Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-11

Full text

(1)

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Plats och tid Jorden, plan 9 8:00 - 08:40

Närvarande ledamöter Oscar Nyströmer (M) Henrik von Vegesack (M) Lennart Friis (M)

Gunnar Bergqvist (L) Olle Ireblad (KD) Anne - Marie Leijon (S) Stig Nyman (S) Gunilla Wallén (MP)

Frånvarande ledamöter Inger Hjalmarsson Vortovec (M) Tjänstgörande ersättare Katarina Lovén Väistö (M) Närvarande, ej

tjänstgörande ersättare

Rikard Kaiser (L) Cristel Zabell (S) Joakim Nordlund (MP)

Övriga Förvaltningschef Elisabeth Thelin, b ygglovschef Oscar

Arizcurinaga, chef kart och mätenheten Patrik Öhrström och nämndse kreterare Sara Rahm

Utsedda att justera Gunilla Wallén (MP)

Justeringens plats och tid Turebergshuset 201 8 - 01 - 11

Paragrafer § 1 - 5

...

Sekreterare Sara Rahm

...

Ordförande Oscar Nyströmer (M)

...

Justerare 1 Gunilla Wallén (MP)

(2)

Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

§ 1 - 4

Datum för anslags uppsättande 2018 - 01 - 11

Datum för anslags nedtagande 2018 - 02 - 01

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, plan 11, Turebergshuset

...

Underskrift Sara Rahm

(3)

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Innehållsförteckning

Val av antal ledamöter och ersättare i miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott 201 8

§ 1

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice

ordförande i miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott 201 8

§ 2

Val av justeringsman i miljö - och byggnadsnämnden och miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott 2018

§ 3

Tidsbegränsat lov för förskole - och skolpaviljong och för komplementbyggnader och skärmtak på fastigheten Edsberg 1 0:30, Landsnoravägen 5

Övriga frågor

§ 4

§ 5

(4)

§ 1/2018 Dnr 2017/0200 MBN - 1 Diariekod: 024

Val av antal ledamöter och ersättare i miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott 2018

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 01 - 10 från miljö - och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Miljö - och byggnadsnämnden har att ta ställning till antalet ledamöter och ersättare för arbetsut skottet under 2018.

Överläggning i miljö - och byggnadsnämnden Ordförande Oscar Nyströmer (M) yrkar på följande:

Miljö - och byggnadsnämnden beslutar att välja 4 ledamöter och 4 ersättare till arbetsutskottet under 2018.

Proposition

Ordförande Oscar Nys trömer (M) frågar om nämnden bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Miljö - och byggnadsnämndens beslut

Miljö - och byggnadsnämnden beslutar att välja 4 ledamöter och 4 ersättare till arbetsutskottet under 2018

Beslutsexpediering:

Akt

Spara

(5)

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 2/2018 Dnr 2017/0198 MBN - 1 Diariekod: 024

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i miljö - och byggnadsnämndens

arbetsutskott 2018

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 01 - 10 från milj ö - och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Miljö - och byggnadsnämndens ledamöter är valda för perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31. Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs för samma period.

Miljö - och byggnadsnämnden har att ta ställning till:

1. Val av ordinarie ledamöter i arbetsutskottet 2. Val av ersättare i arbetsutskottet

3. Val av ordförande i arbetsutskottet

4. Val av 1:e vice ordförande i arbetsutskottet 5. Val av 2:a vice ordförande i arbetsutskottet

Överläggning i miljö - och byggnadsnämnden Ordförande O scar Nyströmer (M) yrkar på följande:

1. Till ledamöter i miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Oscar Nyströmer (M), Gunnar Bergqvist (L) , Olle Ireblad (KD) och Gunilla Wallén (MP) 2. Till ersättare i miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott under

perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Henrik von Vegesack (M), Rikard Kaiser (L), Gunnar Lunnergård (KD) och Joakim Nordlund (MP)

3. Till ordförande i miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Oscar Nyströmer (M).

4. Till 1:e vice ordförande i miljö - och byggnadsnämndens

arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Gunnar Bergquist (L)

5. Till 2:a vice ordförande i miljö - och byggnadsnämndens

arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Gunilla Wallén (MP).

(6)

Proposition

Ordförande Oscar Nyströmer (M) frågar om nämnden bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Miljö - och byggnadsnämndens beslut

1. Till ledamöter i miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Oscar Nyströmer (M), Gunnar Bergqvist (L) , Olle Ireblad (KD) och Gunilla Wallén (MP) 2. Till ersättare i miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott under

perioden 2018 - 01 - 01 – 20 18 - 12 - 31 väljs Henrik von Vegesack (M), Rikard Kaiser (L), Gunnar Lunnergård (KD) och Joakim Nordlund (MP)

3. Till ordförande i miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Oscar Nyströmer (M).

4. Till 1:e vice ordförand e i miljö - och byggnadsnämndens

arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Gunnar Bergquist (L)

5. Till 2:a vice ordförande i miljö - och byggnadsnämndens

arbetsutskott under perioden 2018 - 01 - 01 – 2018 - 12 - 31 väljs Gunilla Wallén (MP).

Beslutsexpediering:

Löneavdelningen Akt

Spara

(7)

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 3/2018 Dnr 2017/0199 MBN - 1 Diariekod: 024

Val av justeringsman i miljö - och byggnadsnämnden och miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott 2018

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 01 - 10 från miljö - och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Miljö - och byggnadsnämnden ska vid ett konstituerande sammanträde i samband med nytt kalenderår, ta ställning till uppgiften som justeringsman, både i nämnden och arbetsutskotte t.

Under 2017 har uppgiften som justeringsman alternerat mellan ledamöter från Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP).

Miljö - och byggnadsnämnden har att ta ställning till justeringsman vid nämndens och arbetsutskottets sammanträden.

Överläggning i miljö - och byggnadsnämnden Ordförande Oscar Nyströmer (M) yrkar på följande:

1. Uppgiften som justerare vid miljö - och byggnadsnämndens sammanträden under 2018, ska alternara mellan de ledamöter som tillhör Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP)

2. Om i ngen från Socialdemokraterna (S) eller Miljöpartiet (MP) har möjlighet att justera protokollet, får det justeras av annan ledamot.

Proposition

Ordförande Oscar Nyströmer frågar om nämnden bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Miljö - och b yggnadsnämndens beslut

1. Uppgiften som justerare vid miljö - och byggnadsnämndens sammanträden under 2018, ska alternara mellan de ledamöter som tillhör Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP)

2. Om ingen från Socialdemokraterna (S) eller Miljöpartiet (MP) har möjlighet att justera protokollet, får det justeras av annan ledamot.

Beslutsexpediering:

Akt Spara

(8)

§ 4/2018 Dnr 2017/0197 MBN - 1 Diariekod: 212

Tidsbegränsat lov för förskole - och skolpaviljong och för komplementbyggnader och skärmtak på

fastigheten Edsberg 10:30, Landsnoravägen 5

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017 - 12 - 22 från miljö - och byggnadskontoret.

Sammanfattning

Trafik och fastigh etskontoret (TFK) söker förlängning av tidsbegränsat lov för förskole - och skolpaviljong, två komplementbyggnader och två skärmtak vid Rudbeck. TFK har upphand lat entreprenör för byggnation av en ny grundskola och förskola som ska ersätta den gamla Gärdeskolan för att möta det långsiktiga behovet av skol - och förskoleplatser i området. Projektering påbörjas i januari 2018. Förskole - och skolpaviljongen kommer att användas som evakueringsskola under tiden som den gamla Gärdesskolan rivs och d en ny a b yggs.

Åtgärden överensstämmer inte med gällande detaljplan. En del av

parkeringsytan mot Landsnoravägen placeras på mark där det inte får vidtas anordningar som hindrar framdragande eller underhåll av allmänna

ledningar.

Överläggning i miljö - och byggn adsnämnden Ordförande Oscar Nyströmer yrkar på följande:

1. Tidsbegränsat bygglov bevilja s enligt 9 kap. 33 § plan - och bygglagen (2010:900), PBL för förskole - och skolpaviljong, två komplementbyggnader (uteförråd) och två skärmtak varav ett utgör ett barnva gnsförråd på fastigheten Edsberg 10:30. Lovet gäller till om med 2023 - 01 - 14 vilket innebär att verksamheten ska vara avvecklad senast detta datum.

2. Avgift för lovet är 46 300 kr enligt taxa fastställd av kommu n fullmäktige . Faktura skickas separat.

3. Denna par agraf justeras omedelbart.

Proposition

Ordförande Oscar Nyströmer (M) frågar om nämnden bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Miljö - och byggnadsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat bygglov bevilja s enligt 9 kap. 33 § plan - och bygglagen (2010:900), PBL för förskole - och skolpaviljong, två

(9)

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

barnvagnsförråd på fastigheten Edsberg 10:30. Lovet gäller till om med 2023 - 01 - 14 vilket innebär att verksamhet en ska vara avvecklad senast detta datum.

2. Avgift för lovet är 46 300 kr enligt taxa fastställd av kommu n fullmäktige . Faktura skickas separat.

3. Denna paragraf justeras omedelbart.

Beslutsexpediering:

Akt

Spara

(10)

§ 5/2018

Övriga frågor

Härden 15

Ordförande Oscar Nyströmer (M) informerar om bygglovsärende Härden 15.

Överklaganden Länsstyrelsen

Ordförande Oscar Nyströmer (M) informerar om överklagande n till Lä nsstyrelsen.

Tillsynsärende Silverdal

Ordförande Oscar Nyströmer (M) informerar tillsynsärende för buller i Silverdal .

Tidsbegränsat bygglov för utservering

Ordförande Oscar Nyströmer (M) informerar om ett tidsbegränsat bygglov för utservering.

Laxöringen 10

Ordförande Oscar Nyströmer (M) inf ormerar om Laxöringen 10.

Beslut från mark - och miljödomstolen

Ordförande Oscar Nyströmer (M) informerar om beslut från mark - och miljödomstolen.

Möte med stadbyggnadsnämnden

Ordförande Oscar Nyströmer (M) informerar om möte med s tadsbyggnadsnämnden 2018 - 02 - 08.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :