• No results found

Beskrivning av ärendet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beskrivning av ärendet "

Copied!
45
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(2)

Sammanträdesdatum

2022-01-13 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

Plats och tid Folkets hus våning 7, Stora Orren kl. 13:15-15:40

Beslutande ledamöter Sören Finnström (S) Sten G Johansson (V) Susanne Andersson (S) Mikael Johansson (SD) Irene Andersson (M)

Övriga närvarande Tjänstemän

Ulrika Sundin, nämndsekreterare på distans

Jan Lundberg, förvaltningschef Göran Gullbro, kultur, ungdom och kanslichef

Peter Hoxell, verksamhetschef fritid och idrott

Johanna Ingre, planeringschef

Susanne Eriksson, kultursekreterare § 2-3 på distans

Mats Lidestig, trafikingenjör § 7-8 på distans

Linus Flink, trafikingenjör § 7-8 på distans Camilla Areteg, skolskjutshandläggare § 10 på distans

Joel Lidholm, samhällsplanerare § 11 på distans

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 1-16

Ulrika Sundin

Ordförande

Sören Finnström

Justerande

Irene Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2022-01-13 Paragrafer § 1-16

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på våning 3 i Folkets hus, Ludvika

Underskrift Ulrika Sundin

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(2)

Sammanträdesdatum

2022-01-13 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

Val av justerare

§ 1 Anmälan av extra ärende 3

Utdelning av Kobbanpriset 2021

§ 2 Förslag till fördelning av

verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2022

2021/19 4 - 7

§ 3 Återrapportering med nytt förslag om omfördelning

2021/315 8 - 9

§ 4 Verksamhetsbidrag för idrotts- och fritidsföreningar

2021/615 10 - 27

§ 5 Svar på motion - Återuppbyggnad av läktaren på Fredriksbergs IP

2021/856 28 - 29

§ 6 Extern drift av servering på Ljungåsen och kiosk på Kyrkviken

2021/948 30

§ 7 Lokala trafikföreskrifter 2021/938 31 - 33

§ 8 Utbyte av ljuskällor i gatubelysning 2021/939 34

§ 9 Yttrande gällande Trafikverkets förslag till nationell plan för

transportinfrastrukturen 2022-2033

2021/911 35 - 36

§ 10 Svar på uppdrag från kommunstyrelsen gällande väntetider i samband med skolskjuts

2021/800 37

§ 11 Framskjutande av

bostadsförsörjningsprogram

2021/937 38

§ 12 Svar på motion - Skrota lyxbygget från Vision Väsmans Strand

2021/855 39

§ 13 Svar på motion - Ludvika kommun behöver en kommunekolog

2021/853 40

§ 14 Ändring i delegationsordningen 2021/963 41 - 42

§ 15 Redovisning FFO (Finskt

förvaltningsområde) 2021 samt budget för verksamhetsåret 2022

2021/906 43 - 44

§ 16 Svar på remiss gällande riktlinjer för distansarbete

2021/805 45

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 2022-01-13

Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 1

Anmälan om extra ärende

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet

Ärende som utgår är:

- Verksamhetsbidrag studieförbund 2022.

______

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) 2022-01-13

Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 2 Dnr 2021/19

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2022

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden arbetsutskott fördelar 1 296 000 kr i verksamhetsbidrag till kulturföreningarna enligt förslag.

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott anslår 696 600 kr till riktade bidrag.

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott anslår 45 500 kr till Dalarnas folkrörelsearkiv.

Jäv

Susanne Andersson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning

Den totala budgeten för år 2022 är 2 107 000 kr. Det är en ökning med 400 000 kr från föregående år.

Det har inkommit 24 ansökningar från kulturföreningar. En minskning med sex föreningar från föregående år.

Bild och form får el- och hyresbidrag enligt tecknat avtal.

Dalarnas folkrörelsearkiv ansöker om 45 500 kr i bidrag. Med anledning av coronapandemin under även 2021, så har de allra flesta arrangemang ställts in av de kulturföreningar som kan betecknas som arrangörsföreningar. Inga kulturföreningar har dock behövt betala tillbaka verksamhets- och

arrangemangsbidrag för vare sig 2020 eller 2021. Många har därför kvar hela eller delar av bidragen från både 2020 och till 2021. Det gör det därför rimligt att dessa föreningar inte får höjda bidrag utan ligger kvar på samma nivå under 2021 om det inte föreligger andra orsaker.

Föreningar som däremot har stora kostnader för underhåll av byggnader, kulturmiljöer, leder eller fått ökade kostnader av andra orsaker föreslås i stället få höjda bidrag. En ökad satsning på dessa föreningar ligger även i linje med att möta den ökade mängden besökare i kulturmiljöer utomhus som tagit god fart under 2020 och fortsatt starkt under 2021.

(5)

2(4)

Förslag till fördelning

Ansökningarna från kulturföreningar och Dalarnas folkrörelsearkiv ligger till grund till förslag till fördelningen.

Bidragsansökningar

Föreningstyp/Förening Verksamhetsbidrag

Kulturföreningar

Summa/förening 180 000

Dan Andersson Sällskapet

Summa/föreningen 50 000

Dans & Folkton

Summa/föreningen 100 000

Grangärde Hembygdsförening

Summa/föreningen 5 000

Grangärdebygdens Fotoklubb

Summa/föreningen 6 000

Grangärdebygdens Kulturförening

Summa/föreningen 25 000

Grängesbergs Hembygdsgille

Summa/föreningen 20 000

Ludvika Filmstudio

Summa/föreningen 5 000

Ludvika Folkdansgille

Summa/föreningen 20 000

Ludvika Fotoklubb

Summa/föreningen 280 000

(6)

3(4)

Ludvika Hembygdsförening

Summa/föreningen 130 000

Ludvika Musikkår

Summa/föreningen 55 000

Ludvika Musiksällskap

Summa/föreningen 115 000

Ludvika Teaterförening

Summa/föreningen 30 000

Motor & Nostalgimuseet

Summa/föreningen 5 000

Räfvåla Kulturförening

Summa/föreningen 10 000

Saxdalens Manskör

Summa/föreningen 10 000

Saxdalingarna

Summa/föreningen 50 000

Skifsens Vänner

Summa/föreningen 60 000

Säfsnäs Hembygdsförening

Summa/föreningen 10 000

Sörviksbygdens Kulturförening

Summa/föreningen 50 000

Teater slaget

(7)

4(4)

Summa/föreningen 10 000

Västerbergslagens Humanistiska förening

Summa/föreningen 60 000

Västerbergslagens Konstförening

Summa/föreningen 10 000

Västerbergslagens Släktforskare

Summa totalt verksamhetsbidrag 1 296 000

Hyresbidrag enligt avtal

Bild o Form 67 900

Riktade bidrag

Arrangemang-, projektet- och startbidrag 697 600

Kommunalt anslag

Dalarnas folkrörelsearkiv 45 500

Summa totalt vht 483 2 107 000

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2022.

2. Ansökningarna från kulturföreningar och Dalarnas Folkrörelsearkiv ______

Beslut skickas till Kultursekreterare Föreningarna Akten

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 2022-01-13

Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 3 Dnr 2021/315

Återrapportering med nytt förslag om fördelning av studieförbundens bidrag

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att felaktiga utbetalningar under 2020 och 2021 justeras i 2022 års bidrag enligt de nya beräkningarna.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet gav studieförbunden i uppdrag att genomföra en fördjupad intern kontroll 2020 efter att Folkbildningsrådet hade fått information om att det förekommit felaktigheter i inrapporterade verksamheter under åren 2017 – 2019.

Verksamheten för kultur- ungdom och bibliotek fick i uppdrag av Kultur-och samhällsutvecklingsnämnden att utreda vilka felaktigheter som rapporterats i Ludvika kommun och varför de har uppkommit.

Förvaltningen har utrett hur felaktiga rapporteringar har uppkommit och vad de berott på. Dels i dialog med Folkbildningsrådet dels i dialog med de

studieförbund som har felrapporterat. Dessa är ABF, Medborgarskolan, NBV, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan. Förvaltningen har även begärt in skriftliga rapporter om felrapporteringarna i Ludvika.

En betydande del av felrapporteringarna handlar om administrativa misstag, rapporteringsfel, okunskap och brister i verksamheten. Det förekommer även flera fall av systematiskt och bedrägligt utnyttjade av studieförbunden. Vi kan se att det skiljer sig mellan förbunden om vad som ligger till grund för

felrapporteringarna.

All verksamhet som studieförbunden funnit felaktiga 2017 – 2019 har strukits.

Det innebär att verksamheten för kultur, ungdom och bibliotek har betalat ut för mycket till dessa och därmed för lite till övriga, då underlagen varit felaktiga.

Verksamheten föreslog enligt tjänsteskrivelse KSU 2021/315 daterad 2021-06- 14 att studieförbunden skulle bli återbetalningsskyldiga för respektive belopp och att bidragen för 2022 skulle minskas med motsvarande belopp. Totalt belopp för studieförbunden att återbetala skulle då vara 17 4786 kr.

Efter dialog med andra kommuner om hur de löst justeringarna begärde förvaltningen återremiss. En mer rättvis justering är att de förbund som fått för

(9)

2(2)

lite ska kompenseras med vad de skulle ha fått utbetalt samt att det justeras ner för dem som fått för mycket.

Förvaltningen har i det nya förslaget även utrett och inkluderat

felrapporteringar inom verksamheterna Annan folkbildningsverksamhet samt Kulturprogram. Detta gjordes inte av Folkbildningsrådet men ligger däremot till grund av Ludvika kommuns fördelningsmodell.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022.

2. Sammanställning av utbetalning samt revidering 2020 2021.

______

Beslut skickas till

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden Akten

(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 2022-01-13

Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

§ 4 Dnr 2021/615

Verksamhetsbidrag fritid och idrott 2022

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott fördelar bidragen till idrotts- och fritidsföreningar enligt förvaltningens förslag.

Jäv

Susanne Andersson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

74 idrotts- och fritidsföreningar har ansökt om bidrag för år 2022. Den totala budgeten för bidrag är 4 361 000 kronor. 464 000 kronor reserveras för fortlöpande ansökningar, lovmedel, stipendium, försäkring för flygplatsen, iordningsställande av ridunderlaget vid ridhuset i Räfsnäs. 3 504 000 kronor fördelas till verksamhetsbidrag och 393 000 kronor till projektansökningar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2022.

2. Sammanställning av föreningarnas ansökningar och verksamhet.

______

Beslut skickas till Föreningarna

Verksamhetschef fritid och idrott Akten

(11)

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enheten fritid och idrott

Bidrag till fritid- och idrottsföreningar 2021 Arbetsmaterial

Budget 2021 3 700 000

Totalt ansökt belopp enligt beräkningarna nedan 4 321 351

Bidragsutskottets fördelning 3189000

Kvar att fördela för projektansökningar 511 000

Beräkning barn och unga (kronor per person) 75

Beräkning anläggningsbidrag (40 procent) 0,4

Beräkning verksamhetslokal (40 procent) 0,4

Förening Ansökt Bidrag 2020 Summa ansökt Bidragsutskottets beslut

1 Björkåskorpen, objekt 124 37

Anläggningsbidrag 13732

Skötselbidrag motionsspår 9200

Skötselbidrag elljusspår 1875

Maskinbidrag 5000

Projektbidrag (byte stolpar elljusspår) 65000

Summa 94807 25 000 94807 85000

2 BSK Smedpilen, objekt 126 16

Barn och ungdomar 750

Öppen barn och ungdomsverksamhet (bågar, pilar, tavlor) 7000

Anläggningsbidrag 3840

Summa 11590 5 000 11590 10000

3 CSK Ludvika, objekt 124 50

Barn och ungdomar 6150

Summa 6150 5 000 6150 6000

4 Dalsom förening, objekt 124 88

Barn och ungdomar 6750

Verksamhetslokal 16800

Summa 23550 5 000 23550 15000

(12)

5 Free Wheelsers Ludvika, objekt 125 62

Verksamhetslokal 14 130

Summa 14 130 5 000 14 130 5000

6 Friluftsfrämjandet , objekt 124 63

Barn och ungdomar 7725

Verksamhetslokal 8000

Summa 15725 5 000 15725 10000

7 FUB, objekt 124 54

Barn och ungdomar 3750

Summa 3750 5 000 3750 5000

8 Fredriksbergs Skoterklubb, 124 62

Skötselbidrag snöskoterleder 11000

Summa 11000 15 000 11000 5000

9 Föreningen Badplats Plommonstigen, objekt 124 04

Barn och ungdomar 5250

Skötselbidrag friluftsbad (1) 10000

Summa 15250 0 15250 15000

10 Föreningen IMPACT

Barn och ungdomar 8250

Verksamhetslokal 24000

Summa 32250 10 000 32250 30000

11 Föräldraföreningen Håksbergs skola och skola FFHS, objekt

Barn och ungdomar 33825

Skötselbidrag isrink 5000

Värmestuga 5000

Summa 43825 10 000 43825 30000

12 Gonäs Byggnadsförening, objekt 126 28

Barn och ungdomar 3750

Verksamhetslokal kvartersgård 41200

Skötselbidrag isrink 5000

Summa 49950 10 000 49950 40000

13 Grangärde OK, objekt 126 17

(13)

Barn och ungdomar 375

Verksamhetslokal 8000

Kartbidrag 20000

Summa 28375 15 000 28375 25000

14 Grängesbergs Aktivitetsklubb, objekt 124 38

Barn och ungdomar 5550

Verksamhetslokal (gym) 29174

Summa 34724 20 000 34724 25000

15 Grängesbergs Bandyklubb, objekt

Barn och ungdomar 14625

Sköteselbidrag bandybanan (kvällar och helger) enligt avtal 180000

Summa 194625 185 000 194625 195000

16 Grängesbergs Motorsällskap, objekt 124 67

Barn och ungdomar 3975

Anläggningsbidrag 71995

Summa 75970 35 000 75970 50000

17 Gänsens Bystugeförening, objekt 307 20

Skötesel friluftsbad (1) 10000

Summa 10000 0 10000 10000

18 Gräsbergs IK, objekt 124 84

Barn och ungdomar 4800

Skötsels fotbollsplan 5000

Skötsel isrink 5000

Skötsel friluftsbad (1) 10000

Maskinbidrag 5000

Summa 29800 10 000 29800 30000

19 Hagge Golfklubb, objekt

Barn och ungdomar 11325

Anläggningsbidrag 101200

Summa 112525 0 112525 0

20 Högbergskyrkans Unga, objekt 124 28

Barn och ungdomar 2175

(14)

Summa 2175 5 000 2175 5000 21 IBF Ludvika, objekt 124 89

Barn och ungdomar 18750

Summa 18750 10 000 18750 20000

22 IF Vulcanus, objekt 124 78

Barn och ungdomar 1875

Anläggningsbidrag 48000

Skötselbidrag isrink 5000

Skötselbidrag motionsspår 1000

Skötselbidrag fotbollsplan 5000

Maskinbidrag 5000

Summa 65875 35 000 65875 55000

23 IFK Grängesberg Alpina klubb, objekt 124 90

Barn och ungdomar 3975

Anläggningsbidrag 195000

Driftbidrag pistmaskin (leasing) 244500

Summa 443475 740 000 443475 250000

24 IFK Grängesberg Fotboll, objekt

Barn och ungdomar 1875

Summa 1875 5 000 1875 5000

25 IFK Grängesberg Skidklubb, objekt 124 91

Barn och ungdomar 3525

Anläggningsbidrag 65988

Skötselbidrag motionsspår 18000

Skötselbidrag elljusspår 3500

Skötselbidrag vandringsled 1200

Maskinbidrag 5000

Bidrag ny snöskoter 90000

Projektbidrag: utegym vid Grotfallets skidstadion 60000

Summa 247213 200 000 247213 240000

26 IFK Ludvika, objekt 124 73

Barn och ungdomar 5250

(15)

Bidrag eget kansli enligt avtal 7020

Summa 12270 12 000 12270 12000

27 Jägarnäs Ludvika BTK, objekt 124 95

Barn och ungdomar 1125

Summa 1125 5 000 1125 5000

28 Ketsui Karate Do Ludvika Shotokan IF, objekt 126 50

Barn och ungdomar 1875

Verksamhetslokal rackethallen 7200

Summa 9075 5 000 9075 9000

29 KFUM Ludvika, objekt 124 96

Barn och ungdomar 13050

Verksamhetslokal 23413

Skötselbidrag motionsspår 2200

Maskinbidrag 5000

Summa 43663 15 000 43663 30000

30 Källbottens IK, objekt 124 98

Barn och ungdomar 21600

Anläggningsbidrag 226 119

Skötselbidrag motionsspår 43200

Skötselbidrag elljusspår 3000

Maskinbidrag 5000

Summa 298919 115 000 298919 150000

31 La Danzers DK, objekt 124 99

Barn och ungdomar 7275

Verksamhetslokal 28622

Summa 35897 20 000 35897 25000

32 LEK Ludvika Enhjulingsklubb, objekt 126 10

Barn och ungdomar 3675

Summa 3675 5 000 3675 5000

33 Lions Club, objekt

Verksamhetslokal 18000

Summa 18000 0 18000 0

(16)

34 Ludvika Badmintonklubb, objekt 125 02

Barn och ungdomar 10500

Verksamhetslokal (rackethallen) 18000

Summa 28500 15 000 28500 20000

35 Ludvika Brukshundklubb, objekt 125 04

Barn och ungdomar 2775

Anläggningsbidrag 23560

Skötselbidrag stor gräsyta 5000

Maskinbidrag 5000

Summa 36335 25 000 36335 30000

36 Ludvika Cricket Förening, objekt 126 13

Barn och ungdomar 1275

Anläggningsbidrag (hyra förråd) 4747

Summa 6022 5 000 6022 5000

37 Ludvika FFI, objekt 124 57

Barn och ungdomar 6225

Förråd 7200

Summa 13425 5 000 13425 10000

38 Ludvika Flygplatsförening, objekt 125 71

Verksamhetslokal (VBSA) 33600

Summa 33600 0 33600 34000

39 Ludvika Fotbollklubb, objekt 124 46

Barn och ungdomar 24750

Bidrag eget kansli enligt avtal 24336

Summa 49086 60 000 49086 60000

40 Ludvika Gymmix, objekt 125 07

Barn och ungdomar 10125

Verksamhetslokal (rackethallen) 58946

Bidrag eget kansli enligt avtal 7296

Summa 76367 30 000 76367 50000

41 Ludvika Handbollsförening, objekt 124 31

Barn och ungdomar 20100

(17)

Summa 20100 10 000 20100 20000 42 Ludvika Hockey, objekt 124 35

Barn och ungdomar 17175

Bidrag eget kansli enligt avtal 27540

Summa 44715 32 000 44715 40000

43 Ludvika Judoklubb, objekt 125 09

Barn och ungdomar 2625

Summa 2625 5 000 2625 5000

44 Ludvika Minicirkus, objekt 125 10

Barn och ungdomar 7875

Summa 7875 10 000 7875 10000

45 Ludvika MMA Center, objekt

Barn och ungdomar 1575

Verksamhetslokal 24000

Summa 25575 0 25575 26000

46 Ludvika Motorbåtsklubb, objekt 125 11

Barn och ungdomar 375

Anläggningsbidrag 85021

Projektbidrag: två bryggor Granön 40000

Projektbidrag: sjösättningsramp vid Lyviken 200000

Projektbidrag: folder om båtlivet på Väsman 30000

Summa 355396 0 355396 50000

47 Ludvika Motorsällskap, objekt 125 12

Barn och ungdomar 6600

Verksamhetslokal 12000

Summa 18600 15 000 18600 18000

48 Ludvika Orienteringsklubb, objekt 124 47

Barn och ungdomar 6075

Anläggningsbidrag 61436

Skötselbidrag motionsspår 6000

Kartbidrag 70000

Summa 143511 65 000 143511 95000

(18)

49 Ludvika Paddlarklubb, objekt 125 13

Barn och ungdomar 4650

Anläggningsbidrag 20120

Summa 24770 10 000 24770 25000

50 Ludvika Radioflygklubb, objekt 126 32

Barn och ungdomar 375

Anläggningsbidrag 5600

Maskinbidrag 5000

Summa 10975 5 000 10975 7000

51 Ludvika Ridklubb, objekt 124 48

Barn och ungdomar 22350

Anläggningsbidrag 352000

Projektbidrag hästtransport 65000

Skötselbidrag friluftsbad (1) 10000

Summa 449350 350 000 449350 400000

52 Ludvika Scoutkår, objekt 125 14

Barn och ungdomar 1950

Anläggningsbidrag 25 045

Summa 26 995 20 000 26 995 25000

53 Ludvika Segelflygklubb, 125 15

Barn och ungdomar 3825

Verksamhetslokal 10496

Maskinbidrag 10000

Projektbidrag: omlackring segelflygplan 15000

Summa 39321 10 000 39321 20000

54 Ludvika Segelsällskap, objekt 125 16

Barn och ungdomar 1500

Verksamhetslokal 3728

Projektbidrag (kärra till jollar) 7000

Summa 12228 10 000 12228 12000

55 Ludvika Simsällskap, objekt 124 51

Barn och ungdomar 31200

(19)

Summa 31200 15 000 31200 30000 56 Ludvika Skytteförening, objekt 125 17

Barn och ungdomar 4050

Verksamhetslokal (luftskyttehall) 4397

Summa 8447 5 000 8447 8000

57 Ludvika Snöskoterklubb, objekt 125 18

Barn och ungdomar 375

Skötselbidrag snöskoterleder 15000

Summa 15375 10 000 15375 7000

58 Ludvika Tennisklubb, objekt 124 52

Barn och ungdomar 1875

Anläggningsbidrag 111677

Summa 113552 80 000 113552 95000

59 Nyhammars IF, objekt 124 49

Barn och ungdomar 6450

Anläggningsbidrag 27181

Skötselbidrag isrink 5000

Skötselbidrag motionsspår 6000

Skötselbidrag elljusspår 5000

Skötselbidrag fotbollsplan 10000

Maskinbidrag 10000

Projektbidrag, robotgräsklippare 58500

Summa 128131 160 000 128131 125000

60 OK Malmia, objekt 125 23

Barn och ungdomar 1800

Anläggningsbidrag 16332

Kartbidrag 19000

Summa 37132 25 000 37132 35000

61 Räfvåla Skoterklubb, objekt 125 54

Barn och ungdomar 5250

Skötselbidrag motionsspår 2625

Skötselbidrag vandringsled 350

Skötselbidrag snöskoterleder 10000

(20)

Projektbidrag: slaghack för slyrensning 19900

Summa 38125 5 000 38125 30000

62 Saxdalens IF, objekt 124 39

Barn och ungdomar 5250

Anläggningsbidrag 11898

Skötselbidrag tennisbana 5000

Skötselbidrag isrink 5000

Skötsel elljusspår 1250

Skötselbidrag motionsspår 13400

Skötselbidrag vandringsled 4560

Maskinbidrag 5000

Projektbidrag: upprustning leder 16000

Summa 67358 20 000 67358 56000

63 Sunnansjö IK, objekt 124 64

Barn och ungdomar 6675

Anläggningsbidrag 12914

Skötselbidrag isrink 5000

Skötselbidrag motionsspår 3200

Skötselbidrag elljusspår 1250

Maskinbidrag 5000

Projektbidrag: utegym vid Tallheden 60000

Summa 94039 25 000 94039 94000

64 Svanskogens Golf, objekt 124 75

Barn och ungdomar 5175

Anläggningsbidrag 61200

Skötselbidrag gräsytor 10000

Maskinbidrag 10000

Summa 86375 30 000 86375 50000

65 Säfsen Alpina klubb, objekt 125 25

Barn och ungdomar 6975

Summa 6975 20 000 6975 20000

66 Säfsnäs IF, objekt 125 70

(21)

Verksamhetslokal 4000

Summa 8125 15 000 8125 15000

67 Tallbackens Miljöförening Nittens fiske, objekt 126 34

Barn och ungdomar 2550

Anläggningsbidrag 2000

Summa 4550 5 000 4550 5000

68 Ulriksbergs IK, objekt 125 27

Barn och ungdomar 6600

Anläggningsbidrag 12914

Kartbidrag 25000

Summa 44514 30 000 44514 40000

69 Väsmans VinterArena, objekt 126 51

Barn och ungdomar 7500

Skötselbidrag motionsspår 8000

Skötselbidrag vandringsled 1500

Maskinbidrag 10000

Projektbidrag (ny plogutrustning) 20000

Summa 47000 20 000 47000 20000

70 Väsmans Ångbåt Sällskap, objekt 124 03

Verksamhetsbåt 13000

Summa 13000 10 000 13000 10000

71 Västansjö Byalag, objekt

Skötselbidrag friluftsbad (1) 10000

Summa 10000 0 10000 10000

72 Västerbergslagens Jaktvårdskrets, objekt 126 55

Barn och ungdomar 5000

Anläggningsbidrag 4800

Summa 9800 8 000 9800 10000

73 Västerbergslagens Snöskoterklubb, objekt 125 66

Barn och ungdomar 675

Skötselbidrag snöskoterleder 14000

Summa 14675 10 000 14675 5000

(22)

74 Östansbo IS, objekt 124 34

Barn och ungdomar 41025

Anläggningsbidrag 41600

Maskinbidrag 10000

Skötselbidrag fotbollsplan 15000

Summa 107625 160000 107625 160000

Totalt 4321351 3189000

(23)

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Enheten fritid och idrott

Bidrag till fritid- och idrottsföreningar 2022 Arbetsmaterial

Budget 2022 4 361 000

Bidragsutskottets fördelning 3500000

Reserverade medel för år 2022 464000

Summa 3964000

Kvar att fördela för projektansökningar 397 000

Beräkning barn och unga (kronor per person) 75

Beräkning anläggningsbidrag (40 procent) 0,4

Beräkning verksamhetslokal (40 procent) 0,4

Förening Ansökt Bidrag 2020 Bidrag 2021 Summa ansökt Arbetsutskottets beslut

1 Badplatsföreningen Plommonstigen, objekt 124 04

Skötselbidrag badplats 10 000

Summa 10 000 0 15000 10 000 10 000

2 Björkåskorpen, objekt 124 37

Anläggningsbidrag 23500

Skötselbidrag motionsspår 8400

Skötselbidrag elljusspår 1875

Maskinbidrag 5000

Summa 38775 25 000 85 000 38775 39 000

3 BSK Smedpilen, objekt 126 16

Barn och ungdomar (10) 750

Anläggningsbidrag 4000

Summa 4750 5 000 10 000 4750 5 000

4 CSK Ludvika, objekt 124 50

Barn och ungdomar (152) 11400

Hyra förråd 1958

Summa 13358 5 000 6 000 13358 14 000

5 Dalsom förening, objekt 124 88

Barn och ungdomar (95) 7125

Verksamhetslokal 16 934

Summa 24 059 5 000 15 000 24 059 24 000

6 Free Wheelsers Ludvika, objekt 125 62

Verksamhetslokal 14 534

Summa 14 534 5 000 5 000 14 534 14 000

7 Friluftsfrämjandet , objekt 124 63

Barn och ungdomar (189) 14175

Verksamhetslokal 8000

Summa 22175 5 000 10 000 22175 22 000

8 FUB, objekt 124 54

Barn och ungdomar (52) 3900

Summa 3900 5 000 5 000 3900 5 000

9 Fredriksbergs Motorklubb, objekt 125 19

Barn och ungdomar (80) 6000

Anläggningsbidrag 12 169

Summa 18 169 0 0 18 169 18 000

10 Fredriksbergs Skoterklubb, objekt 124 62

Barn och ungdomar (64) 4800

Skötselbidrag snöskoterleder 11000

Summa 15800 15 000 5 000 15800 16 000

11 Föräldraföreningen Håksbergs skola FFHS, objekt 124 71

Barn och ungdomar (412) 30900

Skötselbidrag isrink 5000

Värmestuga 5000

Summa 40900 10 000 30 000 40900 41 000

12 Gonäs Byggnadsförening, objekt 126 28

Barn och ungdomar (48) 3600

Verksamhetslokal kvartersgård 14234

Skötselbidrag isrink 5000

Summa 22834 10 000 40 000 22834 23 000

13 Grangärde OK, objekt 126 17

Barn och ungdomar (5) 375

Verksamhetslokal 3245

Kartbidrag 20000

Summa 23620 15 000 25 000 23620 24 000

14 Grängesbergs Aktivitetsklubb, objekt 124 38

Barn och ungdomar (69) 5175

Verksamhetslokal (gym) 29174

Summa 34349 20 000 25 000 34349 35 000

15 Grängesbergs Bandyklubb, objekt 124 32

Barn och ungdomar (216) 16200

Sköteselbidrag bandybanan (kvällar och helger) enligt avtal 180000

Summa 196200 185 000 195 000 196200 196 000

16 Grängesbergs Motorsällskap, objekt 124 67

Barn och ungdomar (48) 3600

Anläggningsbidrag 39760

Summa 43360 35 000 50 000 43360 44 000

17 Gänsens Bystugeförening, objekt 307 20

Barn och ungdomar (9) 675

Skötesel friluftsbad (1) 10000

(24)

Summa 10675 0 10 000 10675 11 000 18 Gräsbergs IK, objekt 124 84

Barn och ungdomar (60) 4500

Skötsels fotbollsplan 5000

Skötsel friluftsbad (1) 10000

Maskinbidrag 5000

Summa 24500 10 000 30 000 24500 25 000

19 Högbergskyrkans Unga, objekt 124 28

Barn och ungdomar (40) 3000

Summa 3000 5 000 5 000 3000 5 000

20 IBF Ludvika, objekt 124 89

Barn och ungdomar (266) 19950

Summa 19950 10 000 20 000 19950 20 000

21 IF Vulcanus, objekt 124 78

Barn och ungdomar (39) 2925

Anläggningsbidrag 38000

Skötselbidrag isrink 5000

Skötselbidrag motionsspår 1000

Skötselbidrag fotbollsplan 5000

Maskinbidrag 5000

Summa 56925 35 000 55 000 56925 57 000

22 IFK Grängesberg Alpina klubb, objekt 124 90

Barn och ungdomar (90) 6750

Anläggningsbidrag 227000

Driftbidrag pistmaskin (leasing) 244500

Summa 478250 740 000 400 000 478250 478 000

23 IFK Grängesberg Fotboll, objekt 124 92

Barn och ungdomar (76) 5700

Skötselbidrag skateboardramp 5000

Summa 10700 5 000 5 000 10700 11 000

24 IFK Grängesberg Skidklubb, objekt 124 91

Barn och ungdomar (36) 2700

Anläggningsbidrag 67308

Skötselbidrag skidskytteanläggning 10000

Skötselbidrag motionsspår 12000

Skötselbidrag elljusspår 3500

Skötselbidrag vandringsled 1200

Sköteselbidrag moutenbikeled 1500

Maskinbidrag 5000

Extra bidrag, spårskötsel 35000

Summa 138208 200 000 240 000 138208 139 000

25 IFK Ludvika, objekt 124 73

Barn och ungdomar (70) 5250

Bidrag eget kansli enligt avtal 7331

Summa 12581 12 000 12 000 12581 13 000

26 IMPACT, objekt 124 59

Barn och ungdomar (117) 8775

Verksamhetslokal 24000

Summa 32775 0 30 000 32775 33 000

27 Jägarnäs Ludvika BTK, objekt 124 95

Barn och ungdomar (45) 3375

Summa 3375 5 000 5 000 3375 5 000

28 Ketsui Karate Do Ludvika Shotokan IF, objekt 126 50

Barn och ungdomar (41) 3075

Summa 3075 5 000 9 000 3075 5 000

29 KFUM Ludvika, objekt 124 96

Barn och ungdomar (192) 14400

Verksamhetslokal 17221

Skötselbidrag motionsspår 2200

Maskinbidrag 5000

Summa 38821 15 000 30 000 38821 39 000

30 Källbottens IK, objekt 124 98

Barn och ungdomar (267) 20025

Anläggningsbidrag 70 814

Skötselbidrag motionsspår 43200

Skötselbidrag elljusspår 3000

Maskinbidrag 5000

Summa 142039 115 000 150 000 142039 142 000

31 La Danzers DK, objekt 124 99

Barn och ungdomar (50) 3750

Verksamhetslokal 27922

Summa 31672 20 000 25 000 31672 31 000

32 Ludvika Bangolfklubb, objekt 125 34

Barn och ungdomar (1) 75

Anläggningsbidrag 30000

Summa 30075 0 0 30075 30 000

33 Ludvika Enhjulingsklubb, objekt 126 10

Barn och ungdomar (27) 2025

Summa 2025 5 000 5 000 2025 5 000

34 Lions Club, Ängsklockan, objekt 126 48

Verksamhetslokal 4000

Summa 4000 0 0 4000 0

35 Ludvikabygdens Bridgeklubb, objekt 126 44

Barn och ungdomar (1) 75

24000

(25)

Summa 24075 0 0 24075 24 000 36 Ludvika Badmintonklubb, objekt 125 02

Barn och ungdomar (131) 9825

Verksamhetslokal (rackethallen) 14815

Summa 24640 15 000 20 000 24640 25 000

37 Ludvika Brukshundklubb, objekt 125 04

Barn och ungdomar (37) 2775

Anläggningsbidrag 16421

Skötselbidrag stor gräsyta 5000

Maskinbidrag 5000

Summa 29196 25 000 30 000 29196 29 000

38 Ludvika Cricket Förening, objekt 126 13

Barn och ungdomar (22) 1650

Anläggningsbidrag (hyra förråd) 4800

Summa 6450 5 000 5 000 6450 7 000

39 Ludvika FFI, objekt 124 57

Barn och ungdomar (196) 14700

Summa 14700 5 000 10 000 14700 15 000

40 Ludvika Flygplatsförening, objekt 125 71

Barn och ungdomar (8) 600

Verksamhetslokal (VBSA) 33600

Anläggningsbidrag 69400

Summa 103600 0 34 000 103600 104 000

41 Ludvika Fotbollklubb, objekt 124 46

Barn och ungdomar (330) 24750

Bidrag eget kansli enligt avtal 24823

Summa 49573 60 000 60 000 49573 50 000

42 Ludvika Gymmix, objekt 125 07

Barn och ungdomar (96) 7200

Verksamhetslokal (rackethallen) 56556

Bidrag eget kansli enligt avtal 7442

Summa 71198 30 000 50 000 71198 71 000

43 Ludvika Handbollsförening, objekt 124 31

Barn och ungdomar (346) 25950

Summa 25950 10 000 20 000 25950 26 000

44 Ludvika Hockey, objekt 124 35

Barn och ungdomar (231) 17325

Bidrag eget kansli enligt avtal 28147

Summa 45472 32 000 40 000 45472 45 000

45 Ludvika Judoklubb, objekt 125 09

Barn och ungdomar (41) 3075

Summa 3075 5 000 5 000 3075 5 000

Ludvika Karateklubb, objekt 12665

Barn och ungdomar (96) 7200

Verksamhetslokal 14800

Summa 22000 0 0 22000 22 000

46 Ludvika Minicirkus, objekt 125 10

Barn och ungdomar (160) 12000

Summa 12000 10 000 10 000 12000 12 000

47 Ludvika Motorbåtsklubb, objekt 125 11

Barn och ungdomar (5) 375

Anläggningsbidrag 43200

Utsättning sjömärken 45000

Summa 88575 0 50 000 88575 88 000

48 Ludvika Motorsällskap, objekt 125 12

Barn och ungdomar (64) 4800

Verksamhetslokal 14000

Summa 18800 15 000 18 000 18800 19 000

49 Ludvika Orienteringsklubb, objekt 124 47

Barn och ungdomar (99) 7425

Anläggningsbidrag 53806

Skötselbidrag motionsspår 11400

Kartbidrag 30000

Summa 102631 65 000 95 000 102631 103 000

50 Ludvika Paddlarklubb, objekt 125 13

Barn och ungdomar (74) 5550

Anläggningsbidrag 42270

Summa 47820 10 000 25 000 47820 47 000

51 Ludvika Radioflygklubb, objekt 126 32

Barn och ungdomar (6) 450

Anläggningsbidrag 4000

Maskinbidrag 5000

Summa 9450 5 000 7 000 9450 10 000

52 Ludvika Ridklubb, objekt 124 48

Barn och ungdomar (220) 16500

Anläggningsbidrag 359200

Summa 375700 350 000 400 000 375700 376 000

53 Ludvika Scoutkår, objekt 125 14

Barn och ungdomar (28) 2100

Anläggningsbidrag 17 045

Verksamhetslokal 8 000

Summa 27 145 20 000 25 000 27 145 27 000

54 Ludvika Segelflygklubb, objekt 125 15

Barn och ungdomar (4) 300

Verksamhetslokal 6 933

(26)

Maskinbidrag 10 000

Summa 17 233 10 000 20 000 17 233 17 000

55 Ludvika Segelsällskap, objekt 125 16

Barn och ungdomar (24) 1800

Verksamhetslokal 4000

Summa 5800 10 000 12 000 5800 6 000

56 Ludvika Simsällskap, objekt 124 51

Barn och ungdomar (349) 26175

Summa 26175 15 000 30 000 26175 26 000

57 Ludvika Skytteförening, objekt 125 17

Barn och ungdomar (46) 3450

Verksamhetslokal (luftskyttehall) 4411

Summa 7861 5 000 8 000 7861 8 000

58 Ludvika Snöskoterklubb, objekt 125 18

Barn och ungdomar (6) 450

Skötselbidrag snöskoterleder 15000

Summa 15450 10 000 7 000 15450 16 000

59 Ludvika Tennisklubb, objekt 124 52

Barn och ungdomar (31) 2325

Anläggningsbidrag 111677

Summa 114002 80 000 95 000 114002 114 000

60 Nyhammars IF, objekt 124 49

Barn och ungdomar (87) 6525

Anläggningsbidrag 27181

Skötselbidrag isrink 5000

Skötselbidrag motionsspår 9000

Skötselbidrag elljusspår 5000

Skötselbidrag fotbollsplaner (2) 10000

Maskinbidrag 10000

Summa 72706 160 000 125 000 72706 73 000

61 OK Malmia, objekt 125 23

Barn och ungdomar (28) 2100

Anläggningsbidrag 14310

Skötselbidrag vandringsled 500

Kartbidrag 17000

Summa 33910 25 000 35 000 33910 34 000

62 Räfvåla Skoterklubb, objekt 125 54

Barn och ungdomar (70) 5250

Skötselbidrag vandringsled (på sjön Saxen) 3000

Skötselbidrag skidspår (på sjön Saxen) 1200

Skötselbidrag snöskoterleder 6500

Summa 15950 5 000 30 000 15950 16 000

63 Saxdalens IF, objekt 124 39

Barn och ungdomar (80) 6000

Anläggningsbidrag 11200

Skötselbidrag tennisbana 5000

Skötselbidrag isrink 5000

Skötselbidrag boulebana 2000

Skötsel elljusspår (m) 1875

Skötselbidrag motionsspår (m) 13400

Skötselbidrag vandringsled 4560

Skötselbidrag båtplatser 5000

Maskinbidrag 5000

Summa 59035 20 000 56 000 59035 59 000

64 Sunnansjö IK, objekt 124 64

Barn och ungdomar (73) 5475

Anläggningsbidrag 13120

Skötselbidrag fotbollsplan 5000

Skötselbidrag isrink 5000

Skötselbidrag tennisbana 5000

Skötselbidrag motionsspår 3200

Skötselbidrag elljusspår 1875

Maskinbidrag 5000

Summa 43670 25 000 94 000 43670 43 000

65 Svanskogens Golf, objekt 124 75

Barn och ungdomar (29) 2175

Anläggningsbidrag 69649

Skötselbidrag gräsytor 10000

Maskinbidrag 10000

Summa 91824 30 000 30 000 91824 90 000

66 Säfsen Alpina klubb, objekt 125 25

Barn och ungdomar (120) 9000

Summa 9000 20 000 20 000 9000 20 000

67 Säfsnäs IF, objekt 125 70

Barn och ungdomar (55) 4125

Verksamhetslokal 2800

Summa 6925 15 000 15 000 6925 7 000

68 Tallbackens Miljöförening Nittens fiske, objekt 126 34

Barn och ungdomar (40) 3000

Anläggningsbidrag 6000

Summa 9000 5 000 5 000 9000 9 000

69 Ulriksbergs IK, objekt 125 27

Barn och ungdomar (101) 7575

Anläggningsbidrag 21199

2400

(27)

Kartbidrag 20000

Summa 51174 30 000 40 000 51174 50 000

70 Väsman VinterArena, objekt 126 51

Barn och ungdomar (100) 7500

Skötselbidrag motionsspår 36000

Maskinbidrag 10000

Summa 53500 20 000 20 000 53500 53 000

71 Väsmans Ångbåtssällskap, objekt 124 03

Verksamhetsbåt 10800

Summa 10800 10 000 10 000 10800 11 000

Västansjö Byalag, objekt

Skötselbidrag friluftsbad (1) 10000

Summa 10000 0 10 000 10000 10 000

72 Västerbergslagens Jaktvårdskrets, objekt 126 55

Barn och ungdomar (22) 1650

Anläggningsbidrag 4896

Summa 6546 8 000 10 000 6546 7 000

73 Västerbergslagens Snöskoterklubb, objekt 125 66

Barn och ungdomar (30) 2250

Skötselbidrag snöskoterleder 15000

Summa 17250 10 000 5 000 17250 17 000

74 Östansbo IS, objekt 124 34

Barn och ungdomar (883) 66225

Anläggningsbidrag 50000

Maskinbidrag 10000

Skötselbidrag fotbollsplan 15000

Summa 141225 160000 160000 141225 140 000

Totalt 3480515 3 500 000

Reserverade medel för år 2022

Kobbanpriset 12000

Lovaktiviteter 100000

Försäkring flygplatsen 12000

Konstsnöanläggning vid Källbotten 30000

Projektansökningar löpande 100000

Arrangemangsansökningar löpande 100000

Underlag ridhuset 110000

Summa 464000

Projektansökningar Arbetsutskottets beslut Kvar att fördela 0

Badplatsföreningen Plommonstigen, avser bryggsektion 25000 0

Björkåskorpen, avser fyrhjuling för ledarbeten 80000 40000

Gänsens Bystugeförening, avser bryggsektion 20000 0

IF Vulcanus, avser boulebana 30000 0

IF Vulcanus, avser delfinansiering samlingslokal 150000 75000

KFUM Ludvika, avser delfinansiering baskeplan vid Skuthamn 150000 150000

Ludvika Orienteringsklubb, avser byte av värmeanläggning 291000 0

Ludvika Ridklubb, avser hästtransportvagn 65000 33000

Ludvika Segelsällskap, avser eget klubbhus vid Väsmanstranden 370000 0 Saxdalens IF, avser grillplats och bänkbord efter vandringsleder 15000 0

Östansbo IS, avser robotgräsklippare 368000 99000

Östansbo IS, avser byte av värmeanläggning (luft-luft) 25000 0

Summa 1589000 397000

References

Related documents

Utifrån det framarbetade arbetssättet kring handläggning av våld i nära relation föreslår socialkontoret att lägga utvärderingen av handlingsplanen för arbetet mot våld i

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på

Årligt föreningsbidrag Bidraget går till föreningen som ett generellt stöd för att stärka föreningens verksamhet. Det ekonomiska bidraget baseras på omfattning och art av

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden januari till och med november månad 2021.. Beskrivning

Social- och utbildningsnämnden godkänner årsbokslutet 2021 för Utbildningsverksamheterna enligt bilaga 1 daterad 24 januari 2022, och översänder detta till kommunstyrelsen.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på sitt sammanträde den 16 december 2021 § 124 föreslå kommunstyrelsen att lämna yttrande gällande förslag till Länsplan

Kommunistiska Partiet Ludvika yrkar i en motion daterad 2 november 2021 att en arbetsgrupp utses inom kultur – och samhällsutvecklingsförvaltningen som beräknar kostnaden för

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 november 2021. Arbetsutskottets förslag