Reserapport från ENSA-möte i Vicenza, Italien

Full text

(1)

Sida

1 (7)

Sociala enheten 2008-06-09

Kerstin Färm

Reserapport från ENSA-möte i Vicenza, Italien

Tid: 15/5 – 16/5 2008

Plats: Vicenza och Verona, Italien

Arrangör: ENSA (European Network of Social Authorities) Handikappnätverket

Syfte med vårt deltagande: Nätverksbyggande, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.

Deltagare: Från Örebroregionen deltog Kerstin Färm, FoU Välfärd och Inger Larsson, enhetschef, Kumla kommun.

Program: Venetoregionen var värd för nätverksmötet. Venetoregionen har en befolkning på 4 500 000 och 581 kommuner. Det är en rik region med många företag särskilt inom jordbruk och läderhantering, skor och väskor.

Programmet innehöll en spännande blandning av studiebesök, information om Venetoregionens policy och praktiska arbete med rehabiliterings- och

arbetsmarknadsstrategier för personer med funktionsnedsättningar, erfarenhetsutbyte, praktiskt arbete och tematiska diskussioner.

Handikappnätverket har två arbetsformer vid sina möten. Det första är

studiebesök och fokus denna gång var på rehabilitering/habilitering, Supported Employment och arbetsmarknadsfrågor. Detta tema initierades vid ENSA- mötet hösten 2007 i Nacka och innebär att vi gör studiebesök och tar del av information om lagstiftning, hur rehabiliteringsarbetet och

arbetsmarknadsfrågorna är organiserat och vilken/vilka myndigheter som ansvarar för rehabiliteringsarbetet i den besökta regionen/landet.

Vid nätverksmötet deltog ENSA-medlemmar från Italien (som arrangerat detta möte), Frankrike (koordinatörer för nätverket), Finland, Sverige, Spanien och Lettland.

(2)

Vi gjorde tre studiebesök. Det första var vid Centro Don Calabria i Verona. I Venetoregionen finns 21 lokala social- och hälsocentra (rehabiliteringscentra).

Socialtjänsten och hälso/sjukvården är samlokaliserade och ingår i samma organisation. Arbetet med arbetsrehabilitering av funktionshindrade regleras i lagen 68/99 Norms for the disabled working rights. Målgrupp är personer med psykiska, intellektuella, sensoriska eller fysiska funktionsnedsättningar som innebär en nedsättning av arbetsförmågan med 45%, arbetsskadade med en nedsättning på 33%, blinda/synskadad, döva/hörselskadade samt krigsinvalider och de som skadats i tjänst för staten. Både privata och offentliga arbetsgivare är skyldiga att anställa personer tillhörande grupperna ovan. Företag med mer än 50 anställda ska anställa 7% med funktionshinder, de med 36 – 49 ska anställa två personer och de med 15 – 35 anställda ska anställa en person. Man betonar hela tiden, samverkan mellan och det gemensamma ansvaret för de sociala och hälsovårdande delarna av myndigheten. Man betonar även vikten av brukarmedverkan och att insatserna ska vara personcentrerade, att det är personen själv som har beslutanderätten över sitt liv. Man beskriver sin metod och typ av interventioner i nio steg

1. Observation och kartläggning av personens behov och resurser 2. Arbetsträning

3. Reflektion och diskussion om hur och var arbetsplatsintegrering bäst kan ske - praktikplatsanskaffning

4. Åtgärder för att behålla jobbet 5. Aktiv support på arbetsplatsen

6. Kontinuitet och samverkan mellan skolan och arbetslivet

7. Flexibilitet och samverkan mellan skyddade arbetsplatser/anställningar och arbetsplatser på öppna arbetsmarknaden

8. Yrkesintegrering av socialt exkluderade personer

9. Social integrering på en riktigt arbetsplats i ett riktigt yrke som

möjliggör även för personer med omfattande funktionsnedsättningar att bli socialt integrerade i samhället.

Den sociala delen finansieras av regionen och den medicinska/hälsodelen av staten. Centro don Calabria. tillhandahöll även vuxenutbildning/omskolning för personer som drabbats av sjukdom, funktionsnedsättning eller var exkluderad ur samhället av andra orsaker t ex romer.

Rehabiliteringscentret var öppet även för andra grupper t ex pensionärer,

”öppen förskola”, dagmammor, allmänheten som utnyttjade bassänger, sportarenor, kaféer o dyl. Vi besökte den avdelning, Labour Integration Services, som arbetade med att matcha personer med funktionsnedsättningar med företag. (Se ovan). Under 2006 arbetade man med 6 695 personer som var antingen funktionshindrade eller socialt exkluderade. Av dessa fick drygt 50%

längre praktikperioder på företag i regionen och den andra hälften fick

skyddade anställningar, provanställning el dyl. Av de som fick provanställning, skyddade anställningar fick 27% senare ett fast jobb. Man gjorde en noggrann kartläggning av varje enskild persons faktiska och potentiella arbetsförmåga.

(3)

kunna motsvara personens förmågor och behov. Den aktuella personen fick sedan anställning på ett företag. En arbetskonsulent var med på företaget dagligen under en längre tid, ca ett halvår, och informerade och utbildade företagsledning och arbetskamrater om de speciella anpassningar som

behövdes. Konsulenten deltog även i både informella och formella möten när något problem uppstod, för att lösa dessa på bästa och snabbaste sätt. När arbetssituationen fungerade tillfredsställande glesade arbetskonsulenten ut sin närvaro till några dagar i veckan, sedan en dag per vecka för att sedan endast komma på besök någon gång i månaden eller vid behov. Arbetskonsulenten är tillgänglig vid behov både för arbetstagaren, ledningen och arbetskamraterna när så behövs. I regionen har man ca 3 000 företag knutna till sig som anställer personer med funktionshinder. Man har stor framgång när det gäller att få tag på passande arbeten. Regionen ger ekonomiska bidrag såväl till den

funktionshindrade som till företagen.

Vid detta studiebesök fick vi även information om en stiftelse ”After us” som bestod av föräldrar/anhöriga till personer med funktionshinder. Deras mål var att arbeta för att regionen skulle ta ett större ansvar vad gäller personer med funktionsnedsättningar när det gäller boende- och fritidsfrågor. Familjerna tar nu ett stort ansvar för sina vuxna funktionshindrade familjemedlemmar.

Stiftelsen arbetar för att regionen ska ta ett ökat ansvar för hela livssituationen för personer med funktionshinder så att familjernas ansvar kan minskas för vuxna familjemedlemmar. Man har inte kommit lika långt när det gäller boendefrågor och stöd och support i hemmet som med arbetsfrågor och rehabilitering.

Studiebesök på Centro Don Calabria i Verona.

(4)

Centro Polifunzionale per la Riabilitazione Integrata

Besök Centro Don Calabria

Det andra studiebesöket var i Vicenza och påminde om det första men var en betydligt mindre enhet och där arbetade man framförallt med personer med

(5)

Det tredje studiebesöket var på ett företag i Trissino där man anställt ett relativt stort antal personer med olika typer av funktionshinder. Företaget beredde och färgade skinn för sko- och väsktillverkning (t ex Pradaväskor fick vi veta). Vi fick beskrivet för oss hur det fungerade med introduktion och integreringen av personer med funktionshinder på arbetsplatsen.

Studiebesök i Trissino

Det andra temat innebär att vi diskuterar och jämför olika företeelser, likheter och skillnader hos de deltagande länderna vad gäller lagstiftning,

handikappolitik, etc. Vi diskuterade denna gång ett antal termer och begrepp som används inom handikappverksamheterna/lagstiftningen i de olika länderna. Frankrike hade tagit fram ett underlag med 20 olika begrepp, t ex Support, Social Foster Family, Therapeutic Foster Families, Mental Illness, Compensating the Handicap och Acute Episode, som de definierat och beskrivit hur, när och i vilket sammanhang de används. Man tar även upp lite om begreppens bakgrund, i vilken kontext de tillkommit och används. Alla deltagarländerna är bekanta med och använder i viss mån ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health, men en del termer och begrepp faller utanför detta klassificeringssystem. Vi jämför då både förekomsten av, innehåll och nyanser i begreppen.

Vi arbetar även utifrån fallbeskrivningar. Denna gång hade Eskilstuna ansvar för att presentera ett fall från det socialpsykiatriska området, Lisa 34 år. De italienska deltagarna hade tagit fram två fall Marco 40 år och Laura 30 år. I fallbeskrivningarna beskrivs problematik, diagnos, insatser och utfall men man tar även upp vilka insatser man har tillgång till och vad lagen kräver/tillåter.

(6)

Dessa diskussioner utifrån termer/begrepp och fall ger en god inblick i vilken typ av fall man arbetar med samt de olika ländernas sätt att hantera olika problematiker samt hur man beskriver och benämner dem.

Diskussioner om termer och begrepp.

Utöver dessa programpunkter hann vi med ett besök på den vackra

renässansoperan i Vicenza från 1585. Nätverksmötet avslutades på fredagen 16/5 med en italiensk buffé uppdukad i resterna av familjen Montagues

(Romeos familj) borg. Venetoregionen är mycket vacker och denna tid på året, tror jag ,extra vacker och tilltalande. Tack vare att vi gjorde studiebesök på olika orter hann vi under bilresan se en hel del av landskapet och fick berättat för oss av chaufförerna, som alla var anställda på Centro Don Calabria, om både verksamheterna och om trakten.

(7)

Nätverksmötet är slut. Inger Larsson, Kumla väntar tillsammans med deltagare från Nacka på bilen till flygplatsen.

Sammanfattningsvis var det ett mycket intressant, välfyllt och givande

nätverksmöte. Dock hade italienarna svårt att hålla tidsramar, vilket gjorde att vi kom kraftigt försenat till två av studiebesöken och att luncherna fick intas på en kvart.

Nästa nätverksmöte blir i november i Val de Marne, Paris.

Den som är intresserad av fallbeskrivningar, termer och begrepp samt mer info om Venetoregionen kan kontakta mig, Kerstin Färm eller Inger Larsson, Kumla.

Örebro 23 juni 2008

Kerstin Färm

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :