Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro

140  Download (0)

Full text

(1)

Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975

haningekommun@haninge.se

Delårsrapport 2021

Haninge kommun

(2)

Sammanfattning

Kommunens delårsrapport per augusti uppfyller kraven i lagen om kommunal redovisning för delårsrapporter. Förvaltningsberättelsen i delårsrapporten följer gällande rekommendationer från Kommunala Redovisningsrådet.

I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns inriktningsmål och finansiella indikatorer. De finansiella indikatorerna har följts upp och resultaten visar att kommunen kommer att nå målen i riktlinjen. Kommunen tillämpar RUR sedan 2020 då en avsättning med 50,0 mnkr gjordes.

Delårsrapportens balanskravsresultat (driftsredovisningens resultat) uppgår till 519 mnkr. Det bokförda resultatet för perioden är 399,8 mnkr högre än

periodiserad budget för motsvarande period (119,7 mnkr). Den största avvikelsen i utfallet för perioden i förhållande till periodens budget avser exploateringsvinster. Exploateringsvinster är tillfälliga intäkter och inget kommunen kan bygga nya verksamheter på. De bör aldrig användas för att öka kostnadsmassan i kommunens verksamheter.

Årsprognosen för kommunens driftmedel som helhet, inklusive fullmäktiges reserv, är ett nettoöverskott med 310,8 mnkr. I överskottet ingår 200,0 mnkr som avser årsprognos för exploateringsvinster. Prognosen är 177,8 mnkr bättre än årsbudget.

Investeringarna till och med andra tertialen uppgår till totalt 163,8 mnkr, varav 95,5 mnkr avser VA-investeringar. Utfallet motsvarar cirka 25 procent av årsbudget. Prognosen för året är att 427,8 mnkr av årets investeringsbudget kommer att förbrukas, vilket motsvarar cirka 65 procent av årsbudget.

Samtliga fullmäktigemål har följts upp och analyserats för hela koncernen. För varje mål har en bedömning gjorts om målet kommer att uppfyllas eller inte i slutet av 2021. Koncernens uppföljning och analys visade att för flera mål saknas tillräckliga underlag för att kunna bedöma måluppfyllelse för hela området som målet omfattar. Per augusti bedöms samtliga fullmäktiges mål bedöms kunna uppfyllas. Utgångspunkt är kommunens resultat hittills med en prognos för

(3)

resten av året. Till årsuppföljningen tillkommer fler uppgifter som kommer att analyseras.

Fullmäktiges klimat- och miljömål (nr 1) uppfylls delvis utifrån resultaten hittills inom fossilfria resor samt den minskade energianvändningen i kommunens bostäder och lokaler. Avseende mål 2 om hållbar tillväxt så finns en synlig tillväxt bl.a. nära pendeltågsstationer och kollektivtrafiknära lägen. Verksamheter i kommunen har gjort en rad insatser och aktiviteter inom området arbetsmarknad för att få fler i arbete. För att uppfylla målet ”Haninges medborgare ska vara trygga oavsett skede i livet” har kommunens ordinarie arbete förstärkts med trygghetskommissionen insatser. Flera insatser har lett till resultat. Effekter av trygghetskommissionen är för tidigt att bedöma på ett kvalitetssäkert sätt. Fler elever har fått behörighet till gymnasiet vilket är viktigt för både elevernas framtid och för att uppfylla fullmäktiges utbildningsmål (nr 4). Det femte och sista målet att det ska finnas attraktivt kultur- och fritidsutbud kommer att kunna uppfyllas delvis utifrån verksamhetsresultaten hittills. Mål fem omfattar även att demokrati ska värnas och utvecklas, uppföljningen visar att tillgängliga underlag inte är tillräckliga för att göra en målbedömning.

I delårsrapporten redovisas även uppföljning av kommunens gemensamma kvalitetsområden, intern kontroll och aktuell befolknings- och

arbetsmarknadsstatistik.

(4)

Innehåll

Sammanfattning ...2

Inledning ...5

Uppföljning av politiska plattformen ...6

Uppföljning av mål och indikatorer ...8

Trygghetskommissionen ...13

Strategiska politiska uppdrag ...24

Aktuell statistik ...33

Kommunens kvalitetsstyrning ...35

Internkontroll ...37

Förvaltningsberättelse ...39

Händelser av väsentlig betydelse ...39

God ekonomisk hushållning ...40

Balanskravsutredning ...42

Den kommunala koncernen ...43

Delårsuppföljning drift- och investeringsverksamhet ...43

Finansiell rapport ...64

Räkenskaper ...80

(5)

Inledning

Kommunens lagstadgade delårsrapport per augusti ska uppfylla kraven i lagen om kommunal redovisning för delårsrapporter. Delårsrapporten ska ge

kommunens politiker information och vara ett underlag för styrning och beslutsfattande.

Fullmäktiges mål och budget följs upp och analyseras, vilket innebär att uppföljningen omfattar både ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.

Prognoser samt risk- och känslighetsanalyser avseende ekonomiskt resultat och bedömning av måluppfyllelse av fullmäktiges mål görs. Delårsrapporten

innehåller även uppföljning av kommunens gemensamma kvalitetsområden och uppföljning av internkontrollplan.

I delårsrapporten redovisas ett ekonomiskt bokslut per augusti i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings (RKR) instruktioner.

(6)

Uppföljning av politiska plattformen

Mittensamarbetet har kommit överens om en politisk plattform med fyra

utgångspunkter som ska styra den politiska viljan under mandatperioden. Det är

• Ett Haninge som är öppet och demokratiskt

• Ett Haninge som är ekologiskt hållbart

• Ett Haninge som fortsätter att utvecklas

• Ett Haninge som håller ihop.

Den politiska plattformen innehåller ett stort antal åtgärder som ska göras under mandatperioden. Åtgärderna är av olika karaktär, handlar både om konkreta aktiviteter eller mer omfattande utredningar. Vissa åtgärder har genomförts och övergått till kärnverksamheten. Plattformen har integrerats i ordinarie

verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering.

Resultat

Delårsuppföljning 2 /2021 Ej påbörjad Påbörjad Färdig Väntar Behövs dialog DIALOG

Öppet, demokratiskt, tryggt Haninge 3 4 1

Ekologiskt Haninge 3 4

Haninge fortsätter att utvecklas 8 15

Haninge som håller ihop 15 25

Regionala frågor 1 9

Drygt 2/3 av plattformens åtgärder är genomförda. Arbete pågår i resterande åtgärder. För åtgärden om demokratisäkring av föreningsstöd är det

koncernövergripande utvecklingsarbetet beroende av hur det går med

överprövning av fullmäktige-beslut. Översynen av regler för föreningsbidrag inom idrotts- och fritidsnämndens samt kultur- och demokratinämnden påverkas inte av överprövningen.

Plattformens åtgärder inom ekologisk hållbarhet ingår i uppföljning av

kommunens klimat- och miljöarbete utifrån fullmäktiges mål 1 (I Haninge ska klimat- och miljöarbete vara i framkant) och det klimat- och miljöpolitiska programmet.

(7)

Inriktningen att fortsätta utveckla Haninge har fokus på samhällsbyggande, näringsliv och arbetsmarknad. Förstudien om Ornö har redovisat viktiga faktorer som har betydelse för utvecklingen, till exempel Ornöfärjan,

dricksvattenförsörjning och riksintressen utifrån miljöbalken. Framtidens

skolutbyggnad ska ingå i kommunens lokalförsörjningsplan 2022 och ungdomar erbjöds ferieplatser i somras i kommunens verksamheter.

Plattformen innehåller flera pågående åtgärder i utbildningsområdet, exv. att stödja skolor med särskilda utmaningar och öka andel mindre

undervisningsgrupper i grundskolan. Flesta åtgärder inom välfärd och omsorg har genomförts. Det som pågår är att utveckla samarbetet med pensionärs- och funktionshinderorganisationer och utreda matkasse i hemtjänsten.

Det finns även åtgärder som handlar om utveckla Rudan, kulturstråk och kulturpark. Uppdragen har paketerats till ett utvecklingspaket där en förstudie pågår. Förstudien om idrottscentrum i Torvalla har återrapporterats och en projektbeställning behövs för nästa steg. Planeringen för att utveckla

Västerhaninge med ny simhall, bostäder och behov av infartsparkering pågår.

(8)

Uppföljning av mål och indikatorer

Samtliga fullmäktigemål har följts upp och analyserats för hela koncernen. Om det har funnits aktuella utfallsvärden för fullmäktiges indikatorer har detta använts som underlag för analys och bedömning. Flesta fullmäktige indikatorer publiceras senare under året. Målanalyserna har beaktat om det funnits andra nyckeltal som har betydelse för det område som målet avser. Uppföljningen har inneburit att svara på om de önskade resultaten och effekter med målet har uppnått eller kan uppnås utifrån kommunens samlade insatser.

För varje mål har en bedömning gjorts huruvida kommunkoncernen kommer att uppfylla målet, antingen helt, delvis eller inte alls. Bedömningen har gjorts av en gemensam analysgrupp och kommundirektörens ledningsgrupp utifrån de uppgifter som är kända idag.

KF mål nr 1. I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant

Haninge bidrar till renare luft, marker, vatten och giftfria miljöer. Fossilfria resor och transporter i kommunen ska öka. På längre sikt (år 2025) ska kommunens resor och transporter vara fossilfria enligt det klimat- och miljöpolitiska

programmet. Alla resor i Haninge som geografiskt område ska vara fossilfria år 2030. Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. Kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Målbedömning: Kommer delvis att uppfyllas

Kommunens verksamheter arbetar aktivt för ett fossilfritt resande och transporterande, vilket redovisas aktuell statistik. Åtgärder för minskad

energiförbrukning har gett effekt i kommunens lokaler och bostäder. Det finns tydliga exempel på insatser och aktiviteter som visar att samtliga verksamheter arbetar utifrån ambitionen att ha ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Sammantaget indikerar kommunkoncernens arbete att planen för att nå målet följs.

Resultat mål 1

(9)

Kommunens byte till fossilfria tjänstefordon för resor och transporter löper enligt plan för att nå målet 2025. Andel fossilfria fordon i kommunens fordonspark har ökat till 70 procent från 48 procent från december 2020 till augusti. Verksamheter i kommunen arbetar aktivt och detta måste fortsätta även efter pandemin om målet ska uppnås.

Alla resor i Haninge som geografiskt område ska vara fossilfria år 2030.

Kommunens kundmöten har blivit digitala i allt större utsträckning, som har lett till färre resor för både kunder, klienter och medborgare samt egen personal.

Mer flexibel och individanpassad service genom digitala tjänster kan också erbjudas tillgängligt på hemsidan, till exempel e-ansökan, digital behandling och digitala föräldrakurser. Det finns ingen aktuell statistik som kan visa att resorna har minskat som effekt av kommunens arbete. Kommunen har inga andra

pågående insatser för att påverka resandet i kommunen som geografiskt område.

Energianvändning i kommunens lokaler och bostäder ska reduceras. Den senaste mätningen av energiförbrukning i lokaler visar en minskning på två procentenheter och då kommer årets mål att kunna uppnås. En del av den minskade energianvändningen kan troligtvis härledas till att ex. skollokaler har använts i mindre utsträckning till följd av Corona-epidemin.

Energiförbrukningen i kommunens bostäder visar per juli månad ackumulerat landar besparingen på 2,6 procent mot jämförbar period 2020. Det ska jämföras med årets målsättning med minskning med 1 procent.

I kommunens lägenheter ska hyresgästerna kunna göra klimatsmarta val för att bidra till hållbar konsumtion. Per augusti hade 39 procent av hyresgästerna möjlighet att sortera hushållsavfallet, målsättningen är att öka till 45 procent före årsskiftet. Haninge Bostäder planerar att tillgängliggöra sopsortering i fler

lägenheter för att nå målsättningen. I kommunen finns cirka femtio

återvinningsstationer och en återvinningscentral. Information om sopsortering och återvinning finns på kommunens hemsida.

(10)

Kommunen ska bidra till renare luft, marker, vatten och giftfria miljöer.

Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. Flera satsningar har gjorts för biologisk mångfald i form av mer hållbara gräsmattor inklusive skötsel av dessa, nytt insektshotell och

blomsterängar. Resultat från satsningarna kommer att redovisas i årsuppföljningen.

Indikatorer Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Mål 2021

Mål 2022

Mål 2023 KF Utsläpp av

växthusgaser från kommunens resor och transporter

936 379 624 468 312

KF

Energianvändning i kommunala lokaler (%)*

-2,0% -4,0% -6,0%

KF

Energianvändning i kommunala

bostäder (%)*

-1,0% -1,0% -1,0%

KF Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk

behandling

31% 31% okt21 38% 40% 42%

*Från och med 2021 har beräkningsmetoden för energianvändning förändrats. Tidigare års utfall har inte kunnat beräknas på samma sätt. Tidigare års utfall redovisades

energianvändning som kWh/m2, resultaten visade en minskande trend.

(11)

KF mål nr 2. I Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt

Bostadsområden ska omfatta olika boendeformer och infrastruktur, parker och tillgång till kommunens service ska utvecklas i samma takt som bostäder byggs i närhet till kollektivtrafiken. En fungerande arbetsmarknad ska ge fler i arbete.

Företag ska utvecklas och vara nöjda med kommunens service

Målbedömning: Målet kommer delvis att uppfyllas

Bedömningen är gjord utifrån att tillväxten är synlig inom byggandet som sker nära pendeltåg och kollektivtrafik, samt att byggprojektplaner följs. Det senaste resultatet för nöjd kundindex för företagare har uppnått målvärdet.

Verksamheter i kommunen har gjort en rad insatser och aktiviteter inom området arbetsmarknad för att få fler i arbete. För kommunkoncernen som helhet är det utifrån nuvarande information inte möjligt att göra en bedömning fler personer har kommit i arbete utifrån kommunens insatser.

Resultat mål 2

Tillväxten är synlig inom byggande och byggprojektplaner följs enligt rapportering. Kommunens pågående bostadsprojekt ligger längs med pendeltågsstationer och i kollektivtrafiknära lägen, såsom Vega, Handen, Tungelsta och Västerhaninge. Detta är i enlighet med politisk målsättning i översiktsplan och stadsutvecklingsplanen. Kommunen prioriterar att färdigställa parker och torg i områden med nybyggnationer.

Uppföljning av olika boendeformer görs vid årsuppföljningen. Detta gäller även om infrastruktur och service har utvecklats i samma takt som nybyggnationer eller inte.

Om tillväxten är hållbar utifrån ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv har inte följts upp specifikt i

delårsuppföljningen. Utgångspunkten är att alla tre hållbarhetsperspektiven ingår som del av byggprojektplanerna.

(12)

En fungerande arbetsmarknad ska ge fler i arbete. Verksamheterna i kommunen har genomfört riktade insatser för att nå personer utanför arbetsmarknaden och unga i kommunen. Kommunen har erbjudit ungdomar feriepraktik under

sommaren och praktikplatser kommer även att erbjudas under höstlovet. För kommunen finns en styrgrupp utsedd för att arbeta med införande av den gemensamma arbetsmarknadsstrategin.

Likt andra kommuner har Haninge fått en ökad arbetslöshet sedan pandemins start och fler personer i behov av stöd och tjänster från offentliga myndigheter.

Trenden har dock förbättrats, och den öppna arbetslösheten har minskat under 2021. Arbetslösheten var i slutet av juli 2021 8,2 procent vilket är 1,1

procentenheter lägre än ett år tidigare men 0,5 procentenheter ovan snittet bland kommunerna i Stockholms län. Prognoser visar att arbetslösheten nu sjunker generellt i riket och att de som blir kvar bakom arbetslöshetssiffrorna är de som står långt ifrån, inte varit i arbete på många år i kombination med låg utbildning. För kommunkoncernen som helhet är det utifrån nuvarande information inte möjligt att bedöma hur kommunens insatser har påverkat arbetslösheten. I avsnitt Aktuell statistik redovisas fler uppgifter om

arbetslöshets- och befolkningsutveckling.

Företag ska utvecklas och vara nöjda med kommunens service. Nöjd kund-index (NKI) för företagare har de senaste åren legat på stabil nivå. I det

koncerngemensamma förbättringsarbetet fokuserar kommunen på effektivitet och kundbemötande. NKI-resultatet för 2020 är på 76, vilket är en hög NKI- nivå. Alla myndighetsområden som ingår i NKI ligger på över 70. Fokus de senaste åren har varit på ett långsiktigt förvaltningsövergripande arbete vilket kan förklara stabila resultat. Kommunen har anpassat verksamheten utifrån pandemin och gör allt fler företagsbesök digitalt och årets företagsmässa var i digitalt format.

Det finns idag ingen information om den stabilt höga NKI-nivån har bidragit till att utveckla företagen eller inte. Det saknas också analyser över vilka av

kommunens insatser som lett till utveckling och vilka som inte har utvecklat företagen.

(13)

Indikatorer Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Mål 2021

Mål 2022

Mål 2023 KF Nybyggda och

ombyggda bostäder (antal per år i

genomsnitt)*

541 342 523 April 2022

750 750 750

KF Nöjd kundindex företagare, NKI

75 75 76 April

2022

76 76 76

KF

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år

80,9% 80,5% Nov 2021

Nov 2022

82,0% 82,5% 83,0%

*utfall för 2018-2020 är faktiska värden, inte genomsnittsvärden

KF mål nr 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet Medborgaren ska känna sig trygg i Haninge oavsett var i kommunen man bor, bakgrund och ålder. För att skapa trygghet ska kommunal omsorg erbjudas när behov uppstår. Insatser utformas utifrån medborgarens egna förutsättningar.

Äldre har tillgång till god omsorg med bibehållet oberoende. Multisjuka, ofta äldre personer, ställer höga krav på fungerande samverkan inom kommunen och med regionen.

Målbedömning: Målet kommer delvis att uppfyllas

Kommunens arbete för ökad trygghet pågår och har förstärkts med

trygghetskommissionen insatser. Flera insatser har lett till resultat. Effekter av trygghetskommissionen är för tidigt att bedöma på ett kvalitetssäkert sätt.

Bedömningen förutsätter att höstens nationella mätningar visar positiva resultat och att de pågående insatserna fortsätter.

Resultat mål 3

(14)

Medborgarna ska känna sig trygga oavsett var man bor, bakgrund och ålder. De satsningar som görs med resurser från Trygghetskommissionen har inneburit ett antal i ungdomars riskmiljöer har förbättrats och att samarbetet med föreningar har ökat. Kommunen har nära samarbete med polisen, fastighetsbolag, MTR genom att dela information enligt metodik "gemensamma utsättningar" och samordning av aktiviteter. Samverkansprojektet i Jordbro fortsätter tillsammans med lokala fastighetsbolaget, Coca-Cola och kommunen. Ett resultat av projektet är att 84 ungdomar boendes i området fick sommarjobb och medverkade till att lyfta sitt eget bostadsområde.

Det finns uppgifter om vad olika satsningar från trygghetskommissionen har resulterat i, det är än så länge för tidigt att mäta de totala effekterna av

kommunens samlade insatser. Kommunens lokala trygghetsmätning som riktas till befolkningen genomförs jämna år. Den nationella mätningen av skolelevers upplevda trygghet görs också vartannat år. Anmälda brott o skadegörelse per 1000 invånare redovisas med lång eftersläpning, utfall 2020 visar ökning av anmälningar. Analyser av statistik planeras under hösten.

Aktuella undersökningar visar att

• En mätning riktad till hyresgästerna i kommunens bostadsbolag visade lägre trygghet än målsättningen och åtgärder har vidtagits. Ny mätning är inplanerad för att följa upp om åtgärderna gett effekt på tryggheten.

• Polisens statistik över brott som riktats mot hushållen (bil-, cykelstöd, bostadsinbrott, stöld ur fordon) visar en minskande trend för de sex första månaderna för 2017-2021. Polisen analyserar sin statistik och kan sen informera vid samverkansmöten.

• Skadegörelse och glaskross påverkar den upplevda tryggheten och

skadegörelse i kommunens lokaler åtgärdas snabbt. Kommunens kostnad för skadegörelse och glaskross för kommunens lokaler har inte ökat 2021 jmf med 2020. Kommunens verksamheter analyserar skadegörelse tillsammans med t.ex. polisen med ambitionen att arbeta förebyggande för att minska skadegörelsekostnad och antalet händelser.

(15)

Kommunal omsorg ska erbjudas när behovet uppstår och insatser ska utformas medborgarens egna förutsättningar. Äldre ska ha tillgång till god omsorg med bibehållet oberoende. För att kunna uppfylla målsättningen är

omsorgspersonalens kompetens, hög personalkontinuitet och användning av välfärdsteknik viktiga fokusområden.

Flera insatser görs för ökad kunskapsnivå och öka andel med vård- och

omsorgsutbildning på gymnasienivå, samt att begränsa antalet olika medarbetare som möter varje kund. När ett begränsat antal medarbetare ökar sannolikheten för en trygg bekantskap och medarbetarna får bättre kunskap om individuella förutsättningar och önskemål.

Begreppet trygghet har även fått en annan innebörd genom pandemin. Att kommunens verksamheter är smittsäkrade har stor betydelse för den upplevda känslan av trygghet. Kommunen fortsätter också att införa ny välfärdsteknik, till exempel digitala signeringar som minskar risken för felaktigheter, vilket i sin tur kan ge kunderna en ökad trygghetskänsla.

Under hösten 2021 genomförs Socialstyrelsens årliga brukarundersökning och därefter ska resultaten analyseras vilka effekter som verksamheterna har bidragit till.

Multisjuka, ofta äldre personer, ställer höga krav på fungerande samverkan inom kommunen och med regionen. Kommunens samverkan med Region Stockholm har utvecklats i och med den pågående pandemin då det finns ett ökat behov av samordnad planering av vård och omsorg. Hur det utvecklade samverkansarbetet har fungerat följs upp i samband med årsuppföljningen.

Indikatorer Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Mål 2021

Mål 2022

Mål 2023 KF Elever i åk

5: Jag känner

82,8% 80,0% - - 88,0%

(16)

mig trygg i skolan KF

Trygghetsindex (lokal

mätning)*

1,6 1,9 - - 1,6 1,6

KF Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare

25,5 28,4 33,8 24,0 23,5 23,0

*görs vartannat år

Trygghetskommissionen

Inom kommunstyrelsens budgetram har 17,0 mnkr avsatts för att fortsätta den trygghetssatsning som startade 2018. Utöver det har kommunen tilldelats 4,5 mnkr från socialstyrelsen för sociala insatser för barn och unga i utsatta

områden. Totalt finns 21,5 mnkr i budget för trygghetsskapande insatser, varav insatser för 20,5 mnkr har beslutats. Resterande medel kommer att beslutas inom kort. Utfallet för perioden uppgår till 10,2 mnkr. Prognosen är att samtliga trygghetsmedel kommer att förbrukas under året. Medlen har avsett åtgärder som trygghetsteam med fältresurser, kamratstödjare, fortbildning i säkerhet för berörda verksamheter samt andra trygghetsåtgärder som identifierats av

trygghetskommissionen.

Under våren och sommaren har samtliga aktiviteter startat upp som tilldelats trygghetsmedel. Sammantaget innebär det arbete som nu sker att det ordinarie trygghetsarbetet förstärks inom de förebyggande och hanterande skedena. Flera av aktiviteterna innebär dels en ökad samverkan med föreningslivet där flera goda krafter engageras och att barn och unga ges ökade möjligheter till mer meningsfull fritid. Samverkan mellan kommunens verksamheter och aktörer som

(17)

polisen, bostadsbolag, väktarbolag, SL och Nobina, brandförsvaret har ytterligare stärkts genom upparbetade former för lägesdelning och gemensamma snabba insatser. Ur ett förebyggande perspektiv bidrar trygghetsmedlen också till ökad förmåga inom socialtjänsten att både stödja unga i riskzon för kriminalitet och förstå den riskmiljön. En utökad kamerabevakning och väktarresurser bidrar till ett stärkt komplement i det gemensamma trygghetsarbetet.

Titel Beskrivning Status

Utökad fältresurs ( sex fältassistenter)

Syfte och mål: Ökad trygghet i och utanför skolan samt tidig upptäckt av barn och unga i riskzonen för

utanförskap och normbrytande

beteende (skadegörelse, våld, alkohol, droger och kriminalitet).

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

Huvuduppgiften är att vara där ungdomar är och delta i olika

samverkansformer. Under året så har som mest fem fältarbetare varit anställda samtidigt. Under våren/sommaren så har verksamheten påverkats av

uppsägningar och sjukskrivningar varför full bemanning inte funnits (sex personer). Rekrytering pågår för närvarande för att få full styrka med fasta anställningar.

Samordnad utsättning

(fredagsutsättninga rna)

Syfte och mål: Tidigt upptäcka barn- och unga som vistas i riskmiljöer för våld, droger och annan kriminalitet och om möjligt skyndsamt skapa

förutsättningar för kontakt med familj, socialtjänst eller för situationen andra viktiga aktörer.

Påbörjad

(18)

Senaste kommentar (2021-08-31):

Löper på enligt plan, fortsatt utsättning varje fredag. Deltagande aktörer är från kommunstyrelseförvaltningen, social- och äldreförvaltningen, Polisen, Brandförsvaret, Fältassistenterna, kommunens och fastighetsägares väktare, SL och NOBINA: s ordningsvakter, fastighetsbolag, Haninge Bostäder.

Inrättande av ett brottsförebyggande forum

Syfte och mål: Att inrätta ett

brottsförebyggande forum är att sprida evidensbaserad kunskap inom olika sakområden inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. Detta kan vara information om nationella initiativ eller lokala engagemang, genomförda studier och dess resultat eller mera kompetenshöjande seminarier.

Påbörja d

Senaste kommentar (2021-08-31):

Arbetet inleds och är under planering efter sommaren

Föreningsdriven nattvandring (minst 300 tillfällen)

Syfte och mål: Genom föreningsdriven nattvandring öka vuxnas närvaro på platser och tider som oftast domineras av barn och unga samt förebygga tidig upptäckt av barn och unga i riskzon för olika formera av utanförskap och ohälsa.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

300 trygghetsvandringar har planerats för året och överenskommelser har skett med respektive förening. Hittills har 120 tillfällen genomförts.

(19)

Krisstödjare efter barnförhöret

Syfte och mål: Att flickor och pojkar (0-17 år) som utsatts för våld i nära relation ges förbättrat stöd och att deras vårdnadshavare ges stöd i den kris som ofta uppstår i familjen när det framkommer att barnet utsatts för våld.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

Två medarbetare har rekryterats för uppdraget. Vidare har medarbetare genomgått utbildningen kring metoden. Studiebesök har skett hos Barnahus Stockholm som arbetar enligt metoden. Under året kommer arbetssättet att utvecklas för att anpassas till de rutiner och förutsättningar som finns i

Haninge kommun. Arbetsplatser i Barnahus lokaler har upprättats. Vidare har samtalsrum inretts, möbler har köpt in. Rutin har skapats för uppdraget samt samverkan med berörda enheter. Arbetet sker enligt plan inte någon avvikelse.

(20)

Unga i risk för kriminalitet

Syfte och mål: Att centrera arbetet med barn och unga i risk för kriminalitet.

Målet är att tidigt nå barn och unga i riskzonen kring droger, kriminalitet, psykisk ohälsa och radikalisering.

Förvaltningen vill även utöka SIG- arbetet (social insatsgrupp) till unga 18- 25 år.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

Trygghetsmedel har under våren använts för att fortsatt kunna ha två

socialsekreterare som arbetar inriktat mot kriminalitet. Effekten av detta blir att kommunen har större koll på de kriminella gängen i Haninge och

rekryteringarna kring dem. Social- och äldreförvaltningen har också utökat öppenvården som arbetar med kriminella. Där har gruppen förstärkts med ytterligare en SiG-behandlare för att kunna arbeta med ännu fler ungdomar på hemmaplan samt en familjebehandlare. Bedömningen är att samtliga sökta trygghetsmedel kommer användas.

Motverka brott och kriminalitet genom avhopparverksamhe t

Syfte och mål: Att skapa struktur, samverkan och effektivitet i hur kommunen kan ge stöd till individer som vill lämna kriminalitet och kriminell livsstil, eller riskerar att hamna i

kriminalitet oavsett ålder.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-04-30):

Kartläggning och analys pågår. Ingår i ett större arbete för att utveckla det brottsförebyggande arbetet genom att skapa samarbetsytor för en mer strukturerad samverkan mellan bland annat socialtjänst, skola och polis kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i en kriminell livsstil. Det handlar om att bygga en plattform för samverkan där resurser

(21)

och kompetenser finns samlade så att arbetet bedrivs ur ett

helhetsperspektiv. Samverkan ska leda till ett gemensamt operativt arbete i kommunens utsatta områden där behov och lägesbild är vägledande.

Kulturhuset som nav för ungdomar

Syfte och mål: Skapa meningsfull fritid för barn och unga i centrala Handen genom att Kulturhuset ska vara öppet för unga i Haninge samt att etablera en ny form för att unga ska hitta sin plats på Kulturhuset.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

Samarbete etablerat mellan Kulturhuset, Freezone, ABF, biblioteket i Handen och Ekens fritidsgård. Samarbetsgruppen har samlat engagerade och entusiastiska unga mellan 16 och 20 år som vill arrangera och

genomföra kulturevenemang riktade till andra unga i kommunen. Gruppen har genomfört flera träffar – fysiska och digitala – med samtal om strategier och visioner, praktiska idéer och gjort workshops inom tex måleri och dans.

Ett publikt arrangemang har genomförts den 28 maj när en del av gruppen unga genomförde en dans och sångföreställning i Kulturhusets scenrum men där publiken tog del av föreställningen från utsidan av glasfasaden.

Prognosen är att resterande års budget används under hösten 2021.

Lovmedel för aktiviteter till barn och unga

Syfte och mål: Att möjliggöra meningsfulla kostnadsfria

fritidsaktiviteter på skollov för barn och unga i Haninge kommun föreslår vi fortsatta satsning på medel som kan sökas av kommunala verksamheter och organisationer inom civilsamhället för att kunna genomföra lovaktiviteter

Påbörjad

(22)

under sommarlov, höstlov och jullov 2021.

Senaste kommentar (2021-08-31):

Lovmedlen har möjliggjort 28 aktiviteter inom föreningsliv samt 21 aktiviteter inom kommunal verksamhet. Detta gör att en stor mängd barn och unga har kunna delta i aktiviteter som annars mest troligt inte

genomförts och fått en än mer meningsfull fritid under sommaren.

Utvecklat

föräldraskapsstöd

Syfte och mål: Arbetat för ett utvecklat föräldraskapsstöd i linje med nationell- och regional föräldraskapsstrategi. Det innebär att alla föräldrar med barn 0-17 år ska erbjudas stöd i sitt föräldraskap på universell, selektiv och indikerad nivå.

Föräldraskapsstöd främjar barn och ungas trygghet, hälsa och utveckling, har ett barnperspektiv (Barnkonventionen) och är en viktig skyddsfaktor i det drog- och brottsförebyggande arbetet

.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

Fortsatt arbete med att vidmakthålla och utveckla kommunens universella och selektiva föräldraskapsstöd genom att leda digitala föräldragrupper.

Snabba cash inom ramen för det brottsförebyggande arbetet

Syfte och mål: Tidig upptäckt och hantering av barn och unga som vistas i riskfulla miljöer för kriminalitet och utanförskap. Med en sorts ”buffert”

skyndsamt kunna tilldela medel för att stödja behov av snabba insatser vid

Påbörjad

(23)

uppkomna situationer eller trender i våra kommundelar.

Senaste kommentar (2021-08-31):

Samverkansavtal är upprättat med fyra föreningar där strukturerade fritidsaktiviteter skett under sommaren och fortsätter under hösten. Det finns möjlighet att utöka aktiviteten om det finns behov att omfördela medel inom trygghetskommissionen.

Förebyggande sociala insatser med väktarresurser

Syfte och mål: Stärka synlighet av väktare och bidra till öka den faktiska och upplevda tryggheten.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

Fortsättningsvis fortlöper den extra förebyggande väktarresursen mellan kl.15:00-24:00. Uppgiften är att verka i alla kommundelar. Främst i de centrala delarna där majoriteten av människor vistas. Man arbetar med hög synlighet och uppsökande samt rör sig i huvudsak till fots. En ytterligare väktarresurs beställdes from 4 juni till och med den 25 juni pga.

skolavslutningar, tid kl.18:00-03:00.

Stödja initiativet Städa Sverige

Syfte och mål: Städa Haninge är en satsning som bidrar till att: - Ungdomar får lära sig att ta ansvar och städa sin närmiljö - Det blir städat och fint i många områden runt i kommunen (KOF väljer ut) - Många

ungdomsföreningar i Haninge får ett ekonomiskt bidrag till sin verksamhet.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

Arbetsgruppen har genomfört en städningsinsats 2021 under våren

(24)

tillsammans med Städa Sverige som finansierades av Ica Maxi. En ytterligare städningsinsats genomfördes den 30 aug till vilken Haninges

trygghetsmedel kommer att användas. Det är 15 anmälda idrottslag ca 300 ungdomar som kommer att städa i olika natur och parkområden i Haninge.

Det är både flickor, pojkar och även ungdomar med olika funktionsvariationer som kommer att delta.

Kameror Syfte och mål: Som ett led i att öka den upplevda tryggheten i och utanför skolan har investeringsmedel fördelats till UBF. Tilldelade medel har satsat på att investera kameror invändigt i

kommunens grundskolor med syfte att öka den upplevda tryggheten som ett komplement till skolans befintliga trygghetsarbete.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

Åbyskolan klar och installerad. Arbete med att komplettera och uppgradera våra termosensorer som är kopplade mot Södertörns brandförsvarsförbund fortlöper samt flytt av kameror från gamla Söderbymalmsskolan till nya lokaler i Riksäpplet 2.

(25)

Trygga miljöer i Jordbro

Syfte och mål: Att påverka den upplevda tryggheten i Jordbro genom

trygghetsskapande gestaltning på ytor som idag upplevs som otrygga på grund av olika ordningsstörningar.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

Mätning av besökare i centrum genomfördes i våras. En uppföljande mätning ska göras i slutet av 2021 för att om tryggheten för de boende har ökat eller inte, och om genomförda aktiviteter har gett effekt. Syftet var även att få fram vad det är som efterfrågas av boenden för att göra rätta

satsningar. Arbetet fortskrider som planerat. De svar som har kommit in vid kartläggning har gett en tydlig fingervisning att belysning, färgsättning och sittplatser anses viktigt. Utemöbler har köpts in som placeras ut när

biblioteket är öppet samt målat fasaden i glada färger. De som påverkas av projektet är främst de boende i Jordbro, och på sikt näringsidkare och fastighetsägare. De resurser som används i projektet är, förutom projektmedel, personella resurser. Värdet av de resurserna är konkreta insatser synliga för ögat, men även en ökad samverkan i centrum mellan kommunens verksamheter och lokala aktörer. Effekterna mäts kvalitativt genom intervjuer och kommer att redovisas i slutet av 2021.

Nattfotboll i Brandbergen och Jordbro

Syfte och mål: Att ge alternativ till barn och unga att välja idrott och rörelse istället för andra normbrytande

beteenden på tider då vuxnas närvaro i lokalsamhället är låg.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

Efter en förenklad upphandling tilldelades uppdraget till IFK Haninge IFK, både i Brandbergen och i Jordbro. Per träningstillfälle har fångat upp cirka

(26)

50 ungdomar i Jordbro,25 ungdomar i Brandbergen hittills. Från och med vecka 36 kommer aktiviteterna att flyttas inomhus hallar i respektive område. En tät dialog förs mellan kommunala verksamheter (fritidsgårdar, Föreningsbyrån, fältassistenter) och utförande förening, Haninge IFK, för att öka deltagarantalet. På grund av fördröjningar i upphandlingsprocessen kunde aktiviteten påbörjas först vecka 26. Utifrån den fördröjningen

kommer aktiviteten fortgå till och med vecka 51. Aktiviteten har varit mycket uppskattade av deltagarna och blivit uppmärksammad i "Mitt i Haninge".

(27)

Handslag mot förstörelse

Syfte och mål: Att tillsammans, genom samverkan arbeta förebyggande mot klotter, glaskross, illegal affischering och långtidsuppställda fordon, för att skapa en trygg offentlig miljö för våra

invånare. Att under gemensamma möten dela lägesbilder, delge information samverkanspartners emellan och för att skapa en plattform för samverkan.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

Ytterligare minst ett samråd ska planeras under denna termin.

Rena badstränder Den pågående pandemin har påverkat våra vanor under vår lediga tid och vi tillbringar mer tid i vår närmiljö. I kombination med studier som visar att platser med mycket nedskräpning upplevs som otrygga av invånare ser vi ett behov av att göra en extra satsning på ökad frekvens av städning av badstränder i Haninge kommun samt tömning av toaletter i anslutning till stränderna under sommaren 2021.

Påbörjad

Senaste kommentar (2021-08-31):

Utökad städning och tömning av toaletter har skett vid kommunens bad.

Städa Haninge del 2

Då ICA Maxi klivit av projektet så

behöver det införskaffas reflexvästar Påbörjad

(28)

med Haninge kommuns logga samt städmaterial till höstens städningar.

Senaste kommentar (2021-08-31):

Beslut i styrgrupp 210820. Uppgiften tilldelad 26 aug.

(29)

KF mål nr 4. Haninge ska erbjuda en innovativ skola med höga förväntningar som skapar konkurrensfördelar i livet

Det är viktigt att fler elever blir behöriga till gymnasiet och därefter klarar en gymnasieexamen. Risken för att hamna i utanförskap och psykisk ohälsa minskar i en likvärdig och tillgänglig skola. Svenska för invandrare (SFI) är en viktig aspekt av integration och för att komma in på arbetsmarknaden.

Målbedömning: Kommer delvis att uppfyllas

Bedömningen bygger på att fler elever har fått behörighet till gymnasiet och det pågående utvecklingsarbetet som ska leda till att kommunens

utbildningsverksamheter framtidssäkras och kan förbättras på lång sikt.

Resultat mål 4:

Kommunens trend att fler elever blir behöriga till gymnasiet fortsätter.

Behörigheten ökade med 0,8 procentenheter till 88,3 procent enligt preliminära uppgifter. Slutlig statistik publiceras i öppna databaser i oktober.

Andelen som får gymnasieexamen på tre år har hittills haft vikande trend. Årets resultat publiceras i december. Kommunens prioritering på strategisk nivå har i korthet inneburit att framtidssäkra utbildningsverksamhetens kompetens och organisation, satsning på systematiskt kvalitetsarbete och att stärka processer som ska ge ökad hållbarhet. Konsekvenser av pandemin kan ha hämmat

utvecklingstakten och därför kan de synliga effekterna av arbetet komma senare.

Bedömningen är att denna prioritering har bidragit till målet.

En likvärdig och tillgänglig skola ska minska risken för att hamna i utanförskap och psykisk ohälsa. Utbildningsnämndernas verksamheter arbetar ständigt med frågan om likvärdig och tillgänglig skola.

(30)

Svenska för invandrare (SFI) är en viktig aspekt av integration och för att komma in på arbetsmarknaden. Hösten 2020 genomfördes en

kvalitetsuppföljning av kommunens utbildningsverksamhet som bland annat identifierade fortsatt utveckling inom SFI och vuxenutbildningen1.

Det är flera parter som är inblandade i etableringsuppdraget och frågor som rör nyanlända; samhällsorientering och bosättning av nyanlända är kommunens ansvar och stöd till arbete är arbetsförmedlingens. Haninge samarbetar med arbetsförmedlingen och andra kommuner i olika projekt och ett

utvecklingsarbete för att skapa struktur inom etableringsuppdraget och ökad samverkan.

framtidssäkras.

Indikatorer Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfal l 2021

Mål 2021

Mål 2022

Mål 2023

KF Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor

83,0

%

86,0

%

87,4

%

Okt* 86,0

%

86,0

%

87,0

%

KF Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor

51,7

%

48,2

%

48,1

%

Dec 53,0

%

55,0

%

57,0

%

KF Lämnat

etableringsuppdrage

42,0

%

47,0

%

46,0

%

Juni 2022

48,0

%

50,0

%

52,0

%

1 Kvalitetsrapport Kvalitet i undervisning och lärmiljö, dnr GVN 2020/102

(31)

t och börjat arbeta eller studera

*preliminär uppgift som kommenteras i texten. Tabellen uppdateras när offentlig statistik finns.

KF mål nr 5. I Haninge ska ett attraktivt kultur- och fritidsutbud finnas Barn och unga ska ha rätt att uppleva och utöva konst och kultur. Demokrati ska värnas och utvecklas för att långsiktigt skapa trygghet och sammanhållning. Fler möjligheter för människor att mötas spontant ska skapas.

Målbedömning Kommer delvis att uppfyllas

Bedömningen görs utifrån att kommunens pågående arbete kommer att ge resultat och kommer att bidra till måluppfyllelse. Andel elever som upplever att det är en god tillgång till kultur- och respektive fritidsaktiviteter har ökat något sedan föregående år.

Resultat mål 5

Barn och unga ska ha rätt att uppleva och utöva konst och kultur. På frågan om eleven upplever en god tillgång till kulturaktiviteter svarade 62,5 procent att det stämmer ganska bra eller helt och hållet. Resultatet visar en ökning med 2,5 procentenheter sedan förra årets mätning men når inte riktigt upp till årets målvärde på 66 procent.

Under pandemin har kulturvanorna ändrats och såväl deltagande i kulturaktiviteter som eget skapande har minskat. Pandemin har ändrat

förutsättningarna för kommunen att bedriva ett utåtriktat arbete gentemot den unga målgruppen för att locka fler besökare till det utbud av kulturaktiviteter

(32)

som erbjuds. För att bidra till målet genomförs aktiviteter som sammantaget ska leda till brett kulturutbud i kommunen.

Demokratin ska värnas och utvecklas. Kommunen har gjort ett omfattande arbete för att stärka demokratin. Det finns en stark koppling mellan

demokratifrågan och kulturens och bibliotekens roll, men för att få full genomslagskraft är det samtidigt en kommunal angelägenhet som behöver genomsyra all kommunal verksamhet. Därför är det nödvändigt att

demokratifrågan lyfts i en större kommunal kontext, där nya strukturer etableras för samverkan, kunskapsutbyte och uppföljning.

Andelen ungdomar som upplever att tillgången till idrottsaktiviteter är god mättes för första gången under våren 2020 genom Haninge skolenkät. I enkäten fick elever i åk 4 och åk 8 bland annat svara på ett antal frågor om sin fritid. Det var en något högre svarsfrekvens än förra årets svarsfrekvens på 72,8 procent. På frågan om eleven är nöjd med sin fritid svarade 88 procent att det stämmer ganska bra eller helt och hållet. På frågan om eleven upplever en god tillgång till idrottsaktiviteter svarade 79 procent att det stämmer ganska bra eller helt och hållet. Resultatet visar en ökning med en procentenhet sedan förra årets mätning och går i linje med årets målvärde. Det tolkas som ett gott resultat för hur barn och unga upplever tillgången till idrottsaktiviteter i kommunen.

Däremot uppger 26 procent av eleverna att de inte deltar i idrottsaktiviteter alls på sin fritid eller endast ett fåtal gånger per år. Uppgifterna är oroväckande då målsättningen med det idrottspolitiska programmet är att få fler Haningebor i rörelse och framförallt barn och unga. Uppgifterna ska analyseras mer noggrant under hösten.

Målet innefattar att skapa fler möjligheter för spontana möten för människor. I stadsbyggnadsprocessen ska medborgarnas behov av ytor och anläggningar för idrott och rörelse synliggöras. Ett flertal aktiviteter har också genomförts där människor givits möjlighet att mötas spontant. Tillfällena för möten har används av alla människor i alla åldrar.

(33)

Indikatorer Utfall

2020

Utfall 2021

Mål 2021

Mål 2022

Mål 2023 KF Andelen ungdomar som

upplever att tillgången till kulturaktiviteter är god*

60,0% 62,5% 66,0% 73,0% 80,0%

KF Andelen ungdomar som upplever att tillgången till idrottsaktiviteter är god*

78,0% 79,0% 79,0% 80,0% 80,0%

*indikator infördes år 2020

(34)

Strategiska politiska uppdrag

Fullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska

genomföras och återrapporteras. Uppdragen har givits i Mål och budget 2020-21 eller fortsätter från 2018, 2017 eller 2016 års Mål och budget. För varje uppdrag är kommunstyrelsen eller en nämnd ansvarig för att uppdraget genomförs, följs upp och att resultaten rapporteras tillbaka till fullmäktige.

Det finns totalt 16 uppdrag som har följts upp och återrapporteras. Av dessa är det tre uppdrag har blivit klara sedan föregående uppföljning och slutrapporteras i denna delårsrapport. Ett uppdrag som handlar om föreningsstöd inväntar besked från förvaltningsrätten efter att ett fullmäktigebeslut överprövas.

Uppdragen är av olika karaktär och spänner över ett brett område. De uppdrag som fortsätter handlar om utvärdering av kommunens tjänstemannaorganisation, att framtidssäkra seniorbostadskön, alternativ för att lösa vikariefrågan i

grundskolan, frågan om personer som uppbär försörjningsstöd skulle kunna erbjudas en visstidsanställning i kommunen m.m.

Så här ser bedömningarna av status i rapporten med symboler ut:

2021 KS 1. Utvärdera om dagens struktur för kommunens tjänstemannaorganisation är optimal

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en förstudie som utvärderar om strukturen på dagens tjänstemannaorganisation är optimal för kommunens fortsatta utveckling och återkomma med möjliga förslag som bidrar till att höja

(35)

tjänstemannaorganisationens effektivitet och skapa en framtidssäkrad tjänstemannaorganisation

Kommentar: Påbörjad

Utredningen som syftar till att se över hela organiseringen av

tjänstemannaorganisationen har påbörjats. Målet är att presentera förslag på eventuella förändringar under november månad 2021.

Flera andra åtgärder har genomförts eller pågår:

• En av de åtgärder som vidtagits är att granska kommunens olika

avtalsförhållanden. Denna granskning har gett ett bra faktaunderlag för att stärka de ekonomiska processerna som behöver prioriteras.

Lokalförsörjningsprocessen har setts över som visade att styrningen inte efterlevs och att den formella styrningen behöver uppdateras. Det handlar exempelvis om styrdokumentet investeringsprocess för ny-om och

tillbyggnad av egna verksamhetslokaler och processer för in- och uthyrning som förverkligar politiska intentioner med

lokalförsörjningsstrategin.

• Utveckling av tillväxtportföljen fortsätter med fokus på STUPen-området.

Behovet av ökad synkronisering av tillväxtprojekt är stor i hela kommunen men det blir extra tydligt i genomförandet av den politiska viljan så som den är beslut i ÖP och Stadsutvecklingsplanen (STUP).

• Utveckling av ett utvecklat lednings- och styrningssystem håller också på att implementeras. Det kommer leda till mer sammanhållen

koncernplanering samt ge tydlighet i vad och när saker skall genomföras, allt i syfte att öka tjänstemännens förmåga att leverera på den politiska viljan.

(36)

• Under hösten sker en omvärldsanalys med syfte att öka kunskapen i effekten av en annan modell av tjänstemannaorganisationen. Leder annan organisation till högre effekt i vardagen av den politiska viljan? Resultatet planeras presenteras för den politiska ledningen under senare delen av året.

Ett arbete med att centralisera ett antal funktioner har också genomförts. Syftet med samordningen är primärt att förbättra kvaliteten inom funktionerna arkiv, registratur och nämndsekreterare för att skapa gemensamma processer och rutiner samt minska personberoende. Denna centralisering och samordning har också genomförts inom trygghet och säkerhet.

2021 KS 2. Utreda hur seniorbostadskön kan framtidssäkras och organiseras (KS, ÄN)

Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med äldrenämnden utreda hur seniorbostadskön kan framtidssäkras och organiseras på ett mer effektivt och rättssäkert sätt än idag.

Kommentar: Påbörjad

Utredningen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med social- och äldreförvaltningen. Arbetet förväntas vara klart för återrapportering i slutet av 2021 eller i början av 2022.

2020 KS 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över kostnaderna för att bygga verksamhetslokaler

Kommentar: Färdig

Kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget har genomfört översynen som utmynnat i en rapport samt ett ekonomiskt nuläge avseende byggkostnader för konceptförskolor.

(37)

Genom att den tidigare versionen av framtagen konceptförskola setts över av utbildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget har flertalet åtgärder kunnat vidtas för att sänka investeringskostnaderna men ändå bevara funktionaliteten både för berörda verksamheter samt förvaltningen av fastigheten.

Bedömningen är att investeringsnivån för dagens konceptförskola kan anses skälig utifrån idag kända förutsättningar. För att framöver kunna hålla nivån på aktuell investeringsnivå krävs ändamålsenliga tomter att bygga på.

Kommunstyrelsen godkände rapporten 29 mars 2021. Uppdraget bedöms som färdigt.

2020 KS 3. Gemensam registratur samt nämndsekreterare

Kommentar: Färdig

Under våren fattades beslut om att samordna arkiv-, registrators- och

nämndsekreterarfunktioner från samtliga förvaltningar till en ny enhet inom kommunstyrelseförvaltningen. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 maj 2021 vars uppdrag är att, bland annat, genomföra ett utvecklingsarbete för att ta fram gemensamma rutiner och processbeskrivningar inom enhetens

ansvarsområde. Under hösten implementeras ett nytt ärende- och

dokumenthanteringssystem vilket stöttar utvecklingsarbetet genom ökade möjligheter till digitalisering och automatisering.

Uppdraget bedöms som färdigt.

2020 KS 4. Upphandling och inköpsbeteende

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föreslå förändringar som kan leda både till prissänkningar i upphandlingar och till kostnadsminskningar vid inköp.

(38)

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur kommunen säkerställer att de större inköp/investeringar som görs i respektive förvaltning är rätt prioriterade, inte bara för respektive förvaltning utan även för Haninge kommun.

Kommentar: Påbörjad

Vad avser kostnadseffektivisering vid upphandling och inköp kommer detta uppdrag att realiseras genom olika åtgärder. Kommunens upphandlingar och inköp kommer strategisk att utvecklas vid revidering av gällande styrdokument för upphandling och detta sker som ett led i översynen av Södertörns

upphandlingsnämnd (SUN 2.0).

Ett nyckeltal som mäter köp från avtal har beslutats och detta gäller för alla förvaltningar och bolag. Nyckeltalet kommer att följas över tid.

Kommunstyrelseförvaltningen har även initierats en pilotmätning avseende avtalstrohet som innebär att ett eller flera avtalsområden specialgranskas i syfte att undersöka hur kommunens inköpsmönster ser ut och hur verksamheten tillämpar ingångna avtal.

Vad avser prioritering av större inköp/investeringar så pågår ett internt arbete med att försöka skapa en process och/eller forum som kan stödja att rätt prioriteringar genomförs samtidigt som verksamheten kan fortlöpa i vardagen.

2020 KS 6. Kommunstyrelseförvaltningen ska fortsätta trygghetssatsningen Kommentar: Påbörjad

Arbete med trygghetskommissionen fortlöper. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar arbetet med trygghetskommissionen. En särskild styrgrupp, med representation från tre förvaltningar har inrättats. Resultat av insatser beskrivs under trygghetskommissionen under mål 3, I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet.

2020 GFN 4. Nämnden ges i uppdrag att utreda alternativa lösningar för att hantera vikariefrågan vid frånvaro

(39)

Kommentar: Påbörjad

Verksamheterna har under 2018 haft inhyrd personal för ca 25 mkr och hittills under 2019 drygt 12 mkr. Nämnden ges i uppdrag att utreda alternativa lösningar för att hantera vikariefrågan vid frånvaro, exempelvis vikariepool, för att på sikt minska kostnaderna och öka kvaliteten.

Arbetet fortsätter med det förslag som togs fram föregående år. Förslaget handlar om att förvaltningen kan arbeta med frånvaro av ordinarie personal genom en kombination av gemensamma rutiner, en vikariepool och ett digitalt stödsystem.

Under arbetet har även förvaltningen börjat utreda om det är möjligt att samarbeta med social- och äldreförvaltningens Bemanningscenter och upphandling av ett gemensamt stödsystem. Planen är att närmare utreda förutsättningarna för ett samarbete med social- och äldreförvaltningen under början av hösten 2021 och att eventuellt genomföra en upphandling av ett gemensamt stödsystem i slutet av året som implementeras under år 2022.

För närvarande pekar arbetet på att kostnaderna för vikarier och den tid organisationen lägger på vikarieanskaffning kan minskas. Vidare tros arbetsmiljön för chefer förbättras, kvaliteten i verksamheten stärkas och

lösningen tros kunna bli en del i kompetensförsörjningen genom att uppmuntra de högskolestudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i kommunens verksamheter att ingå i vikariepoolen.

Andra insatser som förvaltningen arbetar med som träffar området för uppdraget är att förskolorna sedan 2020 arbetat med närvarohanteringssystemet Tempus.

Detta har medfört att förskolorna kunnat planera och fördela personella resurser mer effektivt utifrån hur det faktiska barnantalet ser ut dagligen. I grundskolan har ett samarbete, ”klustergrupper”, mellan enheter utvecklats där behovet av personella resurser hanterats kontinuerligt. Arbetet har visat goda effekter men kan utvecklas.

Uppdraget beräknas vara klart under år 2022.

2020 SN 2: Sammanslagning SOF och ÄF

Uppdraget är från reviderad Mål och budget 2020-2021.

(40)

Kommentar: Färdig

Från den 1 januari 2020 är tidigare socialförvaltningen och äldreförvaltningen ersatta av social- och äldreförvaltningen. Sammanslagningen har inneburit ökade möjligheter till samverkan och samnyttjande av resurser. Sammanslagningen innebär förutsättningar för effektivare kommunikationsvägar i ärenden som berör olika verksamhetsområden, och förenklar ett enhetligt arbetssätt såväl vad gäller verksamhetens kvalitetsutveckling som i det löpande arbetet.

2020 SN 1. Socialförvaltningen ska ta i beaktande om personer som uppbär försörjningsstöd skulle kunna erbjudas en visstidsanställning i kommunen eller hos annan arbetsgivare inom kommunen

Kommentar: Påbörjad

Arbetsmarknadsenheten har tagit fram möjlighet till visstidsanställningar som riktar sig till personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Det är inom både

kommunal verksamhet och näringslivet, nedan finns lista över möjliga platser för visstidsanställningarna.

• Vårdbiträde inom äldreomsorg och hemtjänst

• Resursassistenter inom grundskolor

• Ungdomsjobbare

• Serviceassistenter inom vård och omsorg

• Bygg – rivning/logistik

• Marina näringar/båtvarvs-medarbetare

• Housekeeping på turistanläggning

2019 KS 7: Inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader

Kommentar: Väntar

Inventeringen av kulturhistoriska byggnader har genomförts. Därefter har en översyn gjort kring kostnader och hyresintäkter för befintliga objekt samt

kostnadskalkyler för att bibehålla byggnader samt åtgärder för att ge byggnaderna

(41)

en uthyrningsbar status. Underlagen har analyserats och ett förslag om vidare hantering har tagits fram.

Fullmäktige tog ställning till rapporten ”underlätta och demokratisäkra för föreningslivet” vid sammanträdet 2021-05-30. Rapporten innehåller flera

utredningsförslag som senare kan leda till effektivisering. Ett av förslagen var ” Se över förvaltningen och hyressättningen av lokaler till föreningar. Uppdraget kan samordnas med utredningen av kulturhistoriska fastigheter”. Fullmäktige

beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda ett arbete om hur detta praktiskt kan genomföras, med hänsyn taget till ett införande senast till årsskiftet 2021/2022.

Beslutet i kommunfullmäktige överklagades till förvaltningsrätten. Förvaltningen avvaktar förvaltningsrättens ställningstagande. Status på uppdraget har därför ändrats till "väntar".

2019 KS 9: Ta fram skolstrukturplan för Haninge

Kommentar: Påbörjad

Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) leder arbetet som görs i samarbete med utbildningsförvaltningen. Det finns fler osäkerhetsfaktorer som försvårar elevprognoser både för hela kommunen, för olika åldrar och geografiska områden. Förändringar i befolkningsdemografi, bostadsutvecklingen och in- /utflyttningsstatistik är mycket svåranalyserade i nuläget.

De strategisk volymprognoser är grunden för skolstrukturplanen, och

kommunstyrelseförvaltningens förslag är förslag till skolstrukturplan flyttas fram och integreras med lokalresursplanen. Det innebär att datum för färdigställande blir februari 2022.

Mer information

(42)

Förutom detta fullmäktige uppdrag om skolstrukturplan finns i den politiska plattformens område ”Ett Haninge som fortsätter att utvecklas” , åtgärden att Kommunen ska identifiera platser för skolutbyggnad i Handen.

Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) leder arbetet som görs i samarbete med utbildningsförvaltningen. Arbetet med att analysera bostadsprognoser och de faktiska förändringarna i befolkningsdemografin pågår och är just nu oerhört svåranalyserade. KSF har konstaterat att från november 2020 till februari 2021 minskar antalet nyfödda barn påtagligt med mellan 24,5 - 51,6 procent per månad. Mars månad motsvarade nivån för tidigare år, medan prognosen för april pekar mot en minskning i intervallet 10 – 20 procent.

Utvecklingen är inte jämt fördelad i kommunen, utan i vissa kommundelar ökar antalet nyfödda barn medan andra områden minskat mer än angivet intervall.

Antalet inflyttade individer i åldern 1-15 år är kraftigt begränsat jämfört med samma period 2020. Nyproduktionen av bostäder har en fortsatt förskjutning framåt i tid jämfört med prognosen som presenterades i november 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ovanstående bidrar till öka

osäkerheten för de strategiska volymprognoserna som utgör underlag för den nya skolstrukturplanen. Underlaget utgör också en stor del av den strategiska och långsiktiga lokalresursplaneringen.

Förvaltningens förslag är att

• Skolstrukturplanen utgör en del av en årliga kommungemensamma lokalresursplanen.

Datumet för färdigställande flyttas fram till februari 2022. Tidplanen förutsätter att bilden av den pågående befolkningsutvecklingen stabiliserats till denna tidpunkt.

Planering 2022

Om ovanstående förslag godkänns, att skolstrukturplanen med platser för skolutbyggnad ingår i lokalresursplanen, att redovisas i februari 2022.

(43)
(44)

2019 KFN 4: (IFN) Utreda 11-manna konstgräsplan i Vega

Kommentar: Påbörjad

Kultur- och fritidsförvaltningen har länge kommunicerat behov av att en 11- spelsplan byggs i Vega. Frågan om placering av en konstgräsplan för 11-spel är dock inte en fråga som förvaltningen råder över, då marken ägs av

kommunstyrelseförvaltningen. Plan för 11-spel kräver en stor och relativt platt yta, vilket är problematiskt att hitta i området. Förvaltningen kommer att

fortsätta bevaka frågan i de fortsatta diskussionerna som förs. Utöver behovet att bygga en 11-spelplan i Vega är det viktigt att andra möjligheter för rörelse och rekreation byggs och utvecklas i området för att möjliggöra rörelse och fysisk aktivitet.

Frågan ägs av kommunstyrelseförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter därmed att avvakta besked om plats för att etablera en fotbollsplan i den nordvästra delen av Haninge. När placering är klar påbörjar förvaltningen etableringen av en plan.

2019 SN 1: Digitaliseringsarbete t ex genom robotisering

Kommentar: Påbörjad

Det har pågått ett arbete för att införa e-tjänst och robotiserad handläggning inom ekonomiskt bistånd. Införandeprocessen har tagit tid och bromsades in under våren 2020. Planerade lösningar var mycket tidskrävande och för komplexa för att etablera i kommunens befintliga IT-miljö.

Under 2020 handlades ett nytt verksamhetssystem upp. Det nya

verksamhetssystemet, Lifecare införs 2021-2022 och erbjuder e-tjänster och automatisering som tilläggstjänster. Tilläggstjänsterna robotiserad handläggning och e-tjänst inom ekonomiskt bistånd införs i slutet av 2021.

(45)

2018 KS 7: Ta fram plan för investeringar i och underhåll av kommunens idrottsplatser och -hallar för alla kommundelar

Kommentar: Färdig

Det finns en fastställd plan för investeringar och underhåll av kommunens idrottsplatser och -hallar. Planen har tagits fram av kultur- och

fritidsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget. Planen är fastställd av förvaltningschef. Planen används som underlag i budgetprocessen.

Den politiska ledningen har givit förvaltningar två uppgifter som båda handlar om planering av underhåll och investeringar i kommunens idrottsplatser och – hallar. Förutom detta uppdrag så finns en åtgärd i den politiska plattformen. I den politiska plattformen för att nå Ett Haninge som håller ihop finns åtgärden att ”idrottshallar och idrottsplatser i hela kommunen ska få en genomgång där en plan för underhåll ska säkerställas”. Idrotts- och friluftsnämnden ansvarar för detta.

Mer information

Uppdraget till kommunstyrelsen samordnas av kommunstyrelseförvaltningen.

Kompetensen i att ta fram underlagen finns hos kultur- och fritidsförvaltningen samt Tornberget.

Behov av nyinvestering och underhållsinvesteringar ingår i kommunens strategiska planering. I mål och budget fastställs investeringsbudget för de kommande åren till IFN. Ett underlag för arbetet är underhållsplan för idrottshallar och –platser.

Kultur- och fritidsförvaltningens underhållsplan för idrottshallar och

idrottsplatser är en del av det kontinuerliga, löpande arbetet. Förvaltningens underhållsplan innehåller vad som ska göras det kommande året, insatser inom tre år samt insatser inom fem år. Underhållsplanen revideras årligen.

(46)

Tornberget har genomfört de planerade underhållsarbeten och reinvesteringar av idrottshallar och idrottsplatser. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att revidera underhållsplanen, och arbetet görs i nära samarbete med

kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget.

Den årliga revideringen har nyligen genomförts och fastställts av förvaltningschef för kultur och fritid. Gällande version av underhållsplanen är faktaunderlag för nämndernas strategiska planering och behov av investeringsmedel äskas inom ramen för budgetprocessen.

Arbetet med underhållsplaner är underlag i budgetprocessen, genomföra

underhållet ingår i grunduppgifterna för Tornberget och revideringar är årligen återkommande arbete för berörda förvaltningar och Tornberget.

Arbetet med underhållsplaner är således integrerade i löpande verksamhet och budgetprocessen. Resultat av arbetet följs upp inom ordinarie uppföljning och utvecklas genom systematiskt förbättringsarbete.

Därför bedömer berörda förvaltningar att fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen respektive plattformens åtgärd som Idrotts- och friluftsnämnden ansvarar för, som färdiga. Arbetet fortsätter i löpande verksamhet.

2018 KDN: Öka kulturhusets funktion som attraktiv mötesplats mellan människor

Kommentar: Påbörjad

Förvaltningen presenterade Cedervalls förslag till lokalprogram för kultur- och demokratinämnden i juni. Cedervalls utredning visar att kulturhuset har behov av utökade och förändrade lokaler om cirka 1 100 kvadratmeter – från dagens cirka 3 400 kvadratmeter till cirka 4 500 kvadratmeter. Cedervall har tagit fram ett

utbyggnadsscenario för att dels göra en kostnadsbedömning av en utbyggnad,

Figure

Updating...

References

Related subjects :