MALMBERGS ELEKTRISKA. Omsättningen påverkad av svagare NOK Sekventiellt stark marginalexpansion Sänkt utdelning strax under förväntan KURS (SEK): 99,0

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

792 1 mån (%) -7,9

Nettoskuld (MSEK) -52 3 mån (%) -11,6

Enterprise Value (MSEK) 740 12 mån (%) -31,6

Soliditet (%) 69,3 YTD (%) 5,0

Antal aktier f. utsp. (m) 8,0 52-V H 171,5 Antal aktier e. utsp. (m) 8,0 52-V L 89,5

Free Float (%) 66 Kortnamn MEAB B

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 664 643 654 675

EBITDA (MSEK) 112 60,6 84,8 98,2

EBIT (MSEK) 105 54,0 77,8 90,9

EBT (MSEK) 105 52,3 77,1 90,3

EPS (just. SEK) 10,1 5,5 7,4 8,6

DPS (SEK)* 7,5 5,0 6,0 7,0

Omsättningstillväxt (%) -0,2 -3,1 1,6 3,3

EPS tillväxt (%) 8,5 -50,3 47,1 16,4

EBIT-marginal (%) 15,8 8,39 11,9 13,5

*varav extrautdelning om 1,00 SEK 2016

2016A 2017A 2018E 2019E

Just. P/E (x) 14,8 18,1 13,3 11,5

P/BV (x) 3,9 2,7 2,6 2,4

EV/S (x) 1,7 1,1 1,1 1,0

EV/EBITDA (x) 10,2 12,2 8,3 7,0

EV/EBIT (x) 10,8 13,7 9,1 7,6

Direktavkastning (%) 5,0 5,1 6,1 7,1

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Jan Folke 43,9% 0,4394 70,5%

Lannebo Fonder 9,5% 0 5,0%

Nordea Fonder 7,1% 0 3,7%

SEB Fonder 5,7% 0 3,0%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Björn Ogard 1Q-rapport

VD Jan Folke Årsstämma

Marknadsvärde (MSEK)

• Omsättningen påverkad av svagare NOK

• Sekventiellt stark marginalexpansion

• Sänkt utdelning strax under förväntan

BOLAGSBESKRIVNING

Analytiker: Johan Nilsson Wall johan.nilsson@remium.com, 08 454 32 04

Malmbergs är ett import-, agentur och handelsföretag med egen distribution och grossistförsäljning av elartiklar. Verksamheten är uppdelad i produktområdena Elmaterial, GDS-produkter och Tillfällig El/Bygg-Ström.

Omsättningen negativt påverkad av svagare NOK.

Nettoomsättningen uppgick till 193 MSEK (202), innebärande en negativ omsättningstillväxt om 4,8%. Siffran innefattar valutamotvind relaterat svagare NOK/SEK som under perioden har försvagats med -5,6%, vilket enligt estimerad valutamix påverkar koncernen med -2,7 MSEK motsvarande -1,3% Y/Y. Den organiska omsättningsnedgången var såldes uppskattningsvis -3,5%. Vi räknade med en omsättning om 198 MSEK, motsvarande en omsättningsnedgång om -2,3% Y/Y.

Sekventiellt stark marginalexpansion – men fortfarande en bit kvar. Rörelseresultatet var 25,3 MSEK (45,8) innebärande en rörelsemarginal om 13,1% (22,6). Motsvarande 45% lägre resultat Y/Y. Nämnvärt är att fjolårets jämförelsesiffror med en EBIT- marginal överstigande 20% är tuffa och, vad vi bedömer, bör ses som ett extraordinärt starkt jämförelsekvartal. Resultatet överraskade oss klart positivt då vi räknade med en resultatnedgång om 68% Y/Y, motsvarande en rörelsemarginal om 7,4%. Således var marginalen hela 570 bps högre än väntat. Återhämtningen Q/Q har varit kraftigare än vad vi vågade prognostisera. Dock ser vi fortfarande att en uthållig marginal med normaliserat kostnadsläge bör överstiga 13%. Varpå det fortfarande finns en bit kvar att klättra. Före rapport räknade vi med en succesiv förbättring av rörelsemarginalen under H1 2018 härlett lägre kostnadsmassa. Detta scenario kvarstår varpå estimatjusteringarna är marginella.

Sänkt utdelning strax under förväntan. Sett till kapitalbindningen uppgick varulagret till 201 MSEK (212) mot förväntade 197 MSEK. Vi räknar med att lagerrationaliseringar ökar lageromsättningshastigheten och att varulagret kommer ned till 192 MSEK under 2018 trots något högre försäljning. Vilket implicerar att varulagret i relation till försäljningen uppgår till 30%. Slutligen föreslogs en utdelning om 5,00 SEK per aktie (7,50), innebärande att nästan hela 2017 årsresultat föreslås att delas ut. Vi räknade att utdelningen skulle vara 50 öre högre än vad som föreslogs. Bolaget är fortsatt välkapitaliserat med nettokassa om 52 MSEK (varav 94 MSEK i cash), samt besitter en ren balansräkning där goodwill endast uppgår till 5 MSEK utgörande ca 1% av balansomslutningen.

NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror

RÖSTER Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2018-04-18 2018-04-18 80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

2016-11-28 2017-02-22 2017-05-22 2017-08-17 2017-11-09 MEAB B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 166 135 150 193 162 137 154 201 666 664 643 654 675 689

Övriga rörelseintäkter 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 2,8 2,9 2,5 2,0 3,0 3,0

Rörelsekostnader -146 -126 -143 -166 -146 -126 -133 -166 -563 -555 -582 -571 -580 -592

EBITDA 16,8 9,3 7,4 27,1 16,5 12,0 21,4 34,8 105 112 61 85 98 100

Avskrivningar -1,6 -1,6 -1,7 -1,8 -1,7 -1,7 -1,8 -1,8 -6,0 -6,4 -6,7 -7,0 -7,3 -7,5

EBIT 15,2 7,7 5,8 25,3 14,8 10,3 19,6 33,0 99,3 105 54 78 91 93

justerad EBIT 18,7 7,7 5,8 25,3 14,8 10,3 19,6 33,0 99,3 105 57 78 91 93

Finansnetto -0,7 -0,6 -0,4 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -2,0 -0,2 -1,7 -0,7 -0,6 -0,5

EBT 14,6 7,1 5,4 25,3 14,6 10,2 19,4 32,9 97,3 105 52 77 90 92

Skatt -3,3 -1,6 -1,2 -5,8 -3,4 -2,3 -4,5 -7,6 -22,5 -23,9 -11,9 -17,7 -21,2 -21,7

Nettoresultat 11,3 5,4 4,2 19,5 11,3 7,9 14,9 25,3 74,8 81,2 40,4 59,4 69,1 70,5

EPS f. utsp. (SEK) 1,41 0,68 0,52 2,43 1,41 0,98 1,87 3,16 9,35 10,14 5,05 7,42 8,64 8,81

EPS e. utsp. (SEK) 1,41 0,68 0,52 2,43 1,41 0,98 1,87 3,16 9,35 10,14 5,05 7,42 8,64 8,81

Omsättningstillväxt Q/Q -18,1% -18,5% 10,9% 28,7% -16,0% -15,1% 11,9% 30,7% N/A N/A N/A N/A N/A N/A Omsättningstillväxt Y/Y 2,5% -7,3% -2,8% -4,8% -2,4% 1,7% 2,6% 4,2% 9,5% -0,2% -3,1% 1,6% 3,3% 2,0%

Just. EBITDA marginal 12,2% 6,9% 5,0% 14,1% 10,2% 8,8% 13,9% 17,3% 15,8% 16,8% 10,0% 13,0% 14,5% 14,5%

Just. EBIT marginal 11,3% 5,7% 3,9% 13,1% 9,2% 7,5% 12,8% 16,5% 14,9% 15,8% 8,9% 11,9% 13,5% 13,4%

Just. EBT marginal 10,9% 5,2% 3,6% 13,1% 9,1% 7,4% 12,6% 16,4% 14,6% 15,8% 8,7% 11,8% 13,4% 13,4%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 82 87 38 66 76 78 EPS 9,4 10,1 5,0 7,4 8,6 8,8

Förändring rörelsekapital -31 -12 15 10 -4 -5 Just. EPS 9,4 10,1 5,5 7,4 8,6 8,8

Kassaflöde löpande verksamheten 51 75 54 77 73 73 BVPS 36,1 38,7 36,2 38,6 41,2 43,0

Kassaflöde investeringar -4 -5 -2 -4 -6 -6 CEPS 6,4 9,4 6,7 9,6 9,1 9,1

Fritt kassaflöde 47 70 52 73 67 67 DPS 8,0 7,5 5,0 6,0 7,0 7,0

Kassaflöde fin. verksamheten -41 -76 -72 -40 -48 -56 ROE 26% 26% 14% 19% 21% 20%

Nettokassaflöde 6 -6 -20 33 19 11 Just. ROE 26% 27% 15% 20% 22% 21%

Soliditet 66% 67% 69% 71% 71% 72%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

5,6 7,7 7,1 7,1 6,4 5,7 Antal A-aktier (m) 0,8

118 114 94 126 146 157 Antal B-aktier (m) 7,2

435 460 418 432 464 481 Totalt antal aktier (m) 8,0 +46(0) 19 58 77 00

289 309 289 309 330 344 www.malmbergs.com

-53 -60 -52 -85 -104 -115

169 182 175 165 168 174

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

198 193 665 654 694 675

Just. EBIT 14,6 25,3 80 77,8 93,0 90,9

1,4 2,4 8 7,4 8,9 8,6

Eget kapital MSEK

Immateriella tillgångar Västra Bangatan 54

692 23 Kumla Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

0%

Omsättning

Förändring Estimat

EPS (SEK)

Förändring Nettoskuld

Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

-2%

-2%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

nmf nmf

-2%

-3%

-4%

Skillnad

4Q 2017A 2018E 2019E

-2%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

TILLVÄXT- & MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT PER MARKNAD (R12m) EBIT-MARGINAL R12M & PER KVARTAL, 2010 - LTM

0

20 40 60 80 100 120

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Omsättning EBIT

-8%

-3%

2%

7%

12%

17%

22%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

EBIT-marginal R12 EBIT-marginal per Q

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 50 100 150 200 250

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

Omsättning EBIT-marginal

-1,4X -1,2X -1,0X -0,8X -0,6X -0,4X -0,2X 0,0X 0,2X 0,4X 0,6X

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

Sverige Norge Danmark Finland

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD* FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING PER GEOGRAFI, R12

HISTORISKT SÄSONGSMÖNSTER EBIT, H1 vs H2 FRITT KASSAFLÖDE OCH CASH CONVERSION

INVESTERINGAR & AVSKRIVNINGAR, % AV FSG RÖRELSEKAPITAL & LAGERBINDNING, % AV FSG. & MSEK GEOGRAFISK EXPONERING

* Per rullande 12 månader (R12a) t.o.m 4Q17A

SÄSONGSMÖNSTER OCH PROGNOSTISERAD KASSAGENERERING

INVESTERINGAR OCH KAPITALBINDNING, HISTORISKT OCH PROGNOSTISERAT 67%

20%

9% 5%

Sverige Norge Danmark Finland

0 100 200 300 400 500 600 700

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

Sverige Norge Danmark Finland CAGR 2011-2018E: Koncernen: 3,2%

CAGR 2011-2018E: Sverige: 4,4%

36% 36%

41%

34%

49%

32%

64% 64%

59%

66%

58%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

53%

30%

78%

92%

45%

63%

86%

86%

69% 67%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2011A 2012A2013A 2014A2015A 2016A2017A 2018E 2019E 2020E Free Cash Flow Cash conversion, t.h (FCF/EBITDA)

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAPEX/Sales D&A/Sales

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

33%

35%

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E 0 50 100 150 200

Net working capital (NWC) NWC/Sales (t.v) Inventory/Sales (t.v)

(5)

För att uppnå en stark lokal närvaro bedrivs verksamheten genom ett

antal proffsbutiker

Elprodukter för proffsen

Malmbergs är ett ledande handelshus på den nordiska marknaden främst avseende elprodukter. Bland produkterna återfinns exempelvis LED-produkter, stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Försäljning sker i Sverige, som står för merparten av omsättningen, följt av Norge, Danmark och Finland. Kärnan i verksamheten är direktimport utan fördyrande mellanhänder, samt satsningar på egna märkesvaror med ökad integration bakåt i tillverkningsledet som investeringar i produktutveckling och design.

Malmbergs Elektriska är ett ledande handelshus som framförallt säljer elprodukter på den nordiska marknaden för installatörer, industri-, bygg- och uthyrningsföretag samt återförsäljare. Sortimentet uppgår till cirka 9 200 artiklar där merparten av produkterna är avsedda för elinstallation. Belysningsmateriel, installationsmateriel, kabel och normprodukter (bl.a. automatsäkringar, jordfelsbrytare, strömställare etc.) står för drygt 80% av omsättningen. Affärsidén är att positionera sig som en av marknadens starkaste aktörer inom området elmateriel. Detta åstadkommas genom att kombinera ett brett sortiment av prisvärde kvalitetsprodukter med god logistik, hög servicenivå och kundanpassade tjänster. Kärnan i verksamheten är att i stort kontrollera hela inköpskedjan med direktimport från tillverkande företag samt att upprätthålla en effektiv distribution. Även satsningar inom egna märkesvaror är en stor del av affären.

Malmbergs försäljning är inriktad på tekniska produkter och tjänster där huvuddelen är B2B och riktar sig med över 75% till slutkunder inom byggbranschen och till industrierna, samt <25% till övriga branscher, bland annat GDS-marknaden (Gör-det- själv).

Huvudkontoret och centrallagret för hela koncernen är beläget i Kumla. Från Kumla distribueras varor till kunder över hela Sverige, samt till bolagets dotterbolags huvudlager i Norge, Danmark och Finland. Exportförsäljningen till övriga länder sköts från Kumla. För att uppnå en stark lokal närvaro i respektive land bedrivs verksamheten genom ett stort antal proffsbutiker varav 17 stycken i Sverige, 8 stycken i Norge, 2 stycken i Danmark, samt 2 butik i Finland. Två nya butiker i Sverige öppnas i slutet av 2017, varav en i Norrköping och en i Göteborg.

Brett sortiment inom elprodukter

Afförsidén är att positionera sig som en av marknadens

starkaste aktörer inom

området elmateriel

(6)

MALMBERGS ELEKTRISKA

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Elmateriel, GDS-produkter och Tillfällig El/Bygg-Ström

Tre produktområden bestående av Elmateriel, GDS-produkter och Tillfällig

El

Kärnan i verksamheten är direktimport från tillverkande företag och

effektiv distribution Verksamheten är indelad produktområdena Elmateriel, GDS-produkter och Tillfällig

El/Bygg-Ström. Det största produktområdet, Elmateriel, erbjuder professionella användare, grossister och återförsäljare ett kundanpassat utbud av elmateriel och tjänster. Produktområdet omfattar artikelgrupperna installationsmaterial, industrikomponenter, normprodukter, fläktar och värmeprodukter, belysningsmateriel, datatillbehör, nätverksprodukter och kabel. Exempel på produkter är stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Kunderna finns representerade bland elinstallatörer, idustriföretag, OEM-industrier, aparatskåpsbyggare etc.

Det näst största affärsområdet är GDS-produkter (Gör Det Själv) och omfattar i princip samma produkter som Elmateriel, men säljs under det egna varumärket Praktikern. GDS- produkterna säljs paketerade till återförsäljare vilka i sin tur säljer dem vidare till slutkonsumenten som exempelvis kan vara dagligvaruhandel, järnhandel, elfacksföretag och postorderföretag. Inom produktområdet GDS marknadsförs också produktområdet hembelysning som huvudsakligen består av inredningsbelysning och badrumsbelysning.

I övriga fall säljer Malmbergs direkt mot slutkund och då framförallt till aktörer inom byggbranschen. Det minsta affärsområdet är Tillfällig El/Bygg-Ström vilket omfattar produkter avsedda att användas vid byggarbetsplatser och produkterna är exempelvis värmeverk, strålkastare och portabla elverk. Främsta kundgrupperna inom Tillfällig El är byggföretag, som använder tillfälliga elprodukter i sin byggproduktion, samt uthyrningsföretag som bedriver uthyrningsverksamhet med tillfällig el till företag och privatpersoner.

Effektiva inköp och distribution av stor betydelse

Nästan alla inköp är direktinköp från tillverkaren (ca 85%), vilket bidrar till färre mellanhänder och högre bruttomarginaler. Vidare för Malmbergs ofta en nära dialog med tillverkarna rörande produktutveckling och vid framtagning av nya produkter är bolagets strategi att dessa ska komplettera befintliga produkter och skräddarsys för de behov som bolagets kunder har. Detta då det är billigare att adressera ett befintligt segment än att lansera nya produkter mot nya segment. Genom att ta en allt större roll i produktutvecklingen hos leverantörerna ökar förädlingsvärdet vilket även är marginaldrivande. Säljorganisationen är uppdelad på en central verksamhet och på lokala proffsbutiker. Den centrala bearbetningen sker genom kundbesök och telefonförsäljning där säljare aktivt genom kundbesök bearbetar kunder.

De flesta inköpen görs i utländsk valuta, framförallt i USD och därefter EUR. Bolaget säkrar i en del fall vissa kurser med terminskontrakt. Vidare är distribution och logistik centralt för leveransprecision, korta ledtider och effektiv kapitalbindning. Malmbergs inköpskanaler är väl inarbetade och utvärdering av leverantörer sker kontinuerligt.

Optimering av hela distributionskedjan görs, både från ett operationellt och miljömässigt perspektiv.

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (Remium) Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, Remium

(7)

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

Sales 482 524 523 516 549 608 666 664 643 654 675 689 6,5% 4,9%

EBIT 28 26 74 52 71 87 99 105 54 78 91 93 13,9% 7,4%

EPS 2,4 2,0 6,7 4,6 6,6 8,4 9,4 10,1 5,0 7,4 8,6 8,8 15,2% 8,6%

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) 14,0 20,1 6,3 10,8 13,4 14,9 17,3 14,8 19,6 13,3 11,5 11,2 15,7 14,2

6,9 8,9 3,7 6,5 8,6 9,8 11,8 10,2 12,2 8,3 7,0 6,9 10,6 9,4

9,2 11,9 4,0 7,3 9,3 10,5 12,5 10,8 13,7 9,1 7,6 7,4 11,3 10,1

0,5 0,6 0,6 0,7 1,2 1,5 1,9 1,7 1,1 1,1 1,0 1,0 1,7 1,4

P/FCF (x) 7,4 28,3 8,0 22,9 11,9 11,8 27,6 17,1 15,2 10,9 11,8 11,8 18,8 18,3

P/BV (x) 1,3 1,5 1,3 1,6 2,6 3,4 4,5 3,9 2,7 2,6 2,4 2,3 3,9 3,2

ROA (%) 5,5% 4,7% 14% 9,9% 14% 17% 17% 18% 9,7% 14% 15% 15% 17% 15%

ROE (%) 9,0% 7,2% 21% 14% 19% 23% 26% 26% 14% 19% 21% 20% 25% 22%

11% 9,9% 25% 18% 23% 27% 29% 30% 17% 23% 25% 25% 29% 25%

ROC (%) 15% 14% 33% 22% 29% 34% 35% 29% 16% 22% 24% 24% 32% 30%

14% 3,5% 12% 4,4% 8,4% 8,5% 3,6% 5,8% 6,6% 9,2% 8,5% 8,5% 6,0% 6,1%

1,5% 5,0% 7,0% 7,5% 6,7% 8,0% 4,9% 5,0% 5,1% 6,1% 7,1% 7,1% 6,0% 6,4%

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

270 323 342 400 712 1 000 1 296 1 200 792 792 792 0

259 305 297 377 662 912 1 243 1 140 740 707 688 -115

P/E (x) EV/EBIT (x)

EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x) EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 14 *Medel = 9,4

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal

0

5 10 15 20 25

P/E (x) Medel

0 5 10 15 20

EV/EBIT (x) Medel

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :