• No results found

Corptrade Exitstrategi i Väst A.B

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Corptrade Exitstrategi i Väst A.B"

Copied!
11
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Årsredovisning för

Corptrade Exitstrategi i Väst A.B

559100?9450

Räkenskapsåret

2019-01-01

..

2019-12-31

Inneh ållsförteckn ing:

Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Sida

1 2

(2)

Fastställelseintyg

Fastställelseintyg

Undertecknad

styrelseledamot

i

Corptrade Exitstrategi

iVäst AB

intygar

härmed dels att denna

kopia

av

årsredovisningen

överensstämmer med

originalet,

dels att resultat- och

balansräkningen

fastställts

årsstämma 2020-CKo.istämman beslutade också att

godkänna styrelsens förslag

till

resultatdisposition.

00dl2i:?

Claes-Henrik

Bjuhrberger

Styrelseordförande

(3)

Förvaltn i ngsberättelse

och bedriver

i Väst

AB, 559100?9450,

får härmed avge

årsredovisning

för

Styrelsen

för

Corptrade

räkenskapsåret

2019.

Allmänt om verksamheten

Företaget

med säte i

Göteborg

ra.N,otrara

bolag kring ägarskiften.

Bolaget ägs

Inledningsvis

är vi stolta över ökad

omsättning

och ett

gott

resultat.

Corptrade

har under verksamhetsåret fokuserat och vidareutvecklat arbetssättet

kring

delmoment

ägarplanering. Styrelsen

beslutade om en

produktplan

som sk

roadmap

för hur den egna programvaran skall utvecklas.

Verksamheten är

självfinansierad

med en

målsättning

om hållbar tillväxttakt. Arbetet med att

uppdatera

och därmed

förnya affärsplanen pågår

över årsskiftet Den

tidigare

har till stor efterlevts.

Verksamheten

Väsentliga

händelser under

räkenskapsåret

Några väsentliga

händelser under

räkenskapsåret

har inte skett.

Flerårsöversikt

Soliditet,%

Förändringar i eget kapital

Vid årets slut 150 000

Resultatdisposition

Styrelsen

föreslår att till

förfogande

stående

vinstmedel,

kronor

disponeras enligt följande:

Bel i kr Balanseras i ny

räkning

Summa

3 336

3 783 336

Bolagets

resultat och

ställning

resultat- och med

(4)

Resultaträkning

-8 800 7 641 493 7 641 493

4 021110 2018-01-01-

9 639 798 9 639 798

2

Belopp

i kr Not

Summa rörelsekostnader

Rörelseintäkter, lagerförändring

m.m.

Nettoomsättning

Summa rörelseintäkter,

lagerförändring

m.m.

Rörelseresultat Finansiella

poster

Räntekostnader och liknande

resultatposter

Summa finansiella

poster

Resultat efter finansiella

poster

-2 574 -2 574

Bokslutsdispositioner

Förändring

av

periodiseringsfonder

Summa

bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 2 867 809

Skatter

Skatt

årets resultat

(5)

Corptrade Exitstrategi

i Väst AB

559100-9450

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella

anläggningstillgångar

Inventarier,

verktyg

och instarrationer Summa materiella

anläggningstillgångar

Finansiella

anläggningstillgångar Fordringar

hos

koncernföretag

Summa finansiella

an[äggnrngstillgångar

3 17600

17 600

2 900 000 2 900 000

Summa

anläggningstillgångar

Omsättn

lngstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och

upplupna

intäkter

Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar

Summa

kortfristiga

Kassa och bank Kassa och bank

4

2

618 750 58 329 52 205 729 284

500 500

26400

150 000

191 177 191177

Summa

omsättningstillgångar

SUMMA

TILLGÅNGAR

5 528 601

6 573 288

(6)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

,_,,,r,na,

eget kapital

Aktiekapital

eget kapital

Balanserat resultat

Arets

Summa fritt

eget kapital

150 000 2 239 214 1394 121 3 783 335

Summa

eget kapital

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

Summa obeskattade reserver

Långfristiga

skulder

Skulder till

koncernföretag

Summa

långfristiga

skulder

Kortfristiga

skulder

Checkräkningskredit

Leverantörs skulder Skatteskulder

Övriga

skulder

Upplupna

kostnader och förutbetalda intäkter Summa

kortfristiga

skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

354 784 229 663 758 392 318 193 1 501 834 3 162 866

8 446 201

(7)

Noter

om

inget

annat anges.

Not

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen

har

upprättats

i

enlighet

med

Arsredovisningslagen

och

Bokföringsnämndens

BFNAR 2016: 10

Årsredovisning

i mindre

företag.

Avskrivningsprinciper

för

anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan

baseras

på ursprungliga anskaffningsvärden

och beräknad

nyttjandeperlod.

AIIC,nr,a

avskrivnfngstfder tillämpas:

Definition av

nyckeltal Nettoomsättning

Rörelsens

huvudintäkter,

fakturerade

kostnader,

sidointäkter samt

intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Eget kapital

och obeskattade reserver med

avdrag

för

uppskjuten

skatt

(22 %)

iförhållande till

balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

3

5

3

Summa 3 3

(8)

Not 3 Inventarier, verktyg

och

installationer

Ackumulerade

avskrivningar enl'lgt plan:

-Vid årets

början

-Årets avskrivning anskaffningsvärden

Redovisat värde vid årets slut

Not

4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

44 000 44 000

-17 600 -8 -26 400

17 600

-8 800 -17 600 26400

Not

5

Checkräkningskredit

52 205 6154 077

Utnyttjat kreditbelopp

Not 6

Ställda

säkerheter Ställda säkerheter

400 000

(9)

Corptrade

Exitstrategi

iVäst AB

559100-9450

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Covid-19 innebär en ny situation för samhället och

många eställningar

som måste hanteras för

både

arbetsgivaren

och den enskilde.

Covid-19,

är n klassat som en

allmänfarlig

och

samhällsfarlig sjukdom enfigt smittskydds!agen

och dessutom nu en

pandemi enfigt

WHO.

har

upplevt

viss

påverkan på köparsidan

genom minskat intresse att

fullfölja

affärer vid enstaka

rmt,::111,0,n Dock så är

merparten

av våra nuvarande

säljmandat

fortsatt attraktiva och vi hittar

köpare

som normalt. Det

segment

som

Corptrade

arbetar inom är vid skrivande stund mindre

påverkad

än

andra. Vi

implementerat

vissa

försiktighetsåtgärder

och bedömer

enligt

vår

riskanalys

viss

det kommande året och

marknadsläget.

Denna

bedömning

är dock

gjord

med stor osäkerhet.

Ökad bevakningen

av

bolagets likviditet,

men bedömer

ingen väsentlig

risk att

bolaget

inte kommer klara dess finansiella

åtagande på

12 månaders sikt

Underskrifter

Claes*

Bjuhrberger

Styrelseordförande

Torbjörn

Eliasson

Styrelseledamot

(10)

Revisionsberättelse

Rapport

om

årsredovisningen.

Utt-a.landen

Jag tillstyrker

däl'för

Exitstrategi

Väst AB.

bolagsstämman resultaträkningen balansräkningen Corptrade

för mina

-'

Revisorns

ansvar

Mina mål är att

uppnå

en

rimlig grad

av säkerhet om huruvida

årsredovisningen

som helhet inte innehåller

några väsentliga felaktigheter,

vare

sig

dessa beror

på oegentligheter

eller

misstag,

och att lämna en revisionsberättelse

som innehåller mina uttalanden.

Rimlig

säkerhet är en

hög gL'ad

av

säkerhet,

men är

ingen garanti

för att en

revision som utförs

enligt

ISA och

god

revisionssed i

Sverige

alltid komme1· att

upptäcka

en

väsentlig felaktighet

en sådan finns.

Felaktigheter

kan

uppstå på

av

oegentligheter

eller

misstag

och anses vara

väsentliga

om de enskilt eller tillsammans

rimligen

kan fö1 tas

påverka

de ekonomiska beslut som användare fattar med

grund

i

årsredovisningen.

Rapport

om

an.dra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

av

årsredovisningen

har

jag

""'·v"-"" tö1va!Ltrnlng •,-.,.,?h.,,n,,

Exitstrategi

Väst AB

en revision av

styrelsens

år samt av

förslaget

verkställande

dispositioner

i.av a

(11)

pwc

Grund för

tillstyrker

att bo1

styrelsens

Iedamöte» o

Revisorns

företagit någon

mot

bolaget

a ava

References

Related documents

Det blir inte längre möjligt för den traditionella kritikern att skaffa sig överblick över medier och medieutveckling för att skapa en uttömmande analys av ”medierna”

Vilket synes ovan i tabell 7 har Spearmans korrelation för delårsrapporter beräknats för att studera sambandet mellan de olika variablerna; antal sidor, antal sökord,

Utifrån de argument som finns att tillgå i empirin och med kopplingar till ovannämnda fråga visar utfallet på att respondenternas uppfattning påverkas markant i

Idag är avsättning till obeskattade reserver ett alternativ för företagen att kunna finansiera investeringar med eget kapital, vilket enligt POT är den finansieringsform små

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande

Eget kapital och obeskattade reserver med Resultat före skatt ökat med räntekostnader avdrag för uppskjuten skatt (22,0%) I förhållande till räntekostnader. Sysselsatt kapital

Soliditet l: eget kapital ökat med minoritetsandel samt 50% av obeskattade reserver i relation till balansomslutningen. soliditet 2: eget ka pital ökat med minoritetsandel samt

Resultat efter finansiella poster, med avdrag för 28 procent skatt, i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Nettoomsättningen s

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på eget kapital beräknas på resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt.. Avkastning

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Not 2 -

Eget kapital och Obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastnin å totalt ka

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Avkastning på

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Förslag

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till

Soliditet - Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Avkastning på totalt kapital - Resultat före avdrag

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till

Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2:1

Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).. Björbo Dala-Floda