Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

13 243 1 mån (%) -7,7

Nettoskuld (MSEK) -285 3 mån (%) -8,5

Enterprise Value (MSEK) 12 959 12 mån (%) 32,3

Soliditet (%) 86,4 YTD (%) 57,6

Antal aktier f. utsp. (m) 21,7 52-V Högst 717

Antal aktier e. utsp. (m) 21,7 52-V Lägst 350

Free Float (%) 50,1 Kortnamn VITR

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 722 856 1 065 1 227

EBITDA (MSEK) 279 303 417 485

EBIT (MSEK) 226 249 350 417

EBT (MSEK) 227 249 349 421

EPS (just. SEK) 8,45 8,81 12,5 14,9

DPS (SEK) 2,40 2,60 3,00 3,40

Omsättningstillväxt (%) 41,5 18,5 24,4 15,2

EPS tillväxt (%) 67,5 4,3 41,9 18,9

EBIT-marginal (%) 31,3 29,1 32,8 34,0

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) 34,2 43,9 48,8 41,1

P/BV (x) 7,4 8,3 10,9 9,0

EV/S (x) 8,5 9,6 12,2 10,6

EV/EBITDA (x) 21,9 27,2 31,1 26,7

EV/EBIT (x) 27,0 33,2 37,1 31,1

Direktavkastning (%) 0,8 0,7 0,5 0,6

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Bure Equity 20,8% 0,2081 20,8%

William Demant Invest A/S 19,5% 0,1945 19,5%

SSB Client OMNIBUS AC OM07 6,9% 0 6,9%

SEB Investment Management 2,7% 0 2,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Carsten Browall 4Q-rapport

VD Thomas Axelsson 1Q-rapport

CFO Mikael Engblom 2Q-rapport

3Q-rapport

Hälsovård

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2018-04-24

BOLAGSBESKRIVNING

Vitrolife utvecklar, producerar och säljer effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling. Exempel på produkter är näringslösningar och instrument. Försäljningen sker dels genom distributörer samt genom bolagets egna försäljningsorganisationer. Koncernen består av fyra affärsområden; Media, Disposable Devices, Time-lapse samt ART Equipment.

Analytiker: Björn Rydell

bjorn.rydell@remium.com, 08 454 32 06 2018-11-06

2018-02-08 2018-07-13 NASDAQ OMX Mid Cap

RÖSTER

• Miljarden passerad

• Stark resultattillväxt

• Redo för förvärv?

Miljarden passerad. Omsättningen under Q3 uppgick till 246 MSEK (210) motsvarande en försäljningstillväxt om 17% (20%

organiskt, -3% FX), vilket var 3,6% lägre än vår förväntan. R12M översteg omsättningen 1 miljard SEK, en milstolpe i Vitrolifes historia. Geografiskt sett gick Asien och Oceanien starkt och ökade försäljningen med 34% i lokala valutor Y/Y, drivet av fortsatt god utveckling i bl.a Japan. EMEA växte stabila 15% medan tillväxten i Americas var mer återhållsamma 1%. På affärsområdesnivå var kvartalets tillväxtdrivare Time-Lapse, vars försäljning ökade hela 85% Y/Y till 55 MSEK. Vår prognos var 52 MSEK. Vi förväntar oss fortsatt stark utveckling från affärsområdet framgent, även om jämförelsetalen blir svårare under kommande kvartal. Bolaget förväntar sig godkännande för EmbryoScope+ i USA under slutet av 2018. Största affärsområdet, Media, växte stabila 9% i lokala valutor till 134 MSEK.

Stark resultattillväxt. Bruttomarginalen stärktes till 66,4% (62,2), vi hade räknat med 65,7%. Ökningen jämfört med fjolåret var relaterat fördelaktigare produktmix samt reducering av garantireserv avseende Primo Vision EVO+ om 3 MSEK, till följd av minskade garantiåtgärder. Justerat för avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar var bruttomarginalen 71% (69). Samtliga kostnadsposter fortsatte att minska som andel av försäljningen och var dessutom lägre relativt vår prognos.

EBITDA uppgick till 98,0 MSEK (71,5) motsvarande en marginal om 39,9% (34,0). Vår prognos var 93,3 MSEK respektive 36,6%.

Bolaget flaggar dock för ökade kostnader avseende forskning och utveckling. Satsningen innefattar produktutveckling samt ökade regulatoriska kostnader för marknadsgodkännande. Då vi tidigare tagit höjd för ökade kostnader har vi ej gjort några större estimatrevideringar.

Redo för förvärv? Kassaflödet under Q3 blev 52,5 MSEK (41,1) trots återbetalning av förvärvslånet avseende Fertilitech om -31 MSEK (förvärvades 2014). Nettokassan uppgick till 285 MSEK (119) och Vitrolife har, enligt vår bedömning, en stark finansiell ställning som möjliggör utrymme för nya förvärv.

320 380 440 500 560 620 680 740

2016-10-31 2017-01-25 2017-04-21 2017-07-20 2017-10-12

VITR OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 187 208 210 251 244 285 246 290 511 722 856 1 065 1 227 1 381

KSV -61,8 -71,0 -79,5 -82,4 -86,3 -98,8 -82,6 -100,1 -161 -238 -295 -368 -420 -472

Bruttoresultat 125 137 131 168 158 187 163 190 349 485 561 698 808 909

Kostnader förs. & admin -41,7 -51,7 -45,4 -51,7 -44,5 -54,4 -47,5 -56,6 -149 -167 -191 -203 -230 -253 Forskn. & utv. Kostnader -12,6 -15,4 -15,3 -18,4 -18,5 -17,6 -16,1 -19,4 -41,9 -55,7 -61,6 -71,6 -93,3 -105

Övriga rörelseintäkter -3,6 4,0 1,3 -2,7 0,1 -3,0 -1,8 -1,5 8,2 17,4 -1,0 -6,1 0,0 0,0

EO-poster -5,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 0,0 0,0 0,0

EBITDA 62,3 73,6 71,4 95,7 94,9 112 98,0 113 167 279 303 417 485 551

Avskrivningar -10,3 -11,9 -14,8 -17,4 -16,6 -17,0 -16,9 -17,0 -23,3 -53,1 -54,3 -67,5 -67,8 -68,1

EBIT 52,0 61,8 56,7 78,3 78,3 94,6 81,1 95,5 143 226 249 350 417 483

Finansnetto -1,9 1,0 1,5 -0,5 -0,4 -0,6 -1,9 2,3 3,6 0,7 0,1 -0,7 3,5 0,2

EBT 50,1 62,7 58,2 77,8 77,9 94,0 79,2 97,8 147 227 249 349 421 483

Skatt -11,4 -14,6 -13,6 -18,1 -18,3 -22,5 -14,2 -22,5 -37,5 -43,5 -57,7 -77,5 -98,0 -111

Nettoresultat 38,7 48,2 44,6 59,7 59,7 71,5 65,0 75,3 109 183 191 271 323 372

EPS f. utsp. (SEK) 1,78 2,22 2,05 2,75 2,75 3,29 2,99 3,47 5,04 8,45 8,81 12,5 14,9 17,1

EPS e. utsp. (SEK) 1,78 2,22 2,05 2,75 2,75 3,29 2,99 3,47 5,04 8,45 8,81 12,5 14,9 17,1

Omsättningstillväxt Q/Q -6% 11% 1% 19% -3% 17% -14% 18% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 15,1% 12,8% 19,0% 26,1% 30,5% 37,4% 16,9% 15,6% 13% 41% 19% 24% 15% 13%

Bruttomarginal 66,9% 65,8% 62,2% 67,1% 64,6% 65,4% 66,4% 65,5% 68% 67% 66% 65% 66% 66%

Justerad bruttomarginal 70% 69% 67% 71% 69% 69% 71% 69% N/A N/A 70% 69% 69% 69%

EBITDA marginal 33,3% 35,4% 34,0% 38,2% 38,9% 39,1% 39,9% 38,8% 33% 39% 35% 39% 40% 40%

EBIT marginal 27,8% 29,7% 26,9% 31,2% 32,1% 33,1% 33,0% 32,9% 28% 31% 29% 33% 34% 35%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 159 261 221 325 390 440 EPS 5,04 8,45 8,81 12,5 14,9 17,1

Förändring rörelsekapital -13 -67 -39 -45 -41 -32 Just. EPS 5,04 8,45 8,81 12,5 14,9 17,1

Kassaflöde löpande verksamheten 146 194 181 280 349 408 BVPS 32,3 38,8 46,9 55,9 67,8 81,5

Kassaflöde investeringar -78 -31 -131 -14 -31 -35 CEPS 6,7 8,9 8,3 12,9 16,1 18,8

Fritt kassaflöde 68 162 50 266 319 373 DPS 1,50 2,40 2,60 3,00 3,40 4,10

Kassaflöde fin. verksamheten -20 -69 -64 -97 -80 -89 ROE 16% 22% 19% 22% 22% 21%

Nettokassaflöde 48 93 -13 169 239 284 Just. ROE 14% 20% 19% 23% 22% 21%

Soliditet 72% 80% 81% 86% 88% 89%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

664 615 752 703 666 632 Antal A-aktier (m) -

108 200 189 353 591 876 Antal B-aktier (m) 21,7

972 1 059 1 250 1 417 1 680 1 984 Totalt antal aktier (m) 21,7 +46 (0)31 721 80 00

701 843 1 018 1 213 1 471 1 769 www.vitrolife.com

-22 -152 -151 -356 -610 -909

96 160 210 217 258 290

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

255 246 1 072 1 065 1 233 1 227

EBITDA 93,3 98,0 412 417 483 485

Just. EPS (SEK) 2,79 2,99 12,3 12,5 14,9 14,9

0%

0%

5%

7%

-1%

1%

2%

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

3Q 2017A 2017E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2018E

-4% 0%

Estimat Eget kapital

Nettoskuld Rörelsekapital (netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic MSEK

Anläggningstillgångar Gustaf Werners g. 2

421 32 Frölunda Likvida medel

Totala tillgångar

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12M) EBIT-MARGINAL (R12M)

0 100 200 300 400 500 600

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

62%

63%

64%

65%

66%

67%

68%

69%

70%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

Bruttomarginal

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

EBIT-marginal 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 50 100 150 200 250 300 350

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-marginal

-2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X

-1000 -800 -600 -400 -200 0 200

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

FÖRSÄLJNING PER REGION

FÖRSÄLJNING PER AFFÄRSOMRÅDE MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

Försäljningsutveckling R12M NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE*

*Per R12M Q3 2017

Försäljningsutveckling R12M

Goda tillväxtmöjligheter i Asien

Media bidrar med stabilitet

Regionerna EMEA och Nord- och Sydamerika har de senaste åren uppvisat en stabil försäljningstillväxt.

Marknadstillväxten för IVF-branschen som helhet väntas uppgå till 5-10 procent per år under en överskådlig tid.

Den största tillväxtpotentialen bedömer vi finns i Asien, bland annat drivet av den växande medelklassen, ökade sociala acceptansen för IVF- behandlingar samt Kinas avskaffande av enbarnspolitik. Även den ökade medelåldern bland förstföderskor bidrar till tillväxten. I Israel, erbjuds ett obegränsat antal IVF-behandlingar utan kostnad, vilken har resulterat i att landet är den stat i världen som har högst andel behandlingar per capita.

Affärsområdet Media bidrar med god stabilitet och intäkterna kan i princip ses som repetitiva. Media är dessutom det affärsområde som har högst bruttomarginal inom koncernen.

Vitrolife är marknadsledande inom Time-lapse.

Under hösten 2016 lanserades EmbryoScope+ en uppdaterad version av föregångaren EmbryoScope, som både har högre kapacitet och bättre marginal.

Även produkten EVO+ ingår i affärsområdet.

Vitrolife inväntar regulatoriska godkännande för EmbryoScope+ i Kina och USA, som enligt bolaget bedöms vara klara under 2018.

Affärsområde ART Equipment utgörs av Octax och MTG som förvärvades i maj 2016. Bolagen var således fullt konsoliderade från och med Q3 2016.

54%

15%

23%

8% Media

Disposable Devices Time-lapse

ART Equipment

43%

43%

14% Asien och

Oceanien EMEA

Nord- och sydamerika

341 343 355 376 403 423 436

129 128 132 139 147 149 148

277 300 318 342 363 417 441

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 EMEA Nord- och Sydamerika Asien & Oceanien

453 469 482 500 519 536 543

132 134 136 139 142 148 150

144 146 148 160 178 209 233

3 20 39 56

78 80

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 Media Disposable Devices Time-Lapse ART Equipment

(5)

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Globalt Fertilitetsbolag

Vitrolife utvecklar, producerar och säljer effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling. Exempel på produkter är näringslösningar och instrument. Försäljningen sker dels genom distributörer samt genom bolagets egna försäljningsorganisationer. Koncernen består av fyra affärsområden; Media, Disposable Devices, Time-lapse samt ART Equipment.

Täcker hela värdekedjan - från forskning till försäljning

Vitrolife är ett globalt fertilitetsbolag med ett heltäckande erbjudande från initial forskning till försäljning av godkänd produkt på marknaden. De flesta av bolagets produkter klassificeras som medicintekniska, vilket gör att godkännandeprocesser generellt sett förkortas och att de legala kraven är lägre jämfört med läkemedel. För att få sälja produkterna på de olika marknaderna krävs produktgodkännande för varje enskild marknad. Bolagets produkter säljs i dagsläget på ca 110 marknader. Vitrolife har lokal närvaro på knappt 20 marknader samt 60 distributörer.

Vitrolife har tre finansiella mål, dels att bolagets nettoskuld i relation till EBITDA inte bör överstiga tre gånger. Att försäljningsökningen mätt över en treårsperiod i genomsnitt skall överstiga 20% per år (både organisk och förvärvad) samt en EBITDA-marginal om minst 30%.

Produktutveckling och forskning sker i nära samarbete med doktorer och forskare för att säkerställa bästa funktionalitet samt att kunna erhålla snabb marknadsacceptans av nya produkter. Produkterna har en solid dokumentation och skyddas genom patent eller konfidentiella recept och tillverkningsprotokoll. Bolaget har egna produktionsanläggningar i Sverige, Danmark, Tyskland och USA.

God underliggande marknadstillväxt

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium). Analys utarbetad av: Björn Rydell, analytiker, Remium.

Vitrolifes kunder är privata och offentliga kliniker, sjukhus och laboratorier världen över. Behandlingarna subventioneras i de flesta länder i Europa medan privat finansiering är vanligt förekommande i USA och Asien. Den totala genomsnittliga behandlingskostnaden uppgår till cirka 50 000 SEK. Kostnaden för engångsprodukter för kliniken uppgår till cirka 2000 SEK per behandlingscykel, vilket gör att världsmarknaden för engångsprodukter bedöms vara värd 4 miljarder SEK årligen. Vitrolife uppskattar själva att bolaget har en marknadsandel mellan 15-20%.

Utöver marknaden för engångsprodukter addresserar Vitrolife även delar av marknaden för kapitalvaror genom exempelvis time- lapse, lasersystem samt kvalitetskontrollsystem. Marknadstillväxten uppskattas till cirka 5–10% per år, dock med relativt stora geografiska skillnader, där flera marknader i Asien utmärker sig med betydligt högre tillväxt. Tillväxten drivs av den växande medelklassen samt den ökade sociala acceptansen av IVF-behandlingar.

Inom fertilitetsområdet ligger fokus på produkter kopplade till provrörsbefruktningar. Enligt WHO har idag omkring 10% av alla par i fertil ålder problem med att få barn vilket lägger grunden för en stor marknad. Även den ökade snittåldern hos förstföderskor bidrar till en underliggande marknadstillväxt.

Vitrolife har ett heltäckande produkterbjudande från initialt ägguttag till frysning. Bolagets produkter innefattar bland annat nålar för ägguttag, lösning eller sk. Medier för odling av embryon, pipetter samt engångsprodukter i plast. Odlingsmedierna har utvecklats för att efterlikna den naturliga miljön i kroppen och att förse embryot med nödvändiga näringsämnen för en optimal utveckling.

Därutöver erbjuder bolaget även produkter för frysförvaring av spermier, ägg och embryon. Time-lapsetekniken används för att övervaka embryoutvecklingen. Vitrolife är marknadsledande inom detta område med time-lapsesystemen EVO+, EmbryoScope samt EmbryoScope+ (som lanserades under hösten 2016). Bolaget säljer även så kallade vitrifikationsprodukter vilka möjliggör en extremt snabb nedfrysning utan att celler skadas. Under 2016 förvärvade Vitrolife, Octax och MTG, som stärker bolagets erbjudande inom lasersystem och kvalitetskontrollsystem.

BOLAGSBESKRIVNING

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :