Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 17 juni 2015, klockan ,

Full text

(1)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (20)

Smmnanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och smmnanträdestid

Beslutande ledamöter

Övriga närvarande Tjänstgörande ersättare

Icke tjänstgörande ersättare

Tjänstemän

Personalföreträdare

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Satmnanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby

Onsdag 17 juni 2015, klockan 08.30-11.20, 11.40-13.45 Camilla Stridh (S), ordförande

Tomas Peterson (M) Kjell Biilow (S)

Lis-Astrid Andersson (S) Peter Karlsson (C)

Ann-Cathrine Weckfors (KD) Lisa Blom (M)

Linda Ungsäter (M) Susanne Linder (C) Maja Danlid (C)

Alf Olsson, områdeschef, Isa Karlsson, områdeschef, Tomas Svensson, områdeschef, § 87

Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare, § 88-90 Thomas Hjelm, controller, § 91

Anders Eriksson, rektor, § 93 Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO, kl 08.30-11.20 Marie Karlsson, TCO

Tomas Peterson (M)

Vimmerby 24 juni 2015 Paragrafer 80-97

, / " .. 1

~L

u - - / -

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-17

2015-06-25 Datwn då anslaget tas ned 2 O 15-07 -l 7

Mia Gustafs#n

Utdragsbestyrkning

(2)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 80

Förvaltningschefen informerar

Ärendet

Rektor Dan Tömblom går i pension. Tjänsten är utannonserad som ett ettårsvikariat Rektor Sara Carlsson och fdrskolechefElse-Marie Bergvall, har på egen begäran sagt upp sig for andra tjänster på andra orter.

Utdragsbestyrkning

(3)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 3 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 81 Meddelanden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:

Dnr 2015/29, id 18967, id 19032 (Sekretess)

l. Anmälan från skolinspektionen gällande skolsituationen för en elev vid Storebro skola i Vimmerby kornmun och yttrande från Vimmerby kommun.

Id 18986

2. Information om att Migrationsverket kan kornrna att öppna ett boende för asylsökande i Vimmerby kommun.

Dnr 2015/8, id 19050 (Sekretess)

3. Domslut från Kalmar Tingsrätt om skadeståndskrav för skadegörelse, Astrid Lindgrens skola.

Id 19030

4. Beslut från Skolverket om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2014/2015.

Dnr 2015/38, id 19035

5. Uppföljning beslut om särskilt driftbidrag för merkostnader för barn i behov av särskilt stöd.

Id 19039

6. Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets kommuner gällande anvisningar av ensamkommande barn.

Id 19044

7. Beslut från Skolverket om beviljad ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen 2015.

Id 19047

8. P-utdrag KF§ 135, 2015-05-25: Resursfördelningsmodell- vilande från och med 2016.

UtdragsbestyrkDing

(4)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 82 Dnr 2015/7

Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda incidentrapporter.

Ärendet

Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till förvaltningen perioden 2015-05-14-2015-06-10.

Sammanlagt är 13 incidenter anmälda, 8 från skolområde V ÄST och 5 från skolområde ÖST. Ingen incidentrapport från skolområde ViGyLär.

Dessutom redovisas 3 inkomna incidentrapporter från skolområde ÖST för perioden 2014-08-29-2014-10-16. Ärendena har enligt nuvarande rektor följts upp och är avslutade.

Utdragsbestyrk:ning

(5)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 83

Redovisning av delegeringsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen ( ordforande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens

delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

Övergripande ekonomiskaladministrativa/juridiska ärenden Entlediganden (Dnr 2015/5), id 19059, 2015-06-15, id 19049, 2015-06-08, id 19025, 2015-05-28, id 19026, 2015-05-28, id 18995, 2015-05-26, id 18984, 2015-05-21.

Attesteringsbevis (Dnr 2015/12), id 19022, 2015-06-01

Uppsägning av lokal Storgatan 98 "Hattstugan", (Dnr 201511), id 18983, 2015-05-21

Förskola, grundskola, gymnasium

7:1 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan, (Dnr 2015/12), id 19023, 2015-05-28 (Sekretess).

7:5 Beslut om uppskjuten skolplikt (Dnr 2015/12), id 19065, 2015-06-15

8:9 Yttrande över elevs skolgång i annan kommuns grundskola eller grundsärskola (Dnr 2015/12), id 19063, 2015-06-15, id 19062, 2015-06-15, id 19027, 2015-05-28 Beslut om forlängd undervisning (Dnr 2015/12), id 19003, 2015-05-27

Utdragsbestyrkning

(6)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 84 Dnr 2015/77

Remissvar: Samråd för detaljplan Nosshult 1:1, Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra över detaljplan för N osshult l: l i Vimmerby kommun.

Ärendet

Detaljplan över N osshult l: l avser byggnation av bostäder samt ett område för centrumbebyggelse. Ett fullt utbyggt N osshult skulle kunna öka behovet av antal färskoleplatser inom den delen av kommunen. Platsbehovet påverkas av flera faktorer som antal födda barn per år, inflyttning och behov av vistelsetid.

Idag finns förskola att tillgå inom rimligt avstånd från N osshult Årlig prognos av platsbehov görs för att kunna planera förändringar så att tillgång av förskola stämmer med behovet.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att detaljplaneförslaget inte påverkar de verksamheter som idag bedrivs inom barn- och utbildningsnämnden. På sikt skulle planen kunna ge upphov till placering av ny förskola inom den delen av

kommunen.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19081)

Miljö- och byggnadsförvaltningens remiss om samråd för detaljplan N osshult l: l, Vimmerby kommun (Id 18950)

Sändlista

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkning

(7)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 85 Dnr 2015/85

Verksamhetsbesök läsåret 2015/16

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om fåreslagen inriktning får verksamhetsbesöken läsåret 2015/16 i enlighet med fårvaltningens fårslag.

Ärendet

Föreligger fårslag till planerade verksamhetsbesök får läsåret 2015/16.

Utifrån resultatet av skolinspektionens regelbundna tillsyn som genomfårdes under kalenderåret 2014 fåreslås verksamhetsbesökens fokus ligga inom fåljande område:

A. Hur arbetar man med det systematiska kvalitetsarbetet inom nämndens olika verksamhetsområden fårskola, fritidshem, särskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, campus samt svenska får invandrare?

B. Hur fåljs verksamheterna upp och vilka resultat uppnås?

C. Vilka åtgärder vidtogsinfår läsåret 2015/2016 utifrån de analyser som genomfårts i fårhållande till uppnådda resultat?

Förvaltningsledningen och nämndens ledamöter genomfår de olika besöken vid olika tillfållen och erfarenheterna från besöken redovisas och diskuteras på efterfåljande nämnd. Besöken genomfårs per verksamhet och vid fyra olika tillfällen; två under hösten 2015 och två under våren 2016.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsfårvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19038)

Sändlista

Samtliga skolområden

Utdragsbestyrkning

(8)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 8 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 86 Dnr 2015/87

Prislista över studievägar vårterminen 2015

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola vårterminen 2015.

Ärendet

Föreligger prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns

gymnasium for vårterminen 2015. Prislistan används endast for ett fåtal elever där inget samverkansavtal forekoromer mellan avlämnande och mottagande kommun. Övriga kommuner debiteras enligt gällande riksprislista.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19046)

Sändlista

Förvaltningsekonom, Vimmerby gymnasium

Bilaga.

Utdragsbestyrlming

(9)

Bilaga BUN § 86, 2015-06-17

Prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola vårterminen 2015

Kod Program/ Längd

studieväg

grundpris vt 2015 Åkl-3

EE El- och energi 3 år 66 000

FT Fordons- och transport 3 år 63 800

HA Handels- och administration 3 år 49 800

RL Restaurang- och livsmedel 3 år 63 700

IN Industri teknisk 3 år 74 800

NA Naturvetenskapsprogrammet 3 år 48 500

TE Teknikprogrammet 3 år 54300

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 3 år 45 500

SPL 027 LI Media, tidningsprod. 2 år 59300

inriktning åk 2-3

(10)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 87

Betygsresultat vårterminen 2015 för åk 6, 9 och år 3 gymnasiet samt resultat nationella prov åk 3, 6 och 9

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad information.

Ärendet

Redovisning av betygsresultat får årskurs 6, 9 och år 3 på gymnasiet och resultat från nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 vårterminen 2015.

En större analys av resultaten har ännu inte gjorts vilket skolområdena kommer arbeta vidare med, liksom åtgärder får att fårbättra elevernas måluppfyllelse.

I skolområde V ÄST är biologi, fysik, historia, hem- och konsumentkunskap, kemi och matematik de ämnen flest avgångselever i årskurs 9 får underkänt i.

Meritvärdet är 190,8. Meritvärdet får pojkarna är 173 och flickorna 204.

Meritvärdet får årskurs 9 i skolområde ÖST är 219. Pojkarnas meritvärde är 210 och flickornas 230. Meritpoängen är den högsta på tio år. Ämnena med lägst betygspoäng är matematik och fysik. Idrott och hälsa är det ämne som flest avgångselever i årskurs 9 får underkänt i. I jämförelse med förra året har hela betygsskalan använts i hem- och konsumentkunskap.

Sommarskola kommer att erbjudas i både skolområde V ÄST och ÖST.

Vimmerby kommun kommer till hösten vara i Matematiklyftet som syftar till att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen och ska på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.

På gymnasiet har andelen elever med gymnasieexamen ökat med 13 % sedan förra året. Skolans betygsgenomsnitt har ökat med 0,3 procentenheter.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation av områdescheferna Alf Olsson, Isa Karlsson och Tomas Svensson.

l

Utdragsbestyrkning

(11)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l O (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 88 Dnr 2015/86

Redovisning enkät Ansvar, Mod och Fantasi

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen foranleder inget beslut.

Ärendet

Enkätundersökningen Ansvar, Mod och Fantasi besvaras av elever i

grundskolan och gymnasium, all personal och vårdnadshavare med barn/elever i forskola, grundskola och gymnasiet årskurs l. Enkäten genomfors en gång per år med frågor kring värdeorden ansvar, mod och fantasi.

Sammanfattningsvis ses en svagt positiv trend for medarbetare och elever. Det finns ett behov av att öka återkopplingen från rektor/forskalechef till medarbetarna, både i det vardagliga arbetet och kring olika beslut. skolområde ViGyLär sjunker i de flesta frågor medan skolområde ÖST och V ÄST ökar. Eleverna på gymnasiet ökar på nästan alla frågor. En starkare positiv trend fOr vårdnadshavare.

Utvecklingssamtalen ses som meningsfulla och det är lätt att lyfta fram synpunkter.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19085)

Muntlig framställning och PowerPoint-presentation av kvalitetssamordnare

Utdragsbestyrkning

(12)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 89 Dnr 2015/86

Öppna jämförelser- grundskola 2015

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen fåranleder inget beslut.

Ärendet

I Öppna j ämfårelser grundskola 2015 hamnar Vimmerby kommun på plats 213 av 290 kommuner. 2014låg Vimmerby på plats 74. Rapporten innehåller kunskapsresultat på kommun- och riksnivå får läsåret 2013/14. Ett antal

indikatorer järnfårs och rankas och några indikatorer sammanräknas till en total rankning. På grund av en ny beräkningsmodell som tar hänsyn till kommunens socioekonomiska förutsättningar, skajämförelser med förra året göras med fårsiktighet

Huvudorsaken till Vimmerby kommuns placering är flickornas låga resultat, framfårallt i matematik. Detta påverkar alla de övriga indikatorerna.

Beslutsunderlag

Muntlig framställning och PowerPoint-presentation av kvalitetssamordnare

Utdragsbestyrkning

(13)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (20)

Smmnanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 90 Dnr 2015/86

Redovisning SKL:s skolenkät i åk 5 och 8

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomfår en skolenkät som besvaras av elever i årskurs 5 och 8. Kartläggningen används för att mäta och jämföra landets kommuner när det gäller hur eleverna mår och upplever sin skolsituation.

Resultatet från maj 2015 visar att skolan i Vimmerby är fortsatt bra på de mer mjuka värdena. Eleverna upplever ännu mer trygghet och att de blir lyssnade på.

De upplever att de möts av höga förväntningar, även om detta sjunker något.

Man kan också konstatera att eleverna i mycket högre grad än tidigare upplever en mer lustfYlld undervisning och att målen med undervisningen kommuniceras tydligare.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19083) Muntlig framställning och PowerPoint-presentation av

kvalitetssamordnare

Utdragsbestyrkning

(14)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 91 Dnr 2015/38

Budgetuppföljning per 31 maj 2015

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen och lägger handlingama till protokollet.

Ärendet

Controller redovisar månadsuppföljning per 31 maj 2015.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas överskrida budgeten med 3,2 mnkr. Då är inte semesterlöneforändringen for 2015 inlagd.

Nämndens bruttobudget efter tilläggsanslag for nya löner är 318 miljoner kronor och intäkter forutom skatter är 31 ,5 mnkr.

Grundskolan tillsammans med forskoleklassverksamhet har en nettobudget på 128,4 mnkr och kan komma att redovisa ett nettoöverskott på 2,2 mnkr vid årets slut. Flera tjänster fordelas inte ut for att täcka datakostnader. På ÖST räcker inte detta när nya inventarier på Vimarskolan köps in. statsbidrag får en mängd åtgärder som skapande skola, hörsel, matematiklyft, karriärtjänster, asylsökande elever m.m. är inlagda.

Gymnasieskolan kan komma att redovisa underskott på O, 7 mnkr.

IK.E-beräkningar är gjorda for preliminär antagning får höstterminen, det kan bli underskott motsvarande O, 7 mnkr. Inackorderings- och undervisningskonton pekar mot överskott. Gyronasiesärskolan kan komma att redovisa underskott med 0,3 mnkr då fler elever än beräknats går gymnasiesär.

Förskolan som har en nettobudget på 58,9 mnkr kan komma att redovisa ett underskott på 5,0 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten kräver mer personal samtidigt som lokalhyror på 2, l mnkr är o budgeterade, det gäller även inventarier till paviljong motsvarande 0,15 mnkr.

Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,7 mnkr ser ut att klara budgeten.

Särskolans nettobudget på 5, l mnkr beräknas ge ett överskott på l ,3 mnkr beroende på färre elever i Vimmerbys särskola.

Lärcenter och Campus Vimmerby beräknas få underskott med totalt 0,6 mnkr mest beroende på sfi-verksamheten som mer än fordubblats de sista åren.

Controller redogör får tillämpning av maxtaxa i forskolan och beräkningen av barnomsorgsmodellen som grund i det kommunala utjämningssystemet

Utdragsbestyrkning

(15)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17

Upprättad månadsuppföljning per 31 maj 2015 (Id 19072)

Bilaga.

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(16)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015 0617

Uppföljning 201505 Budget 2015 inkl TA nya löner 2015 Bilaga BUN § 91,2015-06-17

Perioden Helår

Bedömd Avvikelse mot

Prognos budget

Intäkt Kostnad Utfall2015 Utfall2014 Helårs- utfall helår överskott+

Utfall helår Verksamhet/tkr Netto Jan-maj Jan-maj budget 2015 2015 underskott -

2014

l) 60 Nämnd och kontor Intäkt

o o o o o o

Kostnad 3 236 2 951 7 337 7 637 -300 7 425

Varav personal 2 721 2198 6038 6 338 -300 5 955

Netto 3 236 2 951 7 337 7 637 -300 7 425

2) 62 Färskoleklass Intäkt

o o o o o

21

Kostnad 2 407 2 080 6 173 6 023 150 5 193

Varav personal 2 378 2 054 5 897 5 747 150 5 059

Netto 2 407 2 080 6173 6 023 150 5172

3) 63 Särskola Intäkt

o o o

80 80 44

Kostnad l 660 l 540 5 246 3 946 l 300 3 601

Varav personal 1630 1448 4 700 3 730 970 3 460

Netto 1660 1540 5 246 3 866 1380 3 557

4) 64 Grundskola Intäkt 369 l 181 913 4 063 3 150 5 500

Kostnad 42 929 51 519 123 125 124 275 -1 150 125 147

Varav personal 36 702 36 484 88 747 89897 -1150 88173

Netto 42 560 50 338 122 212 120 212 2 000 119 647

5) 65 Gymnasiet Intäkt 2 550 7 029 12 975 15 175 2 200 17 742

Kostnad 26 717 33 913 75 410 78 290 -2 880 79 005

Varav personal 14 951 14 775 35 888 35 388 500 36 549

Netto 24167 26 884 62 435 63115 -680 61263

6) 66 Lärcenter Intäkt 829 2 633 4 158 4 008 -150 5 748

Kostnad 4 887 5 783 13 183 13 583 -400 15 019

Varav personal 4 361 4 350 9816 JO 216 -400 9403

Netto 4 058 3150 9 025 9 575 -550 9271

7) 67 Gyronasiesär Intäkt

o

l

o o o

l

Kostnad l 815 2 329 3 000 3 300 -300 4 583

Varav personal

o o o o o o

Netto 1815 2 328 3 000 3300 -300 4 582

8) 68 Högskolecentrum Intäkt 64 11 42 62 20 330

Kostnad 984 975 2 257 2 277 -20 2 352

Varav personal 662 566 1364 l 384 -20 l 504

Netto 920 964 2 215 2 215

o

2 022

9) 71 Förskola Intäkt 4785 4 718 10 060 9 860 -200 Il 010

Kostnad 29 415 32 341 68 943 73 743 -4 800 77 694

Varav personal 23 734 23 520 52 493 55 438 -2 945 56 557

Netto 24 630 27 623 58 883 63 883 -5 000 66 684

10) 72 Fritidshem Intäkt l 743 l 811 3 400 3 400

o

4 069

Kostnad 5 660 6 143 13 329 13 229 100 14 771

Varav personal 5 225 5 601 12 274 12174 JOO 13 292

Netto 3 917 4332 9 929 9 829 100 10 702

11) TOTALT Intäkt 10 340 17 384 31548 36 648 5100 44 465

Kostnad 119710 139 574 318 003 326 303 -8 300 334 790

Varav personal 92 364 90 996 217217 220312 -3 095 219 952

Netto 109 370 122190 286 455 289 655 -3 200 290 325

(17)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Uppföljning 201505 Budget 2015 inld TA nya löner 2015

Kommentar till helårsprognos etc

2015 06 17

Bilaga BUN § 91, 2015-06-17

l) Nämnd och förvaltning kan komma att redovisa underskott när arvoden till politiker är högre än vad som budgeterats. Dessutom betalar vi del av lön till omplacerad personal från centralt konto.

2) Förskoleklassverksamheten ser ut att hålla budgeten 2015. Det kan bli överskott 0,2 mnlcr.

3) Särskolan kan komma att redovisa överskott med 1,4 mnkr.

Totalt färre elever i Vimmerbys särskola minskar kostnaderna.

4) Grundskolan kan komma att redovisa ett överskott motsvarande 2,0 mnkr. Jämfört med tidigare uppföljningar i år finns mer statsbidrag med i prognosen.

Antal tjänster hålls nere för att få råd med datakostnader och för Villarskolan även nya inventarier.

5) Gymnasiet kan komma att redovisa ett nettounderskott på 0,7 mnkr.

IKE svår att beräkna för hela året nu vet vi preliminärt elevunderlag för hösten, i denna prognos räknar vi med minus 0,7 mnlcr.

Dessutom mer i bidrag än vad som budgeterats.

6) Lärcenters verksamheter har i denna prognos beräknats redovisa ett underskott på 0,6 mnkr.

Det är sfi-undervisningen som ökat delvis beroende på nya regler men även att fler efterfrågar sfi.

7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas överskridas under vårterminen med 0,3 mnkr.

För höstterminen vet vi inte ännu villca utbildningar särskoleeleverna söker.

8) Campus Vimmerbys verksamhet ser ut att hålla netto budgeten.

9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 5 ,O mnkr.

Obudgeterade lokalkostnader på 2,17 mnkr samt nya inventarier och material till nya paviljonger ökar underskottet. Anpassning till budget vad gäller personaltätheten är på G.

Det är 15 familjer som får vårdnadsbidrag i maj mot budgeterat 12,5.

l O) Fritidshemmen kan komma att redovisa överskott med O, l mnkr.

Kyrkans fritids har 25 barn mot budgeterat 30.

11) Ett totalt resultat på minus 3,2 mnkr kan komma att redovisas 20 15.

Då finns det obudgerade lokalkostnader och inventariekostnader på 2,32 mnkr i förskolan.

Järnfår vi utfallssiffrorna för jan-maj 2014 och 2015 skiljer det ganska mycket när inte internhyror eller interna lokalvårds- kostnader är med i 2015 års siffror.

2015 Maj 2015 April 2014 Maj 2014 April

Grundskola o fskl 1593 1593 1586 1586

Gymnasiet 504 504 528 528

Förskola 670 663 659 659

Fritidshem 488 504 525 539

Fristående fårskolor 99 96 85 79

Fristående fritids 25 24 30 31

Summa 1282 1287 1299 1308

2

(18)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 15 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 92 Dnr 2015/45

Budget 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen fåranleder inget beslut.

Ärendet

Den 22 juni beslutar kommunfullmäktige om budget 2016 med plan får 2017-2018 och fårdelning av driftramarna 2016.

Utdragsbestyrkning

(19)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 93

Teknikcollege- resultat och innehåll

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen foranleder inget beslut.

Ärendet

Redovisning av betygsresultat fOr utbildningar som ingår i Teknikcollege, Vimmerby gymnasium.

Andel elever med slutbetyg inom tre år är 100% för el- och energiprogrammet (EE) och industriprogrammet (IN) 59% och teknikprogrammet (TE) omkring 80 %. EE har ett lite lägre betygsmedelvärde samtidigt som IN och TE har ett betygsmedelvärde som ligger i likhet med riket.

Ijämforelse med Teknikcollege i Oskarshamn har el- och energiprogrammet på Vimmerby gymnasium större andel med examensbevis, cirka 95 % mot cirka 89%.

Genomgång av vilka kriterier utbildningsanordnaren måste uppfylla for att säkerställa processen for att ständigt utveckla Teknikcollege med den kvalitet industrin kräver och att utbildningsanordnaren uppfyller certifieringskraven.

Hösten 2016 kommer Vimmerby gymnasium att återcertifieras.

Muntlig presentation av rektor Anders Eriksson, Vimmerby gymnasium.

Utdragsbestyrkning

(20)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 94 Dnr 2015/20

Kurser och konferenser

Barn- och utbildningsnämndens beslut

l. Barn- och utbildningsnämndens presidium; Camilla Stridh (S) och Tomas Peterson (M) samt oppositionssamordnare Peter Karlsson (C) deltar vid Folkhälsopolitiskt forum 2015-09-15.

2. Camilla Stridh (S) deltar i konferensen "Högre måluppfyllelse i skolan med ED-finansiering", 2015-10-22.

Ärendet

l. Kallelse till Folkhälsopolitiskt forum, "Folkhälsa är politik", Plenisalen, stadshuset, Vimmerby, 2015-09-15, kl13.00-16.00.

2. Inbjudan till konferensen "Högre måluppfollelse i skolan med EU- finansiering ", Vimmerby Lärcenter, Vimmerby, 2015-10-22,

kl 09.00-15.30.

Utdragsbestyrkning

(21)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 95 Dnr 2015/59

skolutvecklingsdokument- revidering

Barn-och utbildningsnämndens beslut Informationen fåranleder inget beslut.

Ärendet

Förvaltningschefen presenterar ett layoutfårslag får det reviderade skolutvecklingsdokumentet.

Diskussion kring form och innehåll samt några smärre justeringar av dokumentet.

Utdragsbesty:rkning

(22)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 19 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 96 Dnr 2015/89

Plug In 2.0

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag och forslag till medverkan i Plug In 2.0.

Ärendet

Linda Ungsäter (M) tar upp :frågan om Plug In och om vad som händer :framöver. Plug In som arbetar med att motverka avbrott i

gymnasieskolan startade 2012 och avslutas (for Vimmerby kommuns del) höstterminen 2015.

Linda Ungsäter (M) poängterar vikten av att ha en strategi och redan i grundskolan börja det förebyggande arbetet mot avhopp, genom att se till att elever som slutar grundskolan har gymnasiebehörighet.

Grundskolan och gymnasieskolan måste hitta samarbetsvägar och samverka bättre vid övergångar mellan de olika stadierna.

Regionforbundet i Kalmar län kommer under hösten att gå vidare i Plug In2.0.

Ärendet diskuteras.

UtdragsbestyrkDing

(23)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (20)

Sammanträdesdatum

2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 97

Köpa ut elevdator

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen fåranleder inget beslut.

Ärendet

Maja Danlid (C) framfår en önskan en större tydlighet vad som gäller får att köpa ut elevdatorer. Hon informerar om att vårens avgångselever på gymnasiet fick tre olika prisuppgifter får att köpa ut datorn. Det hela resulterade i att eleverna inte fick köpa ut datorerna överhuvudtaget.

Utdragsbestyrkning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :