• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kommunstyrelsen I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kommunstyrelsen I Protokoll"

Copied!
32
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-11-15 SID 1 (27)

Kommunstyrelsen

Plats och tid 2021-11-15 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-18:07

Ledamöter

Pehr Granfalk (M), ordförande Marianne Damström Gereben (L) Eva Eriksson (S) (distans)

Lars Rådén (M) (distans) Bernhard Huber (MP) (distans) Anna Lasses (C) (distans) Samuel Klippfalk (KD) (distans) Peter Rangwe (S)

Sandra Lindström (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Arion Chryssafis (M) (distans) Torsten Svenonius (M) (distans) Veronica Nordström (M) (distans) Victoria Johansson (MP) (distans) Magnus Persson (C) (distans) Sara Kukka-Salam (S) (distans)

Övriga närvarande

Kristina Tidestav, stadsdirektör Anders Offerlind, förvaltningschef Rebecka Engvall, stadssekreterare

Utses att justera Peter Rangwe (S)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 162-183

Underskrifter Sekreterare

Rebecka Engvall Ordförande

Pehr Granfalk (M) Justerare

Peter Rangwe (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-11-18.

Anslaget tas ner 2021-12-10.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-12-09.

Originalprotokollet förvaras på stadsledningsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 2 (27)

Signatur

Kommunstyrelsen

§ 162

Fastställande av föredragningslista ... 4

§ 163

Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024

(KS/2021:1) ... 5

§ 164

Avrapportering av uppdrag om att ta fram en trafikplan, samt antagande av

trafikplanen (KS/2021:171) ... 8

§ 165

Begäran om planbesked – Kv. Sadelplatsen (KS/2021:176) ... 9

§ 166

Uppdaterad kommunal avfallsföreskrift för Solna stad (KS/2021:206) ... 10

§ 167

Riktlinjer för bostadsförsörjning – beslut om remiss (KS/2021:207) ... 11

§ 168

Rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan inom

patientnämndsverksamhet (KS/2021:48) ... 12

§ 169

Överenskommelsen om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (KS/2021:134) ... 13

§ 170

Yttrande över Stockholms stads detaljplan för Östra Hagastaden (KS/2021:205) ... 14

§ 171

Yttrande över regionens förslag till Kollektivtrafikplan (KS/2021:195) ... 16

§ 172

Yttrande över Länsstyrelsens förslag till Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län (KS/2021:174) ... 17

§ 173

Svar på motion av Linda Cigéhn (V) och Tove Pehrsson (V) om att inrätta

medborgarförslag, M:15/2020 (KS/2020:219) ... 18

§ 174

Svar på motion av Ebbe Adolfsson (S) och Hélène Sevastik (S) om livscykelanalyser, M:2/2021 (KS/2021:32) ... 20

§ 175

Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) Mats Fyhr (SD) och Kjell Johansson (SD)

"Revidera Solnas Översiktsplan 2030", M:18/2021 (KS/2021:202) ... 22

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 3 (27)

Signatur

§ 176

Svar på nämndinitiativ om att förstärka trygghetsarbetet i Hagalund (KS/2021:192) ... 24

§ 177

Avsägelse av uppdrag i miljö- och demokratiberedningen (KS/2020:211) ... 26

§ 178

Avsägelse av uppdrag i likabehandlingskommittén (KS/2020:204) ... 26

§ 179

Fyllnadsval i internationella kommittén (KS/2020:203) ... 26

§ 180

Anmälan av delegationsbeslut ... 27

§ 181

Anmälan av ärendelista ... 27

§ 182

Meddelanden... 27

§ 183

Godkännande av digitalt deltagande ... 27

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 4 (27)

Signatur

§ 162

Fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsen fastställer utsänd föredragningslista.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 5 (27)

Signatur

§ 163

Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 (KS/2021:1)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av nämndernas verksamhetsplaner och budgetar för 2022.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 fastställa utdebitering för 2022 till 17:12 per skattekrona,

 fastställa verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 enligt förslaget,

 fastställa vision, övergripande mål, nämndmål, mått samt uppdrag för staden, styrelsen och nämnderna för 2022 enligt förslaget,

 fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget för styrelse och nämnder för 2022 enligt förslaget,

 anta styrregler enligt förslaget och uppdra till kommunstyrelsen att vid behov fatta beslut om kompletteringar av styrreglerna under året,

 anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslaget,

 uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning av ändringar i jämförelse med beslutade budgetar enligt

kommunstyrelsens förslag i juni 2021,

 uppdra till styrelse, nämnder, berörda företag och stadsdirektören med flera att verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget,

 uppdra till kommunstyrelsen, att i samverkan med nämnderna, vid behov föreslå revidering av nämndernas reglementen som en följd av verksamhetsförändringar,

 uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder redovisar verksamhets- och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning),

 uppdra till stadsdirektören att utarbeta tidplan och anvisningar för uppföljning 2022 och för budgetarbetet 2023 med inriktning för 2024-2025.

 aktualisera stadens finanspolicy, förändringarna består av redaktionella

uppdateringar med anledning av ändrad paragrafnumrering i kommunallagen samt att finansrapporteringen samordnas med uppföljningen av stadens verksamhetsplan och budget, det vill säga per 30 april, 31 augusti och 31 december.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 2022:

 anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för bygglov och detaljplaner,

 anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för kart- och mätverksamhet,

 anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för upplåtelse av offentlig plats,

 anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för avfallshantering,

 anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för livsmedelskontroll,

 anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddsbalken och lagen om sprängämnesprekursorers områden.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 6 (27)

Signatur

Kommunstyrelsen beslutar att:

 aktualisera stadens placeringsriktlinjer, förändringarna består av redaktionella uppdateringar med anledning av föreslagna förändringar i finanspolicyn under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag om förändrad finanspolicy.

Sammanfattning

Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen i juni varje år lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för

nästkommande år. Styrelse och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och budget, internkontrollplan samt konkurrensplan utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar samt i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar och tidplan. Verksamhetsplan och budget har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår.

Investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, har en femårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de fyra därefter följande åren utgör planeringsår.

I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland annat den ekonomiska utvecklingen och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesats.

Förslag till finansiella mål, driftbudgetramar, investeringsbudget, vision, övergripande mål, nämndmål och uppdrag samt styrregler för staden, styrelsen och nämnderna, framgår av utsänt förslag ”Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023 - 2024”. Styrelse och nämnder ska justera sina verksamhetsplaner och

budgetar med anledning av de ändringar som har gjorts jämfört med beslutade förutsättningar enligt kommunstyrelsens planeringsunderlag i juni 2021.

Yrkanden

Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Peter Rangwe (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas budgetförslag enligt aktbilaga.

Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Vänsterpartiets budgetförslag enligt aktbilaga.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut:

Förvaltningens förslag Peter Rangwes (S) förslag Sandra Lindströms (V) förslag

Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 7 (27)

Signatur Reservation

Peter Rangwe (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 8 (27)

Signatur

§ 164

Avrapportering av uppdrag om att ta fram en trafikplan, samt antagande av trafikplanen (KS/2021:171)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa trafikplan för ett växande och hållbart Solna.

Sammanfattning

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2020 och 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder ta fram en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive godstransporter. Syftet med trafikplanen är tydliggöra stadens inriktning och strategier för trafiksystemet, med utgångspunkt från Solna stads vision, översiktsplan och klimatstrategi. För att uppnå visionen,

översiktsplanen och klimatstrategin har fyra övergripande strategier lagts fast för utvecklingen av Solnas trafiksystem:

• Minska behovet av resor och transporter med bil

• Verka för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken

• Utnyttja goda kollektivtrafiklägen för bebyggelse

• Fortsätt utveckla gång- och cykelinfrastrukturen

Sammantaget skapar denna inriktning för utvecklingen av Solnas trafiksystem goda förutsättningar för miljösmarta resval för såväl solnabor som inpendlare till Solna.

Utifrån de övergripande strategierna anges i trafikplanen strategier för de olika trafikslagen – gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik och godstransporter.

Förslaget till trafikplan har varit remitterad till berörda nämnder, beredningar och råd, som har yttrat sig. Synpunkterna som inkommit har, genom justeringar av trafikplanen, beaktats på det sätt som framgår av sammanställningen av inkomna synpunkter med kommentarer i bilaga.

Trafikplanens strategier ska användas i planeringen av nya utbyggnadsområden/utbygg- nadsprojekt i Solna, samt för utvecklingen av den befintliga stads- och trafikmiljön i Solna. Den är därmed huvudsakligen ett verktyg för stadens interna planeringsarbete, men kan även vara till vägledning för byggherrar.

Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till trafikplan.

Därmed är uppdraget i verksamhetsplan och budget avrapporterat.

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 9 (27)

Signatur

§ 165

Begäran om planbesked – Kv. Sadelplatsen (KS/2021:176)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Capman Real Estate har tagit fram förslag till utveckling av den egna fastigheten Sadelplatsen 1 vid Järva krog. Befintlig byggnad inom fastigheten uppfördes 1999 som huvudkontor till bilmärket Jaguar och utformningen av takvåningarna skulle

symbolisera varumärket. Förslaget innebär att taket får en ändrad utformning och att huset byggs på med fler våningar. Detaljplanen anger en användning för parkering, bilservice och kontor. Användningen föreslås ändras och anpassas till dagens förhållanden, bland annat så att bottenvåningen kan aktiveras med kommersiella lokaler. För att möjliggöra utvecklingen ansöker fastighetsägaren om planbesked.

Förslaget om utveckling inom Sadelplatsen 1 ligger helt i linje med översiktsplanens inriktning och den utveckling som i övrigt sker i området kring Järva krog och Ulriksdals station. Förvaltningen ser positivt på planläggning av Sadelplatsen 1 i enlighet med förslaget, men kan också konstatera att även ägarna till norra delen av kv.

Startboxen, väster om kv. Sadelplatsen, har intresse av en utveckling av sin fastighet, vilket förutsätter planarbete. Det är därför lämpligt att dessa planeras gemensamt och i ett sammanhang.

Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till

planläggning av Sadelplatsen 1 i enlighet med förslaget, men bedömer att planarbetet ska bedrivas gemensamt med en ny detaljplan som även omfattar norra delen av kv.

Startboxen. Innan arbetet påbörjas måste en principöverenskommelse tecknas.

Förvaltningen har för avsikt att återkomma i den frågan när förutsättningarna för ett gemensamt planarbete har utretts närmare.

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 10 (27)

Signatur

§ 166

Uppdaterad kommunal avfallsföreskrift för Solna stad (KS/2021:206)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med tekniska nämndens förslag, fastställer uppdaterad avfallsföreskrift för Solna stad från 1 januari 2022.

Sammanfattning

Hanteringen av returpapper ska enligt gällande bestämmelser från den 1 januari 2022 vara ett kommunalt ansvar istället för ett producentansvar. Det har även gjorts ett förtydligande av miljöbalkens regler om kommunalt ansvar för omhändertagande av slam från små enskilda avlopp. Därför behöver de kommunala avfallsföreskrifterna uppdateras i enlighet med det nya ansvaret.

Tekniska nämnden har i beslut den 13 oktober 2021 föreslagit en uppdatering av de kommunala avfallsföreskrifterna där de två nya avfallsområdena tydliggörs under §3 och hämtningsintervaller m.m. återfinns under §44.

Stadsledningsförvaltningen föreslår, i enlighet med tekniska nämndens förslag, att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer uppdaterad

avfallsföreskrift för Solna stad från 1 januari 2022.

(11)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 11 (27)

Signatur

§ 167

Riktlinjer för bostadsförsörjning – beslut om remiss (KS/2021:207)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 överlämnas till exploaterings- och fastighetsberedningen, Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län för yttrande senast den 31 december 2021.

Sammanfattning

En gång per mandatperiod ska samtliga Sveriges kommuner upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska redovisa kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål och hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Det ska i riktlinjerna göras en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna.

Solna stads arbete med bostadsförsörjning är en del av stadens strategiska arbete med stadsutveckling. Den tar sin utgångspunkt i stadens vision om att Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor.

Staden ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i Solna och staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Stadsledningsförvaltningens förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 2022-2026 bygger på de övergripande målsättningarna för stadens utveckling som fastställts av kommun-fullmäktige i andra styrande dokument. Målsättningen är att det i genomsnitt ska färdigställas 800 nya bostäder per år under perioden och bedömningen är att det i huvudsak kommer att vara möjligt inom ramen för redan antagna detaljplaner. Innan riktlinjerna antas ska Länsstyrelsen i Stockholms län och Region Stockholm (ansvarig för regionalt tillväxtarbete i länet) ges tillfälle att yttra sig. Därutöver ska exploaterings- och fastighetsberedningen ges samma möjlighet.

Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 överlämnas till exploaterings- och fastighetsberedningen, Regionen och Länsstyrelsen för yttrande senast den 31 december 2021.

Yttranden

Peter Rangwe (S) lämnar yttrande enligt bilaga 1.

Sandra Lindström (V) lämnar yttrande enligt bilaga 2.

(12)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 12 (27)

Signatur

§ 168

Rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet (KS/2021:48)

Beslut

Kommunstyrelsen antar överenskommelsen om samverkan inom patientnämndsverksamhet.

Sammanfattning

Genom bestämmelser i lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården har alla kommuner ett lagstadgat krav att bedriva patientnämndsverksamhet. Kommunerna i Stockholms län har sedan 2003 haft en formell samverkansöverenskommelse med Regionens patientnämnd, som hanterar även klagomål på kommunernas verksamhet.

Kommunerna ger en årlig ersättning till Patientnämnden för att de utför arbetet.

Denna överenskommelse har nu reviderats i ett samarbete mellan Storsthlm och regionens patientnämnd. Revidering har främst skett utifrån uppdatering av laghänvisningar, vissa

förtydliganden samt att avtalstiden blir löpande. Överenskommelsen beskriver även tydligare hur samverkan mellan kommunerna och Patientnämnden ska ske. Storsthlm får en tydligare roll och ska tillsammans med Patientnämnden följa upp statistik och sammankalla kommunerna till möte där bland annat utveckling av samverkan med Patientnämnden ska tas upp.

Omvårdnadsnämnden har i yttrande till kommunstyrelsen den 28 september 2021 tillstyrkt att kommunstyrelsen antar den justerade överenskommelsen om samverkan inom patientnämndsverksamheten.

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att en gemensam patientnämndsverksamhet i länet underlättar för medborgarna som endast har en instans att vända sig till, samtidigt som det ger bättre förutsättningar för att bygga en organisation kring nämnden med rätt kompetens.

Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen om samverkan inom patientnämndsverksamhet.

(13)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 13 (27)

Signatur

§ 169

Överenskommelsen om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (KS/2021:134)

Beslut

Kommunstyrelsen antar överenskommelsen om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Sammanfattning

Våren 2017 trädde lagbestämmelser ikraft om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Storsthlm och Region Stockholm har under ett antal år arbetat fram ett förslag till slutlig överenskommelse, som efter remissomgångar är förankrad såväl i kommunerna som inom Region Stockholm. Kommunerna rekommenderas av Storsthlms styrelse att anta överenskommelsen. Avsikten är att den ska träda ikraft 1 april 2022.

Socialnämnden har i yttrande till kommunstyrelsen den 12 oktober 2021 tillstyrkt att kommunstyrelsen antar överenskommelsen om tillgång till hälso-, sjuk- och

tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med

socialnämndens rekommendation, beslutar att anta överenskommelsen om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

(14)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 14 (27)

Signatur

§ 170

Yttrande över Stockholms stads detaljplan för Östra Hagastaden (KS/2021:205)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande över granskningsremissen översända stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har skickat ett detaljplaneförslag för Östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 m fl på granskning fram till och med 22 november 2021. Detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram, som granskningen även omfattar. Planområdet avser ett markområde som idag ligger inom Solna. Detta område ska, enligt en överenskommelse mellan städerna, överlåtas till Stockholm och i dess helhet vara beläget i Stockholm stad.

Detaljplaneförslaget syftar till att fullfölja planerna för stadsutvecklingsområdet

Hagastaden i Stockholm genom att dagens trafikområde kring Norrtull utvecklas till en grön stadsentré med nya bostäder, kontor, hotell, idrott, skola och förskola samt parker och torg. I anslutning till och integrerat med det nordligaste kontorshuset planeras en gång- och cykelförbindelse över Uppsalavägen (E4/E20) som en förlängning av det så kallade Akademiska stråket som förbinder Norra Hagastaden i Solna med Annerovägen och Hagaparken.

Berörda förvaltningar från Solna stad har följt arbetet med detaljplanen för Östra Hagastaden, löpande fått information och haft möjlighet att lämna synpunkter under planarbetet. De synpunkter som Solna stad framförde under samrådet gällde

trafiklösningar, dagvattenlösningar samt påverkan vid och kring Stallmästargården vid ett skyfall. Synpunkterna har hanterats genom en bra fungerande mellankommunal samordning under planarbetet. Planområdet för Östra Hagastaden gränsar till Stallmästargården, där Solna har ett pågående planarbete. Stockholm och Solna har genomfört ett flertal arbetsmöten för att diskutera och samordna de mellankommunala frågorna vid kommungränsen. Förvaltningen har inga ytterligare synpunkter på

detaljplaneförslaget avseende dessa frågor.

Solna Vatten konstaterar dock att det inte framgår av planhandlingarna att det finns befintliga VA-ledningar i området som behöver hanteras för att detaljplanen ska kunna genomföras, vilket även som påpekades under samrådet. Det behöver framgå hur de befintliga VA-ledningarna ska hanteras. I planförslaget finns byggrätter över befintliga ledningar, vilket Solna Vatten inte kommer att godta. Stockholms stad måste utreda att en flytt av ledningarna är möjlig att genomföra och att det finns utrymme att flytta ledningarna så att de fortfarande är åtkomliga.

Innan detaljplanen antas måste ett avtal tecknas med Solna Vatten som reglerar förutsättningarna för de ledningar som berörs, ägandet och framtida förutsättningar.

(15)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 15 (27)

Signatur

Omläggning av befintliga VA-ledningar och övriga nödvändiga åtgärder ska bekostas fullt ut av Stockholms stad. Solna stad förutsätter att ingen avgift tas ut för ledningar som genom gränsjusteringen kommer att ligga inom allmän plats i Stockholms stad. En anslutning av Solna Vattens ledningsnät till Norrvattens ledningsnät måste även efter ledningsflytt finnas och uppfylla samma funktion. U-område krävs om VA-ledningarna ligger på kvartersmark och även ledningsrättsavtal ska tecknas.

(16)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 16 (27)

Signatur

§ 171

Yttrande över regionens förslag till Kollektivtrafikplan (KS/2021:195)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionen har remitterat remissversion av ”Kollektivtrafikplan 2050” till bland annat länets kommuner för yttrande. I samband med utskicket har inte Solna stad fått

remissen, vilket är beklagligt då kollektivtrafikplanen är ett strategiskt viktigt dokument.

Det har även medfört att staden fått kort tid på sig att svara. Regionen önskar särskilt i remissen synpunkter på tre övergripande frågeställningar; om de redovisade behoven och förslagen på fortsatt inriktning är relevanta, hur Solna stad vill bidra i den fortsatta processen att genomföra planen, samt hur Stockholmsregionen bör utveckla

samverkansformerna för att stärka genomförandet.

Solnas stad ställer sig positiv till kollektivtrafikplanens övergripande inriktning och de flesta föreslagna åtgärder som redovisas. Regionens målsättning att kollektivtrafiken ska stödja en utveckling som även möjliggör en utbredning av den centrala regionkärnan, där Solna stad ingår, är en inriktning som stämmer väl med Solna stads arbete med stadsutveckling med inriktningen att planera för en tät stadsstruktur och en bebyggelse som består av en blandning av bostäder, arbetsplatser och service, samt verka för ett modernt transportsystem genom en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken.

För Solnas del finns det några ytterligare åtgärder som är särskilt viktiga att komplettera och/eller förtydliga kollektivtrafikplanen med. Det handlar bland annat om att

busslinjer knyter ihop Nya Karolinska med Solna centrum, att Ulriksdals station omfattas av planerade utökningar av avgångar på ostkustbanan, att Huvudsta pendeltågsstation tas i bruk när den är färdigställd, att möjligheterna att öppna sekundärentréer i Västra skogen och Ulriksdal beaktas och att tunnelbanealternativet från Solna station till Bergshamra belyses närmare.

Solna stad delar synsättet att infrastrukturen behöver fungera som ett gemensamt system i regionen, men anser att lokala delprojekt med ett lokalt/regionalt arbetssätt kan involvera fler frågor kopplade till infrastrukturåtgärden. Genom överenskommelser om angelägna projekt, på samma sätt som har skett med den nya gula tunnelbanelinjen, Södra Hagalunds tunnelbanestation och tvärbanan i Solna, kan samverkan formaliseras.

Yttrande

Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Bernhard Huber (MP), Anna Lasses (C) och Samuel Klippfalk (KD) lämnar yttrande enligt bilaga 3.

Peter Rangwe (S), Eva Eriksson (S) och Sandra Lindström (V) ansluter sig till yttrandet.

(17)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 17 (27)

Signatur

§ 172

Yttrande över Länsstyrelsens förslag till Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län (KS/2021:174)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Stockholm har för yttranden översänt Riskhanteringsplan för Stockholms län – Översvämningsproblematik i Tyresån, Oxundaån, Mälaren, Östersjön, till länets kommuner för synpunkter. Arbetet med EU:s

översvämningsdirektiv genomförs i cykler på sex år där den nu remitterade riskhanteringsplanen ingår i det tredje och avslutande steget.

Länsstyrelsens syfte med samrådet är att ge kommuner och allmänhet som berörs tillfälle att lämna synpunkter på riskhanteringsplanen. Länsstyrelsen önskar i synnerhet få synpunkter på ett antal specificerade frågeställningar.

Solnas stad anser att de övergripande risker som identifierats är riktiga, men det finns vissa specifika angivna objekt som inte (längre) är relevanta. De övergripande

målsättningarna i riskhanteringsplanen synes vara rimliga. Det bör även noteras att Solna stad i flera fall inte är fastighetsägare till större områden där gator finns på fastighetsmark och därför inte är allmän plats.

De allmänt föreslagna förebyggande åtgärderna och beredskapsåtgärderna för Mälaren är relevanta och ligger redan till grund för stadens planeringsarbete. Solna tillämpar även Länsstyrelsens ”Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren.

Även de allmänt föreslagna förebyggande åtgärderna och beredskapsåtgärderna för skyfall är relevanta. För att få en bättre bild av riskerna vid skyfall i hela kommunen, planerar staden att genomföra en egen en utredning/kartering. Redan idag genomför staden utredningar i samband med framtagandet av detaljplaner. Det har anlagts dammar och anordnas områden som ska kunna ta emot större vattenmängder vid skyfall.

En fråga som Länsstyrelsen bör lyfta i riskhanteringsplanen är att områden, som flera kommuner delar med varandra, bör hanteras gemensamt för att effektivt möta risken för översvämningar.

(18)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 18 (27)

Signatur

§ 173

Svar på motion av Linda Cigéhn (V) och Tove Pehrsson (V) om att inrätta medborgarförslag, M:15/2020 (KS/2020:219)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.

Sammanfattning

Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 december 2020. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillse att möjligheten att lägga medborgarförslag i Solna stad införs för alla

kommuninvånare.

När möjligheten till medborgarförslag infördes 2002 var syftet att minska avståndet mellan väljare och förtroendevalda. När det senare utvärderades i 2014 års

demokratiutredning framkom dock att det syftet inte hade uppnåtts. Medborgarförslag tenderar i många fall att bli en form av förslagslåda, där frågor formuleras som

synpunkter eller mer allmänna frågeställningar. Erfarenheterna från kommuner och regioner, som har infört medborgarförslag är att behandlingen av förslagen sällan är representativa för invånarna, då det i regel endast är ett fåtal aktiva förslagsställare som lägger många förslag. Detta fick även genomslag i Statistiska centralbyråns

undersökning om den lokala demokratin i kommuner och regioner 2020, där det framgår att det är allt färre kommuner som använder sig av medborgarförslag.

Medborgarnas delaktighet är en viktig grund för ett levande och tryggt samhälle och därför har stadens förvaltningar haft ett uppdrag om att ta fram nya arbetssätt och metoder för att kunna föra medborgar- och brukardialoger. Uppdraget har resulterat i en handledning som stadens förvaltningar ska kunna använda som ett stöd i arbetet med att på ett strukturerat sätt genomföra medborgar- och brukardialoger i

verksamheterna. Samtidigt har staden sedan tidigare flera kontaktvägar, inklusive en särskild funktion, för att ta emot och hantera synpunkter och frågor från medborgare.

Mot denna bakgrund kan stadsledningsförvaltningen konstatera dels att medborgarna har möjlighet att lämna synpunkter och förslag i befintliga kanaler, dels att stadens inriktning är att tillämpa bredare medborgar- och brukardialoger enligt den handledning som har tagits fram i ärendet om att stärka medborgardialogen i staden. Även i dessa dialoger kan givetvis enskilda idéer och synpunkter från medborgarna lämnas, tas om hand och hanteras i den fortsatta processen. Stadsledningsförvaltningen föreslår att motionen förklaras besvarad.

Yrkanden

Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sandra Lindström (V) och Peter Rangwe (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller motionen.

(19)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 19 (27)

Signatur

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag Bifall till motionen

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Sandra Lindström (V) och Peter Rangwe (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

(20)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 20 (27)

Signatur

§ 174

Svar på motion av Ebbe Adolfsson (S) och Hélène Sevastik (S) om livscykelanalyser, M:2/2021 (KS/2021:32)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.

Sammanfattning

Ebbe Adolfsson (S) och Hélène Sevastik (S) inkom med rubricerade motion till

kommunfullmäktige i februari månad. I motionen föreslås att alla beslutsunderlag inför politiska beslut, inom Solna stad och av staden ägda bolag, som innehåller förslag om rivning, nybyggnation, upprustning eller renovering ska innehålla en livscykelanalys.

Den 1 januari 2022 träder lagen om klimatdeklaration för byggnader i kraft. Lagen gäller alla nya byggnader och innebär att byggherren ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en så kallad klimatdeklaration som ska registreras hos Boverket. Byggskedet är den del av livscykeln som medför störst utsläpp och lagens intention är att klimatdeklarationen ska leda till att totala utsläppen under byggnadens livscykel minskar. Boverket definierar vilka data som ska användas för att beräkna klimatpåverkan för att alla byggherrar ska beräkna utsläppen på samma sätt.

Kommunen ska kontrollera att byggherren har upprättat och lämnat in en

klimatdeklaration till Boverkets register. Om det inte har gjort ska kommunen inte lämna byggherren ett slutbesked.

Boverket anger att de största utsläppen av växthusgaser från en byggnad ur ett livscykelperspektiv uppstår i produktionskedet, men framför också att det även finns flera frivilliga system för miljöcertifiering och miljömärkning för byggnader, där även fler delar av livscykeln ingår i bedömningen. Här inkluderas inte minst

energianvändningen under byggnadens livslängd.

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att alla nya byggnader enligt lag ska lämna en klimatdeklaration och detta gäller givetvis även när Solna stad är byggherre. Genom de deklarationer som kommer att lämnas från årsskiftet kan medvetenheten och

kunskapen om byggnaders klimatpåverkan bli större. Det kommer att utgöra en viktig kunskapsgrund för genomtänka och långsiktiga beslut som är hållbara.

Vidare anser stadsledningsförvaltningen att de redan erkända systemen för

miljömärkning av byggnader utgör ett bra underlag vid upphandling. Vid de senaste två större upphandlingarna av uppförande av nya byggnader, Ulriksdalsskolan (inkl

Ulriksdals sporthall) och simhallen, har staden valt att följa förutsättningarna för

”miljöbyggnad silver”. Denna typ av miljökrav kommer även att ställas i den

kommande upphandlingen av byggnationen av den nya skolan i Huvudsta. Staden kan därutöver använda de från Boverket insamlade resultaten av klimatdeklarationerna om vilken påverkan olika val i byggprocessen har för miljön och klimatet, som underlag i kommande upphandlingar av byggprojekt. Erfarenheterna från klimatdeklarationerna kan därmed utgöra ett utmärkt komplement till de system som redan nyttjas.

(21)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 21 (27)

Signatur

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna är inget bolag ägt av kommunen, som antyds i motionen. Det är just en stiftelse och därmed kan inte staden besluta om några

bindande direktiv. Signalisten är dock med i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ, vars syfte är att branschen ska minska utsläpp av växthusgaser. Signalisten är också

miljödiplomerade enligt den nationella miljölednings-standarden Svensk Miljöbas. Även Signalisten är skyldiga att lämna en klimatdeklaration i samband med den nybyggnation av hyresrätter som stiftelsen påbörjar efter 1 januari 2022.

Stadsledningsförvaltningen föreslår att motionen därmed förklaras besvarad.

Yrkanden

Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Peter Rangwe (S) och Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen bifaller motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag Bifall till motionen

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Peter Rangwe (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

(22)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 22 (27)

Signatur

§ 175

Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) Mats Fyhr (SD) och Kjell Johansson (SD) "Revidera Solnas Översiktsplan 2030", M:18/2021 (KS/2021:202)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.

Sammanfattning

Msciwoj Swigon (SD), Mats Fyhr (SD) och Kjell Johansson (SD) inkom med

rubricerade motion till kommunfullmäktige i oktober månad. I motionen föreslås att Solnas Översiktsplan 2030 revideras enligt vad som framförs i motionens brödtext.

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar att alla landets kommuner ska ha en aktuell översiktsplan och aktualiteten ska prövas minst en gång per mandatperiod. Solna kommunfullmäktige antog år 2016 ”Översiktsplan 2030” och beslutade år 2020 att aktualisera översiktsplanen med några revideringar. Översiktsplanen är således prövad under denna mandatperiod.

Efter en ändring av PBL ska alla kommuner nu senast 24 månader efter ett ordinarie val anta en planeringsstrategi. I strategin ska fullmäktige ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och till kommunens fortsatta arbete med översikts-planeringen. Kommunerna kan givetvis även välja att påbörja ett arbete med en ny översiktsplan. Om en planeringsstrategi inte antas inom 24 månader efter det ordinarie valet upphör översiktsplanen att gälla.

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att det endast är ett drygt år sedan

kommunfullmäktige beslutade att aktualisera ”Översiktsplan 2030” och det är alltför kort tid för att ompröva planen redan nu. Efter det ordinarie valet 2022 kommer det nya kommunfullmäktige dessutom i början av mandatperioden att få ta ställning till en planeringsstrategi, där i alla fall några av de inriktningar som hör hemma i en

översiktsplan och som framförs i motionens brödtext kan komma att prövas.

Stadsledningsförvaltningen anser således att översiktsplan 2030 har varit aktualiserad alltför kort tid för att motivera att planen redan nu ska omprövas och föreslår därmed att motionen förklaras besvarad.

Yrkanden

Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Peter Rangwe (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag Avslag till motionen

(23)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 23 (27)

Signatur

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Peter Rangwe (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag till motionen.

(24)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 24 (27)

Signatur

§ 176

Svar på nämndinitiativ om att förstärka trygghetsarbetet i Hagalund (KS/2021:192)

Beslut

Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att samordna

genomförandet av åtgärderna för ett tryggare Hagalund i enlighet med inriktningen i tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att initiativet därmed förklaras besvarat.

Sammanfattning

I ett initiativ i kommunstyrelsen den 11 oktober föreslår Pehr Granfalk, Marianne Damström Gereben, Bernhard Huber, Anna Lasses och Samuel Klippfalk att

kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket för ökad trygghet med fokus på Hagalund. Bakgrunden till initiativet är att Hagalund under de senaste sex månaderna har drabbats av ett antal allvarliga händelser till följd av att kriminella individer reser till Hagalund för att begå brott. Initiativet har beretts

förvaltningsövergripande tillsammans med socialförvaltningen, tekniska förvaltningen, förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid samt barn- och

utbildningsförvaltningen.

Beredningen har resulterat i att tre fokusområden har identifierats för stadens trygghets- och brottsförebyggande arbete i Hagalund: Förstärkt närvaro i stadsmiljön, Förstärkt samverkan och Utveckling av stadsmiljön. Inom fokusområdet Förstärkt närvaro i stadsmiljön är inriktningen är att utveckla och bredda fritidsverksamheten för att på ett ännu bättre sätt kunna fånga upp ungdomar i området. Fritidsverksamheten får därför ett utökat fokus på att söka upp ungdomar och att även arrangera aktiviteter för ungdomar i stadsmiljön i Hagalund. Parallellt utvecklas samarbetet med föreningslivet för att genomföra aktiviteter som ökar närvaron i Hagalund. Inom fokusområdet Förstärkt samverkan är inriktningen att förstärka samverkan mellan polis, skola, fritid och socialtjänst för identifiera Solnaungdomar som kan befinna sig i riskzonen för framtida kriminalitet eller missbruk och sätta in effektiva insatser från olika aktörer. Samtliga aktörer ska genomföra insatser för att utveckla det förebyggande arbetet i förhållande till ungdomar. Inom fokusområdet Utveckling av stadsmiljön är inriktningen att förstärka skötseln av den offentliga miljön i Hagalund. Ett särskilt fokus ligger på att utveckla stadsmiljön på tre platser; Hagalunds torg, Hagalundsgatan och området bakom Sunnanskolan, med inriktningen att rusta upp och levandegöra miljön.

Arbetet inom de identifierade fokusområdena i Hagalund påbörjas under hösten 2021 och genomförs av ansvariga förvaltningar inom ramen för deras löpande verksamheter.

Samverkan kommer att ske med polisen, fastighetsägare, föreningslivet och Platssamverkan Hagalund. Arbetet kommer att samordnas av

stadsledningsförvaltningen och följas upp på förvaltningschefsnivå.

(25)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 25 (27)

Signatur Yttranden

Peter Rangwe (S) lämnar yttrande enligt bilaga 4.

Sandra Lindström (V) lämnar yttrande enligt bilaga 5.

(26)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 26 (27)

Signatur

§ 177

Avsägelse av uppdrag i miljö- och demokratiberedningen (KS/2020:211)

Beslut

Kommunstyrelsen befriar Kjell Sandin (KD) från sitt uppdrag.

Sammanfattning

Kjell Sandin (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och demokratiberedningen.

§ 178

Avsägelse av uppdrag i likabehandlingskommittén (KS/2020:204)

Beslut

Kommunstyrelsen befriar Nehaya Anani (V) från sitt uppdrag.

Sammanfattning

Nehaya Anani (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i likabehandlingskommittén.

§ 179

Fyllnadsval i internationella kommittén (KS/2020:203)

Kommunstyrelsen beslutar att som ledamöter i internationella kommittén för resterande mandatperioden utse:

(MP) 290325 Sverker Torell, Råsundavägen 68, 169 57 Solna (ledamot) (M) 441018 Ida Dahlgren, Ankdammsgatan 5 B, 171 43 Solna (ledamot)

(27)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-15 SID 27 (27)

Signatur

§ 180

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen tar del av följande delegationsbeslut:

KS DEL/2020: § 34 KS DEL/2021: §§ 27-39 KSAU/2021: §§ 17-19

§ 181

Anmälan av ärendelista

Kommunstyrelsen tar del av utsänd ärendelista.

§ 182

Meddelanden

Inga meddelanden vid detta sammanträde.

§ 183

Godkännande av digitalt deltagande

Kommunstyrelsen godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har skett i enlighet med riktlinjerna.

(28)

Kommunstyrelsen 15 november 2021 Ä 7 Riktlinjer bostadsförsörjning KS/2021:207

YTTRANDE om Riktlinjer bostadsförsörjning

Vi socialdemokrater vill ha en blandning av bostadsformer i Solna. Vi vill även ha olika

upplåtelseformer för bostäder i samma område. 90 procent av bostäderna som byggts i Solna det senaste decenniet har dock varit bostadsrätter. Att ha en sådan stor majoritet bostadsrätter utestänger många eftersom alla inte kan eller vill köpa en bostad. Det bidrar till att skapa ett segregerat Solna med osynliga barriärer av tydliga inkomstskillnader mellan stadsdelarna.

Den ensidiga byggnationen av bostadsrätter behöver förändras och för att uppnå en blandning av bostadsformer behöver hyresrätter premieras vid nybyggnationer. Vår vision är att hälften av alla bostäder i kommunen ska vara hyresrätter. Därtill behöver Bostadsstiftelsen Signalisten specifikt få bygga fler bostäder för att Solnas allmännytta ska växa i takt med att kommunen blir större. Vi socialdemokrater vill även reformera 2-årsregeln för modulbostäderna samt utveckla ett system som ger våldsutsatta förtur i bostadskön tillsammans med andra kommuner.

Det är viktigt att det finns riktlinjer för bostadsförsörjningen och dessa behöver vara formulerade tydligt. För att skapa ett sammanhållet och levande Solna behöver det byggas fler hyresrätter och av det skälet behöver det även tydligt anges hur många bostäder som planeras vara hyres-

respektive bostadsrätter. Riktlinjerna som presenterats är inte tillräckligt klargörande på den punkten.

Solna 15 november 2021

Peter Rangwe Socialdemokraterna

Bilaga 1 till KS/2021-11-15 § 167

.-:,a

~ • Socialdemokraterna

(29)

Solna den 15 november 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022–2026 – remissversion KS 2021:207

Yttrande

Solna stads riktlinjer för bostadsförsörjningen är i grunden i linje med Vänsterpartiets politik.

Målen för bostadsbyggandet som fastslås exempelvis i Översiktsplanen 2030 och RUFS 2050 har en inriktning som vi ställer oss bakom. Däremot ser vi att staden i praktiken inte lever upp till skrivningarna.

I förslaget till riktlinjer skrivs att ”kulturmiljöer ska beaktas och behandlas med respekt för Solnas historia” samtidigt som man under decennier har behandlat och fortsätter att

behandla Överjärva gård ytterst styvmoderligt. Man låter också flera Q-märkta byggnader stå och förfalla utan att vare sig fylla dessa med verksamhet eller renovera upp dem.

Vänsterpartiet vill se att kulturmiljöer och byggnader med kulturhistoriskt värde inte bara

”beaktas” utan tas om hand och kan komma till användning för Solnaborna. Därför vill vi även anställa en kommunantikvarie med uppdrag att ansvara för stadens kulturmiljöer.

Detsamma gäller bostadsbyggandet. Planeringsstrategierna är fullt rimliga på papper, men i praktiken byggs fortfarande för få större lägenheter och framförallt alldeles för få hyresrätter.

Mellan åren 2015 och 2019 var endast var åttonde lägenhet som byggdes i Solna en hyresrätt, vilket är en avsevärt lägre andel än i våra grannkommuner Sundbyberg och Stockholm. Mycket lite tyder på att detta är på väg att förändras, vilket gör att obalansen mellan hyresrätter och bostadsrätter kommer fortsätta att växa för varje år. Solna behöver arbeta mycket mer aktivt än idag för att ställa krav på byggherrarna att bygga fler hyresrätter, precis på samma sätt som man gör vad gäller kraven på sociala lägenheter och förskolor.

Behovet av mer blandade kvarter syns på flera håll i Solna. Framförallt Arenastaden och Solna Business Park behöver kompletteras med mer bostadsbebyggelse och Järvastaden har ett behov av fler hyresbostäder. Därtill finns också ett behov av varierade boendeformer, såsom exempelvis kollektivhus. Detta behöver planeras för i nybyggnation.

Vad gäller företagsklimatet upplever vi att det framförallt är kapitalstarka och stora företag som har möjlighet att etablera sig och växa i Solna. För små och mellanstora företagare är bristen på lokaler svår, i synnerhet för verksamhet som varken bedrivs primärt på kontor eller i butik. Vi ser ett behov av att arbeta mer proaktivt för att underlätta för småföretagare att kunna verka och växa inom Solnas gränser.

Slutligen vill vi i Vänsterpartiet att allt bostadsbyggande har klimatet i fokus. Det innebär bland annat att bygga kollektivtrafiknära, med hög grönytefaktor och i klimatsmarta material.

Sandra Lindström Vänsterpartiet

Bilaga 2 till KS/2021-11-15 § 167

(30)

Kommunstyrelsen i Solna 2021-11-15 Ärende 11 KS/2021:195. Yttrande över Region Stockholms kollektivtrafikplan 2050

Yttrande

Vi ställer oss bakom stadsledningsförvaltningens förslag till yttrande, men vill ytterligare betona vikten av att förstärka kollektivtrafikförsörjningen i Järvastaden. Järvastaden är ett av Solnas största utbyggnadsområden och kommer när stadsdelen är färdigställd att innehålla 6000 nya bostäder. Det är därför viktigt att bygga ut kollektivtrafiken i området. Det kan på sikt till exempel ske genom liknande lösning som finns i Järfälla med små förarlösa

anropsstyrda bussar. Frågan hör också ihop med det specifika förslaget i planen om utveckling av tvärgående expressbuss Danderyds sjukhus – Spånga, som ska försörja Nya Ulriksdal. Vi ställer oss positiva till denna lösning, men vill också påpeka att det bör ordnas en hållplats på Enköpingsvägen för boende i Järvastaden.

I stadsledningsförvaltningens förslag till yttrande pekas på vikten av att beakta möjligheterna att öppna sekundärentréer på redan befintliga tunnelbane- och pendeltågsstationer för att öka kollektivtrafikens tillgänglighet. Vid sidan om Västra skogen och Ulriksdal vill vi också lyfta fram tunnelbanestationen vid Solna strand, där möjligheten till en sekundärentré bör prövas.

Slutligen så står vi inför en troligen ganska stor kommande elektrifiering av busstrafiken inom Stockholmsregionen, särskilt de centrala delarna. Vi vill därför särskilt påpeka att om/när detta kommer innebära behov av anpassning av stadsmiljön, exempelvis snabbladdare vid viktiga bussterminaler, behöver den processen ske parallellt med övrig utveckling av trafiken.

Det är här viktigt med god framförhållning i tiden inklusive tidigt samarbete med kommunerna.

Pehr Granfalk (M)

Marianne Damström Gereben (L) Bernhard Huber (MP)

Anna Lasses (C) Samuel Klippfalk (KD)

Bilaga 3 till KS/2021-11-15 § 171

(31)

Kommunstyrelsen 15 november 2021 Ä 16 Initiativ trygghetsarbete Hagalund

KS/2021:207

YTTRANDE angående svar på initiativ trygghetsarbete Hagalund

Det är positivt att trygghetsarbetet i Hagalund nu ska prioriteras. Vi socialdemokrater har länge uppmärksammat behovet av att satsa på stadsdelen, något som styrande majoritet i Solna inte gjort de senaste decennierna. Tvärtom är Hagalund den stadsdel som fått erfara flest

nedläggningar och nedmonteringar. Ett nedbrunnet centrum som inte åtgärdats och skolnedläggningar är två exempel på detta. Nedläggningar får konsekvenser.

Insatserna i svaret på initiativet är generellt inte tillräckligt omfattande. Vi socialdemokrater har flera insatser som vi vill göra i Hagalund. Vi vill renovera och modernisera centrumet så att det blir ett trivsamt nav i stadsdelen samt bygga en ny skola med fritidsgård och idrottshall. Det skulle bli en mötesplats för föräldrar och elever som skapar framtidstro och sammanhållning – en av flera preventiva åtgärder mot att unga dras in i kriminalitet. Vi vill även rusta upp Bergmarkska villan och hyra ut den till föreningar. Det skapar liv och rörelse på platsen, vilket är

trygghetsskapande. Vi vill även satsa på att bygga bostäder för unga, skapa fler föreningslokaler och idrottsmöjligheter.

I svaret på initiativet saknas även utökade resurser till nämnderna. Utan ytterligare finansiering riskerar insatserna att inte kunna genomföras.

Solna 15 november 2021

Peter Rangwe Socialdemokraterna

Bilaga 4 till KS/2021-11-15 § 176

.-:,a

~ • Socialdemokraterna

(32)

Solna den 15 november 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 16 Svar på initiativ om att ta fram ett åtgärdspaket för ett tryggare Hagalund KS 2021:192

Yttrande

Till att börja med vill vi säga att alla initiativ som handlar om att öka tryggheten i Hagalund givetvis är välkomna. Det görs redan mycket bra, såsom Platssamverkan Hagalund. I detta föreslagna arbete presenteras flera bra insatser, men mycket gör oss beklämda.

Det skrivs att det ska satsas mer på fritiden i området. Detta görs dock efter att två

fritidsgårdar har lagts ner de senaste åren och öppettiderna har försämrats på alla gårdar.

Den nya fritidsgården i Hagalund, Fabrik 38, har också haft svårigheter att nå ut till sin målgrupp och en bredare marknadsinsats behövs för att locka fler ungdomar dit. Att fritiden ska få ett uppsökande uppdrag är något vi har påpekat behovet av i många år. Vi har gång på gång lagt motioner (och interpellationer) om att anställa fritidsfältare med ett uppsökande och nattvandrande uppdrag, bland annat i Hagalund, men dessa initiativ har alltid avslagits av det blågröna styret. Att fritiden äntligen ska ges ett uppsökande uppdrag är efterlängtat, men eftersom det inte verkar som att någon ny personal anställs för detta blir det bara ytterligare ett ansvar som läggs på befintlig personal. Detta riskerar att göra insatsen till en punktinsats snarare än ett långsiktigt arbete, samt att det uppsökande uppdraget riskerar att komma i kläm när andra arbetsuppgifter också måste utföras.

Att Hagalundsungdomarna ska ha möjlighet till kostnadsfria aktiviteter och sysselsättningar på sin fritid är viktigt och värdefullt. Vänsterpartiet har i många år drivit på för att bygga en fotbollsplan i Hagalund för spontanidrott – ett förslag som har röstats ner av det blågröna styret. Det är glädjande om en spontanidrottsplats nu kan komma på plats bakom

Sunnanskolan. Att anordna fler aktiviteter i området är positivt, men samtidigt utestängs många ungdomar från redan befintliga aktiviteter inom idrottsrörelsen och kulturskolan på grund av alldeles för höga avgifter. Här har Vänsterpartiet föreslagit mängder av insatser för att skapa möjligheter för barn oavsett familjens ekonomiska situation att utöva idrott och kultur, men det blågröna styrets vilja lyser med sin frånvaro.

En upprustning av Hagalunds torg är fullt nödvändig, men fortfarande har inte centrum rustats upp efter branden. Ett helhetsgrepp skulle behöva tas för att göra området mycket mer attraktivt än idag.

Slutligen är det ytterst tråkigt att detta trygghetsarbete inte ska tillskjutas några extra resurser utan endast genomföras av förvaltningarna ”inom ramen för deras befintliga verksamheter”.

Trots att Solna bär ett enormt ansvar i det förebyggande arbetet för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet är styret inte beredd att lägga en enda extra krona på det.

Det gör att hela trygghetsarbetet löper stor risk att bli tomma ord.

Sandra Lindström Vänsterpartiet

Bilaga 5 till KS/2021-11-15 § 176

References

Related documents

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan Kontaktcenter och

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S)

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

Frågan besvarades under frågor till förvaltningen från Peter Svahn (MP) Gunnar Ihrén (L) har inkommit med en fråga till förvaltningen:. Vilka åtgärder avses att göras nu

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex