• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Omvårdnadsnämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Omvårdnadsnämnden I Protokoll"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-10-27 SID 1 (10)

Omvårdnadsnämnden

Plats och tid 2021-10-27 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:00-20:21

Ledamöter

Samuel Klippfalk (KD), ordförande Zanna Mårtensson (M) (distans) Elisabet Brolin (S)

Karl-Gustav Franzén (M) (distans) Anne Utter (L)

Lena Westin (C)

Mikael Kullberg (S) §§ 72-80 Kerstin Scheutz (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Eva Holmquist (M) ersätter Karl-Gustaf § 70 Annica Wohlin Wottrich (L) ersätter Louisa Cheung (MP)

Cecilia Bravo (S) ersätter Mikael Kullberg §§

70-71

Närvarande ersättare

Eva Holmquist (M) Ulla Alfvén (M)

Annica Wohlin Wottrich (L) (distans) Cecilia Bravo (S)

Erik Hedlund (S)

Inger Grape-Olausson (V) (distans)

Övriga närvarande

Elisabet Sundelin, förvaltningschef Cecilia Linde, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 70-71

Veronica Hässelborg, chefscontroller §§ 70- 74 Mona Zakeri, kvalitetsutvecklare § 70-71 Ulrika Lyktberg Lindqvist, stabschef Fredrik Olsson, kvalitetsutvecklare § 71-75 Sandra Schytzer, LSS-handläggare § 75 Christina Sundman, projektledare §§ 70-71 Annika Höijer, vårdlärare §§ 70-71

Gabriella Zitting, vårdlärare §§ 70-71 Peter Adolfsson, nämndsekreterare Utses att justera Elisabet Brolin (S)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 70-80

Underskrifter Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Samuel Klippfalk (KD) Justerare

Elisabet Brolin (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-11-01 Anslaget tas ner 2021-11-23

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-11-22 Originalprotokollet förvaras på Omvårdnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-27 SID 2 (10)

Signatur

§ 70

Fastställande av föredragningslista

Omvårdnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista Tillägg att två övriga frågor hanteras under punkten övrigt.

Justering fredag.

§ 71

Information

Mona Zakeri, kvalitetsutvecklare, Cecilia Linde, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Christina Sundman, projektledare, Annika Höijer, vårdlärare och Gabriella Sitting, vårdlärare, informerar om kliniskt träningscentrum, Metodikum, som invigdes i juni.

Det är ett kliniskt träningscenter som ger medarbetare inom vård och omsorg i Solna stad möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper kliniskt och teoretiskt. På Metodikum finns möjlighet att träna på verkliga situationer med hjälp av attrapper och simulatorer i den vårdmiljö som vårdarbetare och studenter möter. Utbildningen följer kompetensstrategin och ska befästa kunskapen genom reflektion som ett aktivt verktyg.

Sedan projektet startade har man utbildat instruktörer som kan hålla i egna moment och undervisningar på Metodikum och organiserat för öppet hus inom vissa ämnen.

Metodikum kommer även att stödja chefer genom att genomföra utbildningsinsatser och hjälpa till med tidsplaneringar.

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-27 SID 3 (10)

Signatur

§ 72

Delårsrapport per augusti 2021 (ON/2020:1)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av delårsrapporten per den 27 oktober 2021.

Sammanfattning

Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående pandemin (Covid-19). I samverkan med Region Stockholm sker provtagning och smittspårning samt vaccination i nämndens verksamheter. Besöksförbudet på vård- och omsorgsboende hävdes i slutet på januari. Seniorträffsaktiviteter inomhus i grupp planeras att öppna i anpassad form under hösten. Verksamheten har anpassats och nya arbetssätt tillämpas i form av hembesök, uteaktiviteter, telefon- och videosamtal samt digitala mötesplatser.

Biståndsbedömda dagverksamheter för äldre öppnade med anpassad verksamhet i slutet på juni. Nämndens restauranger och kaféer är fortfarande stängda på grund av den allmänna smittspridningen samt i avvaktan på nya anvisningar från Regionens smittskyddsenhet.

Omvårdnadsnämnden har beslutat att anta Mango Omsorg AB som utförare för gruppbostäderna Södra Långgatan och Jungfrudansen.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2020 om fyra mål för omvårdnadsnämnden. Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan. Ett av målen bedöms uppfyllas och tre av målen bedöms uppfyllas till stor del.

Uppdraget att ta fram en strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorgen har avrapporterats till omvårdnadsnämnden i juni. Uppdraget att säkerställa att

erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna pågår enligt plan.

Omvårdnadsnämndens nettoresultat ackumulerat i augusti uppgår till 568,3 mkr vilket ger 54,3 mkr lägre kostnad i jämförelse med periodens budget.

Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på att nämnden i perioden i snitt har haft 70 stängda platser på särskilt boende.

Nämndens prognos för helår uppgår till 876,3 vilket är 57,6 mkr lägre kostnad i jämförelse med årets budget.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-27 SID 4 (10)

Signatur

§ 73

Kvalitetsdeklarationer 2021 (ON/2021:111)

Beslut

Omvårdnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till kvalitetsdeklarationer.

Sammanfattning

Omvårdnadsnämnden har sedan tidigare 15 kvalitetsdeklarationer som vänder sig till äldre och personer med funktionsnedsättning som har insatser och stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Omvårdnadsförvaltningen har reviderat 12 kvalitetsdeklarationer. De 12 deklarationer som är reviderade är kvalitetsdeklarationerna för "Anhörigstöd", "Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende", "Boendestöd", ” Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning”, "Dagverksamhet", "Handläggning av stöd och service till personer med funktionsnedsättning", "Hemtjänst", "Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år" , "Korttidsvistelse utanför det egna hemmet" "Stöd och service till personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service",

Trygghetslarm" och ”Vård- och omsorgsboende”.

Tre kvalitetsdeklarationer, "Samverkan kring demensvård", "Samverkan kring kost- och näringsfrågor" och " Samverkan kring rehabilitering" utgår och omnämns istället i berörda kvalitetsdeklarationer.

Yttrande

Elisabet Brolin (S), Mikael Kullberg (S) och Kerstin Scheutz (V) anmäler yttrande enligt bilaga 1.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-27 SID 5 (10)

Signatur

§ 74

Verksamhetsplan och budget 2022 (ON/2021:1)

Beslut

Omvårdnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2022 beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för omvårdnadsnämnden. Målen är:

• Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande

• Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden

• Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

• Den besvärande ensamheten bland Solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska.

Uppdraget att ta fram en strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorgen har avrapporterats till omvårdnadsnämnden. Implementering av kompetensstrategin påbörjades under hösten 2021 och fortsätter under 2022. Uppdraget att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna pågår enligt plan.

Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående pandemin (Covid-19) under 2021 och detta kommer fortsätta under 2022.

Under pandemin har digitaliseringsfrågorna fått ett större fokus i arbetssätt och

metoder men även för enskilda vårdtagare. Den digitala utvecklingen ger möjligheter till att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och vårdpersonal i framtiden. Införande av digital nattillsyn i hemtjänst har genomförts som ett led i satsningen Solna 2025 och morgondagens moderna hemtjänst. Vårdplaneringar med sjukhus och enskilda vårdtagare sker i högre grad med stöd av välfärdsteknik.

Installation av Wi-Fi i de enskildas lägenheter på vård- och omsorgsboendena pågår.

Under början av 2022 blir en gruppbostad klar för inflyttning. Detta gör det möjligt att i större utsträckning erbjuda Solna stads medborgare boenden på hemmaplan, vilket är ett led att hushålla med stadens resurser och balansera budget med god kvalitet för den enskilde.

Den ekonomiska ramen för 2022 uppgår till 910,8 mkr, vilket är en reducering med 23,1 mkr jämfört med innevarande års budgetnivå. Minskningen beror på minskad efterfrågan inom särskilt boende (Säbo).

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-27 SID 6 (10)

Signatur

Nämndens investeringsbudget för 2022 är oförändrad från föregående år och uppgår till 1,5 mkr.

Röstförklaringar

Elisabet Brolin (S) och Mikael Kullberg (S) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2.

Kerstin Scheutz (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 3.

(7)

§75

Revidering av förfrågningsunderlag och avtalsvillkor avseende daglig verksamhet (ON/2021:107)

Handlingen publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll.

Om du önskar ta del av handlingen kontaktar du omvårdnadsnämnden som gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-27 SID 8 (10)

Signatur

§ 76

Anmälan av delegationsbeslut

Omvårdnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

ON DEL/2021 § 23-27

2021/144, 2021/230, 2021/215, 2021/322, 2021/377, 2021/289, 2021/314, 2020/296, 2021/260, 2020/524, 2021/092, 2021/249, 2021/090, 2021/381, 2020/550, 2021/386, 2021/383, 2021/340, 2021/213, 2021/255, 2021/222, 2021/312, 2021/365, 2021/120, 2021/262, 2021/267, 2021/259, 2021/381, 2021/382, 2021/391, 2021/388, 2021/300, 2020/513, 2021/355, 2021/379, 2021/391, 2021/395, 2021/397, 2021/121, 2021/232, 2020/528, 2021/053, 2021/346, 2020/223, 2021/402, 2021/403

000097873, 000097872, 000097871, 000097870, 000097869, 000097868, 000097867, 000097864, 000097863, 000097861, 000097857, 000097856, 000097855, 000097854, 000097851, 000097850, 000097849, 000097848, 000097847, 000097846, 000097845, 000097894, 000097893, 000097892, 000097891, 000097890, 000097889, 000097888, 000097887, 000097886, 000097885, 000097884, 000097883, 000097882, 000097881, 000097880, 000097879, 000097878, 000097877, 000097876, 000097875, 000097874, 000097918, 000097917, 000097916, 000097915, 000097914, 000097913, 00097912, 000097911, 000097910, 000097909, 000097908, 000097907, 000097906, 000097905, 000097903, 000097902, 000097901, 000097900, 000097899, 000097898, 000097897, 000097896, 000097895, 000097934, 000097933, 000097932, 000097931, 000097930, 000097929, 000097928, 000097926, 000097925, 000097924, 000097923, 000097922, 000097919, 000097990, 000097957, 000097956, 000097955, 000097954, 000097953, 000097952, 000097951, 000097950, 000097949, 000097948, 000097947, 000097946, 000097945, 000097944, 000097943, 000097942, 000097941, 000097940, 000097939, 000097938, 000097937, 000097936, 000097935, 000097981, 000097980, 000097979, 000097978, 000097977, 000097976, 000097975, 000097974, 000097973, 000097972, 000097971, 000097970, 000097969, 000097968, 000097967, 000097966, 000097965, 000097964, 000097963, 000097962, 000097961, 000097960, 000097959, 000097958, 000097996, 000097995, 000097993, 000097992, 000097991, 000097989, 000097988, 000097986, 000097985, 000097984, 000097983, 000097982, 000098023, 000098022, 000098021, 000098020, 000098019, 000098018, 000098017, 000098016, 000098015, 000098014, 000098013, 000098012, 000098011, 000098010, 000098009, 000098008, 000098007, 000098005, 000098004, 000098003, 000098002, 000098001, 000098000, 000097999, 000097998, 000097997, 000098041, 000098040, 000098039, 000098038, 000098037, 000098036, 000098035, 000098034, 000098032, 000098030, 000098029, 000098028, 000098027, 000098026, 000098025, 000098024, 000098054, 000098053, 000098052, 000098051, 000098050, 000098049, 000098048, 000098047, 000098046, 000098045, 000098044, 000098043, 000098042, 000098090, 000098070, 000098069, 000098068, 000098067, 000098066, 000098065, 000098064, 000098063, 000098062, 000098061, 000098060, 000098059, 000098058, 000098057, 000098056, 000098095, 000098094, 000098093, 000098092, 000098091, 000098089, 000098087, 000098086, 000098085, 000098084, 000098083, 000098082, 000098081, 000098073, 000098072,

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-27 SID 9 (10)

Signatur

000098071, 000098167, 000098147, 000098131, 000098123, 000098122, 000098121, 000098120, 000098119, 000098118, 000098117, 000098116, 000098115, 000098114, 000098113, 000098112, 000098111, 000098110, 000098109, 000098108, 000098107, 000098106, 000098105, 000098104, 000098103, 000098102, 000098101, 000098100, 000098098, 000098097, 000098096, 000098130, 000098129, 000098128, 000098127, 000098126, 000098125, 000098150, 000098149, 000098148, 000098144, 000098143, 000098142, 000098141, 000098140, 000098139, 000098138, 000098137, 000098136, 000098135, 000098134, 000098133, 000098169, 000098166, 000098165, 000098164, 000098163, 000098162, 000098161, 000098160, 000098159, 000098158, 000098157, 000098156, 000098155, 000098154, 000098153, 000098152, 000098151, 000098219, 000098204, 000098188, 000098187, 000098186, 000098185, 000098184, 000098183, 000098181, 000098180, 000098179, 000098178, 000098177, 000098176, 000098175, 000098174, 000098173, 000098172, 000098171, 000098170, 000098168, 000098208, 000098207, 000098206, 000098205, 000098203, 000098202, 000098201, 000098200, 000098199, 000098198, 000098197, 000098196, 000098195, 000098194, 000098193, 000098192, 000098191, 000098190, 000098189, 000098223, 000098221, 000098220, 000098218, 000098217, 000098216, 000098215, 000098214, 000098213, 000098212, 000098211, 000098210, 000098209, 000098247, 000098246, 000098245, 000098244, 000098243, 000098242, 000098241, 000098240, 000098239, 000098238, 000098237, 000098236, 000098235, 000098234, 000098233, 000098232, 000098231, 000098230, 000098229, 000098228, 000098227, 000098226, 000098225, 000098224, 000098222

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-27 SID 10 (10)

Signatur

§ 77

Anmälan av ärendelista

Omvårdnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 78

Rapport från kontaktpolitiker

Cecilia Bravo (S) rapporterar om sitt uppdrag som kontaktpolitiker.

Elisabet Brolin (S) rapporterar om sitt besök hos hemtjänsten.

§ 79 Övrigt

Elisabet Brolin (S) ställer en fråga om hur förvaltningen tänker om ovaccinerad personal.

Elisabet Sundelin, förvaltningschef, svarar att som arbetsgivare har man ett

arbetsmiljöansvar och ett ansvar för brukare. Det är grundlagsskyddat att man inte kan tvinga någon att vaccinera sig men förvaltningen informerar anställda, erbjuder

vaccinering på arbetstid samt personliga samtal för motivation. Vid annonser för vård- och omsorgspersonal skrivs att vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vid nyrekrytering ställs fråga om man är vaccinerad. En brukare har rätt att välja bort en vårdare som inte är vaccinerad. Personal kommer nu även att erbjudas en tredje dos vaccin.

Cecilia Bravo (S) frågar om uppdrag som kontaktpolitiker i daglig verksamhet.

Samuel Klippfalk, ordförande, svarar att man är tilldelad uppdrag som kontaktpolitiker i vård- och omsorgsboenden, seniorträffar samt grupp- och servicebostäder (LSS). Om man önskar besöka annan del av omvårdnadsnämndens verksamhet kan

omvårdnadsförvaltningen hjälpa till med kontakt.

§ 80

Godkännande av digitalt deltagande

Omvårdnadsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har fungerat enligt riktlinjerna.

(11)

Omvårdnadsnämnden 27 oktober 2021

Ärende 6 - kvalitetsdeklarationer

YTTRANDE om ärende 6 angående kvalitetsdeklarationer

I ärendet finns förslag på reviderade kvalitetsdeklarationer över många verksamheter. En av dem är Anhörigstöd. Kvalitetsdeklarationen för anhöriga riktar sig främst till de som idag får stöd när de på olika sätt vårdar och bistår anhöriga eller närstående.

Vi vet att många, framför allt kvinnor, vårdar, stödjer eller hjälper anhöriga på olika sätt utan att veta att de i sin roll som anhörigvårdare på olika sätt kan få stöd och hjälp från staden.

Vi menar att det inte räcker med en kvalitetsdeklaration som den nu är utformad. Den kan behöva utvecklas, men framförallt behöver förvaltningen brett informera om att det finns olika stöd att få. Detta innebär dels, att ge en allmän information, dels information till alla de som arbetar i verksamheterna. Vidare är det viktigt att det stöd som finns att få, exempelvis avlösning eller korttidsplats, ska vara lätt att få även om den är biståndsbedömd.

Solna 27 oktober 2021

Elisabet Brolin Mikael Kullberg Kerstin Scheutz

Socialdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet

Bilaga 1 ON/2021-10-27 § 73

.-t,a

~ • Socialdemokraterna

(12)

Omvårdnadsnämnden 27 oktober 2021

Ärende 7 – Verksamhetsplan och budget 2022

RÖSTFÖRKLARING om verksamhetsplan och budget 2022

Vi deltar inte i beslutet om omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2022, utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag.

Solna 27 oktober 2021

Elisabet Brolin Socialdemokraterna

Bilaga 2 ON/2021-10-27 § 74

.. :,a

~ • Socialdemokraterna

(13)

Solna 27 oktober 2021 Omvårdnadsnämnden, ärende 7 Verksamhetsplan och budget 2022 ON/2021:1

Röstförklaring

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2022 utan hänvisar till vårt eget budgetförslag.

Kerstin Scheutz Vänsterpartiet

Bilaga 3 ON/2021-10-27 § 74

r ~ i

G

References

Related documents

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden