Förslag till beslut I byggnadsnämnden

Download (0)

Full text

(1)

Planbesked för bostäder och verksamheter vid Spannmålsgatan 16 (Nordstaden S:5) och ny utformning av taket över Nordstadstorget (Nordstaden S:1) inom stadsdelen

Nordstaden

Förslag till beslut

I byggnadsnämnden

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för bostäder och verksamheter vid Spannmålsgatan 16 (Nordstaden S:5) och ny utformning av taket över Nordstadstorget (Nordstaden S:1), inom stadsdelen Nordstaden.

2. Planarbetet påbörjas tidigast år 2020.

Sammanfattning

Ansökan berör en del av Nordstans köpcentrum som bildar Göteborgs historiska stadskärnas front mot norr och öster, med Göteborgs centralstation och flera kollektivtrafikknutpunkter i omedelbar närhet. Nordstans parkeringshus två översta parkeringsplan föreslås ersättas med en påbyggnad om cirka 13 500 m2 BTA

huvudsakligen för bostadsändamål, preliminärt 140 lägenheter. Genom omvandling av nedre parkeringsplan skapas cirka 2500 m2 BTA nya verksamhetsytor. Mer än hälften av parkeringsplatserna bevaras.

Stadsbyggnadskontoret anser att det är positivt att parkeringshuset utvecklas och att kvarteret får ett mer blandat innehåll genom omvandling av delar av parkeringshuset till verksamhetslokaler och påbyggnad med företrädesvis bostäder. Det ligger i linje med översiktsplanens strategier. Den pågående detaljplanen Norr om Nordstan studerar tillbyggnad av parkeringshuset åt norr och öster, vilket tillsammans med Västlänkens uppgång och detta förslag ger förutsättningar för ett mer öppet, inbjudande och befolkat kvarter.

Förslaget är omarbetat efter att byggnadsnämnden 2018-10-23 återemitterade det negativa planbeskedet avseende ett mycket mer omfattande påbyggnadsförslag.

Den nu föreslagna påbyggnaden tar upp det centrala nordsydliga stråket genom att dela upp påbyggnaden i två slutna/halvslutna kvarter, vilket med fördel även betonas i Stadsbyggnadskontoret

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2019-05-24

Byggnadsnämnden 2019-06-18 Diarienummer 0367/16

Handläggare Sandra Trzil

Telefon: 031-368 15 51

E-post: sandra.trzil@sbk.goteborg.se

(2)

tillbyggnadens fasadutformning. Påbyggnaden om tre våningar som hamnar någorlunda jämnhögt med taken i söder bedöms preliminärt rymmas inom stadskärnans

sammanhållna stadskropp, men kan innebära negativ påverkan på kulturmiljön. I det fortsatta planarbetet krävs en fördjupad analys av kulturmiljövärdena och ett omsorgsfullt gestaltningsarbete som tar hänsyn till kulturmiljön i ett bredare stadsmiljösammanhang, i förhållande till den närmast angränsande bebyggelsen och dess taklandskap samt i det nya tilläggets volym- och takuppbyggnad, materialitet, färgskala och detaljutformning.

Parallella uppdrag kan vara ett lämpligt sätt att arbeta vidare med utformningen av påbyggnaden gärna samordnat med den föreslagna tillbyggnaden.

En ny takutformning över inomhusgatan Nordstadstorget bedöms positivt, då det öppnar upp för mer dagsljus och kan tillföra denna välanvända mötesplats högre arkitektonisk kvalitet.

Ekonomiska konsekvenser

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med intressent.

Barnperspektivet

Det är brist på social service och utrymmen för barn i de centrala delarna av staden.

Mångfaldsperspektivet

Nordstans köpcentrum med omgivningar upplevs som den socialt mest blandade stadsmiljön i Göteborg. Området har många besökare med varierande ärenden.

Omfattande nationell, regional och lokal kollektivtrafik finns på nära håll. Närheten till arbetsplatser, skolor, handel, kulturinstitutioner och attraktiva innerstadsmiljöer bidrar till liv och rörelse.

Jämställdhetsperspektivet

Området runt Nordstan är lätt tillgängligt med alla trafikslag, särskilt kollektivtrafik.

Kvällar och nätter upplevs området som otryggt.

Miljöperspektivet

Vid utveckling av området måste ett antal störningar och risker hanteras. Luftkvalitet, buller, översvämningsrisker är exempel på frågor som måste utredas och åtgärdas.

Omvärldsperspektivet

Området runt Nordstans köpcentrum är en viktig regional knutpunkt. Området står inför en kraftig utveckling. Tillgängligheten är god med kollektivtrafik av alla slag och regionala mål som arbetsplatser, skolor, handel, kulturinstitutioner och attraktiva innerstadsmiljöer finns inom räckhåll. Planering pågår för att öka inslaget av bostäder i närområdet vilket bedöms bidra till större blandning och en ökad trygghet. Friytor, social service och trivsamma platser, stråk och grönska krävs för att öka områdets attraktivitet.

Närheten till älven är en tillgång som kan utvecklas.

Bilagor

1. Förprövningsrapport

(3)

Ärendet

Nordstans Samfällighetsförening föreslår utveckling av befintligt affärs- och parkeringshus genom omvandling av nedre parkeringsplan till verksamhetsytor och påbyggnad med framförallt bostäder. Sökande önskar flexibel fördelning av bostäder och verksamhetslokaler.

Ny utformning föreslås av taket över inomhusgatan Nordstadstorget med mer dagsljusinsläpp och karaktärsskapande form.

Förslaget är omarbetat efter att byggnadsnämnden 2018-10-23 återemitterade det negativa planbeskedet avseende ett mycket mer omfattande påbyggnadsförslag.

Beskrivning av ärendet

Området är beläget i centrala Göteborg mellan Nils Ericsonsgatan i öster,

Kanaltorgsgatan i norr och Spannmålsgatan i söder. Det är en del av östra Nordstan och Göteborgs historiska stadskärna. Göteborgs centralstation och flera

kollektivtrafikknutpunkter finns i omedelbar närhet. Ansökan avser parkeringshuset som är en del av Nordstans köpcentrum, i väster granne med en kontorsbyggnad, f.d.

Götabanken, och i söder på andra sidan Spannmålsgatan, Femmanhuset. Nordstadstorget är en inomhusgata och ett evenemangstorg söder om parkeringshuset, en del av det nordsydliga stråket som går genom köpcentret från sydöstra city och Brunnsparken.

Förfrågan innebär att parkeringshusets två översta parkeringsplan ersätts med en

påbyggnad om tre våningar och cirka 13 500 m2 BTA huvudsakligen för bostadsändamål, preliminärt 140 lägenheter. Genom omvandling av nedre parkeringsplan skapas cirka 2500 m2 BTA nya verksamhetsytor. Mer än hälften av parkeringsplatserna bevaras.

Område som berörs av ansökan, röd linje. Pågående detaljplan Norr om Nordstan, vitt fält.

(4)

Möjlig struktur på påbyggnaden följer det befintliga gatunätet. I bilderna syns även den tänkta tillbyggnaden av kvarteret mot norr och öster.

Sektion genom påbyggnadens innegård (grått), nya verksamhetsytor (blått), tillbyggnaden i detaljplanen Norr om Nordstan (grönt), befintlig parkering (gult).

(5)

Vyer från Kanaltorget (föregående sida) och söderifrån. Påbyggnaden bedöms rymmas inom stadskärnans sammanhållna skala.

Föreslagen ny utformning av taket över Nordstanstorget.

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Området hör till centrala Göteborg, innerstaden och gränsar till förnyelseområden inom centrala Göteborg. Viktiga strategier är att eftersträva levande centrum med attraktiva stadsrum, blanda i form och funktion, öka bostadsinnehållet, värna de kulturhistoriska värdena och ta hänsyn vid nybyggnad.

Gällande detaljplan för Nordstan och Hotell Eggers, akt 1480K-II-5081, anger

kvartersmark med användningen centrum och parkering. Genomförandetiden har gått ut.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:

(6)

2018-10-23 att återremittera ärendet, ett negativt planbesked på det ursprungliga förslaget, med syfte att finna en gemensam vision mellan sökande och stadsbyggnadskontoret i enlighet med yrkandet från (MP)(S)(V).

Stadsbyggnadskontorets bedömning

Nordstans köpcentrum ligger i stadens och regionens kärna, intill centralstationen och de mest använda kollektivtrafikknutpunkterna. Det utgör både en barriär och en koppling mellan den historiska stadskärnan och centralstationen samt stadsförnyelseområdena i norr och öster. Parkeringshuset upptar Nordstans nordöstligaste kvarter med en storskalig och sluten fasad mot nordöst. En förnyelse av denna del av kvarteret ligger i linje med översiktsplanens strategier, Vision Älvstaden och Stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet. Stadsbyggnadskontoret anser att det är positivt att parkeringshuset utvecklas och att kvarteret får ett mer blandat innehåll genom omvandling av delar av parkeringshuset till verksamhetslokaler och påbyggnad med företrädesvis bostäder. Den pågående detaljplanen Norr om Nordstan studerar tillbyggnad av parkeringshuset åt norr och öster, vilket tillsammans med Västlänkens uppgång och detta förslag ger

förutsättningar för ett mer öppet, inbjudande och befolkat kvarter.

En del av förslaget avser en ny takutformning över inomhusgatan Nordstadstorget, vilket bedöms positivt då det öppnar upp för mer dagsljus och kan tillföra denna välanvända mötesplats högre arkitektonisk kvalitet.

Det föreliggande förslaget har på uppdrag av nämnden tagits fram i samverkan mellan sökande och stadsbyggnadskontoret och grundar sig i platsens förutsättningar och kulturmiljösammanhang. Den föreslagna påbyggnaden tar upp det centrala nordsydliga stråket genom att dela upp påbyggnaden i två slutna/halvslutna kvarter, vilket med fördel även betonas i tillbyggnadens fasadutformning. Påbyggnaden om tre våningar som hamnar någorlunda jämnhögt med taken i söder bedöms preliminärt rymmas inom stadskärnans sammanhållna stadskropp, men kan innebära negativ påverkan på

kulturmiljön. I det fortsatta planarbetet krävs en fördjupad analys av kulturmiljövärdena och ett omsorgsfullt gestaltningsarbete som tar hänsyn till kulturmiljön i ett bredare stadsmiljösammanhang, i förhållande till den närmast angränsande bebyggelsen och dess taklandskap samt i det nya tilläggets volym- och takuppbyggnad, materialitet, färgskala och detaljutformning. Parallella uppdrag kan vara ett lämpligt sätt att arbeta vidare med utformningen av påbyggnaden gärna samordnat med den föreslagna tillbyggnaden.

Den nya bostadsbebyggelsens villkor i kvarteret behöver studeras; var entréer placeras, vilka stråk och samband kan skapas både i entréplan och vertikalt, hur blir utemiljöerna i markplan och bostädernas gårdsmiljö/parkeringshusets tak. Flera av frågor är

gemensamma med den pågående detaljplanen Norr om Nordstan varför en tidsmässig samordning av processerna kan bidra till bättre ömsesidiga lösningar. Flera av

utredningar som behövs pågår redan i detaljplanen Norr om Nordstan och kan användas eller kompletteras.

Sökande har tidigare meddelats att staden inte avser att låta påbyggnad av Nordstans parkeringshus ingå i detaljplanen Norr om Nordstan med de viktiga infrastrukturprojekten Hisingsbrons ramper och västra uppgångar till Västlänkens station Centralen. Det

avvisades på grund av risken för att tidplaner kan komma att påverkas.

(7)

Samband, beroenden och prioriteringsgrund

Utvecklingen av den omgivande stadsmiljön ger förutsättningar för och påverkar hur Nordstan kan utvecklas. Detaljplanering pågår i olika skeden för ny markanvändning, exempelvis tät och hög ny bebyggelse vid Centralstationen, ny bebyggelse på den överdäckade Götaleden, Västlänkens station med uppgångar, ny Hisingsbro med ny bebyggelse vid brofästet, ramper och utvidgade kollektivhållplatser, ny trafikföring för alla trafikslag, kopplingar till kajstråket och älven. Utredningar pågår om övergripande förutsättningar som luftföroreningar, buller, låga marknivåer och risk för översvämningar med mera.

Stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet omfattar ett delområde i Älvstaden och omger den historiska stadskärnan där Nordstan ingår. Programmet tar upp den övergripande stadsstrukturen med ny bebyggelse, platser och stråk. Ett ökat

bostadsinnehåll är önskvärt och studier pågår om förutsättningar för detta liksom för hur behovet av social service kan tillgodoses.

Förslag till tillbyggnad av parkeringshuset hanteras i den angränsande pågående detaljplanen Norr om Nordstan. Andra frågor är in- och utfarter samt hur byggnaderna kan anpassas till nya högre marknivåer som föreslås pga. översvämningsrisker.

Principer för stadsutvecklingen i stadsdelen behöver tas fram i en fortsatt process mellan staden och berörda fastighetsägare. Detta bör vara en del i det pågående arbetet med FÖP för Centrala Göteborg respektive stadsutvecklingsprogram för Södra Centrum.

Som stöd för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra projekt har planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP och prioriterade mål i budget analyserats. Sammanvägning av måluppfyllelse visar att det är lämpligt att utföra en detaljplan.

Stadsbyggnadskontoret

Henrik Kant

Stadsbyggnadsdirektör

Martin Storm

Chef Planavdelningen

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :