• No results found

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Ingalill Jonsson (m)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Ingalill Jonsson (m)"

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

_______________________________________________________________________

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-15.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande

Ingalill Jonsson, (m) Åsa Lindström (s) Åsa Sjöblom (c) Lena Norgren (fp)

Monica Jonsson (s), ersättare för Björn Forsberg (s) Eva Lundquist (v), ersättare för Gerd Lindgren (s) Övriga deltagande: Ann-Kristin Strandman (c), ersättare

Kerstin Asplund, socialchef Monica Samuelsson, sekreterare Malin Karlsson, socialsekreterare, §§ 3-4 Eva Rödin socialsekreterare, §§ 5

Nina Hansson Kemi, socialsekreterare §§ 6-7 Susanne Hansson, IFO chef, §§ 8-12 Pirjo Johansson, socialsekreterare, § 10 Gunilla Eriksson Anhörigstöd, § 13 Marita Rinendal, SKTF, §§ 13-16

Grethel Broman, kommunal Västerbotten, sektion 1, §§ 13-16

Utses att justera: Ingalill Jonsson (m)

Justeringens tid och plats: Socialkontoret, 2011-02-01, kl 15.00 Underskrifter

Sekreterare _______________________________

Monica Samuelsson

Paragrafer 1-27

Ordförande

_______________________________

Tage Björk

Justerande:

_______________________________

Ingalill Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum: 2011-01-24 Datum för anslags

uppsättande: 2011-02-01

Datum för anslags

nedtagande: 2011-02-23 Förvaringsplats för

Protokollet Socialkontoret, Nordmaling

Underskrift:

__________________________________

Monica Samuelsson

(2)

_______________________________________________________________________

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Fastställande av föredragningslista 3

§ 2 Val av justerare och tid för justering 4

§ 3-12 Sekretessärenden 5

§ 13 Information 6

§ 14 Budget 2011 7

§ 15 Investeringsbudget 8

§ 16 Nya taxor inom hemtjänst år 2011 9

§ 17 Huvudmannaskap för flyktingmottagningen 10

§ 18 Organisation för Flyktingmottagning 11

§ 19 Organisation för HVB Atlas 12

§ 20 Riksnorm för försörjningsstöd 2011 – ändring i socialtjänstförordningen

(2001:937) 13

§ 21 Revisionsrapport avseende ”Granskning av hantering av privata medel” 14

§ 22 Revidering av socialnämndens delegation år 2011-2014 15

§ 23 Förändring av boendeplats – Tobiasgården 16

§ 24 Begäran om yttrande och handlingar 17

§ 25 Ledamöter i Stiftelsen Samsyn 18

§ 26 Meddelanden 19

§ 27 Delegationsärenden 20

(3)

_______________________________________________________________________

§ 1

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt liggande förslag.

__________

(4)

_______________________________________________________________________

§ 2

Val av justerare och tid för justering

Justering är föreslagen att ske den 1 februari 2011, kl 15.00.

Justerare jämte ordföranden skall utses.

Arbetsutskottets beslut

Ingalill Jonsson (m) väljes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll den 1 februari 2011, kl 15.00.

__________

(5)

_______________________________________________________________________

§ 3-12

Sekretessärenden Förvaras i särskild pärm.

__________

(6)

_______________________________________________________________________

§ 13

Information

Gunilla Eriksson, anhörigkonsulent

Anhörigstöd

Gunilla berättar om anhörigstödet, där man kan få stöd genom råd och information, enskilda samtal, hembesök, samtalsgrupp. Detta stöd kan fås inom alla socialförvaltningens verksamheter, äldreomsorg, omsorg och individ- och familjeomsorg. Kostnadsfri avlösning i hemmet har utnyttjats av i genomsnitt 5 personer.

Väntjänst

Aktiviteter som bedrivs av väntjänsten

• Besöksverksamhet, följeslagare och hemfixare

• Kullenträffar

• Studiecirklar för anhöriga i samarbete med anhörigstödet

Gunilla redovisar de lagda målen samt de som uppfyllts. Totalt har 1 333 timmar använts i verksamheten under 2010.

Ytterligare information finns att hämta på kommunens hemsida.

Socialnämnden tackar för redovisningen.

__________

Ny alkohollag

Monica Samuelsson, sekreterare, redogör för den nya alkohollagen och de konsekvenser som det kommer att medföra för alkoholhandläggningen i kommunen.

Hyror – Hyresgästföreningens bud

Socialchef Kerstin Asplund redogör för det underlag som inkommit från Hyresgästföreningen angående hyressättning på de särskilda boendena inom socialförvaltningen. Intäkter för nya hyror gör en skillnad på 2,6 miljoner där det i budget har lagts 1,6 miljoner. Till nästa socialnämnd föreslås en redovisning av resultat på förslag till hyror.

Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2011

Sveriges Kommuner och Landstings, Cirkulär 10:78, rörande ” Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2011”

redovisas flera belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och

handikappomsorgen knutna till prisbasbeloppet som för år 2011 är 42 800 kronor.

__________

(7)

§ 14 Dnr 10/SN096 041 Budget 2011

Vid socialnämndens sammanträde den 7 december 2010, § 231,

konstaterades att det saknas ett förslag på besparing med 400 000 kronor.

Nämnden beslutade att socialchef till socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 januari 2011 skulle inkomma med ett förslag till besparing.

Vid dagens sammanträde inlämnar Ingalill Jonsson (m) en skrivelse med ett förslag hon önskar att socialnämnden ska ställa sig bakom.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 10 januari 2011, § 17 Ingalill Jonsson (m) skrivelse

Socialchef Kerstin Asplund skrivelse Socialnämndens beslut

Uppdra till verksamheten att genomföra en organisationsförändring i Tallbackens lokaler där Prästkragen och Dagrehab samordnas i besparingssyfte och där båda verksamheterna finns kvar.

Överlämna Ingalill Jonssons (m) skrivelse till kommunfullmäktige.

__________

(8)

§ 15 Dnr 10/SN177 041 Investeringsbudget

IFO chef Susanne Hansson har överlämnat en begäran om överflyttning av medel från 2010 års investeringsbudget. Detta för att klara del av

finansiering av nyproducerat kök i Träffpunktens lokaler samt kostnader för införandet av verksamhetssystemet Treserva.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås att hos kommunstyrelsen begära att 90 000 kronor överförs till 2011 års investeringsbudget.

Beslutsunderlag

IFO chef Susanne Hansson skrivelse Socialnämndens beslut

Begära hos kommunstyrelsen att 90 000 kronor överförs till 2011 års investeringsbudget.

__________

(9)

§ 16 Dnr 10/SN147 706 Nya taxor inom hemtjänst, år 2011

Britt-Marie Eriksson föredrar för arbetsutskottet en skrivelse som är avsedd att sändas till de som innehar hemtjänst, städ och trygghetslarm samt

matleverans. Detta baseras på kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2010, § med bl a ny timtaxa med 75 kr/tim.

Beslutsunderlag

Information angående nya taxor för 2011 i Nordmalings kommun Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 10 januari 2011, § 18 Socialnämndens beslut

Godkänna utskick av ”Information angående nya taxor för 2011 i Nordmalings kommun”.

__________

(10)

§ 17 Dnr 11/SN002 133 Huvudmannaskap för flyktingmottagningen

Kommunstyrelsen har den 20 december 2010, § 182, beslutat att huvudmannaskapet för den ordinarie flyktingmottagningen överförs till socialnämnden under förutsättning att socialnämnden godkänner övertagandet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut den 20 december 2010, § 182 Socialnämndens arbetsutskott den 10 januari 2011, § 19 Socialnämndens beslut

Socialnämnden övertar huvudmannaskapet för den ordinarie flyktingmottagningen.

__________

(11)

§ 18 Dnr 11/SN012 001 Organisation för Flyktingmottagning

Huvudmannaskapet för den ordinarie flyktingmottagningen överförs till socialnämnden fr o m den 1 januari 2011. Socialnämnden har därför att bestämma hur organisationen ska planeras i socialförvaltningens verksamhet.

Socialnämndens beslut

Socialchef Kerstin Asplund ser över strukturen för att skapa en organisation i socialförvaltningens verksamhet och lämnar ett förslag till arbetsutskottet den 19 april 2011.

__________

(12)

§ 19 Dnr 11/SN013 001 Organisation HVB Atlas

Huvudmannaskapet för HVB Atlas överförs till socialnämnden fr o m den 1 januari 2011. Socialnämnden har därför att bestämma hur organisationen ska planeras i socialförvaltningens verksamhet.

Socialnämndens beslut

Socialchef Kerstin Asplund ser över strukturen för att skapa en organisation i socialförvaltningens verksamhet och lämnar ett förslag till arbetsutskottet den 19 april 2011.

__________

(13)

§ 20 Dnr 11/SN015 754

Riksnorm för försörjningsstöd 2011- ändring i socialtjänstförordningen (2001:937).___________________________________________________

Regeringen har den 16 december 2010 fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnorm för försörjningsstöd.

Beslutsunderlag

Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 11/2010 ang ”Riksnorm för

försörjningsstöd 2011- ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)”.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag den 10 januari 2011, § 20 Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar ”Riksnorm för försörjningsstöd 2011- ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)”.

__________

(14)

§ 21 Dnr 10/SN190 739

Revisionsrapport avseende ”Granskning av hantering av privata medel”_________________________________________________

På uppdrag av Nordmalings kommuns revisorer har KPMG granskat kommunens arbete med hantering av privata medel inom äldreomsorgens boenden. Revisionsprojektet är ett fördjupningsprojekt inom

kommunrevisionen.

I revisionsrapporten framgår några väsentliga iakttagelser och rekommendationer.

Revisionen önskar ett yttrande över revisionsrapporten senast den 5 mars 2011.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport avseende ”Granskning av hantering av privata medel”

Socialnämndens arbetsutskottets förslag den 10 januari 2011 § 21

Socialnämndens beslut

Socialchef Kerstin Asplund arbetar tillsammans med verksamhetsansvariga fram ett gemensamt system för hantering av privata medel. Socialnämnden avlämnar yttrande över revisionsrapporten senast den 5 mars 2011.

__________

(15)

§ 22 Dnr 10/SN192 002 Revidering av socialnämndens delegation år 2011-2014

Vid socialnämndens sammanträde den 7 december 2010, § 213, beslutades vilka delegater som skulle tjänstgöra enligt Nr 2:1 och Nr 2:7.

Förslag föreligger att även förändra inom andra punkter, bl a ny alkohollag.

Beslutsunderlag

Delegationsordning för socialnämnden 2010

Socialnämndens arbetsutskotts förslag den 10 januari 2011, § 22 Socialnämndens beslut

Socialchef Kerstin Asplund i samråd med presidiet lämnar ett förslag till

”Delegationsordning för socialnämnden 2011-2014”.

__________

(16)

§ 23 Dnr 10/SN181 739 Förändring av boendeplats - Tobiasgården

Enhetschef Ann Björklund har inkommit med ett förslag att förändra korttidsplatsen på Tobiasgården till ett särskilt boende och ta en boendeavgift enligt högkostnadsskyddet, avgift för bostad enligt

prisbasbelopp, omvårdnad och matabonnemang tillkommer enligt gällande taxor.

Beslutsunderlag

Skrivelse Förändring av boendeplats - Tobiasgården Socialnämnden beslutade den 7 december 2010, § 215

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 10 januari 2011, § 23

Ledamöterna diskuterar och anser att man bör acceptera ett boende som erbjuds. Förändring av korttidsplats ska inte behöva göras för att kunna ta ut en högre avgift.

Socialnämnden beslutade den 7 december 2010, § 215, i ärendet.

Beslutet anses kunna missförstås och är för omprövning hos arbetsutskottet.

Arbetsutskottets förslag den 10 januari 2011, § 23 Socialnämndens beslut

Efter det att den boende ej accepterat erbjuden plats inom särskilt boende utgår en avgift enligt högkostnadsskyddet, avgift för bostad enligt

prisbasbelopp, omvårdnad och matabonnemang tillkommer enligt gällande taxor, under den tid vårdtagaren bor kvar på korttidsplats alternativ rehab.

__________

(17)

§ 24 Dnr 10/SN179 770 Begäran om yttrande och handlingar

Socialstyrelsen har inkommit med en begäran om yttrande och handlingar utifrån den Lex Maria anmälan som inkom den 19 oktober 2010 rörande halkolycka, Dnr 10/SN143 – 770. Socialnämnden anmodas inkomma med nedanstående handlingar:

- Socialnämndens rutiner för att fortlöpande kontrollera att det finna den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppgifter inom särskilda boenden och demensenheter

- Socialnämndens protokoll och övergripande mål och direktiv för bemanning under dygnet inom kommunens särskilda boenden och demensenheter.

Beslutsunderlag

Socialstyrelsens begäran Lex Maria anmälan

Tallbackens Enhetschefs svar på begäran till Socialstyrelsen Personalbilaga

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 10 januari 2011, § 24 Socialnämndens beslut

Socialstyrelsens begäran om yttrande och handlingar besvaras med upprättad skrivelse av Tallbackens Enhetschef.

__________

(18)

§ 25 Dnr 11/SN014 701 Ledamöter i Stiftelsen Samsyn

Socialnämndens arbetsutskott har att utse nya ledamöter i Stiftelsen Samsyn under mandatperioden 2011 – 2014 att representera socialförvaltningen i Nordmalings kommun.

Beslutsunderlag

Protokoll Stiftelsen Samsyns styrelsemöte 2010-12-10

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 10 januari 2011 § 26 Socialnämndens beslut

Ordförande Tage Björk och socialchef Kerstin Asplund utses att representera socialförvaltningen i Nordmalings kommun i Stiftelsen Samsyn.

__________

(19)

§ 26

Meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar i Cirkulär 10:83, Utfall i kostnads och LSS utjämningen 2011.

__________

Polismyndigheten i Västerbottens län har i samråd med kommunstyrelsen i Nordmalings kommun tecknat ett avtal – Överenskommelse om samverkan och prioriteringar 2010-2012 mellan Nordmalings kommun och

Polismyndigheten, NÄPO Nordmaling.

__________

Avtal om arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för studerande i utbildningar inom Vård- och omsorgscollege Västerbotten (VO-Collage Västerbotten).

__________

Socialnämndens beslut

Meddelanden som redovisas för tiden 2010-12-07—2011-01-23 godkännes.

__________

(20)

§ 27

Delegationsärenden Förvaras i särskild pärm.

Delegationsärenden för tiden gällande:

- Utredningar enl. SoL (kontaktmannaskap, yttranden m m) - Ekonomiskt bistånd

- Faderskap

- Färdtjänst/Riksfärdtjänst

- Avgiftsbeslut tillämpning av 8 kap 2-9 §§ SoL - Beviljade insatser inom Hemtjänst

- LSS

Socialnämndens beslut

Delegationsärenden som redovisas för tiden 2010-12-07—2011-01-23 godkännes.

References

Related documents

Omfördelning av anslag för ombyggnad av teknik för Lyftet på Möjligheternas torg till förberedelse för uppvärmning av platsen vid Johanna i Stadsparken, tekniska nämnden. 292

att uppdra till förvaltningen att se över kostnader och metoder för införande av system för separata kärl för matavfallsinsamling resp brännbart avfall i Filipstads

TU beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för iordningställande av tillagningskök på Äldreboendet Älvkullen och sedan återkomma för nya beslut

Samfällighetsförening har till kommunstyrelsen i Filipstads kommun inkommit en begäran om att det kommunala bidraget till enskild väghållning i Filipstads kommun skall

Ekonomienheten lämnar följande förslag till beslutsformulering att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Filipstadsbostäder

Förslag på brandskyddsorganisation m m för Filipstads kommun Säkerhetssamordnaren konstaterar i skrivelse 22 oktober 2007 att Filipstads kommuns största risk för person- och

att remittera motionen till IT-chefen för vidare belysning av kostnader och förutsättningar för en webb-kamera som inte används

Lärdomar finns att hämta från andra kommuner i landet, där kommunala regler och riktlinjer ändrats för att ge äldre par möjlighet att fortsätta bo tillsammans i äldreboende