Tentamensregler kunskapsprov BMA

Full text

(1)

Tentamensregler kunskapsprov BMA

Information till deltagare gällande regler för digital tentamen i skrivsal

Det är ditt ansvar att ta del av, förstå och följa dessa regler. Läs igenom och signera genom att markera i rutan längst ned.

Placering

Deltagare ska sitta på anvisad plats. Fri placering är inte tillåten.

Tillåten utrustning vid skrivplatsen

Dokument med inloggningsuppgifter samt giltig legitimation ska placeras väl synligt vid skrivplatsen.

Förutom ovanstående får endast pennor, radergummi, pennvässare, förtäring och dryck, samt eventuella tillåtna hjälpmedel och böcker (enligt instruktion från examinator) finnas vid skrivplatsen.

Ej tillåten utrustning vid skrivplatsen

Pennskrin, glasögonfodral, omslag till förtäring får inte finnas på skrivplatsen.

Ytterkläder och väskor ska lämnas på anvisad plats.

Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning ska vara avstängda och lämnas på anvisad plats.

Armbandsur och övriga klockor ska lämnas på anvisad plats.

Deltagare får inte låna utrustning och hjälpmedel av andra studenter under tentamen.

Endast papper utdelad av tentamensvakten får användas.

Tider

För att undvika störningar och se till att alla får rätt information gäller följande:

Deltagare som är försenade får vänta utanför skrivsalen och släpps in senast 30 minuter efter att skrivtiden har gått. Innan deltagare släpps in ska denne fått instruktioner (utanför skrivsalen).

Deltagare som är försenade mer än 30 minuter får inte tillträde till skrivsalen.

Deltagare får lämna salen tidigast 30 minuter efter tentamens början.

Samtal

Samtal eller annan kommunikation mellan deltagare får inte ske under tentamen.

Toalettbesök

(2)

Även om deltagaren inte skrivit något ska tentamen lämnas in. Detta då även blank skrivning räknas som provtillfälle.

Kladdpapper lämnas på skrivplatsen och får inte tas ut ur salen.

Om deltagaren utnyttjar hela tentamenstiden kommer deltagaren när tentamenstiden är slut att automatiskt navigeras till inlämningssidan. Deltagaren måste dock själv aktivt lämna in tentamen genom att trycka på ikonen ”lämna in”. ””. Deltagaren behöver sedan själv logga ut från systemet och datorn. Deltagaren sitter kvar på sin plats till dess att tentamensvakten ger klartecken att deltagaren kan lämna salen.

Misstänkt fusk

Vid fall av misstänkt för fusk får deltagaren slutföra tentamen.

Tentamensvakten rapporterar det misstänkta fusket till examinator eller person utsedd av examinatorn.

Tentamen bedöms inte förrän efter att beslut har fattats i disciplinärendet.

Störande beteende

Om en deltagare uppenbart stör eller hindrar tentamen, eller inte följer anvisningarna kan tentamensvakten be personen lämna salen.

Störande beteende rapporteras på motsvarande sätt som misstänkt fusk.

Vid eventuell utrymning av skrivsalen

Om skrivsalen utryms ska alla examinationsunderlag lämnas i skrivsalen.

När tillstånd att återvända till lokalen har meddelats ska examinationsunderlag lämnas in och kladdpapper samlas in av tentamensvakt.

Har examinationen avbrutits och deltagaren lämnat lokalen får examinationen inte återupptas, om inte examinator bedömer att eventuella försök till fusk har kunnat förhindrats.

Vid eventuellt avbrytande av examinationen

Om examinationen har avbrutits och deltagaren har lämnat lokalen får examinationen inte återupptas.

När du har läst igenom regler för digital tentamen i skrivsal, signera genom att markera i nedanstående ruta

Jag har tagit del av, förstår och kommer att följa KI:s regler för tentamen i skrivsal. Jag har kontrollerat att jag inte har följande med mig vid skrivplatsen: • Mobiltelefon och annan otillåten elektronisk utrustning • Armbandsur och övriga klockor

(3)

1

Apparatteknik centrifugering

Vilket av följande påstående kring centrifugeringsteknik är korrekt?

Välj ett alternativ:

Vid centrifugering rör sig partiklarna närmare rotationsaxeln.

Vid ett högre RPM/RCF roterar centrifugen snabbare.

Vid samma antal varv per minut ger mindre rotationsradie en större centrifugalkraft.

Vid differentialcentrifugering har partiklars densitet störst betydelse för separation.

Totalpoäng: 1

2

Apparatteknik mätområde

Vad menas med mätområde?

Välj ett alternativ:

Det intervall som värden för ett fysiologiskt mätvärde hos sjuka personer normalt ligger inom och som förutsäger prognos.

Det intervall mellan den lägsta och den högsta koncentrationen där en tillförlitlig mätning kan utföras.

Det intervall som används för en bedömning av intern kontroll.

Det intervall som värden för ett fysiologiskt mätvärde hos friska personer normalt ligger inom.

(4)

3

Apparatteknik nefelometri

Med nefelometri mäts:

Välj ett alternativ:

intensiteten hos det spridda ljuset i räta vinklar mot den infallande ljusstrålen.

mängden ljus som absorberats av provet.

mängden ljus som emitteras av provet.

intensiteten hos ljus som passerat genom mediet utan spridning.

Totalpoäng: 1

4

Beräkningar NADH

Du bereda 1,5 mL 75 mM (mmol/L) NADH lösning. Hur mycket NADH ska du väga upp om molmassan för NADH är 700 g/mol?

Välj ett alternativ:

7,88 mg

0,788 g

0,0078 g

78,8 mg

Totalpoäng: 1

(5)

5

Beräkningar NaCl Tris

Du vill bereda en lösning som ska innehålla 5 mM NaCl och 0,05 M Tris-Cl. Du utgår ifrån två olika stamlösningar, en NaCl-lösning med koncentrationen 0,25 M och en Tris-Cl-lösning med

koncentrationen 0,2 M. Hur mycket av stamlösningarna ska du ta för att bereda 0,25 L av lösningen?

Välj ett alternativ:

0,3125 mL NaCl-lösning och 25 mL Tris-Cl lösning

5 mL NaCl-lösning och 6,25 mL Tris-Cl lösning

1,25 mL NaCl-lösning och 62,5 mL Tris-Cl lösning

5 mL NaCl-lösning och 62,5 mL Tris-Cl lösning

Totalpoäng: 1

6

Beräkningar μg mg

Hur många μg motsvarar 0,0034 mg ? Välj ett alternativ:

34 μg

340 μg

3,4 μg

0,34 μg

(6)

7

Beräkningar potens

Vilket tal motsvarar 3,6*10 ? Välj ett alternativ:

-2

360

0,036

36

0,0036

Totalpoäng: 1

8

Beräkningar SDS %

Du ska bereda en lösning med sodium dodecyl sulfate (SDS) . Lösningens koncentration ska vara 10%. Hur mycket SDS ska du väga upp för att bereda 50 mL lösning? Molmassan för SDS är 288,372 g/mol.

Välj ett alternativ:

5 g

0,5 g

14,4 g

1,44 g

Totalpoäng: 1

(7)

9

Beräkningar spädning

Om du blandar 0,03 mL serum, 7 mL reagens och 7,97 mL H O. Vilken spädning av serum har du i den slutliga lösningen?

Välj ett alternativ:

2

1/400

1/5000

1/267

1/500

Totalpoäng: 1

10

Beräkningar citrat

Du vill bereda en citrat-lösning med slutkoncentrationen 3,5 mg/mL. Du utgår ifrån en

stamlösning av citrat med koncentrationen 13 g/L. Hur mycket av stamlösningen ska du ta för att bereda 6 mL lösning? Molmassan för citrat är 192,124 g/mol.

Välj ett alternativ:

1,15 μL

1,62 mL

1,15 mL

1,62 μL

(8)

11

Beräkningar glukos

Koncentrationen av glukos i blodet kan vara 4,0 mM. Hur många gram glukos har vi då i 500 mL blod? Molmassan för kolesterol är 180,156 g/mol.

Välj ett alternativ:

360 mg

1,44 g

721 mg

11,1 mg

Totalpoäng: 1

12

Beräkningar NaCl

Du löser 0,54 g natriumklorid i 600 mL vatten (ρ=1,0 g/cm ). Beräkna lösningens koncentration uttryckt i massprocent (w/w). Molmassan för NaCl är 58,44 g/mol.

Välj ett alternativ:

3

0,047 %

0,09 %

0,81 %

0,13 %

Totalpoäng: 1

(9)

13

Beräkningar seriespädning

Du har en stamlösning X med koncentrationen 4 g/L i rör A. Du tar 50 μL av stamlösningen till rör B som innehåller 950 μL H O. Från rör B tar du 10 μL till rör C som innehåller 990 μL H O. Från rör C tar du 100 μL till rör D som innehåller 900 μL H O. Vilken koncentration av X har du i rör D?

Välj ett alternativ:

2 2

2

20,0 μg/mL

0,2 μg/mL

0,2 mg/mL

2,0 μg/mL

Totalpoäng: 1

14

Beräkningar spädning brukslösning

Du ska göra 125 mL brukslösning. Den stamlösning som du har skall spädas 1:25 000 i H O.

Hur mycket stamlösning respektive vatten tar du?

Välj ett alternativ:

2

500 μL stamlösning samt 125 mL H O2

0,5 μL stamlösning samt 125 mL H O2

5 μL stamlösning samt 125 mL H O2

50 μL stamlösning samt 125 mL H O2

(10)

15

Kvalitetssäkring pre-analytiskt fel

Ett exempel på ett pre-analytiskt fel är Välj ett alternativ:

Ett provsvar som rapporteras som mg/L när g/L efterfrågas.

Ett analyssvar som är 157 mM när mätområde för analysen anges som 10-150 mM.

En analys med kontrollresultat som är 8,5 g/L när kontrollresultat ska vara <7,5 g/L.

Ett Na-citrat rör används när ett EDTA-rör efterfrågas vid provtagning.

Totalpoäng: 1

16

Kvalitetssäkring kontrollprover

Vilket påstående är korrekt för kontrollprover?

Välj ett alternativ:

Kontrollprover används för att bedöma interferens.

Kontrollprover med känt innehåll analyseras vid misstanke om systematiska fel.

Kontrollprover godkänns endast om de utfaller inom bestämda gränser.

Kontrollprover kan ersättas av en kalibreringskurva.

Totalpoäng: 1

(11)

17

Kvalitetssäkring post-analytiskt fel

Ett exempel på ett post-analytiskt fel är:

Välj ett alternativ:

Ett felaktigt kalibrerat analysinstrument.

Ett felaktigt analyssvar.

Ett felaktigt rapporterat provsvar.

Ett felaktigt märkt patientprov.

Totalpoäng: 1

18

Kvalitetssäkring riktighet

Vid analyser eftersträvas en hög riktighet. Vad menas med detta?

Välj ett alternativ:

Att medelvärdet avviker mycket från det sanna värdet.

Att mätvärdenas genomsnitt överensstämmer med det sanna värdet.

Att det är en liten variation mellan mätningarna.

Att spridningen av resultaten kring medelvärdet är stor.

Totalpoäng: 1

(12)

19

Kvalitetssäkring medelvärde

Vid räkning av celler i 6 A-rutor i en Bürkerkammare har följande resultat erhållits; 32, 39, 61, 44, 37, 69. Vilket blir medelvärdet?

Välj ett alternativ:

47

44

46

39

Totalpoäng: 1

20

Kvalitetssäkring variationskoefficient

Vilket påstående är korrekt för variationskoefficient?

Välj ett alternativ:

Variationskoefficienten är det värde med högst frekvens.

Variationskoefficienten uttrycker standardavvikelsen som procentandelar av medelvärdet.

Variationskoefficienten är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena för en population avviker från medelvärdet.

Variationskoefficienten är ett värde som är mittemellan det högsta och lägsta värdet.

Totalpoäng: 1

(13)

21

Kvalitetssäkring standardavvikelse

Vilket påstående är korrekt för standardavvikelse?

Välj ett alternativ:

Standardavvikelsen kan ses som medelvärdet av hur mycket observationsvärdena skiljer sig från undersökningens medelvärde.

Standardavvikelsen definieras som skillnaden mellan det största och det minsta observationsvärdet i serien.

Standardavvikelse är samma sak som varians.

Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg.

Totalpoäng: 1

22

Säkerhet LAF-bänk

När måste man arbeta i LAF-bänk (BSL2 säkerhetsbänk)?

Välj ett alternativ:

När man arbetar med humant material som t.ex. urin.

När man arbetar med frätande kemikalier.

När man arbetar med brandfarliga kemikalier.

När man arbetar med humant material som t.ex. sputumprov.

Totalpoäng: 1

(14)

23

Säkerhet faro-symbol

Vilken av följande faro-symboler visar att en substans är oxiderande?

Välj ett alternativ:

H

G

B

A

E

D

C

F

I

(15)

Totalpoäng: 1

24

Säkerhet skyddsutrustning

Vilken skyddsutrustning krävs vid arbete med substanser märkta med följande farosymbol?

Välj ett alternativ:

Ögonskydd, skyddskläder och handskar

Skyddsskor, skyddskläder och handskar

Ögonskydd och skyddskläder

Skyddskläder och handskar

Totalpoäng: 1

(16)

25

Säkerhet basala hygienrutiner

Vilket av följande ingår i basala hygienrutiner?

Välj ett alternativ:

Tvätt med tvål och vatten.

Tvätt med tvål och vatten samt noggrann torkning med pappershandduk.

Tvätt med tvål och vatten samt handdesinfektion med alkoholbaserat desinfektionsmedel.

Handdesinfektion med alkoholbaserat desinfektionsmedel.

Totalpoäng: 1

26

Säkerhet coronavirus

Coronavirus kan spridas via:

Välj ett alternativ:

Vertikal smitta

Blodsmitta

Vektorburen smitta

Droppsmitta

Totalpoäng: 1

(17)

27

Anatomi och fysiologi Sympatiska nervsystemet

Vilket alternativ är korrekt gällande det sympatiska nervsystemet?

Välj ett alternativ:

Det sympatiska nervsystemet är ett sensoriskt system.

När kroppen är i vila aktiveras det sympatiska nervsystemet.

Det sympatiska nervsystemet är viljestyrt.

Aktivering av det sympatiska nervsystemet höjer hjärtats slagfrekvens och blodtrycket.

Totalpoäng: 1

28

Anatomi och fysiologi digestion

I vilken ordning sker digestion?

Välj ett alternativ:

pharynx, cavum oris, ventriculus esophagus, duodenum, ileum och jejunum, rectum, colon

cavum oris, pharynx, esophagus, ventriculus, duodenum, ileum och jejunum, colon, rectum

cavum oris, ventriculus, pharynx, esophagus, , duodenum, colon, ileum och jejunum, rectum

pharynx, esophagus, cavum oris ventriculus, ileum och jejunum, duodenum, colon, rectum

Totalpoäng: 1

(18)

29

Anatomi och fysiologi muskelfibrer

Muskelfibrer är uppbyggda av fibriller. Vilka proteiner bygger upp dessa fibriller?

Välj ett alternativ:

Aktin och fibroin

Fibroin och myoglobulin

Aktin och myosin

Elastin och myosin

Totalpoäng: 1

30

Anatomi och fysiologi vt22

Vilket av följande påståenden är korrekt?

Välj ett alternativ:

Ca 40% av kroppsvikten är vatten.

Det mest förekommande proteinet i blod är albumin.

Den totala blodvolymen är ungefär 20% av kroppsvikten.

Normalt pH på hud är 7,0-7,5.

Totalpoäng: 1

(19)

31

Anatomi och fysiologi senor

Vilket av följande påstående är korrekt för senor.:

Välj ett alternativ:

Senor består av muskelvävnad som fäster vid skelettet.

Senor kopplar ihop ben till andra ben.

Senor förbinder skelettmuskler med skelettets ben.

Senor är alltid långa och elastiska.

Totalpoäng: 1

32

Anatomi och fysiologi aldosteron

Vilket påstående är korrekt för hormonet aldosteron?

Välj ett alternativ:

Det reglerar blodets glukosnivå.

Det reglerar blodtrycket.

Det bildas i njurarna.

Det bildas i levern.

Totalpoäng: 1

(20)

33

Biokemi natrium-kalium pump

Vilket av följande påstående är korrekt för natrium-kalium pumpen (Na /K -ATPase)?

Välj ett alternativ:

Natrium-kalium pumpen ger en positiv laddning på insidan av cellen.

Natrium-kalium pumpen ger upphov till membranpotential.

Natrium-kalium pumpen är lokaliserad i cytosolen.

Natrium-kalium pumpen är exempel på passiv transport.

Totalpoäng: 1

34

Biokemi glykogen

Vilket av följande påståenden för glykogen är korrekt?

Välj ett alternativ:

Det är ett hormon som reglerar blod-glukos koncentrationen.

Den bildas i binjurebarken.

Den finns huvudsakligen i skelettmuskel och fettvävnad.

Det är en lagringsform för glukos.

Totalpoäng: 1

(21)

35

Biokemi enzymer

Vilket påstående om enzymer är korrekt?

Välj ett alternativ:

De bidrar till att produkten är mer stabil än substratet.

De sänker aktiveringsenergin för en reaktion.

De säkerställer att allt substrat omvandlas till produkt.

De katalyserar alltid irreversibla reaktioner.

Totalpoäng: 1

(22)

36

Biokemi biomolekyl

Vilken typ av biomolekyl visas i bilden?

Välj ett alternativ:

En kolhydrat

En keto-alkohol

En fettsyra

En sphingolipid

Totalpoäng: 1

(23)

37

Biokemi CAC

Vilket av följande påståenden är korrekt för citronsyracykeln (TCA cycle)?

Välj ett alternativ:

Den deltar i både anabola och katabola reaktionssekvenser.

Den regleras hormonellt.

Den sker både aerobt och anaerobt.

Den sker i cytosolen.

Totalpoäng: 1

38

Biokemi hemoglobin

Hemoglobin är ett protein med flera viktiga funktioner. Vilket av följande exempel är en av hemoglobins funktioner?

Välj ett alternativ:

Att katalysera omvandling av koldioxid till HCO .3-

Att reglera koagulationskaskaden.

Att som buffert reglera pH i blod.

Att stabilisera cellmembranet hos erytrocyter.

Totalpoäng: 1

(24)

39

Cellbiologi organeller

Vilken typ av organeller kan finnas i prokaryota celler?

Välj ett alternativ:

Endoplasmatiskt retikulum

Golgi-apparat

Cellkärna

Fimbrier

Totalpoäng: 1

40

Cellbiologi Golgi

Vilken huvudsaklig funktion har golgi-apparaten?

Välj ett alternativ:

Produktion och transport av fettsyror.

Transkription av DNA.

Nedbrytning av toxiska substanser.

Glykosylering av proteiner.

Totalpoäng: 1

(25)

41

Cellbiologi centrosom

Centrosomens funktion är att:

Välj ett alternativ:

Reglera osmos.

Reglera celldelning.

Reglera sekretion.

Reglera proteinsyntes.

Totalpoäng: 1

42

Cellbiologi meios

Vilken av följande beskriver bäst meios?

Välj ett alternativ:

Fyra haploida dotterceller bildas.

Fyra diploida dotterceller bildas.

Två diploida dotterceller bildas.

Två haploida dotterceller bildas.

Totalpoäng: 1

(26)

43

Cellbiologi cellmembranet

Vad består cellmebranet av:

Välj ett alternativ:

Fosfolipider och kolhydrater.

Kolhydrater, proteiner och kolesterol.

Proteiner, fosfolipider och kolesterol.

Proteiner och kolesterol.

Totalpoäng: 1

44

Cellbiologi signaltransduktion

Vilket av följande påståenden är korrekt för cellulär signaltransduktion?

Välj ett alternativ:

Det är signalering från en intracellulär till en extracellulär respons.

Det kan ske med hjälp av proteaser.

Det involverar ofta kinaser och fosforylering.

Det möjliggör direkt transfer av joner mellan celler.

Totalpoäng: 1

(27)

45

Molekylärbiologi DNA molekyl

Den del av en DNA-molekyl som kodar för protein kallas:

Välj ett alternativ:

Intron

Promotor

Kodon

Exon

Totalpoäng: 1

46

Molekylärbiologi translation

Translation kallas processen där genetisk information förs över från Välj ett alternativ:

DNA till mRNA

sRNA till protein

mRNA till protein

mRNA till tRNA

Totalpoäng: 1

(28)

47

Molekylärbiologi metod modifiera DNA

Med vilken molekylärbiologisk metod kan man modifiera DNA?

Välj ett alternativ:

Southern blot

PCR

CRISPR/Cas9

MALDI-ToF

Totalpoäng: 1

48

Molekylärbiologi Trisomi

Vad är trisomi:

Välj ett alternativ:

Att två kromosomer har brutits av och bytt plats med varandra.

Att en del av en kromosom är duplicerad.

Att delar av en kromosom saknas.

Att man har en extra kromosom.

Totalpoäng: 1

(29)

49

Molekylärbiologi replikation

Vid replikation sker DNA-syntesen:

Välj ett alternativ:

Konservativt och unidirektionellt

Semikonservativt och bidirektionellt

Konservativt och bidirektionellt

Semikonservativt och unidirektionellt

Totalpoäng: 1

50

Molekylärbiologi poly A

Vilken funktion har polyadenylering av mRNA:

Välj ett alternativ:

Det förlänger livslängden för mRNA.

Det fungerar som en second messenger.

Det underlättar extracellulär transport.

Det möjliggör igenkänning av ribosomen.

Totalpoäng: 1

(30)

51

Farmakologi CYP enzymer

Cytokrom P450 (CYP) enzymer är viktiga i läkemedelsmetabolism – vilket av följande påståenden stämmer för CYP enzymer?

Välj ett alternativ:

Finns till stor del i cytosolen i hepatocyter.

CYP deltar i omvandlingen av vattenlösliga läkemedel till mer fettlösliga metaboliter.

Genetiska variationer i CYP-gener kan göra att man olika effektiv på att metabolisera vissa läkemedel

CYP enzymer inaktiverar samtliga läkemedel.

Totalpoäng: 1

52

Klinisk kemi PKU

Vilken sjukdom orsakas av mutationer i genen som kodar för enzymet fenylalaninhydroxylas?

Välj ett alternativ:

Propionsyrauri

Maple syrup urine disease

Fenylketonuri

Medium chain acyl-coA dehydrogenasbrist

Totalpoäng: 1

(31)

53

Klinisk kemi hjärtinfarkt

Vilket är de vanligaste analyserna för att diagnosticera hjärtinfarkt?

Välj ett alternativ:

CK-MB och Myoglobin

Troponin-T och Troponin-I

NT-proBNP och Kalium

Cytostatin och Kreatinin

Totalpoäng: 1

54

Klinisk kemi acidos

Vad kännetecknar en respiratorisk acidos?

Välj ett alternativ:

pH i blod >7,35 och sänkt pCO2

pH i blod <7,25 och förhöjt pCO2

pH i blod <7,25 och förhöjt pO2

pH i blod >7,35 och förhöjt pCO2

Totalpoäng: 1

(32)

55

Klinisk kemi glukos kontroll

Vilken analys kan användas för att uppskatta en persons långsiktiga blodsockerkontroll?

Välj ett alternativ:

B-HbA1c

fP-glukos

U-glukos

fS-C-peptid

Totalpoäng: 1

56

Klinisk kemi EDTA

EDTA är en antikoagulantia. Den hindrar koagulation genom att:

Välj ett alternativ:

Binda kalciumjoner som är nödvändigt som cofaktor till flera koagulationsfaktorer.

Binda K joner som behövs för syntes av flera koagulationsfaktorer i lever.+

Binda direkt till fibrinogen och hämma den.

Binda till antitrombin vilket i sin tur inhiberar trombin och fibrinbildning.

Totalpoäng: 1

(33)

57

Klinisk mikrobiologi - Gramfärgning

Vid en gramfärgning kan en bakterie färgas rosa-röd. Varför är det så?

Välj ett alternativ:

Eftersom bakterien har ett tjockt peptidoglukanlager där ett färgkomplex med kristallviolett och jod kan komplexbinda.

Eftersom bakterier har ett obetydligt innehåll av lipider i sin cellvägg så kan de kontrastfärgas med saffranin.

Eftersom cellväggen har en hög halt av lipider, vilket gör att den lätt avfärgas och sedan kontrastfärgas med saffranin.

Eftersom bakterier har ett tunt lager med peptidoglukan så kan kristallviolett och jod komplexbinda.

Totalpoäng: 1

58

Klinisk mikrobiologi - svampar och bakterier

Vilket av följande är korrekt för både svampar och bakterier?

Välj ett alternativ:

Samtliga bakterier och svampar har cytoplasmamembran.

De har båda cellorganeller som mitokondrier, ribosomer och golgi.

De är båda prokaryota och saknar kärna samt kärnmembran.

Samtliga bakterier och svampar har en cellvägg.

(34)

59

Klinisk mikrobiologi - MPR

Ett attenuerat vaccin som finns i det svenska barn vaccinationsprogrammet är det så kallade MPR vaccinet.

Vilka mikroorganismer skyddar detta vaccin emot?

Välj ett alternativ:

Mässling, Påssjuka och Röda Hund

Mässling, Vattkoppor och Röda Hund

Vattkoppor, Påssjuka och Röda Hund

Mässling, Påssjuka och Vattkoppor

Totalpoäng: 1

60

Klinisk mikrobiologi - virulens

Vilket påstående är korrekt avseende begreppet virulens?

Välj ett alternativ:

En högvirulent mikroorganism har en hög infektionsdos.

En högvirulent mikroorganism har en låg infektionsdos.

Virulens är ett annat ord för patogenicitet.

Virulens är ett annat ord för smittsamhet.

Totalpoäng: 1

(35)

61

Klinisk mikrobiologi - urinvägspatogener

Urinvägspatogener indelas i tre olika grupper primär, sekundär och tveksamma patogener.

Välj ett alternativ:

Sekundära urinvägspatogener är de arter som orsakar komplicerad UVI då de är samtliga resistenta mot flertalet antibiotika.

Tveksamma patogener är patogener som normalt sett tillhör den periuretrala mikrobiota, men som sällan orsakar UVI.

Primära urinvägspatogener, är arter som orsakar UVI hos patienter med normala urinvägar.

Samtliga urinvägspatogener kan ge upphov till infektioner hos de med normala urinvägar.

Totalpoäng: 1

62

Klinisk mirobiologi - HBV

Hepatit B virus (HBV) isolerades på 60-talet och det är ett virus som är speciellt i många avseenden.

Vilket av följande påståenden är korrekt avseende HBV?

Välj ett alternativ:

HBV är ett DNA virus med mycket litet genom.

HBV kan orsaka en akut infektion som i cirka 70-80% av fallen utvecklas till en kronisk infektion.

(36)

63

Klinisk immunologi - flockimmunitet

Ett begrepp som ofta diskuteras när man talar om vaccinationer är flockimmunitet (Herd immunity).

Vilket av nedanstående påståenden är korrekt avseende flockimmunitet?

Välj ett alternativ:

Beskrivning av infektionskedjan vid smittsamma sjukdomar som överförs från individ till individ.

Den immunitet som uppstår när vaccinationen av en betydande del av en population ger ett visst skydd för personer som inte har utvecklat immunitet.

Ju större andel av individer som är resistenta, desto större är sannolikheten för att en känslig individ kommer att komma i kontakt med en infektiös individ.

För att en flockimmunitet ska bildas, krävs en vaccinationstäckning på allt mellan 40-50%, lite olika beroende på mikroorganism.

Totalpoäng: 1

64

Klinisk immunologi - ELISpot

Vilken metod kan användas för att mäta mängden cytokinproduktion per cell?

Välj ett alternativ:

ELISpot

ELISA

LC-MS

FACS

Totalpoäng: 1

(37)

65

Klinisk immunologi - antikroppar luftvägsinfektion

Vilken isotyp av antikroppar är viktig vid luftvägsinfektioner?

Välj ett alternativ:

IgM

IgG

IgE

IgA

Totalpoäng: 1

66

Klinisk immunologi - antigen

Vad är ett antigen?

Välj ett alternativ:

Det är en substans som kan generera ett immunsvar.

Det är en gen som inte är aktiv.

Det är ett annat namn för en antikropp.

Det är en immunoglobulin.

(38)

67

Transfusionsmedicin - Plasmagivare B-

Om man har blodgrupp B och är Rh negativ; till vem kan man då donera plasma?

Välj ett alternativ:

Patient med blodgrupp A som är Rh positiv

Patient med blodgrupp 0 som är Rh positiv

Patient med blodgrupp AB som är Rh negativ

Patient med blodgrupp A som är Rh negativ

Totalpoäng: 1

68

Transfusionsmedicin - blodgivning AB-

Om man har blodgrupp AB och är Rh negativ; till vem kan man då donera erytrocyter?

Välj ett alternativ:

Patient med blodgrupp A som är Rh negativ

Patient med blodgrupp AB som är Rh positiv

Patient med blodgrupp 0 som är Rh positiv

Patient med blodgrupp B som är Rh negativ

Totalpoäng: 1

(39)

69

Transfusionsmedicin - impedans

Impedans kan användas för att till exempel räkna celler i ett cellräkningsinstrument. Vilken är principen?

Välj ett alternativ:

En elektrisk ström bryts när cellen passerar.

En ljusstråle bryts när cellen passerar.

Ljus absorberas när cellen passerar.

Det bildas en elektrisk signal när cellen passerar.

Totalpoäng: 1

(40)

70

Hematologi - blodutstryk hypersegmenterad neutrofil

Bilden visar ett blodutsryk. Vad ser du på bilden?

Välj ett alternativ

Segmentkärning granulocyt

Hypogranulerad neutrofil

Hypersegmenterad neutrofil

Eosinfil granulocyt

Totalpoäng: 1

(41)

71

Hematologi - MCV

MCV (mean cell volume) används ofta inom anemidiagnostik. Ett högt MCV indikerar?

Välj ett alternativ:

Megaloblastanemi

Järnbristanemi

Sekundäranemi

Hemolytisk anemi

Totalpoäng: 1

72

Hematologi - neutrofiler

Vilken funktion har neutrofiler?

Välj ett alternativ:

De orsakar histamin-frisättning vid allergiska reaktioner.

De är viktiga för att presentera antigen vid virusinfektioner.

De är involverade i kroppens försvar mot parasitinfektioner.

De är centrala i kroppens försvar mot bakterier.

Totalpoäng: 1

(42)

73

Hematologi - lymfopoes

Vilket av följande beskriver i kronologisk ordning lymfopoesen?

Välj ett alternativ:

lymfoblast -> prolymfocyt -> plasmacell -> lymfocyt

prolymfocyt -> lymfocyt -> lymfoblast -> plasmacell

prolymfocyt -> lymfoblast -> plasmacell -> lymfocyt

lymfoblast -> prolymfocyt -> lymfocyt -> plasmacell

Totalpoäng: 1

74

Hematologi - myeloid cell

Vilken av följande celler är myeloid?

Välj ett alternativ:

T-lymfocyter

Trombocyter

B-lymfocyter

Basofila granulocyter

Totalpoäng: 1

(43)

75

Patologi - tvärsnitt hud

Bilden visar ett tvärsnitt av hud. Vad visar pilen?

Välj ett alternativ Subcutis

Dermis

Epidermis

Hypodermis

(44)

76

Patologi - programmerad celldöd

Vad är programmerad celldöd?

Välj ett alternativ:

nekros

apoptos

ortos

atrofi

Totalpoäng: 1

77

Patologi - mikroskop

Ett mikroskop har flera olika delar, vilken funktion har kondensorn?

Välj ett alternativ:

Ökar mängden ljus.

Sprider ut ljuset.

Fokuserar ljuset.

Minskar mängden ljus.

Totalpoäng: 1

(45)

78

Patologi - ökning av antal celler

Vad kallas en ökning av antalet celler i en vävnad eller ett organ utan tumörbildning?

Välj ett alternativ:

Hyperplasi

Aplasi

Neoplasi

Hypoplasi

Totalpoäng: 1

79

Patologi - epitelceller

Vilket av följande är korrekt för epitelceller?

Välj ett alternativ:

Epitelceller finns endast i vissa organ.

Epitelceller är alltid terminalt differentierade.

Epitel är en mycket homogen vävnadstyp.

Epitelceller har en mycket stor regenerativ förmåga.

Totalpoäng: 1

(46)

80

Patologi - histokemi

Vilken av följande färgningstekniker färgar cellkärnor blå

Välj ett alternativ:

Sirius

Van Gieson

Hematoxylin/eosin

Alcian Blue

Totalpoäng: 1

(47)

*COPY_OF* Information lämna in tentamen Kunskapsprov BMA

Tentamen är nu klar. Du lämnar in tentamen på nästföljande sida.

När du är redo att lämna in din tentamen går du till sidan med en bock (nästa sida)

För att lämna in tentamen så markerar du ikonen ”Lämna in nu” markerat med en röd ring på bilden ovan.

Om du inte har lämnat in tentamen när tentamen stängs, navigeras du automatiskt till inlämningssidan. Du måste då själv lämna in tentamen, du kan dock inte skriva något mer i tentamen.

När du lämnat in tentamen kommer får du upp följande vy.

(48)

Markera över kugghjulet i det övre högra hörnet. Pop up fönstret som du ser till höger visar sig. Tryck på logga ut.

Tänk på att behålla dina inloggningsuppgifter! Det är med dessa inloggningsuppgifter du hämtar ut din bedömda tentamen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :