• No results found

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Diplomová práce: Studentské bydlení, Genova

Posluchač: Bc. Jaroslav Kejř

Akademický rok: 2018/2019

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. arch. Jiří Buček

OPONENTNÍ POSUDEK

Vypracoval: prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran

Úvod

Krátká analytická část posluchačovy práce vjejím úvodu a následná urbanistická skica prezentují postup v uvažování o hierarchii a míře reprezentativnosti zadaného místa- komorního janovského náměstí vjeho historické části tak, aby bylo nalezeno nejen vhodné hmotové řešení domu, ale také urbanisticky a funkčně účinná pozice veřejně využitelného prostoru a zhodnocena tak zadaná výjimečná poloha určeného místa stavby. Posluchač v působivé kompozici domu s věžovitou nástavbou navrhuje prostorově objevné a atraktivní uspořádání veřejného, poloveřejného i soukromého prostoru tradičně koncipovaného domu s převažující funkcí studentského bydlení.

Klady návrhu

Navrhovaný provoz studentských kolejí je doplněn dalšími společenskými funkcemi, umožňujícími integrovat požadovanou kapacitu bydlení do centrální části města v docházkové vzdálenosti od školy, zároveň novostavbou obohatit redefinovanou plochu náměstí o provoz knihovny, kavárny a velkorysou loggii s vyhlídkou. Tímto řešením je zároveň umožněno v místě nečekaně zažít prostor janovského přístavu. Jednoduchými urbánními prostředky je „vtaženo“ panorama celého janovského zálivu do prostoru náměstí, a stává se tak mentálně jeho součástí.

Zvolený architektonický výraz domu je tvarově i materiálově střízlivý, proporčně vyvážený, kvalitě studentského bydlení je věnována dostatečná péče Jak v navrženém plošném standardu pokojů, tak i v různorodosti možné volby úrovně intimity ubytování. Další společné či komunitní prostory doplňující provoz ubytování

f

prádelna, společenská místnost, kolárna, pobytové terasy..) jsou vhodně umístěny po obou křídlech domu a mají odpovídající dimenze.

(2)

Diskutovatelné části návrhu

- Příliš minimalizované zádveří ve vchodové části z náměstí základní orientace v domě, poštovní schránky, příp. lobby pro návštěvy...

- Minimalistické zázemí kavárny, chybí mi sklad a likvidace odpadů, přípravna, příp. denní kout pro vyřizování administrativy, příjem zboží apod.

- Na úkor prostorově efektního vnitřního atria se schodištěm v knihovně je prostor sociálního zázemí v obou patrech řešen nešikovně s vchody přímo ze studoven. Možná by prospělo umístění společné předsíňky, filtru či jen paravánů...

- Architektonický výraz domu je oslaben robustně působícími zelenými horizontálami nosných kolejnic posuvných ocelových žaluzií, materiál žaluzií je možná příliš prvoplánově soudobě technicistní...

- Škoda, že projekt nezohledňuje ve svých technických řešeních dlouhodobě udržitelný ekologický rozvoj a žádoucí ekonomii budoucích provozních nákladů i spotřeby energií (nízkopotenciální, příp. solární zdroje energie, spolu s možnou recyklací a využitím jímaných dešťových vod pro rozvod užitkové vody apod. mikroklima prostředí lze zlepšit např. doplněním extenzivní zeleně na střešních terasách apod...

Zpracování návrhu

Práce je zpracována graficky poněkud schematicky, na úrovni diplomního projektu mi chybí např. další detailní výkresy technického řešení fasády s vazbou na střechu i terén, prezentované záběry zvolených 3D zobrazení i řezy budovou nedostatečně popisují jinak výborný architektonický návrh.Konstrukční řešení popisované axonometrickými schématy žb. konstrukcí nemá dostatečnou vypovídací schopnost postihnout standardně navržené celkové technické řešení stavby.

Hodnocení:

Vzhledem k dobrému a promyšlenému, architektonickému rozvrhu domu vycházejícímu z měřítka místa a účinku navržené stavby na formování veřejného prostranství navrhuji hodnocení C -velmi dobře

V Praze dne 31.05.2019 Zdeněk Jiran

References

Related documents

Předmětem diplomové práce byl architektonický návrh rekonstrukce stávajícího areálu “Muzea Boženy Němcové” v České Skalici, které je nejstarší českým literárním

navržená hmota galerie je poměrně nízká, zcela nevyužitá je možnost zpřístupnit veřejnosti další úroveň městského prostoru – střechu galerie pro pobytovou terasu

Vrátím-li se zpět k netradičnímu zobrazování mapy, jako tomu bylo u výše zmíněné Katie Lewis, jsou to mapy, ve většině případů, neopakovatelné, které již není

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které jsou obousměrně pnuté a v některých místech vykonzolované.. Stropní desky jsou pro daný

Tereza Čermáková Technická Univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury vedoucí

Technická Univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury vedoucí práce: Ing.. Radek

Splňuje práce požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu4. DP splňuje požadavky na udělení

Na tuto práci jsem navázal volnými experimenty s emulzí a snažil se vytvořit médium, ze kterého by mohl být obraz jednoduše odstraněn a snadno přenesen na