• No results found

Avfallstaxa för Vellinge kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Avfallstaxa för Vellinge kommun"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Avfallstaxa för Vellinge kommun

Denna taxa för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Vellinge kommun har beslutats med stöd av 27 kap. 4§ Miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2020-11-09 Taxan gäller från 1 januari 2021.

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.

(2)

2

Innehållsförteckning

Allmänna bestämmelser ... 3

1. En- och tvåfamiljshus, fritidshus ... 4

2. Flerbostadshus och verksamheter ... 6

3. Övriga extratjänster ... 8

4. Containerhämtning ... 10

5. Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och fett från fettavskiljare ... 11

(3)

3

Allmänna bestämmelser

Kommunens skyldigheter

Kommunen ansvarar för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. För hanteringen gäller Föreskrifter om avfallshantering Vellinge kommun i kommunens renhållningsordning. Kommunens ansvar åvilar Tekniska nämnden och verkställs av kommunförvaltningen eller den kommunen uppdragit att verkställa kommunens renhållningsskyldighet.

Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet

Fastighetsinnehavare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare är avgiftsskyldig. Efter medgivande av Vellinge kommun kan fastighetsinnehavare överlåta skyldigheten på annan, som brukar eller bor i fastigheten. Vid överlåtelse av fastighet är köparen avgiftsskyldig från och med tillträdesdagen. Den som är avgiftsskyldig ska omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till kommunen eller annan som kommunen anlitar för debitering. Kostnader relaterade till ändringen regleras på nästa faktura. Avgifter erläggs till Vellinge kommun med undantag för slam som erläggs till

entreprenören fram till 28 februari 2021.

Avgiftsperioder

Avgifterna för hushålls- och trädgårdsavfall debiteras 4 gånger per år medan avgifterna för slam- och fett betalas efter utförd tömning. Fakturering med annan tidsintervall kan ske efter överenskommelse.

Om avgiften inte betalas på angiven förfallodag äger kommunen rätt att debitera påminnelseavgift enligt Lag om inkassokostnader (1981:739) och att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen enligt 6 § Räntelagen.

Indexreglering

Avgifterna i denna taxa regleras enligt avfallsindex A12:1MD. Avgifterna justeras årligen från och med 1 januari 2022 enligt detta index. Basindex A12:1MD utgörs av gällande indexnivå mars 2019 (basmånad) med indextal 113,6.

Avgifterna för slamtömning i denna taxa regleras enligt avfallsindex A12:3MD. Avgifterna justeras årligen från och med 1 januari enligt detta index. Basindex A12:3MD utgörs av gällande indexnivå mars 2019 (basmånad) med indextal 110,9.

Indexnivå avläses 1 mars för beräkning av nya avgifter som ska gälla från och med 1 januari

nästkommande år. Avgiftsbeloppen vid indexreglering tas fram för fastställande av Tekniska nämnden.

Taxans olika delar

Avfallstaxan är uppbyggd i grundavgift, rörlig avgift och tilläggsavgifter, som tillsammans blir den årliga avgiften för avfallshanteringen. Utöver denna kan det tillkomma avgifter för olika extra tjänster.

Grundavgiften betalas för samtliga hushåll och verksamheter, även de som har fått dispens enligt Föreskrifter om avfallshantering för Vellinge kommun.

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnaderna för debitering och kundtjänst, medlemskap i

branschorganisation, information och utveckling, del i kommungemensamma funktioner, insamling och behandling av farligt avfall, återvinningscentral, med mera. Den rörliga avgiften varierar beroende på storleken på kärlet, tömningsintervallet och vilken sorts avfall det gäller. Vid godkänd ansökan om uppehåll i sophämtningen utgår en avgift för utsättning och hemtagning av kärl enligt taxan. Abonnenten betalar årligen endast grundavgift så länge dispensen gäller.

Vid användning av gemensamma kärl eller avfallslösningar mellan fastighetsinnehavare (enligt Föreskrifter om avfallshantering Vellinge kommun) ska samtliga fastighetsinnehavare betala grundavgift. Den rörliga avgiften betalas utifrån antal abonnemang och kostnaden delas av fastighetsinnehavarna.

(4)

4

Oförutsedda tjänster

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa, eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, får Tekniska nämnden besluta om de särskilda avgifterna i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken.

Felsorterat avfall

Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedd för annat avfall har kommunen rätt att ta ut en

felsorteringsavgift enligt tabell 3.6. Kommunen får dessutom klassa om avfallet till restavfall. Avgift för aktuell hämtning tas ut som motsvarande hämtning av restavfall. Vid större mängder felsorterat avfall äger kommunen rätt att inte tömma avfallsbehållare. Tömning kan ske efter att avfallet är sorterat och

beställning gjorts.

Avgifter

Under 2021 kommer så kallad 4-facksinsamling att införas för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. Fram till bytet av kärl kommer abonnenter att ha samma abonnemangsform som innan införandet. Efter kärlbytet kommer abonnemanget att bytas mot 4-fack.

1. En- och tvåfamiljshus, fritidshus

I avgifterna ingår separata kärl för rest- och matavfall.

På hämtningsdagen ska kärl, som inte har gångvägstillägg, vara framrullat senast kl. 07.00 till tomtgräns (max 2m innanför) eller till plats där sopbilen kan stanna. Kärlet ska stå fritt synligt.

1.1

Helårsabonnemang

1.1.1 Separata kärl för mat- och restavfall Tömning 52 ggr/år (en gång per vecka)

Tömning 35 ggr/år (varannan vecka, varje vecka under tiden v 20–37 samt en extratömning mellan jul & nyår eller nyår & trettonhelgen)

Kärlstorlek, liter Antal tömningar

per år Grundavgift Rörlig

avgift Summa

kr/år Restavfall + matavfall

140 + 80 52 890 1 930 2 820

190 + 80 52 890 2 197 3 087

240 + 80 52 890 2 502 3 392

370 + 80 52 890 3 554 4 444

140 + 80 35 890 1 266 2 156

190 + 80 35 890 1 447 2 337

240 + 80 35 890 1 652 2 542

370 + 80 35 890 2 392 3 282

1.1.2 4-fackskärl

Varje fastighet får två fyrfackskärl för fastighetsnära källsortering.

Kärl 1 är 370 liter och uppdelat i fyra fack för sortering av: restavfall, matavfall, tidningar och färgade glasförpackningar.

Tömning 35 ggr/år (varannan vecka, varje vecka under tiden v 20–37 samt en extratömning mellan jul & nyår eller nyår & trettonhelgen)

(5)

5 Kärl 2 är 370 liter och uppdelat i fyra fack för sortering av: pappers-, plast-, metall- och ofärgade glasförpackningar.

Tömning 13 ggr/år (tömning var fjärde vecka, gäller kärl 2) Kostnaderna för kärl 2 ingår inte i taxan utan bekostas av FTI.

Kärlstorlek, liter

Kärl 1/kärl 2 Antal tömningar

per år Grundavgift Rörlig

avgift Summa kr/år

370 + 370 35/13 890 2 197 3 087

1.2 Fritidsabonnemang

1.2.1 Separata kärl för rest- och matavfall

Hämtning 18 ggr/år (varje vecka mellan vecka 20–37)

Kärlstorlek, liter

Antal tömningar

per år Grundavgift Rörlig

avgift Summa kr/år Restavfall + matavfall

140 + 80 18 890 795 1 685

190 + 80 18 890 941 1 831

240 + 80 18 890 1 074 1 964

1.2.2 4-fackskärl

Varje fastighet får två fyrfackskärl för fastighetsnära källsortering.

Kärl 1 är 370 liter och uppdelat i fyra fack för sortering av: restavfall, matavfall, tidningar och färgade glasförpackningar.

Tömning 18 ggr/år (varje vecka mellan vecka 20–37)

Kärl 2 är 370 liter och uppdelat i fyra fack för sortering av: pappers-, plast-, metall- och ofärgade glasförpackningar.

Tömning 5 ggr/år (tömning var fjärde vecka mellan v 20-37) Kostnaderna för kärl 2 ingår inte i taxan utan bekostas av FTI.

Kärlstorlek, liter Antal tömningar

per år Grundavgift Rörlig

avgift Summa kr/år

370 + 370 18/5 890 1 030 1 920

1.3 Särskilda tömningsintervaller

Tömningsintervall 12 eller 6 ggr/år kräver dispens.

Kärlstorlek, liter Antal tömningar

per år Grundavgift Rörlig

avgift Summa kr/år

190 12 890 416 1 306

190 6 890 127 1 017

(6)

6

2. Flerbostadshus och verksamheter

I avgifterna ingår separata kärl för rest- och matavfall.

På hämtningsdagen ska kärl, som inte har gångvägstillägg, vara framrullat senast kl. 07.00 till tomtgräns (max 10m innanför) eller till plats där sopbilen kan stanna. Kärlen ska stå fritt synliga.

För flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallslösning tillkommer en grundavgift á 530 kronor per lägenhet. För verksamheter tillkommer en grundavgift per verksamhetslokal á 530 kronor.

2.1 Matavfall

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift

140 52 --- 1 700

140 35 --- 1 140

140 18 --- 590

2.2 Restavfall

Kärlstorlek, liter

Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Restavfall

140 52 530 2 220

190 52 530 2 540

240 52 530 3 000

370 52 530 4 170

660 52 530 6 910

140 35 530 2 037

190 35 530 2 213

240 35 530 2 509

370 35 530 3 701

660 35 530 4 792

Vid hämtning fler än 1 gg/vecka beräknas avgiften till rörlig avgift x antal hämtningstillfällen samt eventuell grundavgift.

(7)

7

2.3 Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial kan kostnadsfritt hämtas bostadsnära för flerbostadshus. Kärlen ska stå uppställda på anvisad plats, dragväg medges inte.

Verksamheter kan teckna abonnemang för hämtning av förpackningsmaterial eller farligt avfall, avgift enligt nedanstående tabell.

Material Kärlstorlek, liter Antal tömningar

per år Avgift kr/år

Glas 190 52 1 300

370 52 1 430

190 26 650

370 26 720

Budad tömning 440 kr/gång

Pappersförpackningar 370 52 1 300

660 52 1 430

370 26 650

660 26 720

Budad tömning 440 kr/gång

Plastförpackningar 370 52 1 300

660 52 1 430

370 26 650

660 26 720

Budad tömning 440 kr/gång

Metallförpackningar 190 52 1 300

370 52 1 430

190 26 650

370 26 720

Budad tömning 440 kr/gång

Tidningar 190 52 1 300

370 52 1 430

190 26 650

370 26 720

Budad tömning 440 kr/gång

Wellpapp 370 52 1 630

660 52 1 950

370 26 810

660 26 980

Budad tömning 440 kr/gång

(8)

8

2.4 Farligt avfall från exempelvis skolornas verksamheter

Materialslag Avgift kr/tömning

Batterier 313

Glödlampor/lågenergilampor 313

E-bur för el-avfall 438

Tub för lysrör 313

Avfall från kemilektioner 313

3. Övriga extratjänster

3.1

Trädgårdsavfall

I grundavgifterna ingår kärl. På hämtningsdagen skall kärl vara framrullat senast kl. 07.00 till

tomtgräns eller till plats där sopbilen kan stanna. Kärlet sa stå fritt synligt. Gångvägsavstånd tillämpas inte för trädgårdsavfall.

Inom bilfria områden eller liknande områden hämtas trädgårdsavfall endast om konventionell sopbil kan nå utställda kärl utan extra gångväg. Överenskommelse om hämtningsplats kan göras mellan kommunen, genom dess entreprenör, och avfallslämnaren.

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig

avgift Summa kr/år

140 40 240 850 1 090

190 40 240 890 1 130

240 40 240 1 020 1 260

140 28 240 670 910

190 28 240 690 930

240 28 240 790 1 030

190 13 240 350 590

3.2 Grovavfallshämtning

Hämtning av grovavfall efter beställning, max 1 gång/månad och abonnent. Beställningar ska göras senast torsdag veckan innan hämtning. Grovavfallet ska vara märkt och utställt vid fastighetsgräns eller annan överenskommen hämtplats.

Grovavfall, löskolli Avgift kr/hämtning

Max 5 kolli/hämtning 250

(9)

9

3.3 Gångvägstillägg

För arbete inom fastighetsgräns utöver vad som ingår i grundavgiften, utgår tilläggsavgift för varje påbörjad 10 meterssträcka, dock max 40 meter. Motsvarande tilläggsavgift gäller även utanför fastighet när sopbilen, på grund av vägförhållandena, inte kan nå fastigheten.

3.3.1 En-och tvåfamiljshus

Antal meter gångavstånd Avgift kr/hämtning och kärl

0–2 0

2–12 150

12–22 300

22–32 450

32–40 600

3.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter

Antal meter gångavstånd Avgift kr/hämtning och kärl

0–10 0

10–20 150

20–30 300

30–40 450

3.4 Extratömningar

3.4.1 Extra tömning av avfall i samband med ordinarie tömning

Säckstorlek, liter Avgift kr/hämtning

120–160 200

3.4.2 Extrahämtning av avfall utan samband med ordinarie tömning

Kärl- eller säckstorlek, liter Avgift kr/hämtning eller

tömning

140–660 (kärl, separata eller 4-fack) 400

120–160 (säck) 400

3.5 Ändring av abonnemang

Avgift kr/ändring

Ändring av kärlstorlek eller hemtagning av kärl 200

Ändring av hämtningsintervall 100

(10)

10

3.6 Felsorteringsavgift

När innehållet i kärlet är felsorterat och måste klassas om till restavfall.

Kärlstorlek, liter Avgift kr/hämtning

140–660 400

3.7 Uppehåll från hämtning av avfall

Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtningen av avfall efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Vid beviljad dispens utgår endast den fasta årsavgiften.

Avgift kr/år

Permanenthushåll 890

Fritidshus 500

3.8 Övriga avgifter

I de fall tillämplig bestämmelse om avgift saknas skall den vilken kommunen uppdragit att verkställa kommunens renhållningsskyldighet, bestämma avgiften utifrån grunderna i 27 kap 5§ miljöbalken och med ledning av i taxan fastställda avgifter.

4. Containerhämtning

Utöver kostnad för tömning tillkommer hyra samt utsättning och hemtagning enligt nedanstående.

4.1 Utsättning eller hemtagning

Containerstorlek, m3 Avgift kr/utsättning eller

hemtagning

3–8 2 125

4.2 Containerhyra

Containerstorlek, m3 Avgift kr/år

2 2 500

5 3 125

8 3 750

4.3 Tömning

Containerstorlek, m3 Avgift kr/tömning

2 750

5 750

8 750

4.4 Områden med underjordiska containrar

Avgift per hushåll 2 800 kronor per år

(11)

11

5. Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och fett från fettavskiljare

5.1 Tömning av trekammarbrunn och sluten tank

Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla en god funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren, men minst en gång per år.

Storlek, m3 Avgift kr/tömning

0–3 815

Budad tömning 1 190

5.2 Septiktank och minireningsverk

Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla en god funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren, men minst en gång per år.

Storlek, m3 Avgift kr/tömning

0–5 1 065

Budad tömning 1 315

5.3 Sjunkbrunn, köksbrunn och liknande

Tömning ska ske enligt tillsynsmyndighetens beslut och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.

Storlek, m3 Avgift kr/tömning

0–1 565

Budad tömning 1 190

5.4 Fettavskiljare

För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift enligt Sysavs prislista.

Tömning ska ske var fjärde vecka eller så ofta att anläggningens funktion inte försämras och att tömning inte försvåras av att fettet stelnar och blir svårt att få ut ur anläggningen.

Storlek, m3 Avgift kr/tömning

0–5 1 690

Budad tömning 2 190

(12)

12

5.5 Tömning av filtermaterial från fosforfällor

Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av tillsynsmyndigheten. Leverantörens anvisningar ska följas så att anläggningen upprätthåller en god funktion och slamkvalitet.

Avgift kr/tömning

Tömning där bilen kan stanna 7 750

Tömning där specialfordon måste anlitas Enligt entreprenörens pris

5.6 Övriga avgifter

Avgift

Avgift för slanglängder över 25m 125kr/10m

Bomkörningsavgift 565kr

Jourtömning av slam och fettavskiljarslam 2 750kr/timme

References

Related documents

• Till tunga material väljs en mindre behållare, annars finns risk för att bilen inte kan lyfta upp containern eller att det tillåtna axeltrycket överskrids.. • Samtliga

Tydligt är att det finns mycket att göra för dessa patienter, både när det gäller att stötta dem i att göra livsavgö- rande förändringar för att förbättra sin prognos och

Skurups kommun ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Läs mer om hur personuppgifterna hanteras på: Skurups

Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12.. Transportband

Tänk på att kärlet inte får fyllas mer än att locket kan stängas och det får inte vara alltför tungt för den som hämtar avfallet.. Vad kan lämnas

Grovavfall och trädgårdsavfall får inte lämnas i kärlet och absolut inte farligt avfall eller elavfall.. Det får inte vara något löst avfall

Älvdalen Vatten och Avfall AB äger rätt att årligen reglera taxans avgifter enligt Avfallsindex A12:1MD för avgifter för kärlavfall och grovavfall samt T16SÅE3MD för

NEJ: Porslin, keramik och glas som inte är förpack- ningsglas får inte lämnas i glasfacket utan lämnas som restavfall eller som