Ersättare x Fagerholm-Sjöblom Silvana, vice ordf. - Timonen Bo (Ob) x Alm Marika. - Lindroos Erica (C) x Carlson Nina-Marie

Full text

(1)

Sammanträdestid Måndagen den 23.5.2016kl.19.00 – 20.15

Sammanträdesplats Kommungården i Nääs Beslutande x Salmén Jan, ordförande

x Fagerholm-Sjöblom Silvana, vice ordf.

x Alm Marika

x Carlson Nina-Marie x Danielsson Gerd x Fagerholm Thommy x Flöjt-Josefsson Helena x Hampf Berit

x Hampf René x Holmström Janice - Jansson Runa-Lisa x Jansson Tom x Lindström Henry x Sjövik Camilla x Söderholm Mikael

Ersättare

- Timonen Bo (Ob) - Lindroos Erica (C) - Fagerström Linus (Lib) - Eriksson Ann-Kristin (S) x Hampf Kåre (Ob)

Övriga närvarande x Karlsson Runar, kommunstyrelsens ordförande x Lindgrén Jan, kommunstyrelsens vice ordförande - Salmén Rosa

- Lindblom Jörgen - Johansson Mathias - Holmström Katinka - Renfors Kerstin

x Koskinen Monica, vik. ekonomichef, kl 19.00-19.30 §§ 52-55

x Gahn Göransson Marie, t.f. kanslisekreterare x Donning Katarina, kommundirektör

Paragrafer §§ 52 - 58 Underskrifter Ordförande

Jan Salmén

Sekreterare

Marie Gahn Göransson Protokolljustering Saltvik den 23 maj 2016

Kåre Hampf Tom Jansson

Protokollet framlagt till påseende

Intygar

Saltvik den 24 maj 2016

Marie Gahn Göransson, sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift

Saltvik den

Marie Gahn Göransson, t.f. kanslisekreterare

(2)

Sammanträdestid Måndagen den23.5.2016kl.19.00

Sammanträdesplats Kommungården i Nääs Ärenden:

§ 52 Konstatera laglighet och beslutförhet

§ 53 Protokolljusterare

§ 54 Bokslut 2015

§ 55 Resultat per april 2016

§ 56 Motion gällande tillsättande av nämnder

§ 57 Remiss - reformering av vallagstiftningen och lagstiftningen om rådgivande kommunala folkomröstningar

§ 58 Sammanträdesdagar hösten 2016

Jan Salmén, ordförande

(3)

Protokolljustering:

§ 52 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KFGE 52 §/23.5.2016

Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 16 maj 2016 och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund samt utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland.

Kfge beslut:

Vid verkställt namnupprop konstaterades 14 ordinarie fullmäktigeledamöter och en ersättare vara närvarande.

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hän- syn till antalet närvarande även beslutfört.

---

(4)

Protokolljustering:

§ 53 PROTOKOLLJUSTERARE KFGE 53 §/23.5.2016

I tur att justera protokollet är Runa-Lisa Jansson och Tom Jansson.

Kfge beslut:

Till protokolljusterare valdes Kåre Hampf och Tom Jansson.

Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

---

(5)

Protokolljustering:

§ 54 BOKSLUT 2015 KMST 98 §/18.4.2016

Kommunallagen § 67 lyder:

Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokfö- ringslagen (FFS 655/1973).

I enlighet med bokföringslagen skall bokslut uppgöras inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång.

I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en ba- lansräkning och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verk- samheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för vä- sentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.

I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberät- telsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapspe- riodens resultat och för att balansera ekonomin.

Räkenskapsperiodens överskott är 285 475,81 euro.

Vik. ekonomichef Monica Koskinen samt vik. ekonom Sanna Malmén- Jansson deltar som sakkunniga i ärendet.

Bokslutet bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 285 475,81 euro balanseras mot tidigare års överskott.

Därtill beslutar kommunstyrelsen att:

- godkänna bokslutet för år 2015.

- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.

---

KMST 122 §/9.5.2016

Revision av kommunens räkenskaper och förvaltning slutfördes den 20-21 april 2015. Revisionsberättelse och protokoll över revisionen har inlämnats till kansliet.

(6)

Protokolljustering:

Revisorerna förordar att bokslutet för år 2015 godkänns och att de redovis- ningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden.

Revisionsberättelsen bifogas verksamhetsberättelsen.

Revisionsprotokollet behandlas i skild paragraf.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer bokslutet för år 2015 och att kommunfullmäktige handlägger frågan om ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning och ekonomi.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.

--- KFGE 54 §/23.5.2016

Vik. ekonomichef Monica Koskinen presenterar bokslutet.

Bokslut 2015 bifogas sammanträdeskallelsen.

Kfge beslut:

Kommunfullmäktige fastställde enhälligt bokslutet för år 2015 och beslöt bevilja ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning och ekonomi.

Kommunfullmäktiges ordförande framförde på fullmäktiges vägnar ett tack till medlemmarna i kommunens förtroendeorgan och tjänsteinnehavare för räkenskapsåret 2015.

---

(7)

Protokolljustering:

§ 55 RESULTAT PER APRIL 2016 KFGE 55 §/23.5.2016

Resultatrapport för april 2016 bifogas sammanträdeskallelsen.

Beslut:

Kommunfullmäktige beslöt anteckna informationen till kännedom.

---

(8)

Protokolljustering:

Dnr: 9 /2016

§ 56 MOTION GÄLLANDE TILLSÄTTANDE AV NÄMNDER KFGE 49 §/25.04.2016

Fullmäktigeledamot Helena Flöjt-Josefsson har lämnat in en motion angå- ende tillsättandet av nämnder.

Kommunfullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende rörande kommunens gemensamma angelägenheter. Motion skall i skriftlig form lämnas till kommunfullmäktiges ordförande senast före sammanträdets början.

Motion skall upptagas till behandling efter det att de i föredragningslistan nämnda ärenden slutförts och motionens förste undertecknare skall då be- redas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan annan överläggning remit- teras till kommunstyrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.

Beslut:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommun- styrelsen för beredning.

Motionen i bilaga till protokoll.

--- KMST 130 §/9.5.2016

Motion som bilaga till kallelsen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen bereder ärendet.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att inför fullmäktige föreslå att motionen avförs med motiveringen att efter varje val beslutar det nyvalda fullmäktige om mandatfördelningen. Förhandlingarna inför mandatfördelningen sker i enlighet med vad som överenskommits om vid den tidpunken och mellan partierna.

--- KFGE 56 §/23.5.2016

Motion bifogas sammanträdeskallelsen.

Kfge beslut:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag att motionen avförs med motiveringen att efter varje val beslutar det nyvalda fullmäktige om mandat- fördelningen. Förhandlingarna inför mandatfördelningen sker i enlighet med vad som överenskommits om vid den tidpunken och mellan partierna.

---

(9)

Protokolljustering:

Dnr: 2 /2016

§ 57 REMISS - REFORMERING AV VALLAGSTIFTNINGEN OCH LAGSTIFTNINGEN OM RÅDGIVANDE KOMMUNALA FOLKOMRÖSTNINGAR

KMST 106 §/18.4.2016

Landskapsregeringen har under 2015 låtit utföra en utredning gällande re- formering av vallagstiftningen och lagstiftning om rådgivande kommunala folkomröstningar. Arbetsgruppens slutrapport har skickats på remiss till kommunerna och andra intressenter där man efterfrågar kommunens åsik- ter om bl a en sänkning av rösträttsåldern. Remissvaret ska vara land- skapsregeringen tillhanda senast den 2 maj 2016. För de övriga punkterna (2-4) som rapporten uppmärksammat ska remissvaret vara landskapsrege- ringen tillhanda senast den 1 juni 2016. Dessa punkter behandlas inte i detta remissvar från Saltviks kommun utan tas upp som ett separat ärende.

Saltviks kommun har skickat ut slutrapporten från arbetsgruppen för över- syn av vallagstiftningen till centralnämnds och valnämnds medlemmarna och till skolornas skolledare och bildningschef för kommentarer. Kommun- direktören tillsammans med kanslisekreteraren som även är sekreterare i centralnämnden har gjort en utvärdering av reformen och dess påverkan på kommunen och efter det sammanställt ett förslag till remissvar till land- skapsregeringen gällande sänkt rösträttsålder i kommunalval och rådgi- vande kommunala folkomröstningar.

Remissvaret från Saltviks kommun jämte bilagor från landskapsregeringen (slutrapport och begäran om remiss) bifogas sammanträdeskallelsen.

Kommundirektörens förslag:

Då frågan är av stor dignitet så föreslår kommunstyrelsen att frågan om en sänkning av rösträttsåldern förs till kommunfullmäktige för beslut. Kom- munstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förorda en sänkning av rösträttsåldern till 16 år i kommunalval och i rådgivande kommunala om- röstningar enligt bilagt remissvar till landskapsregeringen. Kommunstyrel- sen föreslår vidare att ändringen av sänkt rösträttsålder blir permanent såsom slutrapporten från arbetsgruppen rekommenderar och att det införs från och med kommunalvalet år 2019 såsom landskapsregeringen föreslår.

Beslut:

Jörgen Lindblom föreslog att en sänkning av rösträttsåldern inte ska göras och att 18-års gränsen vidhålls.

Förslaget understöddes av Mathias Johansson.

Runar Karlsson understödde kommundirektörens förslag.

Eftersom två understödda förslag förelåg vidtog kommunstyrelsen omröst- ning genom namnupprop. Kommundirektörens förslag fick en röst (Runar Karlsson) och Jörgen Lindbloms förslag fick 6 röster (Jan Lindgrén, Jörgen Lindblom, Mathias Johansson, Rosa Salmén, Katinka Holmström och Ker- stin Renfors).

(10)

Protokolljustering:

Kommunstyrelsen beslöt således att inför fullmäktige föreslå att vidhålla en rösträttsålder om 18 år i kommunalval och i rådgivande kommunala om- röstningar.

Omröstningsprotokoll i bilaga till protokoll.

---

KFGE 48 §/25.4.2016

Kfge beslut:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag att rösträttsåldern om 18 år bibehålls.

--- KMST 133 §/9.5.2016

Landskapsregeringen har under 2015 låtit utföra en utredning gällande re- formering av vallagstiftningen och lagstiftning om rådgivande kommunala folkomröstningar. Arbetsgruppens slutrapport har skickats på remiss till kommunerna och andra intressenter där man efterfrågar kommunens åsik- ter om förslag till förändringar i vallagen, bl a möjligheten till röstning via in- ternet. Remissvaret gällande sänkt rösträttsålder har redan skickats till landskapsregeringen efter beslut på kommunfullmäktigemötet den

25.4.2016. För de övriga punkterna (2-4) som rapporten uppmärksammat ska remissvaret vara landskapsregeringen tillhanda senast den 1 juni 2016.

Saltviks kommun har skickat ut slutrapporten från arbetsgruppen för över- syn av vallagstiftningen till centralnämnds- och valnämndsmedlemmarna.

Kanslisekreteraren som även är sekreterare i centralnämnden har sam- manställt inkomna svar och skrivit ett utlåtande baserat på erfarenheter från valet hösten 2015.

Remissvaret från Saltviks kommun jämte bilagor från landskapsregeringen (slutrapport och begäran om remiss) bifogas sammanträdeskallelsen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avge remissvar en- ligt bifogat utlåtande.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.

--- KFGE 57 §/23.5.2016

Förslag till remissvar från Saltviks kommun jämte bilagor från landskapsre- geringen (slutrapport och begäran om remiss) bifogas sammanträdeskal- lelsen.

Kfge beslut:

Henry Lindström föreslog en ändring i remissvaret under punkten 2, Främ- jande av jämställdhet enligt följande;

”Saltviks kommun anser att nuvarande lagstiftning rörande nominering av kandidater och listor är bra och fyller sitt syfte och att det liggande förslaget

(11)

Protokolljustering:

inte ger sådana fördelar att det kan anses motiverat att lägga resurser på att ändra lagstiftningen, speciellt inte med tanke på landskapets finanser”.

Förslaget understöddes av René Hampf.

Silvana Fagerholm-Sjöblom understödde kommunstyreslens förslag.

Då två understödda förslag förelåg vidtog fullmäktige omröstning genom namnupprop.

Henry Lindströms förslag fick 12 röster och kommunstyrelsens förslag fick tre (3) röster.

Kommunfullmäktige beslöt således efter omröstning att ge remissvar enligt bilaga med textkorrigering enligt ovan.

Omröstningsprotokoll i bilaga till protokoll.

---

(12)

Protokolljustering:

§ 58 SAMMANTRÄDESDAGAR HÖSTEN 2016 KFGE 58 §/23.5.2016

I 41 § Kommunallagen stadgas:

"Sammanträden. Fullmäktige beslutar om vilka dagar sammanträden skall äga rum. Fullmäktige skall även sammanträda då styrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges ordförande anser att det behövs."

Fullmäktige bör fatta beslut om sammanträdesdagar, t ex att fullmäktige sammanträder då behov föreligger och i regel på måndagar.

Preliminära sammanträdesdagar för hösten 2016 har sammanställts enligt följande:

Måndagen den 22 augusti Om ärenden finns

Måndagen den 12 september Halvårsrapport 30.6

Plogningsavgifter 2016-2017 Måndagen den 10 oktober Om ärenden finns

Måndagen den 14 november Delgivning av Kmst budgetförslag

Arvoden och taxor 2017

Skattesats och fastighets- samt hundskatt (skall meddelas senast 17 november)

Måndagen den 28 november Budgeten 2016

Sammanträdesdagar våren 2017

Kfge beslut:

Kommunfullmäktige fastställde sammanträdesdagar för hösten 2016 enligt förslag ovan.

---

(13)

Protokolljustering:

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 § kommunallagen inte anföras över beslutet.

Paragrafer: §§ 55, 57

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn

Kommunalbesvär, paragrafer: §§ 52 -54, 56, 58.

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den.

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer:

Besvärstid:

forts.

(14)

Protokolljustering:

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn

Förvaltningsbesvär, paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget.

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer:.

Besvärstid: t.o.m.

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges:

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas.

forts.

(15)

Protokolljustering:

Inlämnande av besvärshandlingar

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshand- lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.

Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

Besvärshandlingarna kan även lämnas till (om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndig- heten):

Namn, adress och postadress

Paragrafer:

Avgift

Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en änd- ringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet.

Tilläggsuppgifter

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :