• No results found

Prognoser och utfall för jämställdhetsbonusen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prognoser och utfall för jämställdhetsbonusen"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress Besöksadress Telefon

103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786 90 00

E-post Internetadress Telefax Org.nr

huvudkontoret@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se 08-411 27 89 202100-5521

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Prognoser och utfall för jämställdhetsbonusen Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2009 fått i uppdrag att till

regeringen redovisa prognoser avseende jämställdhetsbonusen per den 30 juli samt den 29 oktober 2009. Dessutom ska antalet bonusdagar som uppkommit samt antalet föräldrar som kan komma att vara berättigade till bonus

rapporteras.

Den 1 juni 2009 ska uppkomna bonusdagar för 2008 redovisas enligt följande;

- antal dagar som uppkommit baserat på fördelningen av föräldrapenningdagar mellan föräldrarna,

- antalet dagar det ansökts om,

- hur stort belopp som utbetalats, samt

- antalet berörda föräldrar som bonus betalats till.

Den 1 juni 2009 ska även preliminära månadsvisa resultat uppkomna under 2009 redovisas. Vid varje prognostillfälle efter juni månad ska sådana månadsuppgifter för innevarande år redovisas.

I denna promemoria redovisas de delar av regleringsbrevsuppdraget som ska inrapporteras till regeringen den 1 juni.

Resultaten i promemorian ska ses som en redovisning av antalet uppkomna bonusdagar under 2008 och antalet preliminära dagar fram till och med mars 2009, och inte som någon utvärdering av jämställdhetsbonusen. Dels har det gått för kort tid sedan jämställdhetsbonusen infördes för att kunna dra några slutsatser, dels finns ingen kontrollgrupp att jämföra med. En effektutvärdering planeras dock att genomföras av Försäkringskassan.

Jämställdhetsbonus

Jämställdhetsbonusen gäller barn som är födda efter 30 juni 2008. Den gör det ekonomiskt fördelaktigt att dela lika på föräldraledigheten. Den förälder som har tagit ut flest dagar med föräldrapenning under ett kalenderår får

jämställdhetsbonus om han eller hon arbetar eller studerar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. För att få bonus måste föräldrarna ha gemensam vårdnad om barnet, men de behöver inte vara gifta eller bo tillsammans.

(2)

Postadress Besöksadress Telefon

103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786 90 00

E-post Internetadress Telefax Org.nr

huvudkontoret@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se 08-411 27 89 202100-5521

Bonusen beräknas i efterhand och betalas ut som en skattereduktion. Den förälder som varit ledig längst får pengarna insatta på sitt skattekonto i samband med slutskattsedeln.

Föräldrar måste ansöka om jämställdhetsbonus senast den 1 mars året efter att bonusen tjänats in. Försäkringskassan skickar ut en blankett i början av februari till de föräldrar som kan vara berättigade till bonus.

Av ovanstående anledningar är det inte möjligt att beräkna antalet dagar för vilka jämställdhetsbonus utbetalas under 2009. I stället beräknas antalet preliminära bonusdagar, baserat på fördelningen av föräldrapenningdagar mellan föräldrarna.

Uppkomna bonusdagar 2008

Försäkringskassan meddelar föräldrar som kan vara berättigade till jämställdhetsbonus att de kan ansöka om detta. 2009 meddelade Försäkringskassan 66 föräldrar att de kunde vara berättigade till

jämställdhetsbonus avseende 2008. Det låga antalet som kunde vara berättigade till jämställdhetsbonus är inte förvånande. De dagar som är reserverade för respektive förälder ger inte rätt till jämställdhetsbonus och måste vara nyttjade innan föräldern kan vara berättigad till jämställdhetsbonus. Detta innebär att det under 2008 var maximalt två månader som kunde ge rätt till

jämställdhetsbonus. Detta i kombination med att det ofta är kvinnan som är föräldraledig de första månaderna efter födseln får till följd att få var berättigade till jämställdhetsbonus för 2008.

Av de 66 föräldrar som fick meddelandet om att de kan vara berättigade till jämställdhetsbonus har 31 ansökt om detta. Av de 31 ansökningarna har 24 avslagits eftersom de inte uppfyllde villkoren medan sju föräldrar beviljats jämställdhetsbonus.

Antalet bonusdagar som de 66 föräldrarna som fick Försäkringskassans information hade kunnat beviljas var 1 169 dagar. Om alla 31 föräldrar som ansökt om jämställdhetsbonus blivit beviljade detta hade de sammanlagt beviljats 675 bonusdagar. Antalet beviljade dagar till de sju föräldrar som beviljats bonus är 48 dagar.

Uppkomna preliminära bonusdagar januari-mars 2009

Under 2009 förväntas betydligt fler bonusdagar uppkomma än för 2008. I denna del redovisas hur många dagar som uppkommit under januari, februari och mars 2009 baserat på fördelningen av föräldrapenningdagarna mellan föräldrarna.

I tabellen nedan framgår hur många preliminära dagar som uppkommit under januari, februari och mars 2009. Som tabellen visar har det under 2009

uppkommit totalt 9 1781 preliminära dagar. Antalet preliminära dagar ökar för

1 Alla resultat är avrundade till hela dagar.

(3)

Postadress Besöksadress Telefon

103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786 90 00

E-post Internetadress Telefax Org.nr

huvudkontoret@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se 08-411 27 89 202100-5521

varje månad Under januari uppkom 1 400 preliminära dagar, under februari 2 659 preliminära dagar och under mars 5 119 preliminära dagar. I de flesta fall har kvinnan tagit ut flest föräldrapenningdagar, vilket också framgår av

tabellen.

Antalet föräldrar för vilka det uppkommit preliminära dagar under 2009 uppgår till 1 020 stycken (båda föräldrarna räknas med, vilket innebär att det rör sig om 510 föräldrapar). Precis som för antalet preliminära dagar ökar antalet för varje månad. Under januari uppstod preliminära dagar för 230 föräldrar, under februari för 444 föräldrar och under mars för 850 föräldrar.2

Antal preliminära dagar och antal föräldrar

2009 Januari Februari Mars

Uppkomna preliminära nettodagar

9 178 1 400 2 659 5 119

Kvinnan tagit

ut flest dagar 7 060 896 1 988 4 176

Mannen tagit

ut flest dagar 2 118 505 672 942

Antal

föräldrar 1 020 230 444 850

I tabellen nedan har antalet uppkomna preliminära dagar under 2009 fördelats efter mammans respektive pappans ålder vid barnets födelse, födelseland, utbildningsnivå3 samt i vilket län barnet är folkbokfört.Eftersom det är relativt få preliminära dagar som uppkommit varje månad redovisas resultatet enbart för hela perioden januari-mars 2009 utan någon uppdelning på månader.

När antalet uppkomna preliminära dagar fördelas efter mammans ålder har flest dagar, 4 762, uppkommit för mammor i åldern upp till 29 år, 2 850 preliminära dagar för mammor i åldern 30-39 år och 566 dagar för mammor 40 år och äldre.

När antalet uppkomna preliminära dagar istället fördelas efter pappans ålder uppstår flest preliminära dagar, 4 476 stycken, för pappor i åldern 30-39 år.

Antalet uppkomna preliminära dagar för pappor i åldern upp till 29 år är 3 089 stycken och 1 613 dagar för pappor 40 år och äldre.

För att få en uppfattning om det är många eller få preliminära dagar som uppkommer i varje grupp jämförs andelen dagar med andelen barn födda i varje grupp under juli till och med november 2008.4 Vid en sådan jämförelse

2 Samma förälder kan förekomma flera månader.

3 Uppgifter från 2007.

4 För att vara berättigad till jämställdhetsbonus måste de månader som är reserverade för mamman respektive pappan vara nyttjade. Detta innebär att det måste gå åtminstone fyra

(4)

Postadress Besöksadress Telefon

103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786 90 00

E-post Internetadress Telefax Org.nr

huvudkontoret@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se 08-411 27 89 202100-5521

visar det sig att andelen uppkomna preliminära dagar är större än andelen födda barn med föräldrar under 30 år, medan det motsatta gäller för barn med äldre föräldrar. Resultaten är ungefär desamma oavsett om mammans eller pappans ålder används.

När föräldrarna delas in efter födelseland uppkommer ungefär 6 500

preliminära dagar för föräldrar födda i Sverige och 2 700 preliminära dagar för utrikes födda föräldrar, oavsett om mammans eller pappans födelseland

används. I förhållande till antalet födda barn uppstår dock relativt fler dagar för barn med utrikes födda föräldrar i förhållande till barn med föräldrar födda i Sverige.

När de uppkomna preliminära dagarna fördelas efter föräldrarnas

utbildningsnivå uppstod 1 930 (2 078) preliminära dagar för mammor (pappor) med förgymnasial utbildning, 3 338 (4 365) dagar för mammor (pappor) med gymnasial utbildning och 3 287 (2 442) preliminära dagar för mammor

(pappor) med eftergymnasial utbildning. I förhållande till antalet födda barn är andelen uppkomna preliminära dagar större för föräldrar med förgymnasial utbildning och lägre för föräldrar med eftergymnasial utbildning, oavsett om mammans eller pappans utbildningsnivå används.

När de uppkomna preliminära dagarna fördelas efter det län barnet är folkbokfört, uppstår flest preliminära dagar i Stockholms län, följt av Västra Götalands län och Skåne län. I förhållande till antalet födda barn finns det inga större regionala skillnader, utan andelen uppkomna preliminära dagar är ungefär lika stort som andelen födda barn.

månader från det att barnet är fött innan det kan uppstå några preliminära bonusdagar. Av denna anledning tas inte barn som är födda mindre än fyra månader innan mars månads utgång med i beräkningen.

(5)

Postadress Besöksadress Telefon

103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786 90 00

E-post Internetadress Telefax Org.nr

huvudkontoret@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se 08-411 27 89 202100-5521

Preliminärt uppkomna bonusdagar i grupper januari-mars 2009 Uppkomna preliminära nettodagar

under 2009

Mamman Pappan

Ålder*

-29 år 4 762 3 089

30-39 år 3 850 4 476

40- år 566 1 613

Födelseland

Sverige 6 479 6 526

Utrikes född 2 699 2 652

Utbildningsnivå

Förgymnasial 1 930 2 078

Gymnasial 3 338 4 365

Eftergymnasial 3 287 2 442

Okänd 622 293

Län**

Stockholms län 2 120

Uppsala län 327

Södermanlands län 326

Östergötlands län 428

Jönköpings län 360

Kronobergs län 134

Kalmar län 151

Gotlands län ..

Blekinge län 164

Skåne län 1 398

Hallands län 360

Västra Götalands län 1 444

Värmlands län 250

Örebro län 412

Västmanlands län 305

Dalarnas län 190

Gävleborgs län 201

Västernorrlands län 273

Jämtlands län ..

Västerbottens län ..

Norrbottens län 161

* Ålder vid utgången av det år barnet föddes.

** I län där det uppkommit färre än 100 preliminära bonusdagar redovisas inte några resultat.

(6)

Postadress Besöksadress Telefon

103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786 90 00

E-post Internetadress Telefax Org.nr

huvudkontoret@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se 08-411 27 89 202100-5521

Beslut i detta ärende har fattats av Ställföreträdande generaldirektör Bengt Stjärnsten i närvaro av stabschefen Per Åkesson, försäkringsdirektörerna Gunnar Johansson och Birgitta Målsäter, verksamhetsområdeschefen Jan Almqvist och försäkringsutvecklaren Niklas Löfgren den senare som föredragande.

Bengt Stjärnsten

Niklas Löfgren

References

Related documents

Detta avsnitt riktar sig till handledaren och hand- lar om allmänna principer för undervisning, olika undervisningsstrategier, pedagogiska metoder samt hjälp och tips

Handläggningen av ansökningar om bostadstillägg har även i mars skett med särskilt fokus på inflödet med avsikten att inkomna ärenden inte ska bilda en ny balans vilket

Jag är nöjd med hur övergången från förskola till förskoleklass har fungerat för mitt barn. Jag är nöjd med mitt

721 Linköpings Universitet, Institutionen för Tema - Tema Barn.

Det verkar troligt att den grupp, som anser att de inte haft för stort ansvar (men haft de svåra tolkningsuppdragen), har varit tvungna att ta på sig ansvarsbördan för att det

Jag är nöjd med hur övergången från förskola till förskoleklass har fungerat för mitt barn. Jag är nöjd med mitt

Jag är nöjd med hur övergången från förskola till förskoleklass har fungerat för mitt barn. Jag är nöjd med mitt

alkoholmissbruk. Enligt respondenten har detta kommit på tal genom vårt besök och ska uppdateras utav respondenten och förskolechefen. Slutsatsen vi kommit fram till är att