• No results found

Vad säger Livsmedelsstrategin om fisk?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vad säger Livsmedelsstrategin om fisk?"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vad säger Livsmedelsstrategin om fisk?

Elin Gunve Näringsutvecklingsenheten Jordbruks- och analysavdelningen

(2)

Presentationen

• Vad är Livsmedelsstrategin?

• Vad säger Livsmedelsstrategin om fisk?

• Vem är Livsmedelsstrategin till för?

• Hur följs Livsmedelsstrategin upp?

(3)

Övergripande mål,

3 strategiska mål 7 riksdagspartier står bakom 2030

Regeringens proposition Målen voterades i riksdagen,

Juni 2017 2030

Regeringens handlingsplan Regeringens åtgärder som bidrar till att uppfylla målen

I: 2017-2019 II: 2020-2025

Livsmedelsstrategins olika delar

Vad är Livsmedelsstrategin?

(4)

en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar

…bidra till att relevanta miljömål nås…

…skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet…

…bidra till hållbarhet…

…möta konsumenternas efterfrågan…

…minska sårbarheten i livsmedelskedjan.

Övergripande mål

…bidra till ökad självförsörjning…

(5)

3 strategiska mål

(6)

Vad menas med livsmedelskedjan?

• Primärproduktion

• Livsmedelsindustri (mat, drycker, tobak)

• Livsmedelshandel (inkl. grossister, auktioner etc.)

• Restauranger (inklusive storkök)

Fiske ingår i primärproduktionen tillsammans med vattenbruk,

rennäring och jordbruket.

Vad säger Livsmedelsstrategin om fisk?

K o n s u m e n t

(7)

Totala livsmedelsproduktionen 2011-2017

0 50 100 150 200 250

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

miljarder, sek

primärproduktion livsmedelsindustri livsmedelshandeln restaurang Totalt förädlingsvärde i livsmedelkedjan 2011–2017, löpande priser

Källa: SCB, Företagens Ekonomi.

Fiske Vattenbruk Jordbruk Rennäring

(8)

Vem är strategin till för?

o Syftet är att öka livsmedelsproduktionen i Sverige samtidigt som relevanta miljömål uppnås. För att det ska vara möjligt måste företagen vara

konkurrenskraftiga (lönsamma).

o Konsumenterna ska ha ett högt förtroende för

livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val.

o Strategin är till för bland annat:

o Konsumenter

o Företag i livsmedelskedjan

o Regioner, kommuner, myndigheter och akademi ska bidra till att målen nås.

(9)

Ett av Jordbruksverket uppdrag i handlingsplanerna

o Vi ska löpande följa upp och utvärdera livsmedelskedjans utveckling över tid samt följa upp och utvärdera

livsmedelsstrategin.

o Vi ska göra en årlig uppföljning och utvärdering, och en fördjupad analys vart fjärde år.

o Syftet med den årliga rapporten är att förse regeringen och berörda aktörer med relevanta beslutsunderlag för det vidare arbetet med livsmedelsstrategins

genomförande.

Hur följs Livsmedelsstrategin upp?

(10)

Livsmedelsstrategin – handlingsplan 2 (2020-2025)

Jordbruksverket har fått 16 uppdrag

• Regler & Villkor: 7 uppdrag

• Konsument & marknad: 6 uppdrag

• Kunskap & Innovation: 2 uppdrag

• Tvärgående: 1 uppdrag

Havs- och fiskeriprogrammet (förstärkt finansiering)

• investeringar inom fiske

• investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

• diversifiering inom fiske

• kompetensutveckling inom både fiske och vattenbruk

• investeringsstöd för vattenbruket

• kommunal planering för vattenbruk

(11)

Tack!

(12)
(13)

• Produktionen har ökat i livsmedelskedjan, men lönsamheten har försämrats sedan 2011.

• Företagens lönsamhet påverkas av produktivitet och förädlingsgrad, som båda är beroende av kunskap och innovation.

• Satsningar på forskning och innovation är nödvändigt, men även företagens möjligheter att ta till sig nya tekniker och kunskap för att tillgodose konsumenternas behov.

o Satsningar på forskning och innovation är låg i livsmedelskedjan jämfört med övriga näringslivet.

o En låg utbildningsnivå och åldrande arbetskraft gör att bl.a. primärproduktionen halkar efter i innovationskraft.

• Lönsamma och konkurrenskraftiga företag är en förutsättning för en långsiktigt hållbar produktionsökning.

Hur går det för livsmedelskedjan?

References

Related documents

För att undersöka skolsköterskors upplevelser av vad eleverna har för behov av skolsköterskans tjänster, samt deras upplevelser av att kunna tillgodose elevernas

Den etableringsprocess entreprenörerna erfar inkluderar stegen ovan och är gemensamt för alla entreprenörer, det som däremot skiljer dem från andra, svenska entreprenörer, är

Enligt Socialstyrelsen (2011) kan flera olika professioner behövas i arbetet kring undernäring och att ha nära tillgång till många professioner upplevdes av

Energimyndigheten och andra forskningsfinansiärer. Trafikverkets FoI-verksamhet har under 2017 strukturerats om och fått ett nytt upplägg. De nya forskningsportföljerna

I denna övning får eleverna i steg 1 utreda och planera hur skolområdet kan utformas för att till- godo se olika individers och gruppers behov?. Finns det tid kan även samma

Vi vill bidra till det genom att dela ut vårt ForskningsStipendium 2017 till Carina Werkander Harstäde och vi hoppas att hennes forskning resulterar i en ännu mer värdig och

Meddelar via digitalt formulär Leveranssäkerhet Kläder&skor Cramérs v 0.05 0.351 Nej Acceptera H0 Meddelar via digitalt formulär Leveranssäkerhet Böcker&media Cramérs v

Syftet med studien har varit att få en förståelse för vad socialtjänsten gör och vilka möjligheter de har för att tillgodose de ensamkommande barnens behov i enlighet med