S Jessica Wide, ordförande C Joakim St01 ck, l :e vice ordförande M Björn Ljungqvist, 2:e vice ordförande S Roger Stål

17  Download (0)

Full text

(1)

F flf LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Storan plan 2 armexet kl. 13: 15 - 16:35 Beslutande

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

S Jessica Wide, ordförande

C Joakim St01·ck, l :e vice ordförande M Björn Ljungqvist, 2:e vice ordförande S Roger Stål

S Liza Lundberg S Helena Fridlund C Per Pettersson

MP Elisabeth Ahnberg Åsenius M Jan E Fors

M Annica Alenius L Maja Rudberg V Anton Ek

SD Madelene Vestin

Utses att justera Liza Lundberg Justeringsdag 2016-05-03

Justerade paragrafer 44-59, exklusive§ 51-53 som justerats 2016-04-27

l (22)

U oderskrifter

sekreterare

b~~~ · ~··· ··· ··· · · · ··· ·· ··

Elisabeth Karlsson Ordförande

Justerande

Bevis

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn-och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-04-27

Datum när anslaget sätts upp 2016-05-0 , förutom§ 51-53 som anslagits 2016-04-28 Förvaringsplats för protokollet Barn-och utbildningsförvaltningen

Underskrift

~~ .~~

..

~~· ··· · · · ·· ·· ·· ··· · ·

Elisabeth Karlsson

Postadress Besöksadress Telefonvtlxel Organisationsnummer Bankgiro Internet 791 83 FALUN 023-830 00 212000-2221 218-0289 www.falun.se

(2)

F flf LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Ej tjänstgörande ersättare

S Anders Björn S Erik Lindborg

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

C Elisabeth Rooth Eriksson V Zohreh Anhari

Övriga deltagare

Jonatan Block, barn-och utbildningschef

2 (22)

Torbjörn Fernkvist, biträdande barn-och utbildningschef, del av § 55 Yuval Chulati, förvaltningsekonom, § 44-50

Tina Jensen, genuspedagog, § 44-45 Anna Hellström, elevhälsochef, § 44-45

Nana Heinberg, kultur-och fritidsförvaltningen, del § 45-46 Hanna Meijer Holmqvist, Lärarnas Riksförbund

Jan-Erik Kyrö, Lärarförbundet Asa Hedlund, Kommunal Elisabeth Karlsson, sekreterare

(3)

Fff LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning:

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

3 (22)

§ 44 Närvaro på nämnden ... 4

§ 45 Information På lika villkor ... 5

§ 46 Inforn1ation Skapande skola ... 6

§ 47 Information beslut om digital plattform ... 7

§ 48 In fonnation budgetuppföljning ... 8

§ 49 Information budget 20 l 7 ... 9

§50 Retroaktiv ersättning av bidrag till gymnasiet 2010-2014 ... 10

§ 51 Svar på ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola Hagströmska gymnasiet ............... 11

§ 52 Svar på ansökan från Hagströmska Gymnasiet AB om godkännande som huvudtnan för idrottsutbildning ... 13 § 53 Svar på ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskolan Falu Frigymnasium AB ... 14

§ 54 Godkännande av och rätt till bidrag för ytterligare en avdelning vid fristående förskolan Guldgruvan ..................... 16

§ 55 Utredning skolans betygssättningsprocess ...... 17

§56 Utredning vuxenutbildningen ... 18

§57 Information efter skolinspektionens tillsyn 2015 ... 19

§58 Information från ordförande och förvaltning ... 20

§ 59 Återrapportering delegationsbeslut ... 21 § 60 Anmälningsärenden och skriftlig information ... 22

(4)

F f!f LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

§ 44 Närvaro på nämnden

BUNOOO 1/16-600 Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

Nämnden godkätmer att Mats Nordberg får delta på sammanträdet.

Sammanfattning

Mats Nordberg (SD) valdes vid kommunfullmäktiges sammanträde den14 april 2016 in som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Annete Norell (SD). Något utdrag av justerat protokoll har ätmu inte kommit från kommunfull- mäktige.

4 (22)

(5)

F Ff LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

§ 45 Information På lika villkor

BUNOII3/16-609 Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Genuspedagog Tina Jensen informerar om På lika villkor som är ett utbildnings- koncept som startade 1994 i Fal u kommun för att ökajämställdheten i förskolor och grundskolor. Förskolor och skolor kan jämställdhetsmärkas om all personal på förskolan/skolan gått utbildningen och handlingsplan lämnas in. Märkningen sker för ett år i taget.

l dag finns På lika villkor förutom i Falu kommun även i Borlänge, Hedemora, och Gagnefs kommuner.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

5 (22)

(6)

F flf LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

§ 46 l nformation Skapande skola

BUN0055/16-611 Beslut

Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Nana Heinberg från kultur- och fritidsförvaltningen informerar om Skapande skola. Skapande skola är ett projekt där alla elever i årskurs 1-9 får göra eget skapande inom olika konstnärliga områden och möta professionella konstnärer inom olika genrer.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

6 (22)

(7)

F flf LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

' § 47 Information beslut om digital plattform

BUN0036/16-600

Beslut

l. Nämnden har tagit del av och godkänner informationen.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en implementeringsstrategi för digitaliseringsprocessen i vilken hänsyn tas till den promemoria som Jan E Fors (M) skrivit. Implementeringsstrategin bör innehålla en plan för processen för genomförande av den pedagogiska plattformen och förslag till nödvändiga beslut för nämnden.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån förvaltningens vision gällande digi- tala verktyg behov av att förbättra och förändra befintliga it-verktyg. Det finns också behov av att hitta helt nya it-plattformar som bättre stödjer behovet av sam- arbete och att inhämta och dela information. Förvaltningen har tillsammans med it-kontoret arbetat fram ett beslutsunderlag. Detta har skett med bred förankring och stor delaktighet.

Utifrån beslutsunderlaget har barn-och utbildningschefen och servicechefen be- slutat att satsa på GAFE (Google Applications For Education) för det pedagogiska arbetet. Detta eftersom GAFE passar bäst utifrån dagens mål och förutsättningar, samt att det är den lösning som snabbast kan vara igång.

Beslutets första punkt är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-11. Jan E Fors PM/Förslag 2016-04-26.

Förslag till beslut på sammanträdet

Jan E Fors (M) förslag omarbetat av ordförande Jessica Wide (S): Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en implementeringsstrategi för digitaliseringsprocessen i vilken hänsyn tas till den promemoria som Jan E Fors (M) skrivit. Implemente- ringsstrategin bör innehålla en plan för processen för genomförande av den peda- gogiska plattformen och förslag till nödvändiga beslut för nämnden.

Beslutet skickas till Serviceutskottet

7 (22)

(8)

F LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

§ 48 Information budgetuppföljning

BUN0008/16-600

Beslut

Nämnden har tagit del av och godkänner informationen.

Sammanfattning

Enligt prognosen efter mars månad bedöms resultatet bli + 2,0 mnkr för 2016 jämfö11 med budget.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag Periodrapport efter mars.

Beslutet skickas till Ekonomikontoret

8 (22)

(9)

F LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

§ 49 Information budget 2017

BUN0007/16-600

Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

l. Nämnden har tagit del av informationen

2. Budgetberedningen får i uppdrag att systematiskt bereda utredningar kopplade till nämndens strategiskt satta mål och effektiviseringar/för- bättringar av verksamheterna för rapportering till nämnd.

Sammanfattning

Barn- och utbildningschef Jonatan Block och förvaltningsekonom Yuval Chulati informerar från budgetberedningen.

Beslutets första punkt är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Underlag till Årsplan med budget 2017-2019.

Powerpointpresentation budgetdialog.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Jessica Wide (S): Budgetberedningen får i uppdrag att systematiskt bereda utredningar kopplade till nämndens strategiskt satta mål och effektivise- ringar/förbättringar av verksamheterna för rapportering till nämnd.

9 (22)

(10)

F LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

§ 50 Retroaktiv ersättning av bidrag till gymnasiet 2010-2014

BUN0097/16-612 Beslut

Retroaktiv ersättning av bidrag till gymnasiet 20 l 0-2014 fastställs enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Förvaltningsrätten fattade den 13 oktober 2015 beslut att barn- och utbildnings- nämnden ska fatta beslut om ny skolpeng för åren 20 l 0-20 Il på grund av under- skott.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för avsikt att reglera alla år mellan 20 l 0- 2014 utifrån vatje års underskottsberäkning. Ersättningssumma for varje år har räknats fram och meddelats respektive fristående gymnasieskola. Alla berörda fristående gymnasieskolor har accepterat de belopp som räknats fram.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-14.

Förslag till beslut på sammanträdet

OrdfOranden Jessica Wide (S): Enligt förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Berörda fristående gymnasieskolor

l

o

(22)

(11)

F LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

§54 Godkännande av och rätt till bidrag för ytteri igare en avdelning vid fristående förskolan Guldgruvan

BUN0094/16-638

Beslut

l. Ytterligare en avdelning vid fristående förskolan Guldgruvan godkänns.

2. Förskolan har rätt till bidrag för upp till ytterligare 20 barn i verksamheten.

3. Godkäru1andet gäller för ett öppnande av avdelningen under perioden 2017-01-01-2017-05-31.

4. Ovanstående gäller under förutsättning att ansökan kompletteras med saknade bilagor.

Sammanfattning

Förskolan Guldgruvan startade sin verksamhet med en avdelning och plats för cirka 20 barn under våren 2011. Till förskolan fitms nu en kö med barn som önskar plats och samma huvudman, förskolan Guldgruvan i Falun AB, ansöker därför om att få öppna en avdelning till med plats för upp till ytterligare 20 barn.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-0 l.

Förslag till beslut på sammanträdet

Björn Ljungqvist (M) med instämmande av Anton Ek (V): Enligt förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till Förskolan Guldgruvan

16 (22)

(12)

F LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdespt·otokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

§55 Utredning skolans betygssättningsprocess

BUN0203/15-008

Beslut

Nuvarande tidsplan för skolans betygsprocess kvarstår, eftersom konsekvenserna av en reviderad tidsplan inte uppväger fördelar- na.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige biföll den 11 februari 2016 en motion från J onas Lennerthson (S) vilket innebar att barn-och utbildningsnämnden fick i uppdrag att utvärdera skolans nuvarande betygsprocess för att utreda möjligheten av att senarelägga beslutsfattandet när det gäller betyg i sko- lan. Detta för att undervisningen på ett naturligt sätt skulle kmma genom- föras även terminens sista dagar.

Resultatet av utvärderingen ska fastställas av barn- och utbildningsnämn- den efter samråd med fackliga organisationer och förankring i verksam- heten.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-13.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Jessica Wide (S): Enligt förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Motionären

17 (22)

(13)

F flf LUN

Falu kommun

Barn-och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

§ 56 Utredning vuxenutbildningen

BUN0090/ 15-615 Beslut

l. Informationen godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan närmare med inriktningen att all vuxenutbildning samlas under kommunstyrelsens ansvar i arbetsmark- nads- integrations-och kompetens förvaltningen med genomförande års- skiftet 2016-2017.

Sammanfattning

Falu kommun har två organisationer för vuxenutbildningen. Den ena är inom barn-och utbildningsförvaltningen, den andra inom arbetsmarkands- integrations- och kompetensförvaltningen (AIK).

Den l 7 mars 20 15 beslutade kommunstyrelsens verksamhetsutskott om en organi- sationsöversyn och barn-och utbildningsnämnden fattade samma beslut den 25 mars 2015.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-17.

Protokollsutdrag kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2015-03-17 § 17.

Protokollsutdrag barn-och utbildningsnämnden 2015-03-25 § 48

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Jessica Wide (S) med instämmande av Per Pettersson: Enligt förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- integrations-och kompetensförvaltningen (AIK)

18 (22)

(14)

F Ff LUN

Falu kommun

Barn-och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

§ 57 Information efter skolinspektionens tillsyn 2015

BUNO 173/15-61 O

Beslut

Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning

skolinspektionen har genomfört tillsyn på förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxentutbild··

ning under hösten 2015.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Beslut 2015-12-22 för förskolan efter tillsyn i Falu kommun.

Beslut 2015-12-18 för fritidshem efter tillsyn i Falu kommun.

Beslut 2016-03-30 för förskaleklass och grundskola efter tillsyn i Falu kommun.

Beslut 2016-03-30 för grundsärskolan efter tillsyn i Fal u kommun.

Beslut 2016-03-30 för gymnasieskola efter tillsyn i Fal u kommun.

Beslut 2016-03-30 för gymnasiesärskola efter tillsyn i Fal u kommun.

Beslut 2016-03-30 för vuxentutbildning efter tillsyn i Fal u kommun.

19 (22)

(15)

F Ff LUN

Falu kommun

Barn-och utbildningsnämnden

Sammanträdespa·otokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

§ 58 Information från ordförande och förvaltning

BUN0026/16-600

Beslut

Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Uppföljning Gysam SKOL0071111-612

Avtalet luing Gysam-samarbetet är uppsagt för omförhandling. Jessica Wide kommer att vara ordförande i Gysam under det kommande året.

Samverkansavtal Hofors

Skolchefen i Hofors kommun har kontaktat barn-och utbildningschefen för att skriva samarbetsavtal kring gymnasieutbildning.

20 (22)

(16)

F LUN

Falu kommun

Barn-och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

§ 59 Aterrapportering delegationsbeslut

BUNOOOS/16-600 Beslut

Nämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning

Beslut som tagits på delegation ska återredovisas till nämnden. Vid dagens sam- manträde redovisas sammanställning av delegationsbeslut som är diarieförda till och med den 11 april 2016.

Delegationsbeslut som inte är sekretessbelagda finns med i pärm vid samman- trädet.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-12.

21 (22)

(17)

F LUN

Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2016-04-27

§ 60 Anmälningsärenden och skriftlig informati on

BUN0027/16-600

Beslut

Nämnden har tagit del av anmälda ärenden och skriftlig information.

Sam manfattning

Redovisning av anmälningsärenden och skriftlig information sker vid vatje nämndsammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas handlingar diarieförda till och med den Il april 2016.

De dokument som inte är sekretessbelagda fitms med i pärm vid sammanträdet.

De kan även läsas från kommunens hemsida om inte offentlighets-och sekretess- Jagen eller personuppgiftslagen lägger hinder i vägen.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-12.

22 (22)

Figure

Updating...

References

Related subjects :