Nettoomsättningen uppgick till 0,5 tkr (1 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till 710 tkr ( 537 tkr)

Download (0)

Full text

(1)

Delårsrapport januari­mars 2016   

Stockholm den 25 maj 2016 

  Januari – mars 2016   

● Nettoomsättningen uppgick till 0,5 tkr (1 tkr) 

● Resultat efter finansiella poster uppgick till ­710 tkr (­537 tkr)    

Väsentliga händelser under första kvartalet   

● Telekommyndigheten i Oman, TRA, inledde en granskning av de mobila  VoIP­tjänster som skall lanseras i landet. 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång   

● Bolaget presenterade i april ett nytt system för “remote provisioning” vilket  gör det möjligt att ändra konfigurationen i företagets appar på distans. 

   

VD kommentar 

  Året och kvartalet inleddes med förhoppningen att vårt stora projekt i Oman äntligen skulle  lanseras. Telekommyndigheterna i Oman, TRA, inledde i början av året en granskning av  VoIP­systemet inför lansering vilket fortfarande hindrar lanseringen. Det finns en optimism  från samtliga parter inblandade att en lansering skall ske inom kort, så snart det är legalt  möjligt. 

 

Challenger bearbetar vidare bolag på intressanta marknader i direkt kontakt med det  intressanta slutkundssegmentet, migrantarbetare och utlandsboende. Vi tror att en 

lansering i Oman skall ha en mycket positiv inverkan på existerande och nya diskussioner. 

 

På den tekniska sidan i dotterbolaget CMT har ett system för “remote provisioning” 

slutförts. Detta system gör det möjligt att justera konfiguration och inställningar på  distans. På så sätt kan vi nu justera inställningar utan att användaren behöver uppdatera  sin app. Detta ger vidare möjlighet att skräddarsy inställningar för olika kundkategorier,  eller till och med individuella slutkunder, och på så sätt öka kundnyttan. 

 

Johan Meijer 

Verkställande direktör  

     

(2)

Om Challenger Mobile 

 

Verksamheten 

Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform  för mobil IP kommunikation. Bolaget erbjuder skräddarsydda tjänster för kundföretagen med stor  flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska plattformen stödjer integration med  kunders befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport. Sedan 30 december 2014  sker den tekniska verksamheten i ett helägt dotterbolag. Challenger Mobile sköter administration,  ekonomi och sälj/marknad. 

 

Produkten är i grunden färdigutvecklad och nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik  funktionalitet samt uppdatera appar och front­ends för nya enheter. Vidare säkerställs att systemet kan  hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god kvalitet. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och har behov av ytterligare finansiering. Avsikten är  att kortsiktigt finansiera verksamheten genom så kallade bridge­lån samt genomföra en nyemission efter  det att produkterna är publika i Oman. Bolaget har ambitionen att en emission skall innehålla externa  garantiåtaganden samt teckningsförbindelser. Bolaget har genom huvudägaren tillgång till kortfristigt  kapital. 

 

Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader vilka endast marginellt kommer att öka vid ökat 

användande av bolagets tjänster. Nuvarande affärsmöjligheter beräknas generera betydande intäkter så  snart tjänsterna når slutkundsmarknader. Bolaget beräknas uppnå positivt kassaflöde vid ca 10 miljoner  kopplade samtalsminuter i månaden. 

 

Marknad 

Marknaden för IP­baserade kommunikationstjänster växer fortfarande snabbt. Inställningen hos även de  mest konservativa mobiloperatörerna vänder från att blockera tekniken till att försöka använda den. Dels  efterfrågar slutkunder IP­tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken har fördelar kvalitets­,  funktionalitets­ och prismässigt, dels förlorar idag traditionella operatörer intäkter på grund av att  slutkunder använder VoIP­tjänster från andra leverantörer. Med Challenger kan företag smidigt lansera  konkurrenskraftiga mobila VoIP­tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i egen  systemutveckling, servrar och VoIP kompetens. 

 

Försäljning 

Slutkundslansering i Oman är nära och Challenger arbetar aktivt med att nyttja denna starka referens i  fortsatta marknadsinsatser. Affären visar på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och operationellt  vilket öppnar upp i diskussioner med andra operatörer, med speciellt fokus på virtuella operatörer. 

 Investeringar  

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag används resurserna framförallt till  kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma  goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner for närvarande. 

 

Bolagets aktieägare 

(3)

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags risker        som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation. 

 

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga        intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet. 

 

Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktionen av ny teknik och nya        tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat. 

 Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och        känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen. 

 

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna        råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning. 

 

Revisors granskning 

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 

 

Datum för ekonomisk rapportering   

2016­08­24 Delårsrapport, andra kvartalet 2016  2016­11­23 Delårsrapport, tredje kvartalet 2016  2017­02­22 Bokslutskommuniké 2016 

   

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter kan hämtas från bolagets hemsida  www.challengermobile.com samt från www.aktietorget.se  

 

För ytterligare information kontakta: 

 VD Johan Meijer Tel 0736­207 520 E­post johan.meijer@challengermobile.com  SO Mats Boquist Tel 0705­501 089 E­post mats@challengermobile.com 

   

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av  företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

   

Stockholm den 25 maj 2016  Challenger Mobile AB  

Styrelsen och verkställande direktören   

 

   

(4)

 

Resultaträkningar       

   3 mån  3 mån    

   Jan­mar Jan­mar Helår

Belopp i Tkr  2016  2015  2015 

       

Rörelsens intäkter  0,5  1  460 

Aktiverat arbete för egen räkning  0  0  0 

Övriga rörelseintäkter  0  12  13 

Övriga externa kostnader  ­176  ­116  ­1,264 

Personalkostnader  ­329  ­358  ­1,534 

Avskrivningar av anläggningstillgångar  0  0  0 

Rörelseresultat  ­505  ­461  ­2,325 

       

Finansiella poster, netto  ­205  ­76  ­668 

Resultat efter finansiella poster  ­710  ­537  ­2,993 

       

Inkomstskatt  0  0  0 

Periodens resultat  ­710  ­537  ­2,993 

       

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, 

tusental  107,325  47,375  107,325 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental  107,325  47,375  47,375 

Resultat per aktie före utspädning  ­0.01  ­0.01  ­0.06 

Resultat per aktie efter utspädning  ­0.01  ­0.01  ­0.03 

 

   

Balansräkning       

   31 mar  31 mar  31 dec 

Belopp i Tkr  2016  2015  2015 

 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  0  0  0 

Materiella anläggningstillgångar  0  0  0 

Finansiella anläggningstillgångar  20,050  20,050  20,050 

Summa anläggningstillgångar  20,050  20,050  20,050 

       

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar  798  963  1,035 

Likvida medel  34  120  11 

Summa omsättningstillgångar  832  1,083  1,046 

       

SUMMA TILLGÅNGAR  20,882  21,133  21,096 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital  ­13,489  ­13,440  ­14,198 

Långfristiga skulder  ­2,480  ­5,430  ­2,480 

Kortfristiga skulder  ­4,913  ­2,263  ­4,418 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  ­20,882  ­21,133  ­21,096 

(5)

  Förändring av eget kapital

           

Belopp i Tkr  Aktiekapital 

registrerad Ej 

nyemission  Överkursfond  Balanserat 

resultat  Summa eget  kapital  Ingående balans per 1 januari 2015  2,513  0  3,260  9,119  11,892 

       

Ej registrering av nyemission    2,085      2,085 

Pågående nyemission      0 

Emissionskostnader      0 

Periodens resultat        ­537  ­537 

       

Utgående balans per 31 mars 2015  2,513  2,085  3,260  8,582  13,440 

       

Ingående balans per 1 januari 2016  5,690  0  2,122  6,387  14,199 

       

Ej registrering av nyemission    0      0 

Emissionskostnader      0 

Periodens resultat        ­710  ­710 

       

Utgående balans per 31 mars 2016  5,690  ­  2,122  5,677  13,489 

     

Nyckeltal

       

  Jan­mar  Jan­mar  Helår 

  2016  2015  2015 

       

Nettoomsättning, Tkr  0,5  1  460 

Resultat efter finansiella poster, Tkr  ­710  ­537  ­2,993 

Eget kapital , Tkr  13,489  13,440  14,199 

Balansomslutning, Tkr  20,882  21,133  21,096 

Avkastning på totalt kapital, %  Neg  Neg  Neg 

Avkastning på eget kapital, %  Neg  Neg  Neg 

Soliditet, %  64.6%  63.6%  67.3% 

Medelantal anställda, st  3  5  3 

Antal årsanställda vid periodens utgång, st  3  4  3 

Antal aktier, tusental  107,325  47,375  107,325 

Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, tusental  107,325  47,375  47,375 

Eget kapital per aktie efter utspädning, sek  0.13  0.28  0.30 

 

Definition: 

Avkastning på totalt eget kapital = rörelseresultat plus finansiella poster i % av balansomslutningen. 

Avkastning på eget kapital = resultat efter finansiella poster i % av justerat eget kapital 

Figure

Updating...

References

Related subjects :