Kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom gröna kilen Delsjön- Härskogen. Lars Rydbom, antikvarie, Västarvet/Bohusläns museum.

Full text

(1)

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom gröna kilen Delsjön- Härskogen

Lars Rydbom, antikvarie,

Västarvet/Bohusläns museum.

(2)

Delprojekt kring kulturmiljön i Delsjön Härskogen

• Samverkansprojekt inom Västarvet.

• Berör två tidigare län.

• Berör fem kommuner (Göteborg, Härryda, Partille, Lerum, Alingsås.

• Projektet görs byråmässigt och baseras på tillgängligt material.

• Underlagen är från olika tid och är till största delen framtaget av de enskilda kommunerna med stöd från länsmuseum eller

antikvariskt sakkunniga inom den egna förvaltningen eller av anlitade konsulter.

• Uppdraget är baserat på en beställning med tydligt formulerade frågeställningar

(3)

Kulturhistoriska underlag

Byggnadsinventeringar:. Började tas fram på 1970-talet. De äldsta har oftast uppdaterats på senare tid.

Kulturmiljöprogram: Merparten relativt nya. Göteborgs och Partilles tonvikt på bebyggd miljö- ej fornlämningar

Riksintressebeskrivningar: Hela riksintresseområdet Delsjön ligger inom kilen. Tollered vid Nääs och Hemsjö i Alingsås

Odlingslandskapsinventeringen: Utförd i de båda dåvarande länen under tidigt 1990-tal

Forminnesregistret (FMIS): Fornsök, fornminnesregistret på webben (http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/).

(4)

Ett sammanhängande kulturlandskap?

Området mellan Säveåns och Mölndalsåns dalgångar

-Ett vidsträckt och till stora delar skogbeväxt höglandsområde.

Området kan delas in i några områden med olika karaktär.

• Glesbebyggda skogsområden med gårdar och torp i sjönära höjdlägen- få fornlämningar i väster.

• Större öppnare odlingslandskap med rik fornlämningsbild i öster.

• Herrgårdspräglat landskap nära Säveåns dalgång.

(5)

Kilen har inte tidigare setts som en helhet.

Ensamgården Högäset, Härryda socken, belägen invid gränsen mot Lerum. Landskapskarakträren är likartad på båda sidor gränsen.

Här vore det önskvärt att utreda sammanhang över kommungränsen närmare.

(6)

Landskapet blir öppnare i den västra delen. Fornlämningar och de sentida bosättningarna blir fler.

(7)

SGU:s jordartskartor ger en bra bild av odlingsförutsättningarna inom området och hur denna skiljer sig mellan dess östra och västra del.

(8)

Fornlämningsbilden

Område söder om Lerum.

(9)

Fornlämningsbilden

Område Hemsjö-Ödenäs

(10)

Hällkista i hög vid Hemsjö skola

(11)

Gravfält från järnåldern invid församlingshemmet, Hemsjö

(12)

Stensättning vid Nygården, Landvetter.

(13)

Odlingslandskap

Röjningsrösen i Gallhålan, Landvetter.

(14)

Färgenäs, välbevarat odlingslandskap invid sjön St. Färgen, Hemsjö socken

(15)

Den agrara bebyggelsen

”Tillfällan”, mindre gård i Alingsås landsförsamling.

(16)

”Vrån”, mindre ensamgård, Alingsås landsförsamling.

(17)

Gård i Ödenäs by.

(18)

Ladugård på gården Kärret, Hemsjö socken.

Skônken, ett karaktäristiskt attribut bland ladugårdar i området

(19)

Finkan- torp under Bryngenäs, Alingsås landsförsamlinng

(20)

Herrgårdspräglade landskap

Östra Bodarna, Bryngenäs

(21)

Äldre vägmiljö, Hästeryd, Hemsjö socken.

Ett avsnitt av den gamla Kungsvägen från Göteborg till Skara öster om dagens E20

(22)

Skogsbruk och trähantverk

Ödenäs är känt för sitt bastabinne. Men i hela ”kilen” har

småskaligt trähantverk varit vanligt i skogsbygderna. Binäringar i form av fisklådor, åror, korgar har varit mm har varit vanligt.

(23)

Sågarbostad, Brandsbo såg, Ödenäs

(24)

Tjärbräningssten, ”Olles tjärbränna”, Ödenäs

(25)

Utpekade kommunala kulturmiljöer.

(26)

Kulturmiljöer i Alingsås

Ödenäs by, Ödenäs socken

Örsbråten, Ödenäs socken

Läkarebo, Ödenäs socken

Sommarstugemiljö vid Ömmerns strand, Ödenäs socken

Hemsjö riksintresseområde för kulturmiljövården, Hemsjö socken

Värdekärna kyrkomiljö

Värdekärna kungsvägen bebyggelsemiljö, Hästeryd

Färgenäs, Hemsjö socken

Mysten och Råbockekullen, Hemsjö socken

Edshult, Hulskog, Lida och Bäck, Hemsjö socken

Ryd, Hemsjö socken

Bokö, Hemsjö socken

Hörningen, Alingsås landsförsamling

Vrån, Björkebacken och Slinnebacken, Alingsås landsförsamling

Tillfällan, Alingsås landsförsamling

Hulabäck- Skaftared- Kullabo, Alingsås landsförsamling

Stora Lygnö och Gräskärr, Alingsås landsförsamling

Dammsjöås, Alingsås landsförsamling

Hjälmared, Alingsås landsförsamling

Österbodarna och Lilleskog, Alingsås landsförsamling

(27)

Kulturmiljöer i Lerum

Brunnstorp, Slätthult, Lerums socken

Bävseryd Svederna Lerums socken

Gullringsbro, Stora Bråta,Lerums socken

Häcken och Härsåsen, Lerums socken

Kolboryd, Nygård, Lerums socken

Nääs, Tollered, Öjared Skallsjö socken

Ryggebol, Skallsjö socken

Skallsjö kyrka

Skallsjö kyrkoruin

Sävhult, Skallsjö socken

Hallabron och Kolabotten

Tvärsjödal

V Viebo och V Råbo

(28)

Kulturmiljöer i Härryda, Partille och Göteborg

• Högäset, Holmelund, Ön, Härryda

• Gallhålan, Härryda

• Bocköhalvön i Hindås, Härryda

• Jonsered, Koloniområdet Amerika, Partille

• Öjersjö brunn, Partille

• Öjersjö Hallen, Partille

• Delsjön, Göteborg

• Sjölyckan, Delsjöverket, Göteborg

(29)

Särskilt utvalda kulturmiljöer

(30)

Hoten mot kulturmiljövärdena

• Exploatering

• Skogsbruk

• Upphörd hävd av odlingsmarker

• Bristande underhåll/ovarsam hantering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

• (Klimatförändringar)

(31)

Åtgärder för att skydda kulturmiljön

• Förståelsen av ett landskapsavsnitt som Delsjön- Härskogenkilen kräver en djupare analys som tar sin utgångspunkt i landskapet och de lokala

näringsförutsättningarna i landskapet som helhet

• Värnandet av kulturvärdena inom området förutsätter att planeringen ses som en mellankommunal angelägenhet.

• Området innehåller stora kulturvärden!

• Informationsinsatser behövs som berättar om landskapets framväxt och dess kulturhistoriska värden.

• Olika former av skydd för kulturvärdena kan behöva tillskapas, såsom områdesbestämmelser och i något fall även

kulturreservat.

(32)

Det äldre kartmaterialet är en god källa till kunskap om landskapet förr.

Generalstabens karta 1869.

(33)

Häradsekonomisk karta (Ävsborgs län 1890-1897)

(34)

Ekonomisk karta (Göteborgs –och Bohus län,1935)

(35)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :