J t~p-~~--:hl PROTOKOLL. Förhandlingar. Närvarande: A Helleman It. K öd man B Molander protokollf K-A Kandevik Hamnarb förb, avd 4 G Malmgren "

Full text

(1)

.;,

<(

~kumentnamn

PROTOKOLL

Utfärdare (tjänsteställe, namn, telefon, signatur) Datum Bilaga Sid.nr

Personalavd B Molander/KW ank 19 800117 1 (1)

Ärende

Förhandlingar

Mottagare

Närvarande: A Helleman GS, ordf

R Johansson It

K öd man n

B Molander protokollf

K-A Kandevik Hamnarb förb, avd 4 G Malmgren "

§ 1

Det antecknades, att sammanträdet tillkommit på ar- betarsidans begäran enligt bilagda brev(§ 1 bil A) .

§ 2

Arbetarsidan anförde, att avdelningens medlemmar, som deltagit i en av TYA anordnad arbetsmiljökurs, fått avdrag på lönen under kurstiden. Avdelningen kände icke till att sådant avdrag skulle göras och kursdeltagarna hade heller icke upplysts därom. Bo- lagets förfarande godkändes ej.

Arbetsgivarsidan framhöll att löneavdraget skett i enlighet med kollektivavtal 1977-07-05 mell?.~1 ett antal arbetsgivareförbund, däribland Sveriges Stu- vareförbund, samt Svenska Transportarbetareförbun- det. Avtalet samt däri omnämnd överenskommelse den 20 maj 1975 bilägges (§ 2 Bil A och B). - Enligt uppgift från Stuvaref örbundet hade avtalet muntli- gen delgivitsHamnarbetarförbundet. - Principen om löneavdrag framgick även av TYA:s kursinbjudan (Bi- laga§ 2 C).

Arbetarsidan vidhöll, att bolaget ej haft rätt att göra löneavdrag. Det s k stipendiet ersatte icke lönen. Det kunde ses som en uppmuntran till dem, som genomgick kursen. - En särskil~ fråga var hur det gick med semesterlönen för kurstiden.

Arbetsgivarsidan genmälde, att bolaget avsåg utgiva semesterlön för kurstiden.

Efter ytterligare överläggning konstaterade ordfö- randen att enighet ej stått att uppnå samt att ar- betsgivarsidan meddelat, att man avsåg att begära centrala förhandlingar i frågan.

Ytterligare förekom ej till behandling och sedan K-A Kandevik utsetts att jämte ordföranden justera

otokollet avslutades sammanträdet.

Som ov~n

J t~p-~~--:hl

m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(2)

,;,

<(

ro;;kumentnamn

PROTOKOLL

Utfärdare (tjänsteställe, namn, telefon, signatur) Datum Bilaga Sid.nr

Personalav

Ärende

Mottagare

Närvarande: A Helleman GS, ordf

s

Jönsson "

R Johansson Il

K ödman " , protokollf

H Andersson Hamnarb förb, avd 4 E Jonsson Il

G Malmgren Il

§ 1

Ordföranden meddelade att dagens förhandlingar kom- mit till stånd på arbetsgivarens begäran för behand-

ling av följande frågor:

1. Tillbyggnad av verkstadslokalen i Skandiahamnen.

(Se ritn av den 10/3 1980) 2. Skyddsrum i Älvsborgshamnen.

§ 2

Upptogs frågorna i nämnd ordning.

1. Arbetsgivaresidan redogjorde för att motivet för tillbyggnad av verkstadslokalen var den ökning av maskinparken som skett och att traversmöjlig- het för de 11 m höga grensletruckarna och de nya 42-tons maskinerna saknades. Vidare måste man ha nytt förrådsutrymme med förrådskontor. Vidare omnämndes tillbyggnadens tekniska innehåll såsom takhöjd, höjd under takbalk, höjd under travers, det slutna avloppssystemet med tank och pump, portens dimensioner och hithörande kallrasproblem fläktrum, avgasutsug för maskiner, PVC-ridåer för mindre truckar, värmeslingor i pålat betonggolv,

takhöjd i förråd med Pater-Nosterverk. Byggstart beräknades ske omkring 12 maj och med ca 5 måna- ders byggtid skulle tillbyggnaden kunna stå f är- dig i månadsskiftet oktober/november 1980.

1...rbetarparten var medveten om behovet av en till- byggnad av verkstadslokalen men ansåg att man borde haft tillgång till ritningar i ett tidigare skede. Man framlade dessutom frågeställningar rörande den tekniska utformningen av arbetsplat- sen som temperatur i lokalen, avskärmning av tvätthall, kallras vid portöppning, portabla bryggor, avgasutsläppets placering m m.

Efter avslutad diskussion kunde ordföranden kons- tatera att arbetarparten i princip godkände bola-

./2

OOL-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(3)

.;,

<(

fDcikumentnamn

PROTOKOLL Personalavd K ödman/KW ank 67

Utfärdare (tjänsteställe, namn, telefon, signatur)

Datum

1980-03-25 Bilaga Sid.nr 2 (2)

Ärende

MBL-f örhandlingar

Mottagare

gets förslag till tillbyggnad av verkstadslokalen i Skandiahamnen och att det antecknades att man fick återkomma i vissa tekniska frågor.

2. Arbetsgivaresidan anmälde att man i samband med nybyggnad av myndighet ålägges att uppföra skydds rum enligt skyddsrumsplan. Med anledning härav har bolaget för avsikt att bygga en "betongblln- ker" i likhet med den som tidigare uppförts i Torterminalen. Skyddsrummets belägenhet blir i Älvsborgsharnnens sydvästra del intill nuvarande

"klack". Byggnadens innerrnått blir 20 m x 8 m och med en takhöjd av 2,60 m med plats för 180 personer. Byggnaden kommer att delas i utrymmen om 60 personer resp 120 personer varvid 60-per- sonsutrymmet för fredsbruk kommer att isoleras och inredas med möbler för användning till nå- gon form av tallykontor~cnl20-personersdelen

kvarblir oisolera4 för användning till förråds- utryrnrne eller likrande.

ArbetaXEarten anförde att man har ett gammalt krav p utrymmen för skyddsombud vilket i sådana här sammanhang bör tänkas på. Vidare har avdel- ningen behov av plats och kan nämnda utrymmen vara lämpliga.

Efter avslutade diskussioner konstaterade ord- föranden att arbetarparten godkände bolagets förslag till uppförande av skyddsrum i Älvs- borgshamnen. Hur skyddsrumsbyggnaden skulle disponeras fick behandlas i annan ordning.

§ 3

Då ytterligare ej förelåg till behandling och sedan S Jönsson och H Andersson utsetts att jämte ordfö- randen justera protokollet förklarades MBL-för- handlingarna avslutade.

'

mL-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:--~~~~~~~~

(4)

Studiestipendium frln

och/eller

Reseersättning 1nllgt 1'818rlknlng

"'* eto ning rOn

94 19 92 - 0

Transportfackens Yrkes-och Ar'-- ·1··· ... Västra V 11 A uvusm1 Jonamnd t71 46 SOLNA

FÄLTET NEDAN

#94199:

(5)

Mottogor e

Dagtraktamente 5 dgr a 30:--

eto ning r6n

62 43 13-3 GÖTEBORGS STUVERI AB BOX 7027

402 31 GÖTEBORG

I FÄLTET NEDAN f

# 62431:

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :