19. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 134

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 1

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 134/2016 Dnr 2016/0308 KS-1 Diariekod: 103

Förstärkt månadsrapport per april 2016 - kommunstyrelsen

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-12 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budgetram för 2016 uppgår till 170,4 miljoner kronor (mnkr). På årsbasis prognostiseras ett överskott på 1,6 mnkr. Eftersom det är tidigt på året är prognosen osäker.

Av investeringsbudgeten på 2,2 mnkr beräknas 1,3 mnkr förbrukas, 0,4 mnkr för inköp av möbler inom stadsbyggnadsavdelningen och 0,9 mnkr för delfinansiering av ny konferensteknik på plan 13 i Turebergshuset.

Kommunstyrelsens åtagande ”Planeringen av en ny översiktsplan ska utgå ifrån trender och erfarenheter från andra kommuner med likartade

förutsättningar” prognostiseras endast delvis kunna uppfyllas för året. Trots att omvärldsbevakning sker i arbetet med tillägg till översiktsplanen så sker inget arbete med en helt ny plan. I övrigt inga avvikelser i målstyrningen.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

Kommunstyrelsen godkänner den förstärkta månadsrapporten för kommunstyrelsen per april 2016 i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-12.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

Kommunstyrelsen godkänner den förstärkta månadsrapporten för kommunstyrelsen per april 2016 i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-12.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :