Kallelse Föredragningslista Demokratiberedning Demokratiberedning

Full text

(1)

Sammanträde

Kallelse

Föredragningslista Demokratiberedning 2016-11-07

Demokratiberedning

1(1)

Plats och tid Bohusläns museum kl. 15:30 onsdagen den 09 november 2016

Ordförande Alf Gillberg

sekreterare Annika Thorström

Föredragningslista

l. Upprop samt val av justerande Dm KS 275075

2. Revidering av riktlinjer för kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Dnr KS 2016/00486

3. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende demokratiberedningen

Dnr KS 2016/00496

4. Översyn av påverkanskanaler Dnr KS 2015/00415

Föredragande

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienatiildar.

(2)

Handläggare

Utredare Markus Hurtig

Telefon 0522-69 60 75 markus.hurtig@uddevalla.se

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

2016-10-25

Revidering av riktlinjer för kommunala rådet för äldre och

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning samt nämndråd

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-11 om ny modell for samverkan, samt nya riktlinjer for kommunala rådet for äldre och personer med funktionsnedsättning samt nämndråd.

Beslutet innebar att tre råd for äldre och personer med funktionsnedsättning

inrättades: Ett kommunalt råd som behandlar kommunövergripande frågor knutet till kommunstyrelsen, ett nämndråd inom socialnämndens verksamhetsområde och ett nämndråd som hanterar barn- och utbildningsfrågor, kultur och fritidsfrågor och samhällsbyggnadsfrågor och som sorterade under kommunstyrelsen.

Efter att råden gjort en uppfO!jning av verksamheten fOreslås att organisationen fOrändras i syfte att tydliggöra och underlätta samverkan.

Förslaget innebär att det bildas ett råd fOr äldre och ett råd for personer med funktionsnedsättning med några gemensamma sammanträden per år.

Båda råden fOreslås organisatoriskt placeras under kommunfullmäktiges demokratiberedning. I övrigt fareslås mindre justeringar och anpassningar av riktlinjerna till den förändrade modellen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-25.

Riktlinjer for kommunala rådet for äldre och kommunala rådet for personer med funktionsnedsättning samt nämndråd antagna av kommunfullmäktige

Il mars 2015, §54.

Förslag till reviderade riktlinjer fOr kommunala rådet for äldre och kommunala rådet for personer med funktionsnedsättning.

Minnesanteckningar presidiemöte Kommunala rådet for äldre och personer med funktionsnedsättning samt nämndråd 2016-09-12.

Minnesanteckningar presidiemöte Kommunala rådet for äldre och personer med funktionsnedsättning samt nämndråd 2016-08-30.

1(4)

D nr KS 2016/00486

(3)

Förslag till beslut

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

2016-10-25

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till reviderade riktlinjer för kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning att gälla med verkan från och med 2017- 01-01.

Ärendebeskrivning

Nuvarande organisation

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-11 om ny modell för samverkan, samt nya riktlinjer för kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt nämndråd.

Beslutet innebar att tre råd för äldre och personer med funktionsnedsättning inrättades:

• Ett kommunalt råd som behandlar kommunövergripande fi·ågor, det kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning, som är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

• Inom socialnämndens verksamhetsområde inrättades ett nämndråd med uppgift att ansvara för att olika gruppers speciella behov tillgodoses i kommunens planering vid frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättning.

• Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde imättades, utöver det

kommunala rådet, ett nämndråd som hanterar barn- och utbildningsfrågor, kultur och fritidsfrågor och samhällsbyggnadsfrågor.

Uppföljning av den nya organisationen och förstag till förändring

Pensionärs- respektive handikapporganisationerna önskade uppföljning av den nya modellen efter ett års verksamhet. Därför har synpunkter, via en enkät, inhämtats under våren 2015. Svaren visar att organisationerna är eniga om att den nuvarande modellen är rörig, gör det svårt att få en helhetsbild och att samverka.

Därför har ett förslag till förändring tagits fram innebärande att det bildas ett råd for äldre och ett råd for personer medfunktionsnedsättning med några gemensamma sammanträden per år.

2(4)

D nr KS 2016/00486

(4)

"r,

V4<

-Q

<"

!::::> ~

+

-~- ~

O

At

M.\)

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

2016-10-25

De stora fårändringarna järnfOrt med nuvarande riktlinjer är att man går från tre till två råd samt ändrar dess sammansättning. I övrigt fareslås mindre justeringar och anpassningar av texten till den forändrade modellen.

Förslaget har godkänts av fåreträdare for både handikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna.

Förutom fonnaliserad samverkan med gruppen äldre och gruppen personer med funktionsnedsättning via råden finns också formaliserad samverkan med gruppen ungdomar via ungdomsfullmäktige. Ett arbete med att utveckla ungdomsfullmäktige pågår och både i det arbetet och i diskussionerna bakom f<irändringsf<irslagen kring råden har fmmits en strävan att skapa likvärdighet i samrådsprocesserna med de olika grupperna.

Ungdomsfullmäktige sorterar under kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges demokratiberedning har inom sitt arbetsområde (uttryckt i fullmäktiges arbetsordning) att svara får ungdomsfullmäktiges genomforande och utveckling.

För att utveckla strävan om likvärdighet fareslås att även råden ska sortera under

kommunfullmäktiges demokratiberedning. På detta sätt skapas möjligheter att samordna samrådsprocesserna samt tydliggöra och utveckla demokratiaspekterna.

Parallellt med detta ärende behöver en justering göras i kommunfullmäktiges arbetsordning avseende demokratiberedningens uppgifter.

Förslag till organisation och sammansättning

Organisationerna utser l O ledamöter till respektive råd, vid mandatperiodens början.

Representationen från kommunen utgörs av två ledamöter från respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en från oppositionen. Samma ledamöter

representerar sin nämnd i båda råden. Ordforande i båda råden är den ledamot som socialnämnden utser från majoriteten.

Kommunala rådet för äldre

Pensionärsorganisationer l O ledamöter, varav l vice ordförande Barn och utbildningsnämnden 2ledamöter

Kultur och fritidsnämnden 2ledamöter Samhällsbyggnadsnämnden 2ledamöter

Socialnämnden 2 ledamöter, varv l ordförande

3(4)

Dnr KS 2016/00486

(5)

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

2016-10-25

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Handikapporganisationer l O ledamöter, varav l vice ordförande Barn och utbildningsnämnden 2ledamöter

Kultur och fhtidsnämnden 2ledamöter Samhällsbyggnadsnämnden 2ledamöter

Socialnämnden 2 ledamöter, varv l ordförande

Två gånger per år ska kommunstyrelsens presidium kallas till rådens gemensamma sammanträde för dialog i kommunövergripande frågor.

Peter Larsson Kommundirektör

Expediera till Samtliga nämnder Demokratiberedningen

Markus Hurtig Utredare

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionshinder samt nämndråd Författningssamlingen

4(4)

D nr KS 2016/00486

(6)

UaFS Blad l

RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA RÅDET FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SAMT

NÄMNDRÅD

Antagna av kommnnfnllmäktige 11 mars 2015, §54, att gälla från 2015-04-15

l. Ändamål, arbetsuppgifter m.m.

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning å ena sidan och kommunen och dess nämnder eller styrelser å andra sidan.

Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation och dänned inhämta synpunkter från organisationsrepresentanterna, så att dessa kan påverka kommunala beslut. Organisationernas medlemmar bereds genom sina representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar och förbättringar i frågor som är aktuella för denna medborgargrupp.

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen, där rådets presidium planerar och leder verksamheten.

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning ska beakta kommun- gemensamma frågor i de verksamheter som berör äldre och personer med funktions- nedsättning vid övergripande samhällsplanering.

l nom socialnämndens verksamhetsområde skall ett nämndråd finnas med uppgift alt ansvara för att äldre- och personer med funktionsnedsättnings speciella behov tillgodoses.

Under kommunstyrelsens verksamhetsområde skall ett nämndråd finnas som hanterar barn och utbildning- kultur och fritids- och samhällsbyggnadsfrågor. Nämndrådet ansvarar för att äldre- och personer med funktionsnedsättnings speciella behov tillgodoses.

Det åligger ledamöterna i respektive nämndråd att aktualisera viktiga frågor som berör målgrupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. Vid behov kan

representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information eller diskussion i särskild fråga. Respektive nämndråds presidium leder och planerar verksamheten.

Nämndråden kan även aktualisera frågor hos Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Presidierna i Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt i de båda nämndråd utgörs av ordförande samt vice ordförande. Råden ansvarar för att representanterna från organisationerna får adekvat utbildning för sitt uppdrag vid varje mandatperiods början.

2. Syfte

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt nämndråden är avsett att vara referensorgan för samråd och ömsesidig infonnation mellan

organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning och kommunen.

Råden kan även utgöra remissorgan vid frågor som berör äldre och personer med funktionsnedsättning.

(7)

UaFS Blad 2

3. Sammansättning av Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt nämndråd

Kommunala rådet och nämndråd för äldre och personer med funktionsnedsättning består av representanter från organisationer för äldre och personer med

funktionsnedsättning i

Uddevalla kommun samt förtroendevalda ledamöter utsedda av kommunen.

Ledamot ombesörjer själv kallelse av ersättare i händelse av eget förhinder. Ersättare inkallas endast vid frånvaro av ordinarie ledamot och erhåller kallelse och

föredragningslista som övriga ledamöter. Med organisation för äldre eller personer med funktionsnedsättning menas organisation som är ansluten till en riksorganisation och i vilken varje äldre och person med funktionsnedsättning som så önskar, kan bli medlem.

Ordförande och ledamöter till råden utses för en tid av fyra år tr.o.m. den l januari året efter det att val till kommunfullmäktige hållits.

K ommuna a ra et 'd f ör ä Id re oc . personer me df k' h u n honsne sättnmg d Representantskap Ordinarie ledamot Ersättare

Organisationer för äldre 5 5

Organisationer för personer med 5 5

funktionsnedsättning

Kommunstyrelsen 3 3

Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Två (2) vice ordförande utses av organisationerna, en från vardera organisationen för äldre respektive personer med funktonsnedsättning.

Övriga förtroendevalda ledamöter utses av kommunstyrelsen och organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning utser sina ledamöter vid mandattidens början.

N" am n ra d 'd f" "Id or a re- oc l 1 f un hons m er ragor mom v r o c omsorg k o h' d f å å d h Representantskap Ordinarie ledamot Ersättare

Organisationer för äldre 5 5

Organisationer för personer med 5 5

funktionsnedsättning

Socialnämnden 3 3

Ordförande i socialnämnden är tillika ordförande i nämndrådet Två (2) vice ordförande utses av organisationerna, en från vardera organisationen för äldre respektive personer med funktionsnedsättning. Övriga föttroendevalda ledamöter utses av socialnämnden och organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning utser sina ledamöter vid mandattidens början.

Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom utbildnings-, kultur och f n 'fd 1 s- oc h sam a s oyggna h"ll b d f s ragor o

Representantskap Ordinarie ledamot Ersättare

Organisationer för äldre 5 5

Organisationer för personer med 5 5

funktionsnedsättning

Konununstyrelsen 3 3

(8)

UaFS Hlad3

Ordförande i nämndrådet utses av kommunstyrelsen. Två (2) vice ordförande utses av organisationerna, en från vardera organisationen för äldre respektive personer med funktionsnedsättning. Övriga förtroendevalda ledamöter utses av kommunstyrelsen och organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning utser sina ledamöter vid mandattidens hö1jan.

4. Arbetsformer

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning sammanträder 2-4 gånger per år. Nämndråden sammanträder 4-6 gånger per år. Råden kan därutöver sammankallas efter överenskommelse i respektive presidium. Rådens presidium ansvarar för att ti·ågor som berör äldre och personer med funktionsnedsättning hanteras inom råden.

Kallelse och föredragningslista till sammanträde med Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt till nämndråden utfärdas av respektive

ordförande i samråd med vice ordförande för råden. Kallelse med föredragningslista skall vara rådens ledamöter och ersättare tillhanda minst 14 dagar före sammanträdet. Justerat protokoll bör vara utsänt inom tre veckor efter sammanträdet. Kommunstyrelsen ställer sekreterare till förfogande åt kommunala rådet för äldre och personer med

funktionsnedsättning samt nämndrådet för äldre- och funktionshinderfrågor inom utbildnings-, kultur och fritids- och samhällsbyggnadsfrågor. Socialnämnden ställer sekreterare till förfogande åt nämndrådet för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg. Beredande tjänstemän deltar vid behov i råden som föredragshållare för att samla in målgruppernas synpunkter.

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt nämndråden är ett referensorgan. Med hänsyn till rådens ställning och sammansättning kan det inte förväntas att råden alltid har en enhetlig uppfattning. De synpunkter som framkommer skall föras vidare till den nämnd som har att svara för respektive område eller

verksamhet.

5. Ekonomi och ersättning

Som referensorgan förfogar Kommunala rådet för äldre och personer med

funktionsnedsättning samt nämndråden inte över någon egen budget. Representanterna för organisationerna får äldre och personer med funktionsnedsättning i råden utses av och representerar sina organisationer. De är således inte politiskt valda kommunala förtroendemän och omfattas därför inte av kommunens regler för sammanträdesarvoden.

Ersättning till organisationsföreträdarna utgår dock enligt samma regler som

kommunfullmäktige fastställt för ersättning tillledamöter i styrelser och nämnder och finansieras ur särskilt anslag i respektive nämnds budget.

(9)

UaFS Blad l

RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA RÅDET FÖR ÄLDRE OCH

KOMMtr:NALk~'I);E'J'.IJ)Q:ij

PERSONER MED

FUNKTIONSNEDSÄTTNING SAMT N}.MNDRAD

~,~tag~aa~~o~~~nf~ll~ä~ti~e}l ~ars 2015, §54, att gälla från 2015-04-15, n'lcdändring(lenc•x'XmaAad 40l() .. §,x:x.

Förslag till revidering av riktlinjer

2016-10-25, Dnr KS 2016-486

Text som föreslås tas bort markeras med genomstl)~ming.

Text som föreslås tillkomma markeras med slluggning.

l. Ändamål, arbetsuppgifter m. m.

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig infonnation mellan organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning å ena sidan och kommunen och dess nänmder eller styrelser å andra sidan.

Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation och dänned inhämta synpunkter fi·ån organisationsrepresentanterna, så att dessa kan påverka kommunala beslut. Organisationernas medlemmar bereds genom sina representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar och torbättringar i frågor som är aktuella för denna medborgargrupp.

Kemmunal~.rådt*.för.äl?re,ee~pe~so~~rl)led funktioasnedsättning är organisatoriskt kmttet 13M.!!r@!'lnärqr:g!\(li$!!J~~:s~f.~gl~~.~ill kommunfullmäktiges demokratibm·edning.

kommunstyrelsen, där rådets R\lsp~J<tiX~I~lis presidium planerar och led~r verksamheten.

Kommunala rådet för äldre oeh personer med funktioasnedsättning Råd~n ska beakta kommungemensamma frågor i de verksamheter som berör äldre och personer med funktionsnedsättning. vid övergripande samhällsplanering.

Inom socialnämndens verksamhetsområde skall ett nämndråd finnas med uppgift att ansvara för att äldre oeh personer med funktionsnedsättnings speeiella behov ti-llgodose&

Under komnumstyrelsens verksamhetsmmåde skall ett nämndråd finnas som hanterar barn oeh utbildning kultw· oeh fritids oeh samhällsbyggnadsfrågor. Nämndrådet ansvarar för att äldre oeh personer med funktionsnedsättnings speeiella behov tillgodoses.

Det åligger ledamöterna i respektive nämndråd att aktualisera viktiga frågor som berör målgrupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. Vid behov kan

representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information eller diskussion i särskild fråga. Respektive nämndråds presidium leder oeh planerar verksamheten.

Nämndråden kan även aktualisera frågor hos Kommunala rådet för äldre oeh personer med funktionsnedsättning.

Presidierna i Kommunala rådet råden för äldre oeh personer med funktionsnedsättning

(10)

UaFS Blad 2 samt i de båda nämndråd utgörs av ordfOrande samt vice ordförande. Råden ansvarar for att representanterna från organisationerna får adekvat utbildning for sitt uppdrag vid vatje mandatperiods bötjan.

2. Syfte

Kommunala rådet for äldreochkotnmlluålar~qetfcir personer med funktionsnedsättning samt nämndråden är avsett åys~dd~ att vara referensorgan for samråd och ömsesidig information mellan organisationerna for äldre och personer med funktionsnedsättning och kommunen. Råden kan även utgöra remissorgan vid frågor som berör äldre och personer med funktionsnedsättning.

3. Sammansättning av Kommunala rådet för äldre och K<!mmu!ti\lå.rådtt f(ir personer med funktionsnedsättning samt nämndråd

Kemm~omala rådet eeh nämndråd ror äldre eeh persener med funktiensoodsättning Råden består av representanter från organisationer for äldre och personer med funktionsnedsättning i Uddevalla kommun samt fortroendevalda ledamöter utsedda av kommunen.

Ledamet emaesötjer själv kallelse av ersättare i händelse av eget förhinder. Ersättare inkallas endast vid frånvaro av ordinarie ledamot oeh erhåller kallelse oeh

föredragningslista sem övriga ledamöter.

Med organisation for äldre eller personer med funktionsnedsättning menas organisation som är ansluten till en riksorganisation och i vilken varje äldre och person med

funktionsnedsättning som så önskar, kan bli medlem.

Ordforande och ledamöter till råden utses for en tida v fr1·~ år{Lo.m.den ljanuari året

eft~r.deta~ val till kommunfullmäktige hållits. Satntlig~ r<epr()SCI!tanter ärm'din~rie

l<edl)lll,Öter.

()r~api~~~igftFr~~\lts~~~~ozt*4äl\l~t6,~iill.tesJ)<ekti'\f~.r~a;~~;tn~l14~tpe~il)Qe~.~l?Pfjan.

Y~l.ay1~4~~\lt~k1J.·.ll1~qdRiils'·tilll'åd<et~.·sekr~ter~reviapr:rto~oiis\ltdt·~~; •• ell~r.Jikv~r4lg

~kriveis\l;J.?.Iltt~gålleräy<e~·(i<lbyt<;J.,av.leqam(ltl.l11d()fJ?~g~~ll:4ell1ai1datperiö\l. Eu·.av

organisatfonern(ls l<edatiJ.i:iter litses .tiJJ vic.e, ordfOrande i respekti'Ve råd,

~~.!l~~#~n:~~~i~~~~ ft:ä~f:d,h,h)l!l~I1 iJt~&r~ (IY;\tY~ tq 10 tl'd~~?ey~lg~ teQ(Iniöt~ff'r~~l

r~spe~t.iyR>R~~~4s.B~()~i~i~!'Il· (liT·~~I11l.)aJ()rit~t7l1•·~(lli~ffft;~Qprositioe~n .• §al~ma le\l~t})Öt7rl·~B~~!'~l)te.rar ~iiT.Päi11n~ i ]Jåda\råd.en.(()rdforan4e.·i ,)?åda råden.är •den

led(lmo.t•~öfilso.ciit!nä.mnden\ltserfrån·ni<tjoritet<Jn ..

Kult'\ll'ochfritiqsn(i!llll\li<ri. 2ledan1ötcr

(11)

UaFS Blad 3

'f~~<~ångern~r~r~!IJI~~~?'filmU~~~yt(l!§ceiJ.~l?~esit!iMffiillti!l.räi.l~Ju>••gen1eitsq[rurt&

sammanträdefor .. diaiQg•iJ(QmmuJJövergdpandeJrågQf·

v. ,J.

o"·

~,. •..:Jrl' A~

"

~-

..

9nlinaFie ledamat EFsiittaFe

OrgaRisatieRer för äldre §C §C

OrgaRisatieRer för rerseRer med §C §C

j',. ,.;,, . ••

~ ~

KemmuRstyrelseRs erdföraRde är tillika erdföraRde i KommuRala rådet för äldre oeh rerseRer med funktiensnedsä:tning. Två (2) viee ordförande utses av ergaRisatienerna, en fi·ån vardera organisatiaReR för äldre resreklive rersoner med funktonsnedsätming.

Övriga för~reendevalda ledamöter utses av kommunst)q·elsen oeh orgaRisationema för äldre oeh rorsonor med fuRktioRsnedsättlling utser sina ledamöter vid maRdattideRs bö1jaR.

l\. l!' J o .J .l'!• '..!l ...J. -~ ~-

... ....

J • •• o o

... '"

9FdinaFie ledamat EFsiittaFe

()rgaRisatieRer för äldre §C §C

OrgaRisatioRer för rerseRer med §C §C

'"

,.;,,

. .. .

SeeialRällllideR ~ ~

Ordförande i soeialnämRden är tillika ordförande i nämndrådet Två (2) viee ordföraRGe utses av orgaRisationema, en från vardera organisationen för äldre resreklive rersoRer med funktioRsnedsättning. Övriga förtroendevalda ledamöter utses av soeialRärnnden oeh orgaRisationerna för äldre oeh rersone~· med funktionsnedsättning utser siRa ledamöter vid mandattidens början.

NämndFåd för äldre oek funktianshindeFH-ågoF in am utbildnings , knltuF oek

-~ ~h ~H~•- J. o

9rdinaFie ledamat ErsiittaFe

Organisationer för äldre §C §C

Organisationer för rersoner med §C §C

..

KommunstyrelseR ~ ~

(12)

UaFS Blad 4

Ordförande i nämndrådet utses av kommunstyrelsen. Två (2) viee ordförande utses av organisationerna, en från vardera organisationen för äldre respektive personer med funktionsnedsättning. Öwiga förtroendevalda ledamöter atses av komnmnst)q·elsen ooh organisationerna för äldre ooh personer med fallictionsnedsättning utser sina ledamöter vid mandattidens början.

4. Arbetsformer

Komnmnala rådet för äldre oeh personer med fallictionsnedsättning sammanträder 2 4 gånger13er ~f: I'län1nd1:åden sa111manträd~r. 4 -~. ~ånger. p~t· år. ~å\l,PP,c~(ill1J»~Ilträder minst sex gånger p(! r år,.var(lv två.Jillf!\llt!n ärgetnens~tntna•s~m!ll.anträden med·. bå\la rå\len.. Råden kan därutöver sammankallas efter överenskommelse i respektive presidium. Rådens presidium ansvarar för att frågor som berör äldre oeh personer med faaktionsnedsättning hanteras iaom rådea.

Kallelse och foredragningslista till sammanträde med Km~llliJ,!lala rådet för äldre oeh personer me,a fallictionsnedsättning samt tillnät~;nth*ien r~den utfårdas av respektive ordtoranden i samråd med vice ordforande iresp~ktive råd för rådea. Kallelse med

foredragningslista skall vara rådens ledamöter oeh ersättare tillhanda minst .J4

7

dagar fore sammanträdet. Justerat protokoll bör ~a~·autsänt inom tre veckor efter sammanträdet.

Kommunstyrelsen administrerar r{igen;oGh ställer sekreterare till forfogande. åt

kommunala rådet för äldre oeh personer med fallictionsnedsättning samt nämndrådet för äldre oeh falliaionshinaerfrågor inom utbildnings , kaltar oeh fritids oeh

samhällsbyggnadsfrågor. goeialnämnden ställer sekreterare till förfogande åt nämndrådet för äldre o0h funktionshinderfrågor inom vård oeh omsorg. Beredande tjänstemän deltar vid behov i råden som foredragshållare fOr att samla in målgruppernas synpunkter.

Kommanala rådet för äldre oeh personer med fulliaionsnedsättning samt nämnaråden Råden är ett referensorgan~ ochmed hänsyn till rådens ställning och sammansättning kan det inte forväntas att råden alltid har en enhetlig uppfattning. De synpunkter som framkommer skall fOras vidare till den nämnd som har att svara fOr respektive område eller verksamhet.

5. Ekonomi och ersättning

Som referensorgan forfogar Kemnmnala rådet för äldre oeh personer med funktionsnedsättning samt nämndråden råden inte över någon egen budget.

Representanterna for organisationerna fOr äldre och personer med funktionsnedsättning i råden utses av och representerar sina organisationer. De är således inte politiskt valda kommunala fortroendemän och omfattas därfor inte av kommunens regler fOr

sammanträdesarvoden. Ersättning till organisationsforeträdarna utgår dock enligt smmna regler som kommunfullmäktige fastställt for ersättning tillledamöter i styrelser och nämnder och finansieras ur köill.tminfulitn~ktig(!s särskilt anslag i kommanstyreisens respektive nämnds budget.

(13)

Sammanträde

Datum och tid

Närvarande

Minnesanteckningar 2016-09-12

Presidieträff för Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning, nämndråd inom vård och omsorg, nämndråd inom utbildning, kultur och fritid och samhälls- byggnad

2016-09-12, kl13.30-15:00

Stefan Skoglund, Kenneth Engelbrektsson, Jan Lund, Ronny Blidberg, Bo Simonsson, Mauritz Eliasson, Annika Thor- ström

sekreterare: Charlotte Larsson

Minnesanteckningar från presidiemöte gällande utvärdering av råden

l. Genomgång av föregående möte

Stefan inleder mötet med en kort sammanfattning från föregående möte och undrar om organisationerna har några synpunkter på förslaget om ny organisation för råden. Både handikapp- och pensionärorganisationerna godkänner förslaget och vill arbeta vidare med att utforma nya riktlinjer.

Med anledning av de synpunkter som framfördes vid förra mötet, angående digital dis- tribution av kallelser och protokoll, förs en diskussion om hur man gör utskicken så lättillgängliga som möjligt. Annika och Lotta tar reda på vilka rutiner som gäller enligt kommunens !T-policy och hur man kan förenkla tillgängligheten och läsbarheten för alla.

2. Arbetsgång och tidsplanering

Riktlinjerna gås igenom under dagens möte och därefter skriver Lotta ett förslag på nya riktlinjer. Tillsammans med minnesanteckningarna från presidiernöten lämnas de nya riktlinjerna till kommunledningskontoret för vidare handläggning. En tjänsteman upp- rättar en tjänsteskrivelse med förslag till beslut om att anta de nya riktlinjerna. Både handikapp- och pensionärsorganisationerna kräver att få ta del av tjänsteskrivelsen före den tas upp för beslut. Stefan säger att de kommer att få läsa och godkänna tjänsteskri- velsen först. Förslaget ska tas upp i kommunstyrelsen och sedan vidare för antagande i kommunfullmäktige, senast i december. Tanken är att de nya riktlinjerna ska börja gälla

Socialt önsten

Administrativa avdelningen Postadress 45181 UDDEVALLA www.uddevalla.se

Besöksadress

Socialkontor Varvsvägen l

E·post Socialljänsten@uddevolla.se

Telefon {vx) 0522-69 60 00

Fax f ax

l (2)

(14)

2016-09-12

efter årsskiftet.

Eftersom tillgången på tillgänghetsanpassade sammanträdeslokaler är begränsad i stadshuset behöver man bestämma sammanträdesdagar i god tid. Samtliga är överens om att det snarast upprättas ett kalendarium med förslag på sammanträdesdagar 2017, enligt de nya riktlinjerna. Diskussion fors hur man ska fördela sammanträdena under året, med bland annat hänsyn till kommunens budgetarbete. Därefter kan man boka in presidieträffar infor varje sammanträde. Det blir då en tydlig tidsplanering som både kommunen och organisationerna kan anpassa sitt arbete efter.

Handikapporganisationerna ser helst att vissa sammanträden fOrläggs under kvällstid.

Med erfarenhet från tidigare år anser inte kommunens representanter att detta har funge- rat särskilt bra. En anledning är bland annat att få tjänstemän har möjlighet att delta efter arbetstid. Deltagarantalet var for övrigt mycket lågt vid dessa kvällsmöten. Efter diskus- sion accepterar handikapporganisationerna att mötena sker på dagtid.

3. Förslag på nya riktlinjer

De nuvarande riktlinjerna gås igenom punkt for punkt. Man utgår från forslaget som fordes fram vid forra mötet och byter ut ord och formuleringar i det befintliga doku- mentet. I stort sett är syfte, ändamål och arbetsform o fOrändrade eller anpassas till det nya f<irslaget. Det är sammansättningen av råden som är den stora skillnaden. Istället for tre råd blir det nu två råd, ett fOr äldre och ett for personer med funktionshinder, som behandlar frågor från samtliga nämnder. Organisatoriskt och administrativt är råden knutna till KF alternativt KS. De nya riktlinjerna gäller for båda råden.

Diskussion fOrs om vilka fortroendevalda som ska representera nämnderna i råden. Man kommer överens om att det ska vara två från varje nämnds presidium, en från majorite- ten och en från oppositionen. Organisationerna utser själva sina l O representanter. Or- ganisationerna ska skriftligt, helst genom ett protokollsutdrag, meddela val av ledamot till rådens sekreterare. Detta gäller även byte av ledamot under mandatperiodens gång.

Man enas om att det ska vara minst sex sammanträden per år, varav två är gemensamma (båda råden). Tidigare har organisationerna begärt att få kallelsen 14 dagar f<ire sam- manträdet, fOr att hinna bereda frågorna på deras f<innöten. Enligt kommunens arbets- sätt är det ganska lång framf<irhållning, vilket medfor att det oftast inte finns några klara handlingar att bifoga kallelsen. Organisationerna har forståelse for detta och kan tänka sig att ändra i riktlinjerna till att kallelsen går ut en vecka fore sammanträdet, under for- utsättning att det finns ett tydligt kalendarium med inbokade presidieträffar inf<ir varje sammanträde.

Minnesanteckningar, forslag på nya riktlinjer och sammanträdesdagar skickas ut via e- post inom kort. Inget nytt möte bokas.

2 (2)

(15)

Sammanträde

Datum och tid

Närvarande

Minnesanteckningar

2016-08-30

Presidieträff får Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning, nämndråd inom vård och omsorg, nämndråd inom utbildning, kultur och fritid och samhälls- byggnad

2016-08-30, kl 13.30-15.15

Stefan Skoglund, Kenneth Engelbrektsson, Jan Lund, Ronny Blidberg, Bo Simonsson, Mauritz Eliasson

sekreterare: Charlotte Larsson

Minnesanteckningar presidiemöte

l. Bakgrund och syfte med utvärdering av råden

Stefan informerar om att syftet med den här träffen är att inleda arbetet med att utvär- dera hur råden har fungerat sedan införandet av de nuvarande riktlinjerna 2015. Tanken är att utgå från de synpunkter som framförs från organisationerna och föra en öppen diskussion om fårbättringar och eventuellt förslag på en ny modell och/eller arbetssätt.

Diskussionen fårs sedan vidare till respektive organisation och följs upp vid nästa pre- sidieträff.

Stefan drar även bakgrunden till att den tidigare modellen, med ett kommunalt pensio- närsråd och ett handikappråd, sågs över. Då fanns det bland annat ett missnöje över hur ärenden prioriterades och fårdelades mellan de olika nämnderna och förvaltningarna.

Hela det administrativa ansvaret låg på socialnämnden, vilket kan vara anledningen till att frågor från övriga nämnder inte framfårdes i lika hög grad. Dessutom ansågs det vara får många deltagare på sammanträdena får att kunna föra en meningsfull diskussion.

Efter en översyn beslutades att dela upp råden enligt den modell som vi har idag, med ett råd för övergripande kommunala frågor under KS och två nämndråd får förvaltnings- specifika frågor under KS respektive SN. Med anledning av att organisationerna önska- de en uppföljning och utvärdering efter ett år skickade kommunledningskontoret ut en enkät till berörda föreningar i våras. Inkomna svar ligger till grund får en ny utvärde- ring.

Socialt önsten

Administrativa avdelningen Postadress 45181 UDDEVALLA www.uddevalla.se

Besöksadress

Socialkontor Varvsvägen l

E-post Socialtjänsten@uddevalla.se

Telefon (vx) Fax 0522-69 60 00 fox

l (4)

(16)

\)f> V

..<t<

';) <"

J:) "'

f:

-~~J ~

o

J\[ l'A ~

2. Synpunkter från organisationerna

2016-08-30

Det framkommer både positiva och negativa synpunkter på den nuvarande modellen. En fördel som lyfts fram är att alla frågor får lika stor tyngd, då de behandlas i respektive nämndråd, oavsett vilken av kommunens verksamhet det gäller. Å andra sidan upplevs det rörigt och svårt för föreningarna att sortera frågorna till rätt råd. Det finns önskemål om att en samordnare från kommunen tar emot och bedömer i vilket råd frågorna hör hemma. Man saknar även uppföljning och återkoppling på vissa frågor som skickats vidare från ett råd till ett annat. I vissa frågor har man upplevt att det uppstått en intres- sekonflikt mellan pensionärs- och handikapporganisationerna och anser dänned att det är bättre med separata råd.

Det framförs även synpunkter på att ersättarna inte får delta vid sammanträdena. Annars är man i stort sett nöjda med antal ledamöter, antal sammanträden, tidsåtgång och proto- koll. Däremot tycker man att beredningen av ärenden/frågor kan förbättras genom till exempel fysiska möten inför sammanträdena. Detta ser idag väldigt olika ut för de tre råden. Man uttrycker även att det är dålig synkronisering när det gäller sammanträdes- datum för de tre råden, vilket försvårar arbetet med att samordna förmöten ute i orga- nisationerna. Det upplevs även ta stor tid och kraft att bevaka frågorna i de olika råden, genom att läsa alla protokoll, för att kunna återge informationen till sin förening.

3. Förslag på ny modell

Organisationerna är eniga och uttrycker att den nuvarande modellen är rörig och gör det svårt att få en helhetsbild och att samverka med varandra. Man är öppen för en föränd- ring och förslag på ett nytt arbetssätt. Pensionärsorganisationerna uttrycker att de föred- rar separata råd för äldre- och funktionshinderfrågor, med gemensamma sammanträden vid behov. Man anser att respektive nämnds ordförande ska representera kommunen samt att man inte ska ha några ersättare utan ett par ordinarie ledamöter från varje fö- rening. För övrigt har man inte några synpunkter på hur ansvaret för råden ligger orga- nisatoriskt i kommunen.

Stefan och Kenneth betonar vikten av ett fungerande samarbete, då råden är ett viktigt forum för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och organisationerna.

Råden ska även kunna fungera som remissorgan. Man tar till sig synpunkterna och kom- mer bland annat se över rutiner för att bli bättre på att samordna beredning och plane- ring av sammanträdena mellan nämndema.

Stefan infmmerar om att kommunledningskontoret har gjort en översyn av samtliga på- verkanskanaler i kommunen och där det framgår att rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning bör likställas med ungdomsfullmäktigc, som ligger under kom- munfullmäktige.

2 (4)

(17)

2016-08-30

Stefan skissar på ett förslag på en ny modell med ett råd för äldre och ett råd för perso- ner med funktionsnedsättning som är knutet till kommunfullmäktige. Varje råd repre- senteras av två förtroendevalda från samtliga fyra nämnder (ordf+ vice ordf) och l O representanter från organisationema samt en sekreterare. Förslagsvis kan man ha två gemensamma sammanträden per år (vår och höst). Samtliga representanter är ordinarie ledamöter (inga ersättare). Nämndernas representanter sitter i båda råden.

I respektive råd blir det totalt 18 ledamöter+ sekreterare.

Vid gemensamma sammanträden blir det totalt 28 ledamöter+ sekreterare.

I den nuvarande modellen är det sammanlagt i alla tre råden 39 ordinarie ledamöter och lika många ersättare utan närvarorätt. I den tidigare modellen, med två råd, var det totalt cirka 60 ledamöter och ersättare med närvarorätt.

Diskussionsundcrlag: organisation/modell, beredning av frågor, ärendebalanslista, återkoppling av ärenden, sammanträdesdagar, tillgängliga sammanträdeslokaler.

3 (4)

(18)

2016-08-30

Organisationernas representanter är överens om att det är ett bra forslag att arbeta vidare med och tar med sig det till sina respektive foreningar for vidare diskussion.

Återkoppling sker vid nästa sammanträde.

Minnesanteckningarna skickas ut via e-post i slutet av veckan.

3. Övriga frågor

Bo har synpunkter på att kommunen och andra myndigheter hänvisar till digitala doku- ment och formulär på Internet for att få hjälp och service. Det är inte alla som har till- gång eller kan hantera en dator.

Ronny håller med och framfor att det är svårt att hitta rätt information på kommunens nya hemsida. Han tycker inte att man enbart ska hänvisa till en länk på hemsidan fOr att ta del av rådens kallelser och protokoll. Han önskar att det skickas ut via post eller att handlingarna mailas i ett fonnat for uppläsning.

4. Nästa möte

Måndag 12 september kll3:30, lokal Kajutan, plan 4, stadshuset.

4 (4)

(19)

Handläggare

Utvecklare Cornelia Kirpensteijn Telefon 0522-69 61 52

comelia.kirpensteijn@uddevalla.se

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret 2016-10-26

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende demokratiberedningen

Sammanfattning

Kommunen har två kommunövergripande samrådsorgan; ungdomsfullmäktige och kommunala rådet får äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ungdomsfullmäktige sorterar under kommunfullmäktige medan kommunala rådet får äldre och personer med funktionsnedsättning sorteras under kommunstyrelsen. Utöver det kommunala rådet finns ytterligare två nämndråd, sorterat under kommunstyrelsen och socialnämnden. Organisationen får råden får äldre och personer med

funktionsnedsättning kommer att ändras och enligt fårslaget ska det bli två kommunala råd; ett får äldre och ett får personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktiges demokratiberedning har inom sitt arbetsområde (uttryckt i fullmäktiges arbetsordning) att svara får ungdomsfullmäktiges genomfårande och utveckling. För att utveckla strävan om likvärdighet fareslås att även råden ska sortera under kommunfullmäktiges demokratiberedning. På detta sätt skapas möjligheter att samordna samrådsprocesserna samt tydliggöra och utveckla demokratiaspekterna.

Med anledning av detta behöver kommunfullmäktiges arbetsordning revideras for att tydliggöra demokratiberedningens ansvar for samtliga kommunövergripande samrådsorgan.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-26

Arbetsordning får kommunfullmäktige § 42 Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2016-10-26

Förslag till beslut

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera lydelsen i kommunfullmäktiges arbetsordning § 42, tredje stycket Från: Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och samordning av kommunens demokratiarbete, ungdomsfullmäktiges genomfårande och utveckling, att ansvara får och utgöra jury får Uddevalla kommuns demokratipris samt att initiera demokratiprojekt Beredningens ledamöter ska kunna utses till

styrgrupp får sådana projekt. I övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den.

1(2) Dnr KS 2016/00496

(20)

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret 2016-10-26

Till: Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och samordning av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande

samrådsorganens genomförande och utveckling, att ansvara for och utgöra jury for Uddevalla kommuns demokratipris samt att initiera demokratiprojekt Beredningens ledamöter ska kunna utses till styrgrupp fOr sådana projekt. I övrigt bereder

beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den.

Peter Larsson Kommundirektör

Expediera till

Cornelia Kirpensteijn Utvecklare

2(2)

D nr KS 2016/00496

(21)

UaFS

Blad l

§ 42 Kommunfullmäktiges demokratiberedning

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den löpande mandatperioden en demokratiberedning. Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga nänmder.

Beredningen ska bestå av sju ledamöter. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid de valts till ledamöter.

Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och samordning av kommunens demokratiarbete, ungdomsfullmäktiges genomförande och utveckling, att ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns

demokratipris samt att initiera demokratiprojekt Beredningens ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana projekt. I övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den.

Beredningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt ansvarsområde.

Beredningen ska följa den verksambet inom kommunen som hör till dess

uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen fi1mer påkallade.

Beredningen får från kommunens nämnder och anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att beredningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Beredningen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.

För beredningen ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.

(22)

Handläggare

Utvecklare Comelia Kirpensteijn

Telefon 0522-69 61 52

comelia.kirpensteijn@uddevalla.se

Översyn av påverkanskanaler

Sammanfattning

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

2016-10-24

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen och

demokratiberedningen att genomföra en översyn av kommunens övergripande påverkanskanaler för att skapa tydliga och effektiva arbetssätt både för

kommunmedborgare och för kommunorganisationen. Översynen har genomförts genom kartläggning av inkomna förslag/synpunkter/frågor genom de olika kanalerna, påverkansgrad, kostnadsberäkningar, insamling av underlag från förvaltningarna samt omvärldsanalys. Utifrån översynens resultat föreslogs

påverkanskanalerna att omstruktureras. Medborgamas möjlighet att påverka på ett reellt, effektivt och enkelt sätt samt effektivare arbetssätt för kommunen har haft särskilt fokus i de förändringar som föreslagis i rapporten "Översyn av

påverkanskanaler- 2016-04-27". Förslagen från översynen har skickats på remiss till samtliga nämnder, kommunövergripande samrådsorgan (ungdomsfullmäktige och kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning) samt samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommunledningskontoret har nu sammanställt inkomna remissvar och arbetat vidare med förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-1 0-24 Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2016-10-03 § 27 Synpunkter från ungdomsfullmäktige 2016-10-03

Centerpartiets remissvar angående påverkanskanaler 2016-09-29 Miljöpartiets remissvar angående påverkanskanaler 2016-09-29 Uddevallapartiets remissvar angående påverkanskanaler 2016-09-29

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättnings protokollsutdrag 2016-09-27 § 13

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-09-22 § 122 Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2016-09-22 § 102 Kristdemokraternas remissvar angående påverkanskanaler 2016-09-21 Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2016-09-21 § 328 Socialnämndens protokollsutdrag 2016-09-21 § 143

Sverigedemokraternas remissvar angående påverkanskanaler 2016-09-15 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2016-09-06

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2016-08-29

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2016-08-22 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-08-05

Rapport- Översyn av påverkanskanaler 2016-04-27

1(7) Dnr KS 2015/00415

(23)

Förslag till beslut

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

2016-10-24

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att revidera det systematiska arbetssättet med medborgardialog utifrån syfte och mål med dialogen samt att tydliggöra vad medborgama kan förvänta sig från respektive kanal

att avveckla Frågepanelen

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att vidareutveckla Ris och Ros inför en kommande hantering av synpunktshanteringen inom kommunens medborgarcenter att i samband med revidering av ungdomsfullmäktige och råden för äldre och personer med funktionsnedsättning säkerställa likvärdighet mellan de båda samrådsorganen samt

Alternativ l

att avskaffa medborgarförslag

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att vidareutveckla ViVill i Uddevalla!

att samtliga kanaler för påverkan hanteras utifrån principen "En dörr in" så

frågor/förslag som kommer in genom de olika kanalerna kan kanaliseras till rätt forum oavsett vilken väg de kommer in till kommunen

eller:

Alternativ 2

att avskaffa ViVill i Uddevalla

att varje nämnd reserverar en del av sin budget för genomförande av medborgarförslag

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen och

demokratiberedningen att genomföra en översyn av kommunens övergripande påverkanskanaler. Syftet med översynen är att skapa tydliga och effektiva arbetssätt både för kommunmedborgare och för kommunorganisationen.

Översynen har genomförts genom kartläggning av inkomna

förslag/synpunkter/frågor genom de olika kanalerna, påverkansgrad, kostnadsberäkningar, insamling av underlag från förvaltningarna samt omvärldsanalys.

Kanalerna som har ingått i översynen är:

• ViVill i Uddevalla! (e-petitioner)

2(7)

Dnr KS 2015/00415

(24)

• Medborgarfårslag

• Ris och Ros ( synpunktshantering)

• Frågepanelen

• Ungdomsfullmäktige

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret 2016-10-24

• Kommunala rådet får äldre och personer med funktionsnedsättning Utifrån översynens resultat fareslogs påverkanskanalerna att omstruktureras.

Medborgarnas möjlighet att påverka på ett reellt, effektivt och enkelt sätt har haft särskilt fokus i de fårändringar som fareslogs i rapporten "Översyn av

påverkanskanaler 2016-04-27". Förslagen från översynen har skickats på remiss till samtliga nämnder, kommunövergripande samrådsorgan ( ungdomsfullmäktige och kommunala rådet får äldre och personer med funktionsnedsättning) samt samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige. Samtliga nämnder och kommunövergripande samrådsorgan har svarat på remissen.

Ungdomsfullmäktige har inte inkommit med ett formellt remissvar utan har diskuterat frågan på deras sammanträde i oktober och har lämnat synpunkter från smågruppsdiskussioner. Från de politiska partierna har svar inkommit från;

Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Uddevalla partiet och Sverigedemokraterna.

Kommunledningskontoret har nu sammanställt inkomna remissvar och arbetat vidare med fårslag till åtgärder. Nedan redogörs får de slutsatser som

kommunledningskontoret drar och de fårslag som lämnas utifrån genomfård översyn av påverkanskanaler efter remissomgången.

slutsatser och förslag

Utveckla det systematiska arbetssättet med medborgardialog

Kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljöpartiet och

uddevallapartiet är positiva till fårslaget som lämnas i översynen om att vidareutveckla det systematiska arbetssättet med medborgardialog samt förslaget om att tydliggöra varje kanals syfte och användningsområde. Vidare framhåller kultur- och

fritidsnämnden att det är viktigt att det tydligt framgår på vems initiativ dialog tas och vilka arbetsmetoder inom organisationen som finns knutet till de olika formerna får dialog. Sverigedemokraterna fareslår att vidareutveckla plattformen får dialog mellan medborgare och politiker.

Kommunledningskontoret fareslår att det systematiska arbetssättet med

medborgardialog revideras utifrån syfte och mål med dialogen samt att tydliggöra vad medborgarna kan fårvänta sig från respektive kanal.

"En dörr in"

De remissinstanser som tagit ställning till fårslaget om att vidareutveckla principen "En dörr in" är barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljöpartiet och

3(7)

D nr KS 2015/00415

(25)

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret 2016-10-24

uddevallapartiet och de är positiva till översynens förslag om att vidareutveckla

principen "En dörr in" så att medborgama inte behöver ta ställning till vilken kanal som ska användas till vilket ändamål.

Förslag som kommer in genom medborgarförslag måste hanteras enligt lagstiftningen vilket gör att "En dörr in- principen" inte kan vidareutvecklas om medborgarförslagen är kvar. Genom att bevara och vidareutveckla ViVill i Uddevalla! där kommunen själva äger att besluta om hanteringen av inkomna förslag kan principen "En dörr in"

utvecklas och implementeras. Tanken med att vidareutveckla "En dörr in" är att internt kanalisera rätt förslag/frågor/synpunkter som inkommer så att medborgama inte

behöver ta ställning till vilken kanal som ska användas till vilket ändamål. Kommunens kommande medborgarcenter bör ansvara för att kanalisera rätt förslag/frågor/synpunkter som inkommer till kommunen. Exempelvis, om ett förslag inkommer som är av

karaktären av en synpunkt kan medborgarcenter "styra om" förslaget så att det hanteras inom ramen för synpunktshanteringen. Genom detta effektiviseras den interna

hanteringen då rätt frågor hanteras inom rätt kanal.

Kommunledningskontoret förordar, i enlighet med förslaget som lämnades i översynen, att samtliga kanaler för påverkan hanteras utifrån principen "En dörr in". Om

medborgarförslag beslutas att kvarstå utgår förslaget om att vidareutveckla principen

"En dörr in" som lämnades i översynens slutrapport.

Frågepanelen

De remissinstanser som har tagit ställning till förslaget om att avskaffa frågepanelen är barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, centerpartiet,

kristdemokratema, miljöpartiet och sverigedemokraterna- och de ställer sig bakom förslaget att avskaffa frågepanelen. Ungdomsfullmäktige har skilda meningar om Frågepanelen ska vara kvar eller inte, men majoriteten av ledamöterna är positiva till att kanalen avvecklas.

Kommunledningskontoret föreslår att Frågepanelen avskaffas omgående och att frågor till politiska representanter istället hänvisas direkt till de politiska partierna.

Ris och Ros - synpunktshantering

Samhällsbyggnadsnämnden och sverigedemokraterna föreslår att avskaffa Ris och Ros och istället använda samhällbyggnadsförvaltningens ärendehanteringssystem för synpunktshantering inom hela kommunen. Kultur och fritidsnämnden är positiva till nuvarande rutiner för Ris och Ros. Socialtjänsten framför att Ris och Ros är en viktig kanal för verksamhetsutvecklingen. Centerpartiet anser att Ris och Ros är en bra modell för synpunktshantering och att kanalen bör vara likartad för alla nämnder och

förvaltningar så medborgama känner igen sig i modellen. Kristdemokraterna anser att Ris och Ros bör bevaras. Miljöpartiet och uddevallapartiet ställer sig bakom förslaget som lämnas i översynen om att vidareutveckla Ris och Ros.

4(7)

D nr KS 2015/00415

(26)

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret 2016-10-24

För att effektivisera hanteringen av synpunkter och frigöra tid for handläggarna fareslår kommunledningskontoret att kommande medborgarcenter ska hantera inkomna

synpunkter. Därför är det önskvärt att synpunktshanteringen används inom ramen for medborgarcenters ärendehanteringssystem.

Samrådsorgan

Kristdemokraterna vill avskaffa ungdomsfullmäktige då man anser att kanalen inte fungerar på ett bra sätt vidare fareslår de att kommunala rådet for äldre och personer med funktionsnedsättning ska kvarstå. Inga andra remissinstanser har argumenterat for att avskaffa ungdomsfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt remissvar uttalat att i större utsträckning använda sig av ungdomsfullmäktige som ett forum for dialog med unga. Kultur- och fritidsnämnden, ungdomsfullmäktige, miljöpartiet,

sverigedemokraterna och uddevallapartiet instämmer med översynens forslag att skapa likvärdighet mellan samrådsorganen. Socialnämnden framhåller att utmaningen med kommunala rådet for äldre och personer med funktionsnedsättning är att öka

kännedomen bland nämnderna och att råden ses som den resurs de är. Barn- och utbildningsnämnden och centerpartiet har inte tagit ställning till forslaget att skapa likvärdighet mellan de kommunövergripande samrådsorganen som lämnades i översynen.

Nuvarande samrådsorgan fareslås kvarstå enligt befintliga riktlinjer och gällande arbetsordning. Utvecklingsarbete pågår kring både råden för äldre och personer med funktionsnedsättning samt ungdomsfullmäktige. Detta arbete fortlöper utanfor ramen for översynen av kommunens påverkanskanaler. Utvecklingsarbetet bör genomföras med hänsyn till det som framkommit i översynen kopplat till de kommungemensamma samrådsorganen, det vill säga, bör sträva efter att skapa likvärdighet mellan de olika forumen.

Med borgarfOrslag

Remissinstanserna är i stort sett överens om att medborgarforslagen bör kvarstå men att det är önskvärt att sortera upp och begränsa antalet påverkanskanaler. Kultur- och fritidsnämnden, uddevallapartiet och ungdomsfullmäktige är positiva till att avskaffa medborgarforslag enligt översynens forslag. Samhällsbyggnadsnämnden fareslår att ha kvar medborgarförslag men att utveckla kanalen. Barn- och utbildningsnämnden, kommunala rådet for äldre och personer med funktionsnedsättning, centerpartiet, kristdemokratema, miljöpartiet och sverigedemokraterna föreslår att

medborgarforslagen ska vara kvar. Socialnämnden framhåller att medborgarfårslag är en viktig kanal for medborgamas påverkan men att hanteringen är tidskrävande då forslag som inkommer som medborgarforslag alltid kräver en formell hantering oavsett frågans relevans, laglighet eller överensstämmelse med nämndens ekonomi.

Då hanteringen av medborgarfårslag är styrd i kommunallagen är utvecklingsutrymmet kraftigt begränsat. Möjligheten att utveckla medborgarfårslagen har utretts i samråd med kommunjurist får att säkerställa att en eventuell utveckling av medborgarfårslag inte strider mot kommunallagen. Möjligheten att forenkla hanteringen av

5(7)

D nr KS 2015/00415

(27)

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret 2016-10-24

medborgarförslag ytterligare har tittats närmare på. Genom lagen (2007:68) om ändring i kommunallagen som trädde i kraft l juli 2007 infördes regler som ska göra det enklare att hantera vissa medborgarförslag. I denna lagändring tillfördes fullmäktige möjlighet att överlåta beslutanderätten till nämnd. I propositionen som ledde tilllagen (2007:68) rekommenderas att möjligheten för kommunfullmäktige att överlåta beslutanderätten till nämnd ska användas med stor försiktighet och i de fall beslutanderätten överlåts är det viktigt att detta kommuniceras till förslagsställaren. Det framgår av kommentaren till kommunallagen att medborgarförslag ska hanteras på samma sätt som övriga ärenden nämnden bereder. Detta innebär att en formaliserad beredning krävs. Slutsatsen är att ytterligare förenklingar kring hanteringen av medborgarförslag inte är lagenliga.

Möjlig utveckling av medborgarförslag skulle vara att ekonomiska medelavsätts för genomförande av medborgarförslag.

• Avsätta medel för genomförande av medborgarförslag

Varje nämnd reserverar en del av sin budget för medborgarförslag. Vid en sådan utveckling är det viktigt att ta hänsyn till kommande driftskostnader. Detta för att öka påverkansgraden och det reella inflytandet genom påverkanskanalen.

Kommunledningskontoret framhåller att hanteringen av medborgarförslag är omfattande och ineffektiv samt att kanalen innehåller en låg påverkansgrad för

medborgarna. Detta stämmer överens med de slutsatser regeringens Demokratiutredning 2014 kommer fram till i sitt betänkande som överlämnades till regeringen i januari 2016. Demokratiutredningen föreslår i sitt betänkande att avveckla medborgarförslag från kommunallagen och istället införa en så kallad folkmotion. Folkmotionen bygger i stort sett på samma principer som beskriven vidareutveckling av ViVill i Uddevalla!

som redogörs för nedan.

För att stärka medborgamas påverkan föreslår kommunledningskontoret, om medborgarförslag beslutas vara kvar, att kanalen utvecklas genom att varje nämnd reserverar en del av sin budget för att genomföra medborgarförslag. Om

medborgarförslag beslutas avskaffas föreslår kommunledningskontoret att detta görs i samband med att vidareutveckling av de andra kanalerna fårdigställts och satts i drift, för att inte skapa ett glapp mellan de olika kanalerna.

ViViii i Uddevalla!

Det finns en större politisk enighet för att avskaffa ViVill i Uddevalla! än medborgarförslagen. Barn- och utbildningsnämnden, kristdemokraterna och sverigedemokraterna föreslår att avveckla Vi Vill i Uddevalla!. Kultur- och

fritidsnämnden, ungdomsfullmäktige och uddevallapartiet ställer sig bakom översynens förslag att avveckla medborgarförslag för att istället vidareutveckla ViVill i Uddevalla!.

Centerpartiet anser att ViVill i Uddevalla behöver vidareutvecklas för att säkerställa att de förslag som kommer in genom den kanalen fångas upp och besvaras.

Samhällsbyggnadsnämnden och miljöpartiet ställer sig bakom översynens förslag förutom den del som gäller att avveckla medborgarförslag och vidareutveckla ViVill i

6(7)

D nr KS 2015/00415

(28)

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret 2016-10-24

Uddevalla!. Det framgår dock inte i deras remissvar om de vill avveckla eller bevara Vi Vill i Uddevalla!.

Att kommunledningskontoret fores1år att ViVill i Uddevalla! ska kvarstå trots den låga påverkansgraden är baserat på att det är en kanal som kommunen själva äger att besluta om hanteringen for. Då kanalen inte fungerar ändamålsenligt i dagsläget forutsätts en vidareutveckling av påverkanskanalen. En vidareutveckling av ViVill i Uddevalla!

innebär att infOra en kvalificeringsgräns, det vill säga att ett forslag ska samla ett visst antal underskrifter under en begränsad tid for att forslaget ska hanteras i fullmäktige eller nämnd. Om ett forslag når kvalificeringsgränsen hanteras forslaget så som hanteringen idag är for medborgarforslag - det vill säga att en beredning sker av

fOrslaget innan beslut i fullmäktige eller nämnd. För att även nå de medborgare som inte använder dator öppnas for möjligheten att även lämna forslag på papper som sedan fors in i systemet for ViVill i Uddevalla! och möjlighet finns då att samla underskrifter både manuellt och digitalt genom hemsidan. Genom att fler personer stödjer ett forslag och bildar opinion ökar chansen att forslagen hanteras seriöst och påverkansgraden fOr de forslag som når kvalificeringsgränsen antas med detta öka.

Om Vi Vill i Uddevalla! beslutas att avskaffas foreslår kommunledningskontoret att det omgående stängs for möjlighet att lämna fOrslag genom kanalen och att succesivt avsluta de forslags om i dagsläget är aktiva på hemsidan. Om Vi Vill i Uddevalla! ska stängas ned görs detta i samband med att det sista forslaget återkopplas till

forslaggställaren.

Kommunledningskontoret forordar att bevara och vidareutveckla ViVill i Uddevalla!

och att avveckla medborgarfOrslag enligt beskrivningen ovan.

Peter Larsson Kommundirektör

Comelia Kirpensteijn Utvecklare

7(7)

D nr KS 20 15/00415

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :