• No results found

Högre kvalitet i skolan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Högre kvalitet i skolan"

Copied!
42
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Utbildningsdepartementet

Högre kvalitet i skolan

Bertil Östberg

Utbildningsdepartementet

2009-01-22

(2)

Utbildningsdepartementet

Utgångspunkten…

• Alliansens 143-punktsprogram (mycket hamnar i skollagsarbetet)

• Några ”enklare” propositioner som fanns i

”byrålådan”

• ”Snabba” förändringar (meritpoäng…)

• Fokus på direktiv till utredningar,

• Utredningarna kommer 2008-09

• Propositioner 2009-

• Genomförande 2010-

(3)

Utbildningsdepartementet

Utgångsläget…

• Sverige under medel i matte (åk 4 o 8)

• Medelmåttiga i naturvetenskap

• Bättre i läsning

• Men kunskaperna sjunker

• Nästan alla börjar i gymnasiet men alltför få går ut

• Social bakgrund betyder mycket för studieframgång

(4)

Utbildningsdepartementet

Andel elever som ej nått målen i ett

eller flera ämnen 2006/07

(5)

Utbildningsdepartementet

Problem med

gymnasieskolan

• Alltför många avbryter sina gymnasiestudier

• Gymnasieskolan förbereder dåligt för högskolestudier

• Gymnasieskolan erbjuder inte en tillräckligt bra yrkesutbildning

Ett resultat är en fortsatt hög ungdomsarbets-

löshet. Matchningen fungerar inte.

(6)

Utbildningsdepartementet

Många misslyckas i gymnasieskolan

• Av de elever som började i gymnasieskolan hösten 2002 hade efter fem år endast två av tre erhållit grundläggande

högskolebehörighet,

• Totalt sett saknade var fjärde nybörjarelev slutbetyg efter fem år

• Av de elever som påbörjade ett individuellt program hösten 2002 fick 19 procent ett

slutbetyg inom fyra år. Denna andel ökade till 23 procent efter ett femte år.

(7)

Utbildningsdepartementet

Andel elever som inte nått

programmets mål inom tre år

(8)

Utbildningsdepartementet

Andel elever som inte nått programmets mål inom tre år

(9)

Utbildningsdepartementet

Allt fler saknar gymnasieutbildning

- var tredje 20-åring har inte klarat gymnasiet

(10)

Utbildningsdepartementet

IV är gymnasiets största

program

(11)

Utbildningsdepartementet

Antal elever på individuella program

fördelade på bakgrund

(12)

Utbildningsdepartementet

Allt färre läser fördjupningskurser i språk

Bas: Gymnasieelever som läst sex år totalt (inkl högstadiet)

(13)

Utbildningsdepartementet

Färre än en av tio läser tyska (steg

4)– år 1997 var det var fjärde elev

(14)

Utbildningsdepartementet

Många ”manliga” yrkesprogram leder till jobb - andra ut i

arbetslöshet

(15)

Utbildningsdepartementet

Vi vill ha en skola

i världsklass!

(16)

Utbildningsdepartementet

McKinsey

• Vad är det som gör att vissa länder är framgångsrika?

• Varför lyckas vissa reformer?

• Varför misslyckas de flesta reformerna?

Studien bygger bl a på en analys av de 10 bästa skolsystemen enligt PISA och på en granskning av några länder som förbättras kraftigt. Totalt 25 skolsystem.

(17)

Utbildningsdepartementet

I framgångsrika skolsystem:

• Svårt att komma in på lärarutbildning

• Bra lärarutbildning, bra introduktion, bra fortbildning

• Rätt insatser för varje elev

Reformarbetet bör fokusera på dessa tre punkter och på andra förändringar som stödjer dessa.

(18)

Utbildningsdepartementet

1. Bättre lärarkompetens

• Ny lärarutbildning

• Lärarlyftet

• Fler behöriga lärare (idag sker 50% av

undervisningen av ”obehöriga”) - SÄL/VAL

• Introduktion, provår, legitimation

• Karriärvägar för lärare, forskarskola (särskilt kvalificerade lärare, lektorer..)

• Speciallärare

(19)

Utbildningsdepartementet

2. Uppföljning, utvärdering, information

• Skolinspektionen:

– fördubblade resurser

– fokusering på kunskapsresultat,

– bygga på självvärdering – se egna brister.

– inte stanna utanför klassrummen.

• Rektorer har en nyckelroll för att kvalitetsarbetet ska fungera. Vara

pedagogiska ledare. Ny rektorsutbildning

(20)

Utbildningsdepartementet

• Mål i åk 3, 6 och 9 samt nationella prov ger helt nya möjligheter att förverkliga en resultatstyrd skola

• 900 mnkr i läsa-skriva-räkna satsning för att flera ska nå målen i åk 3

• Betyg från åk 6

• Skriftliga omdömen varje termin till alla

elever

(21)

Utbildningsdepartementet

(22)

Utbildningsdepartementet

(23)

Utbildningsdepartementet

3. Kursplaner, läroplan, skollag mm

• Prop om kursplanestruktur, mål mm 2008

– samlad läroplan

– kursplaner med ämnesinnehåll

– kunskapskrav för godtagbara kunskaper resp för olika betygssteg

– mål (tydliga och begripliga) i åk 3, 6 och 9

• Ny skollag

(24)

Utbildningsdepartementet

MNT-satsning

• Bidrag till projekt

• Nationella prov i fysik, kemi och biologi

• ….

(25)

Utbildningsdepartementet

En reformerad gymnasieskola

• Lagrådsremiss i febr 2009

• Prop i april 2009

• Riksdagsbeslut hösten 2009

• Beslut om inriktningar, examensmål, förordning våren 2010 (regeringen)

• Beslut om kursplaner och betygskriterier 2010 (skolverket)

• Införs ht 2011

(26)

Utbildningsdepartementet

En ny gymnasieskola

• Fler ungdomar måste få en gymnasieexamen

• Yrkesprogram, lärlingsutbildning och högskoleförberedande program

• Mer karaktärs- och yrkesämnen

• Rätt att läsa in högskolebehörighet på yrkesprogram

• Elever bättre förberedda för högskolan (högre behörighetskrav)

(27)

Utbildningsdepartementet

Gymnasieutredningen

• Stärk elevens rätt till en god utbildning

• Förtydliga ansvar, struktur och regelverk

• Öka samverkan mellan

skolhuvudmän och avnämare

• Förslagen ska gälla för gymnasieskolan, oavsett

huvudman samt för gymnasial vuxenutbildning

(28)

Utbildningsdepartementet

Nationella program

• Yrkesprogram leder till anställningsbarhet. Kan genom aktiva val ge

grundläggande

högskolebehörighet.

• Högskoleförberedande

program leder till att eleven blir väl förberedd för

högskolestudier.

(29)

Utbildningsdepartementet

Yrkesprogram – 14 st

Programmet för

Bygg- och Anläggningsteknik Djurhållning och Naturbruk El- och Energiteknik

Flygteknik

Fordon och Transporter

Handel och Administrativ service Hantverk

Hotell och Turism Industriell teknik

Ledarskap och Friskvård Restaurang och Livsmedel Sjöfartsteknik

VVS-, Klimat- och Fastighetsteknik Vård och Omsorg

(30)

Utbildningsdepartementet

Högskoleförberedande program – 5 st

Programmet för

Ekonomi

Estetik och Humaniora

Samhällsvetenskap och Media Naturvetenskap

Teknik

(31)

Utbildningsdepartementet

(32)

Utbildningsdepartementet

ingår i alla program men kan variera i omfattning och innehåll

• svenska/svenska som andraspråk

• engelska

• matematik

• historia

• religionskunskap

• samhällskunskap

• naturkunskap

• idrott och hälsa

På programmen för Naturvetenskap resp.

Teknik ersätts Naturkunskap av Biologi, Kemi och Fysik

Gymnasiegemensamma

ämnen

(33)

Utbildningsdepartementet

Lärlingsutbildning

• Alternativ väg till yrkesexamen

 Behörighetskrav och urvalsregler som för skolförlagd

yrkesutbildning

 Ska omfatta 2500 poäng

• Minst 1250 poäng ska arbetsplatsförläggas

 Samma gymnasiegemensamma ämnen

• Samma krav på examensuppgift

(34)

Utbildningsdepartementet

(35)

Utbildningsdepartementet

Istället för IV (särskild remissPM)

• Behöriga får i princip endast gå på

nationella program (kräver mer stöd!)

• Preparandår – rätt till?

– grundskola eller gymnasium?

• Utbildning för de som inte går preparandår

• Utbildning för sent anlända invandrarelever

(36)

Utbildningsdepartementet

Behörighet till yrkesprogram

• Eleven ska ha godkänt betyg i minst 8 ämnen inklusive svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Om särskilda skäl finns kan en elev tas in även om han saknar betyg i engelska om han bedöms kunna klara

utbildningen på programmet. Eleven ska då garanteras särskilt stöd.

(37)

Utbildningsdepartementet

Nya behörighetsregler för

yrkesprogram i remiss PM nov 2008

• Godkänt i minst 8 ämnen

• Minst 90 poäng

• Godkänt i svenska

• Godkänt i matte eller engelska (särskilt stöd till elever som inte är godkända

(38)

Utbildningsdepartementet

Behörighet till Programmen för Ekonomi, Estetik och Humaniora resp. Samhällsvetenskap och

Media

• Eleven ska ha godkänt betyg i minst 12 ämnen inklusive svenska/

svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Dessutom krävs godkänt betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Engelskventilen finns även här.

(39)

Utbildningsdepartementet

Behörighet för Programmen för Naturvetenskap resp. Teknik

• Eleven ska ha godkänt betyg i minst 12 ämnen inklusive

svenska/svenska som

andraspråk, matematik och engelska.

Dessutom krävs godkänt betyg i biologi, fysik och kemi.

Engelskventilen finns även här.

(40)

Utbildningsdepartementet

Examenskrav

• Betyg på 2500 poäng

 Godkänt på minst 2250 poäng

 Godkänd examensuppgift

• De godkända kurspoängen ska inkludera svenska/

svenska som andraspråk,

engelska, matematik och vissa karaktärsämnen

(41)

Utbildningsdepartementet

Kommer i särskild ordning

• Fjärde tekniskt år

• Istället för IV

• Lärling?

(42)

Utbildningsdepartementet

Lokalt, special, regionalt i gymnasieskolan?

• Tydliga kvalitetskrav.

• ???

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att miljö och djurvälfärd stärker konkurrenskraften för svensk produktion och tillkännager detta för regeringen..

According to fathers who have experienced planned home births, the most important experience of home births is to have trust in and follow the woman when giving birth.. They may need

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik samt i minst nio andra ämnen från

uppgifterna var av likartad karaktär, det vill säga att eleven skulle skriva ett pm på mellan 600–800 ord, baserat på minst två texter från ett vid provtillfället

Skillnaderna mellan hur pojkar och flickor ändrar sina betyg må varit små, men eftersom tidigare resultat har visat att Berglund och Söderberg betygsatte flickor högre, bör nog

Finn en delgrupp H till denna grupp som har storlek 3 och skriv ned alla (vänstra) sidoklasser till H med avseende på ele- menten i G.... Finn en generator för denna delgrupp och

Minst 8 poäng ger godkänt. 13–15 poäng ger ett ytterligare bonuspoäng till tentamen. Uppgifterna 3)–5) kräver väl motiverade lösningar för full poäng. Uppgifterna står inte

  Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.. Dessutom

kunna redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med gods- och varudistribution samt åtgärder för att minimera dessa risker kunna tolka och tillämpa

När det gällde frågan, vilka strategier elever säger att de använder sig av svarade alla elever som läser sva att de lär sig av att gissa ord genom sammanhanget och även att

Eftersom lärare i estetiska ämnen saknar dessa riktlinjer, kan det vara än mer väsentligt med en bra kommunikation mellan lärare och elever, gällande mål och betygskriterier..

Completed in the same year, the orchestral suite was prepared in response to a commission from Efrem Kurtz, who included it in his first program as a conductor of the Houston

På frågan kring hur undervisningens innehåll anpassades särskilt för den med svenska som andraspråk svarade två av fem informanter att det inte var något de egentligen

• Den som vill prova sin nivå i ämnet efter studier i annat land, exempelvis engelska eller matematik.. • Den som vill prova sin nivå

• Bilden visar totala kostnader - ekonomiskt bistånd inom respektive ålderskategori år 2016 och 2015, samt antal månader med utbetalt stöd. • Föregående år ökade kostnaderna

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och godkända betyg i

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik samt i minst nio andra ämnen från

2012 års sammanställning av enkätsvar från lärare för ämnesproven i engelska, matematik och i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6, visar att proven som helhet är

• Kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst samt uttrycka och argumentera för en uppfatt- ning i något för honom eller

Då det inte finns så mycket forskning inom detta område kommer jag i detta avsnitt att uppmärksamma tre forskningsprojekt med olika förklaringsmodeller. Tanken är att ett hopplock

30 Här redovisas andel elever i årskurs 9som har minst godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och i fem respektive nio ämnen till. 31 Här mäts

7 Här redovisas andel elever i årskurs 9som har minst godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och i fem respektive nio ämnen till...

11 Här redovisas andel elever i årskurs 9som har minst godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och i fem respektive nio ämnen till.. 12 Här mäts