• No results found

Detaljplan för bostäder på del av Månsarp 1:186 m.fl.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Detaljplan för bostäder på del av Månsarp 1:186 m.fl."

Copied!
23
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Detaljplan för bostäder

på del av Månsarp 1:186 m.fl.

Månsarp Jönköpings kommun

Samrådshandling 2015-12-01 Dnr:2014:59

Planbeskrivning

(2)

1

Innehåll

Bakgrund, syfte och huvuddrag . . . 2

Planförslag . . . 3

Plankarta och bestämmelser . . . 6

Planens konsekvenser . . . 8

Förutsättningar . . . . 12

Genomförande av detaljplanen . . . . . 19

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning

Bilagor

Geotekniskundersökning Dagvattenutredning Naturorientering

Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord: detaljplan

Månsarp 1:186

(3)

Översikt

Bakgrund, syfte och huvuddrag

Planområdet ligger i östra delen av Månsarp och bara några hundra meter ifrån Månsarpsstation. Marken består av skogs- och jordbruksmark och ägs till största delen av Jönköpings kommun. Planens huvudsyfte är att pröva lämp- ligheten för bostäder av varierande karraktär på delar av fastigheten Månsarp 1:186 mfl.

Det är viktigt att inom kommunen möjligöra för att även ytterområden utveck- las. I dessa områden är det också viktigt att skapa förutsättningar för de bo- endeformer som saknas i ormrådet. Flera av kommunens strategiska program understryker just behovet av en varierad bebyggelseutformning i Månsarp då merparten av den nuvarande bebyggelsen består av villor.

Planområde

(4)

3

Planförslag

Bebyggelse

Bebyggelse

Planen är tänkt medge för bostadsbebyggelse av varierande karraktär. Planen kommer att möjliggöra för villor i en till två våningar, parhus/radhus i en till två våningar och flerfamiljsbostäder i maximalt fyra våningar. Således kommer om- rådet att präglas av bostäder av en blandad karraktär och utformning. De delar som medger för villor är utspritt över hela området med fyra villor i norr, åtta villor centralt, åtta i söder och fem i öster. Rad-, par- eller kedjehusen medges i områdets norra- och mittersta del. Flerfamiljshusen kommer att kunna placeras i Väster vid dagvattendammen och centralt.

Trafik

Gång och cykel

Det kommer finnas möjlighet att både gå och cykla till och från området. Inom

området så kommer gatorna vara av villakarraktär vilket möjliggör får gång-

och cykeltrafik. Det är viktigt att säkerställa möjligheten att ta sig till och från

de kollektivtrafikpunkter som finns i området. Det är också viktigt att det går

att nå kommunens huvudcykelstråk. En särskild gång- och cykelväg finns i

väster strax söder om flerfamiljshusen och dagvattendammen, denna väg leder

senare ner mot tågstationen. Även vid lekplatsen finns det möjlighet för genom-

passage till intillliggande villaområde. I övrigt är det, som ovan nämnts, gator

av villakarraktär vilket möjliggör för gång- och cykeltrafik.

(5)

Kollektivtrafik

Inga nya kollektivtrafiklösningar planeras i planen. Dock kan den tänkta ut- vecklingen i framtiden bidra till ett ökat reseunderlag då fler bostäder och bo- ende innebär ett högre tryck på resor till och från Månsarp. Nuvarande kollek- tivtrafik utgörs av både buss och tåg, restiden är cirka 27 minuter med tåg och 40 minuter med buss.

Bil

Området kommer angöras med bil via huvudtillfarten vid Hustomtevägen. Vä- gen har nyligen fått en ny toppbeläggning för större delen av sträckan fram till befintligt villakvarter. Vägbredden är genomgående tillräcklig för möten och utbyggnad av möteszoner bedömdes således inte nödvändig. Däremot måste en liten del av befintlig grusväg som tar vid där befintligt villakvarter slutar asfalte- ras. Sträckan för vilken en sådan åtgärd är nödvändig bedöms inte vara längre än att det nya området ansluts. Den tänka exploateringen kommer innebära att biltrafiken ökar då antalet bostäder i området också ökar. Området kommer också att kunna angöras ifrån Björkängsvägen. Inom planområdet utgörs bilvä- garna av villagator med sju meters bredd.

Parkering

Parkeringsplatser kommer att finnas på de enskilda tomterna. Kommunens parkeringsnorm ska följas. Även cykelparkering ska lösas på de enskilda tomterna.

Tillgänglighet

Byggnader och utemiljö ska ha en utformning som bidrar till att gällande nor- mer för tillgänglighet uppfylls. För vägledning se ”Bättre för alla- Basutform- ning för bostäder i nyproduktion” (Jönköpings kommun 2012).

Teknisk försörjning

VA

Spillvattenförsörjningen anordnas med självfall mot Ängsforsvägen. Vattenans- lutning till området utförs vid Ängsforsvägen och i Björkängsvägen utan behov av nya tryckstegringsstationer. Dagvatten tas om hand i ledningar och leds till naturområdet väster om exploateringen för fördröjning, infiltration och viss re- ning före det leds i befintliga ledningar till Tabergsån

Dagvatten

Det nya detaljplaneområdet bedöms ha goda förutsättningar för att omhän- derta dagvatten. I området finns en naturlig lågpunkt där dagvattendamm med fördröjning avses anläggas. Dagvattnet från planområdet leds på ytan till denna lågpunkt och dagvattendamm.

Till denna planerade damm kommer även befintligt bostadsområdes dagvatten

att avledas såsom det gör idag. Dagvattendammens utlopp kopplas till dag-

vattenledning i Ängsforsvägen och leds vidare till Tabergsån. Vid en eventuell

(6)

5

bräddning av dagvattendammen kommer vattnet rinna över vid korsningen i Ängsforsvägen, härifrån kommer vattnet gå söderut.

Till detaljplanen finns en dagvattenutredning gjord (daterad 2015-09-15: Dag- vattenutredning Månsarp – Tyréns) i vilken konsekvenser och tänkbara åtgär- der redovisas i kap 6.1.

El

Jönköpings energi har en transformatorstation inom planområdet, denne är inte tidigare detaljplanelagd och planläggs i detaljplanen som E-område (tekniskan- läggning). Transformatorstationen bedöms klara det ytterliggare behovet som exploateringen kommer att medföra.

Avfall

Avfallshanteringen kommer att ske på respektive tomt, placering av soprum eller liknande ska ske med utgångspunkt att hämtningsfordonet skall undvika att backas.

Störningar, hälsa och säkerhet

Brandskydd

Insatstid

Insatstiden till området är över tio minuter. Detta innebär att utrymning med räddningstjänstens bärbara stege enbart kan ske från högst tredje våningen eller max elva meter från fönstrets karmunderstycke eller balkongräckets överkant.

Högre byggnader kommer kräva andra brandtekniska lösningar så som brand- säkert trapphus.

Skydd mot spridning

Skydd mot brandspridning mellan byggnader enligt BBR 5:6 skall beaktas mot bakgrund av den angivna insatstiden.

Tillgänglighet

Alla byggnader ska vara lättillgängliga med räddningstjänstens fordon. Till- gängligheten ska utformas enligt BBR 5:7.

Brandvatten

För flerfamiljshus lägre än fyra våningar, villor, rad- och kedjehus kan brand-

vatten ordnas enligt så kallat alternativsystem. Dvs. glest placerade brandpos-

ter med godkänd kapacitet. Brandvatten skall i övrigt anordnas enligt gällande

VAV-norm. Avståndet mellan brandpost och angreppspunkt bör understiga 100

meter.

(7)

Plankarta och bestämmelser

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(

((((

l

l

Ø

Ø(

(((

(

l

l

Ø

Ø

( ( ( (

(

l

l

Ø

Ø

((((

(

l

l

Ø

Ø

( (

l

l

Ø

Ø

(

(

l

l

Ø Ø

( (

(

l

l

Ø Ø

(

l

(

l

Ø

Ø

( ( ( (

l

l

Ø

Ø

( ( ( ( ( (

l

l

Ø

Ø

( (

((

(

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

l

l

Ø

Ø

l

l dagvatten lV lll ll ll ll

ll

ll

l ll souterränghus souterränghus

souterränghus e 25 e 25 e 25

e 25

e 25

e 25 e 25e 25

e 35

) —

8.5

) —

8.5

) —

8.5

) —

8.5

) —

8.5

) —

8.5

) —

5.5

) —

5.5

) —

5.5NATUR GÅNG OCH CYKEL

E B3

B4 B1

B1

B2 B1 NATUR

B1

B1

NATUR

B1B1

B1

NATUR GATA

Lek

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

U U U

U U

U

U U U

U U

U U U

q q

q q

q

q q q q

q q

UU

U U

U U

U U U U

q q q q

q q

U U

UU

U

U U U

U

U

U U

U U U U

U U U

U U

U U

U U U

U U

PPPPPP

U

U U

U

U U

U U

U

U U

Uq

q q

q q

q q

q q q q q

q q

q

q q

q q q

q

q

q q q

q q

q q q q q q q q

U U U

U

U

U U U

U U

U U

q

qqq

q

q q q

q q

q q

U U U U

q q q

qqq

UUUU

q q q q q

UU

U U U

UU

U U U

UU

q q

p

p n

d d

d d

n n n

pp

p

d

p

d

d d d

d d

d

d d

d d

d

n n n

p p

p UUUU

UU

UU UU UU UU

UU UU

UU

UU

d

UU

d d d

d d d

d

d d

& &

& &

&& & & & &

& &

&

Björngsvägen

Ängsforsvägen Hustomtevägen

Björngsvägen

Tria nge lvä gen

MÅNSARP

MÅNSARP MÅNSARP MÅNSARP

MÅNSARP

2 8 4

10

8 12

1:27

1:101 1:103 1:105

1:102 1:119

1:104 1:186

1:173

1:186

1:1791:152

1:175

1:174 1:153 1:1541:1761:177 1:186

1:1781:210

1:209 1:421

1:427 1:412 1:411

1:415 1:4141:413

1:4171:416 s:2 s:2

SV

237

238 242 243

244

239

241 245

240 246

233

234

235

236 247

232

231

248

229 230

228 722

249

235

246

245

238 244

238 229

247

241

228

245

234

236

231

232

229 244

245

235

244

243 244

232 236

723

246

244

237

236

229

247

238

233

235

247

242

230

238

245

233

228

230 247

240

237

228

237

233

227 247

242

923

235 235

243

235 237

232

235

234 238

245

247

239

236 524

241

236

227

822 238

227

235

242

230 240

241

247

240

237

228

229

241 244

023

245

240 247

239

244 246

233 724

240

246

231 243

243

241

245

234

233 239

241 235

245

240

247

324

247

230

184300 184300

184400 184400

184500 184500

639 280 0

639 280 0

639 290 0

639 290 0

639 300 0

639 300 0

639 310 0

639 310 0

1:1 000 050100Meter

Skala

Grundkarta över del av nköping i Jönpings kommun Fastighetsindelning: April 2012 Markkomplettering: 2015-06-29 Koordinatsystem: Sweref 99 13 30 Höjdsystem: RH2000 Byggnadernas begnsningslinjer utgöres av fasadlinjer eller takkonturer Grundkartans riktighet bestyrkes nköping den 01-12-2015 ................................................................. Helen Lerge Lantmäteriavdelningen Stadsbyggnadskontoret

b

Antagande:av: .............................................................................

Detaljplan för (Godnnande:)(201x-xx-xx)(av:) Planrfattare:

Uppttad: Laga kraft: Diarienummer:

(Stbn)

M ån sa rp 1 :1 86

Månsarp Alexander Bren-Jonsson

PLANBESTÄMMELSER ljande ller inom omden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller besmmelsen inom hela planomdet. GRÄNSBETECKNINGAR Planomdesgns Anndningsgns Egenskapsgns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser GATALokaltrafik, GÅNG OCH CYKELGång- och cykeltrafik NATURNaturomde, Kvartersmark ETekniska anläggningar B1Bostäder, friliggande enbostadshus. B2Bostäder, radhus, parhus eller kedjehus. B3Bostäder, radhus, parhus, kedjehus eller flerbostadshus B4Bostäder, flerbostadshus. UTFORMNING AV ALLMÄNNAPLATSER LekMarken är avsedd r lekplats, dagvattenMarken kan anndas för dagvattenhantering. UTNYTTJANDEGRAD e 00Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea, BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE ... Marken r inte rses med byggnad. MARKENS ANORDNANDE Maximal sntlutning r vara 1:3 inom tomter Stängsel och utfart ((

l l

Ø

Utfartsrbud.Ø Placering; Utformning; Utförande Högsta antal våningar inkl. inredd vind och souerrängvåning.ll souternghusEndast souterränghus. Komplementsbyggnad r uppras till en nockjd av gst 4,5 meter. Srsta tillåtna taklutning på komplementsbyggnad är 27 grader. Souterrängvåning eller annan anpassning till terngen ska annordnas där denna så medger. Huvudbyggnad och ett vidbyggt garage ska uppföras minst 4.5 meter ifn fastighetsgräns. Frisende komplementsbyggnad r placeras 2,0 meter ifn fastighetsgräns eller sammanbyggas över gemensam fastighetsgräns. Parhus, radhus och kedjehusr sammanbyggas i gemensam tomtgns Höjd byggnader Högsta nockjd i meter.

0,0

)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomrandetiden är 5 år fn det datum planen vinner laga kraft. INFORMATION Byggnader ochgenheter ska utformas så att källsortering underlättas enligt normr matavfall. Byggnader och utemiljö ska utformas så att gällande normerr tillnglighet uppfylls. Nya byggnader ska utformas med radonskyddande grundläggning. Dagvatten ska i förstahand tas om hand lokalt den egna tomten. Ventilation r ej finnas utmed trafikerad gata. Utrymning medddningstnstens bärbara stege kan ske från högst tredje våningen eller max elva meter ifn nstrets kamunderstycke eller balkongckets överkant till marken. Högre byggnader kver andra brandtekniskasningar som exempelvis brandkert trapphus. För flerfamiljshusgre än 4 våningar, villor, rad-, par- och kedjehus kan brandvatten ordnas enligt så kallat alternativsystem. Dvs. glest placerade brandposter med godnd kapacitet. I övrigt ska brandvatten ordnas enligt gällande VAV-norm. ILLUSTRATIONSLINJER Illustrationslinje

References

Related documents

Till grund för min första hemställan anförs att den föreslagna utbyggnaden är för omfattande för att kunna upplevas som en naturlig del av området, vilket kommer

Planområdet ligger inom riksintresset för järnväg, dock påverkas området inte direkt av detta.. Planområdet ligger också inom riksintresset för totalförsvaret med

Denna bedömning/avvägning kan dock leda fram till en slutsats som inte nödvändigtvis innebär att kommunen kan tillgodose inkomna synpunkter. Angränsande villatomter är

Planen kan också medföra positiva effekter då en kommande exploatering sker nära kollektivtrafik samtidigt som det också möjliggör för en utveckling av kommunens

Vid ett scenario som överstiger val av dimensionerande regn för dagvattensystem inom planerad bebyggelse finns goda förutsättningar för ytlig avledning mot områdets lågpunkt

På uppdrag av Mark- och exploateringsenheten, Jönköpings kommun har Atkins Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk utredning i Månsarp, till största del inom fastighet

Figur 2-1 Utkast för bebyggelse inom området, Jönköpings kommun...

Byggnationen skulle kunna medföra ett ökat reseunderlag, vilket i framtiden kan bli positivt för kollektivtrafiken till och från området.. Farligt

Vi vill också påpeka att säkerheten för barn som ska gå till lekplatsen som är planerad i området minskar drastiskt, då det enligt kommunens förslag till byggnation måste ta

Eftersom grustäktens tillstånd anger att den samlade verksamheten inte får överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid tomtgräns till bostäder samt att det finns tomtgränser

Vägdagvatten från hårdgjorda ytor inom planområdet samlas upp i öppna diken som föreslås vara vegetationsklädda för att till viss del infltreras och fördröjas samt för att

Samrådshandlingarna skickades till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar och myndigheter samt berörda fastighetsägare.. Handlingarna fanns tillgängliga i kommunens

Framkomlighet för Räddningstjänstens fordon ska vara tillfredsställd inom området enligt PM Framkomlighet för räddningstjänstens fordon som Kiruna Räddningstjänst tagit

Framkomlighet för Räddningstjänstens fordon ska vara tillfredsställd inom området enligt PM Framkomlighet för räddningstjänstens fordon som Kiruna Räddningstjänst tagit

Bestämmelsen för punktprickad mark har formulerats om från ”Byggnad får inte uppföras till ”Marken får inte förses med byggnad”. Bestämmelsen för utfartsförbud

Kiruna kommun ställer under perioden 6- 27 mars 2019, ut förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 m.fl, kulturbebyggelse, bostäder m.m., för granskning.. Det aktuella

Framkomlighet för Räddningstjänstens fordon ska vara tillfredsställd inom området enligt PM Framkomlighet för räddningstjänstens fordon som Kiruna Räddningstjänst tagit

Gäller denna bestämmelse - om att Byggnadsliv ska till största del placeras i gräns mot gata - även för de kulturmiljöbyggnader som ska flyttas till området.. Det kan bli svårt

Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att om nyanläggning av avvattnande diken krävs för att kunna bebygga området (t.ex. avskärande diken för att hindra att

Framkomlighet för Räddningstjänstens fordon ska vara tillfredsställd inom området enligt PM Framkomlighet för räddningstjänstens fordon som Kiruna Räddningstjänst tagit

arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. De flesta miljökvalitetsnormer är gränsvärdesnormer som ska följas, medan några är målsättningsnormer som ska eftersträvas. Den

Slutsatserna av programarbetet är att marken väster om skolan är mest lämpad för bostäder och att marken vid affären utgör en resurs för framtida samhällsutveckling..

användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller