Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Download (0)

Full text

(1)

Mallen reviderad april 2011

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Västra skolan läsåret 2012-2013 Planen reviderad okt 2012

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen (2010:800) 6 kap samt Diskrimineringslagen (2008:567 §§ 1-16).

Anmälningsskyldighet enligt Skollagen vid kännedom om trakasserier och kränkande behandling.

(2)
(3)

Förskolans/skolans/fritidshemmets policy

På vår skola, Västra skolan, skall ingen form av kränkande behandling förekomma. Flickor och pojkar, män och kvinnor, skall behandlas som individer på lika villkor. Alla elever skall mötas med respekt, känna trygghet och tillhörighet till sin grupp samt uppleva studiero. Alla vuxna på skolan skall medvetet och aktivt arbeta för att planen följs och att dess innehåll är känt bland elever och vårdnadshavare.

Rektors ansvar

Rektor har det yttersta ansvaret för att en plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Rektor ansvarar även för att personalen fortlöpande utbildas för att aktivt kunna arbeta mot kränkande behandling.

Vidare ansvarar rektor för att all personal som rör sig på skolan får ta del av planen och kunskap om hur dokumentation och uppföljning av trakasserier och kränkningar, skall ske. I Hudiksvalls kommun använder vi oss av ett digitalt system "Lisa".

Personalens ansvar

Personalen har ett särskilt ansvar för att alltid tänka på hur vi bemöter varandra och på hur vi fungerar som förebilder och modeller

All personal skall visa lyhördhet inför nedbrytande attityder och med ett gemensamt förhållningssätt ta tag i de situationer som uppstår. Se till att elever och lärare kontinuerligt samtalar om den sociala situationen, på rasten, i tamburen, i klassrummet, i matsalen, i gymnastiksalen och så vidare, samt organisera och leda samarbetsövningar i det dagliga arbetet. Alla som arbetar på skolan är skyldiga att dokumentera alla tillbud och kränkningar de får kännedom om. I Hudiksvall kommun använder vi oss av ett digitalt system "Lisa".

Elevers ansvar

Alla elever har ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både personal och andra elever. Eleven skall ta del av skolans värdegrund och ordningsregler och handla utifrån dem. Som elev på skolan förutsätts man respektera andra och visa hänsyn och gott omdöme. Det är viktigt att man funderar över hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta detta. Eleverna uppmanas att anmäla till personal eller rektor om de får kännedom om att någon utsätts för kränkningar.

(4)

Vårdnadshavares ansvar

Om skola och hem gemensamt och tydligt tar klart avstånd från kränkande behandling får detta en positiv inverkan på barnen. Prata med ditt barn om mobbning och om trivseln i skolan. Är någon i klassen utsatt? Är någon ensam och utfryst? Ta kontakt med skolan om ditt barn berättar om mobbning eller annan kränkande behandling. Prata även med ditt barn om det som är positivt i skolan. Vi kan alla hjälpas åt att skapa en skola där alla trivs och har det bra.

Resultat från föregående års uppföljning av åtgärder Några elever känner sig otrygga ute på skolgården.

Det förekommer svordomar, könsord och andra kränkande uttryck bland eleverna under Kingspelet på rasterna.

Kränkande ord och uttryck samt svordomar förekommer bland eleverna vid konflikter.

Några elever påtalar att det förekommer kränkande kommentarer på socila medier.

Främjande arbete

Ett målinriktat arbete som syftar till att förstärka respekten för allas lika värde och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vårt förebyggande arbete utgår från värdegrunder som genomsyrar allt arbete i skolan. Vår strävan är att skapa ett tillåtande klimat där var och en känner trygghet, glädje och

tillfredsställelse i sitt arbete.

Vårt förebyggande arbete består av tre delar.

1.Organisation – rektor ansvarar

2.Daglig verksamhet - klasslärare och arbetslag ansvarar 3.Teman - klasslärare och arbetslag ansvarar

Organisation

Skolan har ett elevvårdsteam och ett trygghetsteam.. I trygghetsteamet ingår, rektor och lärare. Teamet har till uppgift att utreda uppdagad mobbning och annan kränkande behandling. Genomföra samtal med berörda elever och vårdnadshavare. Initiera det förebyggande arbetet på skolan. Leda och initiera diskussioner i arbetslagen. Skolan har i samarbete med elever och föräldrar utarbetat ett trivseldokument med ordningsregler, vilka alla skall känna till. Vid skolstart går vi igenom trivseldokumentet med elever och föräldrar.

Dokumentet revideras vid höstens första elevråd.

Det finns alltid vuxna ute på skolgården under raster. Alla vuxna har ett ansvar att ingripa när man ser elever som bråkar eller använder nedlåtande kommentarer, miner eller liknande.

Daglig verksamhet i skolan

(5)

Vår målsättning är att:

Eleverna vet var de kan hitta en vuxen om det händer något.

Varje elev blir lyssnad på och tagen på allvar.

Både personal och elever tar ansvar för att gemensamma regler och förhållningssätt efterlevs.

Vuxna visar lyhördhet inför nedbrytande attityder och med ett gemensamt förhållningssätt tar tag i de situationer som uppstår.

Dagligen samtalar lärare och elever om den sociala situationen på skolan.

Vi har regelbundna klassråd, kompissamtal samt tjej- och killsnack.

Elevrådet har ett särskilt ansvar för trivsel och kamratskap bland eleverna.

Tema

Som stöd i det förebyggande arbetet använder vi oss av olika aktiviteter och temaområden.

Det kan vara både jag- och gruppstärkande övningar. Gemensamma idrottsdagar, utflykter och trivselfrämjande aktiviteter för att skapa gemenskap, trygghet, glädje och respekt. Fritids har olika gruppaktiviteter som främjar samarbete och kamratskap.

Ordningsregler

Utomstående får vara på skolan efter överenskommelse med skolledning eller personal.

Skolan ansvarar inte för medtagna värdesaker och pengar.

Du får lämna skolans område om du har tillåtelse av din lärare.

Rökning, snus och andra droger är förbjudna inom skolans område.

Det är tillåtet att cykla på skolgården på särskolans cyklar samt att åka sparkcykel där vi kommit överens om att det är tillåtet.

Knivar och vapen av alla slag är förbjudna enligt lag.

Du tar av ytterjackan, keps, mössa eller liknande plagg i matsalen och i skolans arbetsrum.

Du har aldrig godis eller tuggummi i skolan (Undantaget högstadiet under rasten.) Alla raster är uteraster om ej särskilda överenskommelse gjorts med klassläraren.

Vi kastar aldrig snöboll.

Obligatoriskt med hjälm vid skridskor- skateboard- och pulkaåkning. Gäller även kickboardåkning år 1-3.

När man befinner sig på skridskobanan har man skridskor och hjälm på sig.

Förebyggande och förhindrande arbete

Att uppmärksamma och åtgärda förhållanden som bidrar till att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår.

Kartläggning - undersökning om förekomst av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Alla elever har på en skolgårdskarta markerat ut platser där de känner sig trygga / otrygga.

Alla elever har svarat på en trivselenkät.

En enkät som elever och vårdnadshavare besvarar gemensamt, skickas hem i juni månad vartannat år.

Elevens sociala situation tas upp vid utvecklingssamtalet.

(6)

Klassråd hålls regelbundet där diskuteras bland annat trivsel och kamratskap.

Elevrådet har ständigt värdegrundsfrågor på agendan.

Nulägesanalys - resultat av kartläggningen.

Områden på skolgården där eleverna känner sig otrygga har identifierats.

Enkäten visar att eleverna känner sig trygga i skolan.

Vid klassråd och enskilda samtal framkommer det att det fortfarande förekommer

svordomar och kränkande uttryck bland eleverna. Eleverna upplever att de blivit bättre ute på skolgården men det förekommer kränkningar via sms och internet på fritiden.

Mål – formulering av konkreta, uppföljningsbara mål utifrån analys.

Se till att de områden där eleverna känner sig otrygga, besöks av rastvakter varje rast.

Ingen elev ska utsättas för mobbning eller trakasserier i skolan.

Öka förståelsen för att ord och uttryck kan upplevas kränkande.

Åtgärder - insatser som ska göras under året för att nå målen.

I alla elevgrupper samtalar vi om vad som menas med att ha ett vårdat språk.

Tydliggöra betydelsen i de kränkande begrepp som används, en del elever förstår inte innebörden i de begrepp de använder.

Informera i klasserna om etik, moral och ett bra förhållningssätt på nätet. ( I åk 5 o 6) Elevrådet har värdegrundsarbetet på dagordningen vid varje möte.

Aktivt motverka användandet av fula ord och kränkande begrepp. Vi vuxna påpekar för eleverna när de använder sådana uttryck och ger dem alternativ.

Träna på att ge varandra uppåtpuffar och konstruktiv kritik.

Samarbetsövningar vid tjej- eller killsnack.

Vi vuxna tänker på hur vi använder språket så att vi är bra förebilder.

Tidsperiod - när ska dessa insatser genomföras.

Värdegrundsarbetet vävs in i det dagliga arbetet i skolan under hela läsåret.

Information om ett bra förhållningssätt på nätet sker under nov-dec 2012?????

Ansvar - vem eller vilka har ansvar för att detta genomförs.

All personal, lärare samt andra som arbetar med eleverna ansvarar för att planerade aktiviteter äger rum

Informatör från Fiberstaden inbjuds.

(7)

Uppföljning av planerade åtgärder - Hur och när ska uppföljning ske?

Hur - enkät, samtal eller annat Enkät till elever och vårdnadshavare.

Samtal med enskilda elever och vårdnadshavare vid utvecklingssamtalen.

Kartläggning av skolgården.

När - datum, tidsperiod

Utvecklingssamtal okt-nov 2012 / våren 2013 Kartläggning av skolgården maj 2013

Enkät nov 2012, åk 5

Enkät juni 2013, alla elever och föräldrar Ansvar

Rektor Lärare

Att upptäcka, anmäla, utreda och vidta åtgärder

Rutiner för en akut situation - vad gör vi när något hänt? Skyldighet råder att anmäla, utreda och vidta åtgärder enligt Skollagen (2010:800) kap 6 § 10

Rutiner för hur personalen ska agera

När vi får vetskap om att någon utsatts för trakasserier, kränkningar eller mobbning, kontaktas trygghetssteamet. Om det är en uppenbar kränkning eller någon form av trakasserier skall det dokumenteras i "Lisa".

Trygghetsteamet kontaktar uppgiftslämnaren och diskuterar, är dettta mobbning och hur går vi vidare?

Samtal med den vi misstänker bli mobbad eller kränkt. Vad har hänt? Hur ofta? När och var?

Namn på personer som nämns antecknas. Vilka är inblandade?

En ur trygghetsteamet hämtar oanmält den förmodade mobbaren för ett samtal. Här betonas det allvarliga med mobbning och att det omedelbart skall upphöra.

Vi berättar för mobbaren att han/hon inte behöver berätta för någon om vårt samtal om han/hon inte vill.

Vårdnadshavare får information om att samtalen ägt rum och om fortsatta åtgärder.

Mobbaren ombeds tänka ut vad han/hon ska göra för att mobbningen ska ta slut.

Tid för uppföljningssamtal bestäms inom 1-2 veckor både med den mobbade och mobbaren.

Vårdnadshavare informeras efter uppföljningssamtalet.

Händelsen rapporteras till Lärkontoret, "Lisa", blankett "Tillbud/skada/trakasserier".

Originalet arkiveras på skolan.

(8)

Mycket allvarliga händelser / skador anmäls till arbetsmiljöverket på blankett som finns på arbetsmiljöverkets hemsida.

Vid misstanke om att barn far illa kontaktas rektor och en skriftlig anmälan görs till socialtjänsten.

Ansvar All personal

Rutiner för uppföljning av att insatserna har haft effekt Uppföljningssamtal inom 2 veckor.

Ansvar

Den som leder första samtalet.

Rutiner för hur händelser och åtgärder ska dokumenteras

Alla händelser rapporteras till Lärkontoret, "Lisa" på speciell blankett. Originalet arkiveras på skolan.

Ansvar

Den som först får kännedom om händelsen.

Rutiner för hur barn och elever ska medverka i arbetet med planen Innehållet diskuteras vid:

Klassråd Elevråd

Självförvaltningsråd Ansvar

Rektor och klasslärare

Rutiner för hur planen ska göras känd och förankras i hela verksamheten samt hos vårdnadshavarna

Planen tas upp vid:

Föräldramöten Självförvaltningsråd Ansvar

Rektor och klasslärare

Tidpunkt för utvärdering av planen - vilken månad?

okt

Figure

Updating...

References

Related subjects :