DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

Download (0)

Full text

(1)

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

Stark tillväxt - åter lönsamt

• Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6)

• Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (-1,3)

• Resultat per aktie ökade till 0,06 SEK (-0,14)

• Rörelseresultat (EBITA) ökade till 3,6 MSEK (3,3) och EBIT ökade till 1,9 MSEK (-0,8)

Nytt nordiskt ramavtal med TeliaSonera

God orderingång från befintliga kunder

Flera nya kunder

Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på att utveckla och stärka kundens verksamhet genom att leverera affärsutvecklande IT-lösningar inom främst telekom och finans. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Cybercom är en finansiellt stark koncern med verksamhet i tio länder med kontor i Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark. Vi är cirka 360 medarbetare med en genomsnittlig konsulterfarenhet på tretton år, som i kreativ och utvecklande miljö sätter värde på professionalism, erfarenhet, relationer och det resultat vi levererar.

(2)

MARKNADEN

IT-marknaden har börjat att ta fart och vi ser en ökad aktivitet generellt sett. Antalet förfrågningar är fler, kunderna påbörjar nya investeringar för såväl utveckling av kundrelationer som nya tjänster och produkter. Prisnivån har stabiliserats.

De försiktigt positiva marknadssignalerna märks framförallt inom telekomsektorn, där efterfrågan är störst inom mobiltelefoni och mobila nät. Totalt sett utvecklas marknaden starkast utanför Stockholm, och allra störst efterfrågan är det i Skåne. I

Stockholmsregionen ökar efterfrågan på IT-tjänster, men i långsammare takt. Inom området bank, finans och försäkring har marknaden bottnat, men

säljcyklerna är fortfarande mycket långa. Aktiviteten har dock ökat och antalet förfrågningar från kunderna är fler.

I såväl Norge som i Danmark har marknads- efterfrågan varit dämpad, och kundernas IT- investeringar har präglas av återhållsamhet. Nu ökar aktiviteten liksom efterfrågan på marknaden. I Storbritannien har marknaden varit svag med pressade priser. Cybercom märker dock av ett ökat intresse från framförallt kunder inom den finansiella sektorn.

Områdena telekom samt bank, finans och försäkring fortsätter att vara Cybercoms största marknader och utgör tillsammans 77 procent av omsättningen för första kvartalet 2004.

Finans 18%

Läkemedel 9%

Övrigt 8%

Industri 6%

Telekom 59%

För att tillgodose den ökade efterfrågan på marknaden rekryterar bolaget aktivt, framförallt i Öresundsregionen, samt letar efter förvärv både inom och utanför Sverige.

KONCERNEN

Omsättningen uppgår till 103,2 MSEK (80,6), en ökning med 28% jämfört med första kvartalet i fjol.

Samtliga affärsområden i koncernen visar en omsättningsökning jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet före goodwill- avskrivningar uppgick till 3,6 MSEK (3,3) vilket motsvarar en marginal på 3,5% (4,1%). Finansnettot uppgick till -0,6 MSEK (0,8). Resultatet efter

finansnetto uppgick till 1,3 MSEK (0,0) vilket innebär en nettomarginal på 1,3% (0,0%).

Integrationen av Consafe Infotech, som förvärvades i december 2003, går enligt plan. Cybercom beräknar att integrationen har belastat resultatet med 1,0 MSEK.

Omsättning per affärsområde, i MSEK och procent av den totala omsättningen

Q1 2004

Q1 2004

Q1 2003

Q1 2003 Telecom & Services 64,9 58% 47,9 53%

Financial Services 25,9 26% 25,5 28%

International 17,7 16% 16,6 19%

Telecom & Services

Cybercom är ett av Nordens ledande IT-konsult- företag med fokus på telekomsektorn, vilket inte minst förvärvet av Consafe Infotech har bidragit till.

Orderingången inom telekomverksamheten har varit god, och Cybercom har under perioden fått flera nya uppdrag från befintliga kunder. Kundbasen är stabil med kunder som exempelvis Ericsson, Nokia, Sony Ericsson, TeliaSonera, Teracom och 3. I januari tecknades ett nytt nordiskt ramavtal med TeliaSonera.

Flera nya uppdrag har erhållits inom viktiga

framtidsområden som exempelvis IP telefoni, device management och premium SMS-betalningar. För operatören Suntel på Sri Lanka har Cybercom fått ett utökat uppdrag gällande utveckling av en prissättningsplattform.

Flera investeringar har genomförts i

kompetensuppbyggnad mot kundprojekt för att möta den positiva utvecklingen på telekommarknaden.

Financial Services

Inom finansiella tjänster har renodlingen och utvecklingen av affärsområdet gått enligt plan, och det är nu åter lönsamt.

Marknaden har stabiliserats och Cybercom har fått flera nya uppdrag hos befintliga kunder. Ett betydelsefullt uppdrag från AMF Pension gällande IT-strategiska frågor påbörjades under första kvartalet. Intrum Justitia är en ny kund där Cybercom genomför ett integrationsprojekt.

International

Cybercoms danska verksamhet fortsätter att ta marknadsandelar och växer organiskt inom sina områden. Marknaderna i Norge och framför allt Storbritannien var svaga i början på året men uppvisar ökad aktivitet mot slutet av kvartalet och nya kunder har tillkommit. Efterfrågan från bland annat Reuters ökar. Dock har resultatet i Storbritannien påverkats av kostnader för ledningsbyte.

(3)

CyberMate PreHospital

Intresset ökar kontinuerligt för det elektroniska dokumentationssystemet CyberMate PreHospital.

Pilotinstallationer och tester pågår i ett flertal europeiska länder. Under första kvartalet har produkten varit självfinansierad.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Cybercom har stärkt närvaron i Finland genom ett strategiskt samarbete med det finska konsultbolaget A-Ware.

Under första kvartalet utnyttjade ledande

befattningshavare i Cyber Com Consulting A/S sina optioner att köpa 3,3% av aktierna i det danska dotterbolaget. Dessa aktier har nu återköpts av koncernen för 2,3 MSEK.

OMSÄTTNING

Omsättningen under kvartalet uppgick till 103,2 MSEK (80,6).

RESULTAT

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 3,6 MSEK (3,3) vilket motsvarar en

rörelsemarginal på 3,5% (4,1%).

Goodwillavskrivningarna var -1,7 MSEK (-4,1) vilket innebär att rörelseresultatet efter goodwill-

avskrivningar blev 1,9 MSEK (-0,8). Det ger en marginal på 1,8%(-1,0%).

MEDARBETARE

Cybercoms medarbetare har en genomsnittlig branscherfarenhet på 13 år. Medeltalet antal anställda (heltidstjänster) i koncernen uppgick för första kvartalet till 327 (259) personer. Vid kvartalets utgång uppgick antalet anställda i koncernen till 359 (289).

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,3 MSEK (0,3) för 2003. Under perioden uppgår investeringar i immateriella anläggnings- tillgångar sammantaget till 0 MSEK (2,5).

LIKVIDITET

Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2004 till 53,9 MSEK jämfört med 100,0 MSEK per den 31 mars 2003.

Under första kvartalet blev kassaflödet från den löpande verksamheten -19,6 MSEK (-6,6).

Förklaringen är framförallt att hänföra till volymökningen.

FINANSIELL STÄLLNING

Det egna kapitalet per den 31 mars 2004 var 152,5 MSEK (228,9) vilket motsvarar en soliditet på 57,1%

(74%). Eget kapital per aktie uppgick till 14,29 SEK (24,74 SEK).

MODERBOLAGET

Moderbolagets verksamhet består till största delen i att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, information- och marknad, administration, interna system mm. Vid periodens slut var 25 (23) personer anställda i moderbolaget. Medeltalet anställda har under perioden uppgått till 18 (20).

Omsättningen uppgick för första kvartalet till 8,0 MSEK (7,2). Rörelseresultatet uppgick till –0,8 MSEK (-1,0). Resultatet efter finansnetto blev –1,0 MSEK (–0,1).

Moderbolagets likviditet uppgick per den 31 mars till 47,0 MSEK (79,6). Investeringar i datorer och övriga inventarier har skett med 0,2 MSEK (0,0).

FRAMTIDSUTSIKTER

Cybercom bedömer att den försiktigt positiva marknadstrenden fortsätter. Cybercom har en stark balansräkning, en god position på marknaden och en internationell kundbas.

Cybercom avser att fortsätta att växa dels organiskt dels via förvärv i främst norra Europa. Grunden är lagd för ett lönsamt och framgångsrikt 2004.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med 2004 tillämpar bolaget RR29

ersättning till anställda. Rekommendationen innebär inga förändringar av tidigare tillämpade

redovisningsprinciper. I övrigt tillämpar bolaget samma redovisningsprinciper som föregående år

.

(4)

Affärsområden

Financial Services (MSEK)

Q1 2004

Q1 2003

Q4 2003

Q1-Q4 2003

Omsättning 25,9 25,5 18,7 89,7

Rörelseresultat EBITA 0,4 -1,2 -8,8 -14,8

Marginal % 1,5% -4,7% -47,1% -16,5%

Antal anställda 79 113 82 82

International (MSEK)

Q1 2004

Q1 2003

Q4 2003

Q1-Q4 2003

Omsättning 17,7 16,6 15,4 59,4

Rörelseresultat EBITA 0,9 2,3 0,8 6,2

Marginal % 5,1% 13,9% 5,2% 10,4%

Antal anställda 55 40 56 56

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK

Q1 2004

Q1 2003

Q4 2003

Q1-Q4 2003

Omsättning 103,2 80,6 84,0 309,7

Rörelsens kostnader

Övr externa kostn -30,8 -23,6 -25,7 -89,7 Personalkostnader -66,8 -51,9 -64,1 -215,2 Rörelseresultat före

avskrivningar EBITDA

5,6 5,1 -5,8 4,8

Avskrivningar på

anläggningstillgångar exkl.

goodwill

-2,0 -1,8 -2,0 -7,0

Rörelseresultat före av- skrivningar på goodwill o. jämförelsestörande poster, EBITA

3,6 3,3 -7,8 -2,2

Avskrivningar på goodwill -1,7 -4,1 -0,8 -13,6

Nedskrivning goodwill - - 0,2 -96,1

Rörelseresultat, EBIT 1,9 -0,8 -8,4 -111,9

Finansnetto -0,6 0,8 -0,5 1,7

Resultat efter finansiella poster

1,3 0,0 -8,9 -110,2

Skatt -0,7 -1,3 2,3 -0,5

Periodens resultat 0,6 -1,3 -6,6 -110,7

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00

Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2003 Q1 2004 Omsättning rullande 12 månader Telecom & Services

Telecom & Services (MSEK)

Q1 2004

Q1 2003

Q4 2003

Q1-Q4 2003

Omsättning 64,9 47,9 57,6 191,8

Rörelseresultat EBITA 3,3 3,2 2,2 10,2

Marginal % 5,2% 6,7% 3,8% 5,3%

Antal anställda 188 114 213 213

0,00 25,00 50,00 75,00 100,00 125,00 150,00

Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2003 Q1 2004 Omsättning rullande 12 månader Financial Services

0,00 15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 90,00

Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2003 Q1 2004 Omsättning rullande 12 månader International

Definition: omsättning rullande 12 månader: varje stapel omfattar 12 månader

(5)

AKTIEINFORMATION

Q1 2004 Q1 2003 Q1-Q4 2003 Före utspädning

Resultat/aktie, SEK 0,06 -0,14 -11,7

Eget kapital/aktie, SEK 14,29 24,74 14,01

Antal aktier vid periodens slut 10 672 817 9 251 777 10 672 817

Genomsnittligt antal aktier 10 672 817 9 251 777 9 470 197

Efter utspädning

Resultat/aktie, SEK 0,06 -0,14 -11,7

Eget kapital/aktie, SEK 13,82 24,74 14,01

Antal aktier vid periodens slut 11 035 300 9 251 777 10 672 817

Genomsnittligt antal aktier 11 368 633 9 251 777 9 470 197

Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultat per aktie eller eget kapital per aktie försämras.

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2004-03-31 2003-03-31 2003-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exkl likvida medel Likvida medel

67,5 10,7 15,3 119,9 53,9

121,7 8,8 2,8 75,8 100,0

69,7 10,8 14,4 107,3 74,1

Summa tillgångar 267,3 309,1 276,3

Eget kapital och skulder Eget kapital

Minoritetsintresse Avsättningar

Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder

152,5 0,2 5,6 0,3 108,7

228,9 - 4,3 10,4 65,5

149,5 - 14,8 0,3 111,7

Summa eget kapital och skulder 267,3 309,1 276,3

Ställda panter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga 0,5 Inga

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

MSEK Q1 2004 Q1 2003 Q1-Q4 2003

Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital

-3,8 -15,8

7,2 -13,8

26,3 -21,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -19,6 -6,6 5,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten *) -1,4 -2,8 -24,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 -16,1

Förändring av likvida medel -21,0 -9,4 -35,2

Likvida medel vid periodens början 74,1 111,5 111,5

Omräkningsdifferens 0,8 -2,1 -2,2

Likvida medel vid periodens slut 53,9 100,0 74,1

*) Förvärv av dotterföretag har påverkat koncernens likvida

medel med 0,0 0,0 -29,5

(6)

NYCKELTAL

MSEK Q1 2004 Q1 2003 Q1-Q4 2003

Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar (EBITA), % Rörelsemarginal (EBIT), %

Nettomarginal, %

3,4%

1,8%

1,3%

4,1%

-1,0%

0,0%

-0,7%

-36,1%

-35,6%

Antal anställda vid perioden slut Medeltal antal anställda

359 327

289 259

375 263

Omsättning/anställd, kSEK 315 311 1177

Räntabilitet på eget kapital, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

1,4%

6,2%

Neg 0,3%

Neg Neg

Soliditet, % 57,1% 74,0% 54,1%

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL M.M

Belopp i MSEK

2004-03-31 2003-03-31 2003-12-31

Ingående eget kapital, enligt fastställd balansräkning Nyemission aktier

Emissionsutgifter Omräkningsdifferenser Periodens resultat Utgående eget kapital

149,5 - - 2,4 0,6 152,5

231,5 - - -1,3 -1,3 228,9

231,5 31,6 0,0 -2,9 -110,7 149,5

Antal aktier vid årets början Nyemission aktier

Pågående nyemission aktier Antal aktier vid periodens slut

10 672 817 - - 10 672 817

9 251 777 - - 9 251 777

9 251 777 200 000 1 221 040 10 672 817 Antal utestående teckningsoptioner vid årets början

Nyemission teckningsoptioner Ej utnyttjade teckningsoptioner Avgår teckningsoptioner i eget förvar

Antal utestående teckningsoptioner vid periodens slut

862 483 - -500 000 -70 001 292 482

722 266 - - - 722 266

824 966 200 000 -162 483 -302 700 559 783

Kommande rapporter

2004-08-18: Q2- samt halvårsrapport

2004-10-21: Q3- samt delårsrapport för perioden januari-september

Bolagsstämma 2004

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 29 april 2004 kl.16.00 i bolagets lokaler på Norrmalmstorg i Stockholm. Registrering av deltagare startar kl.15.00.

Stockholm den 28 april 2004 Styrelsen och VD i

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Alders, VD och koncernchef tel. + 46 707 25 32 00

Mats Johansson, CFO tel. + 46 708 34 33 56

Cybercom i korthet

Cybercom skapar IT-lösningar som utvecklar uppdragsgivarens affärer.

Cybercom är specialister på telekom och finans och har en internationell kundbas.

Cybercom har ända sedan starten varit ett finansiellt starkt bolag.

Koncernen har i dag cirka 360 anställda med en genomsnittlig branscherfarenhet på 13 år.

Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsen.

Cybercom är verksamt i tio länder och har kontor i Danmark, Norge, Sverige och Storbritannien.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :