Poté přistoupila k prezentaci své bakalářské práce, ve které se zaměřila na aktuální téma zaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Martina Valášková Osobn´ı ˇc´ıslo: P13001044

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım bakal´aˇrsk´e pr´ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem bakal´aˇrsk´e pr´ace:

Pr˚ubˇeh obhajoby bakal´aˇrsk´e pr´ace:

Obhajobu započala studentka prezentací svého portfolia, ve které představila svůj osobní profil studenta TUL, včetně absolvované odborné praxe a posílených kompetencí. Poté přistoupila k prezentaci své bakalářské práce, ve které se zaměřila na aktuální téma zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Po prezentaci základních tezí teoretické části se již věnovala empirické části, ve které použila dvě základní výzkumné metody: analýzu zdrojů a dotazování. Na základě ověření stanovených předpokladů dospěla studentka ke zjištěním, mezi kterými lze citovat například to, že u osob se středním vzděláním jsou nejvíce používány nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Z navrhovaných opatření poté studentka vybrala doporučení směřující k zpřísnění kontroly zaměstnavatelů při využívání státních podpor a intervencí, neboť dle zjištění jsou tyto poměrně často zneužívány. Ohledně rekvalifikací studentka doporučila užší zaměření

rekvalifikací na osoby s nižším vzděláním a jejich cílené poskytování přímo u zaměstnavatele a dle jeho potřeb. Mezi přínosy studentka uvedla pohled odborníků na zaměstnanost OZP v návaznosti na jejich kompetence, což předsedkyně komise požadovala dovysvětlit. Studentka odpovídala poměrně váhavě a nepříliš dobře propojovala získaná data s dotazy členů komise.

Studentka svou bakalářskou práci úspěšně obhájila. Pro posudek vedoucího bakalářské práce viz přílohu č. 1.

Studentka takté prezentovala své profesní a studijní portfolio (viz přílohu č. 2).

Klasifikace: dobře

Datum obhajoby: 12. června 2017 . . . .

podpis pˇredsedy

Figure

Updating...

References

Related subjects :