Karlsson (mp) Eddie Forsman (m) Åke Nilsson (kd)

Ulf Nilsson (s) Lennart Beijer (v) Mona Jeansson (s)

Primärkommunala nämnden (D 2006/917-113)

Ordinarie Ersättare Lisbeth Lennartsson (c) Eddie Forsman (m)

Ann-Marie Fagerström (s) Bo-Eddie Rossbol (s) Bo Bergman (s) Johnny Bengtsson (s) Ewa Engdahl (c)

Förslag för beslut i Högsby kommun januari 2007

Brigitte Kühne (fp)

Förslag för beslut i Högsby kommun januari 2007

Göran Häggfors (m) Bengt-Olof Roos (kd) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v)

Roland Åkesson (c) Ann Petersson (c) Kent Ingvarsson (m) Annika Olsson (c)

Markus Lund (s) Evy Annér (s)

Peter Wretlund (s) Lis Lyrbo (s)

Leif Hammarqvist (m) Klaus Leidecker (kd) Roland Swedestam (s) Sören Bondesson (s) Carl-Axel Centerstig (c) Tomas Peterson (m) Harald Hjalmarsson (m)

Förslag för beslut i kommunstyrelsen Västerviks kommun den 17 januari 2007

Mats Hugosson (c)

Förslag för beslut i kommunstyrelsen Västerviks kommun den 17 januari 2007 Tomas Kronstål (s)

Förslag för beslut i kommunstyrelsen Västerviks kommun den 17 januari 2007

Saad Benatallah (s)

Förslag för beslut i kommunstyrelsen Västerviks kommun den 17 januari 2007

(7)

Val av ordförande och vice ordförande i primärkommunala nämnden (D 2006/917-113)

Ordförande Vice ordförande Roland Åkesson (c) Bo Bergman (s)

Nominering av styrelse för Kalmar Läns Trafik AB bestående av fem ledamöter och fem suppleanter (D 2007/021-113)

Ordinarie Suppleanter Ulf Nilsson (s) Lena Segerberg (s)

Markus Lund (s) Birgitta Elfström (s) Roland Åkesson (c) Åke Nilsson (kd) Tomas Peterson (m) Göran Häggfors (m) Pierre Danielsson (mp) Lennart Michanek (mp)

Nominering ordförande och vice ordförande i KLT:s styrelse (D 2007/021-113)

Ordförande Vice ordförande Ulf Nilsson (s) Tomas Peterson (m)

Nominering av auktoriserad revisor för KLT jämte ersättare (D 2007/021-113) Innan val förrättas bör upphandling av revisorstjänst göras. Se vidare § 18/07.

Styrelse för Kommunernas Hus AB – fem ledamöter och två suppleanter (D 2007/033-113)

Ordinarie Suppleanter Roland Åkesson (c) ordförande Brigitte Kühne (fp)

Bengt-Olof Roos (kd) Harald Hjalmarsson (m)

Bo Bergman (s) Birgitta Elfström (s) Evy Annér (s)

Förslag till lekmannarevisor för ALMI Företagspartner AB Kalmar län samt ersättare (D 2006/684-113)

Ordinarie Ersättare Klaus Leidecker (kd) Gert Wollinger (s)

(8)

Nominering av två ledamöter i SOS Alarms lokala styrelse fr o m 1 juli 2007 (D 2006/747-113)

Ordinarie

Anders Andersson (kd) Bengt Nilsson (s)

Fyra ledamöter i styrelsen för ALMI Företagspartner Kalmar län AB, varav en vice ordförande (D 2006/684-113)

Ordinarie

Thomas Kronstål (s) vice ordförande Ulf Nilsson (s)

Anders Andersson (c) Pierre Edström (fp)

Följande val kommer att förrättas på styrelsens sammanträde den 8 februari 2007

• SydSams kommitté för tiden 2007-2010 (D 2007/034-113)

• Val till rådet för Euroregion Baltic (D 2007/035-113)

• Regionala delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering (DAR) i Kalmar län (D 2006/768-113)

Därutöver delges för kännedom att Landstinget i Kalmar län har utsett Revisorer för granskning av verksamheten i Regionförbundet i Kalmar län (D 2006/883-113)

Revisorer

Gert Wollinger (s) Sune Tidlund (s) Anders Björkman (m) Beslut

Styrelsen förrättar val i enlighet med redovisat förslag.

Styrelsen förrättar val av ledamöter och ersättare i primärkommunala nämnden enligt föreliggande förslag under förutsättning av kvarstående beslut enligt redo- visning.

Styrelsen tar slutligen anmälan om val av revisorer för granskning av verksam- heten i Regionförbundet i Kalmar län med godkännande till protokollet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

(9)

§ 13 D 2007/043-104 Firmateckning 2007-2010

För styrelsens behandling föreligger förslag till firmateckning.

Firma tecknas av ordförande Leif Larsson eller regiondirektör Håkan Brynielsson var för sig innebärande rätt att med bindande verkan underteckna avtal och andra rättshandlingar.

För disposition av förbundets post- och bankgiro och bankkonton samt kvittering eller överlåtelse av checkar, postremissväxlar och dylikt skall underskrift ske av två i förening av följande personer

Regiondirektör Håkan Brynielsson Suzanne Bergfeldt

Assistent Anette Karlström Assistent Elisabeth Eklundh

Överföring mellan förbundets konton får dock göras av de enligt ovan behöriga personerna var för sig. Samma personer äger också var för sig rätt att underteckna kvitton och motta värdepostförsändelser.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14 D 2007/037-104

Delegationsordning

För styrelsens behandling föreligger förslag till delegationsordning fr o m 2007 för Regionförbundet i Kalmar län.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delegationsordning fr o m 2007 för Regionför- bundet i Kalmar län

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

(10)

§ 15 D 2006/690-114; 2003/154-532 Regionförstoring med kollektivtrafik – Kalmar Läns Trafik AB:s upphandling

På uppdrag av regionförbundet har konsultföretaget Trivector AB utrett möjlig- heterna att förverkliga RUPEN:s mål om två arbetsmarknadsregioner i Kalmar län. Utredningen utgör en del av regionförbundets underlag för remissvaret på Kalmar Läns Trafik AB:s (KLT) underlag för upphandlingen 2008.

Helena Ervenius redovisar förslag till yttrande över Underlag inför KLT:s upphandling.

Kalmar Läns Trafik AB:s förslag ansluter i stort sett till RUPEN och intentionerna om färre arbetsmarknadsregioner är tydlig. Målet att bli fossilbränslelfri region är dock inte lika tydlig i remissen.

Trivector anser att det är tveksamt om KLT:s förslag ger betydande effekter och föreslår som alternativ till det upplägg som redovisas i KLT:s förslag att den framtida kollektivtrafiken utgår från följande fyra punkter

1. Samma grundstruktur som remissen 2. Tydligare stråk – enklare linjer 3. Ökad turtäthet

4. Mer efterfrågestyrd kommuntrafik

Under den därpå följande diskussionen föreslås att på sidan tre, under rubriken Långsiktiga mål för kollektivtrafiken stryka styckena två och tre.

Vidare föreslås att skrivelsen delges länets kommuner och landstinget som under- lag i det fortsatta arbetet med att besvara KLT:s remiss och att regionförbundets och övriga berörda arbetsutskott bereder ärendet inför beslut i styrelsen den 8 februari 2007 då styrelsen även föreslås få en redovisning av nuvarande trafik- upplägg och kostnadsfördelning.

Beslut

Styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att tillsammans med berörda arbetsutskott bereda ärendet samt att på styrelsen den 8 februari 2007 även redovisa nuvarande trafikupplägg och kostnadsfördelning.

Styrelsen godkänner redovisad skrivelse till KLT:s ägare med föreslagna ändringar.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

(11)

§ 16

Anmälningsärende Anmäls följande ärende

• Sammanträdesplan 2007 D 2006/620-101

Beslut

Styrelsen tar anmälan med godkännande till protokollet.

§ 17 D 2007/060-101

Styrelsens studieresa den 22-25 mars 2007

Anders Svalin informerar om styrelsens studieresa till slutförvarsanläggningen i Bure i Frankrike den 22-25 mars 2007. Resan finansieras med medel från Kärn- avfallsfonden.

Beslut

Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

(12)

§ 18 D 2007/044-103 Upphandling av revisorstjänst

Regionförbundets styrelse skall nominera auktoriserad revisor för Kalmar Läns Trafik AB jämte ersättare.

Föreslås att upphandling av revisorstjänst bör göras innan nominering görs.

Beslut

Styrelsen ger kansliet i uppdrag att, inför beslut i styrelsen, göra upphandling av revisorstjänst inför nominering av auktoriserad revisor för Kalmar Läns Trafik AB jämte ersättare.

Leif Larsson Sven-Göthe Lidheim Ingemo Ullman

ordförande justerare sekreterare

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :