• No results found

Promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare (Ju2020/04130)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare (Ju2020/04130)"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr: 20/01510

2020-11-19 Ert dnr:

Ju2020/04130

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Avdelningen för Juridik

Germund Persson Justitiedepartementet

Ju.remissvar@regeringskansliet.se

Ju.L4@regeringskansliet.se

Promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster

och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

(Ju2020/04130)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker författningsförslagen i promemorian. SKR lämnar därutöver vissa kommentarer.

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter

Ordningslagen ger regeringen möjlighet att föreskriva att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas inom ett visst område, om förbudet är nödvändigt att motverka epidemi. Denna möjlighet har utnyttjats genom förordningen (2020:114) om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (förbudsförordningen), där det sedan 29 mars föreskrivs att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Vissa lättnader har gjorts i förordningen dels såtillvida att förbudet inte gäller arrangemang som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskydds-åtgärder på serveringsställen (LTSS), dock med undantag för offentliga dans-tillställningar som ändå omfattas av förbudsförordningen, dels under vissa förut-sättningar vad gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. Med något undantag har alla länsstyrelser beslutat om

regionala skärpningar av dessa bestämmelser.

I den remitterade promemorian föreslås att gränsen på 50 personer i förbudsförord-ningen ska ändras till åtta personer. Vidare föreslås att undantaget för sådana verk-samheter som regleras i LTSS ska tas bort. Det innebär att för en restaurang som ordnar en konsert för de sittande restauranggästerna, kommer antalet gäster att be-gränsas till åtta. Utan sådant konstnärligt framförande kommer ingen exakt gräns att gälla för hur många som restauranggäster som får tas emot, däremot inskränkningarna i LTSS med tillhörande föreskrifter och allmänna råd liksom de föreskrifter och allmänna råd som Folkhälsomyndigheten beslutat enligt smittskyddslagstiftningen. SKR delar regeringens uppfattning att smittspridningen och belastningen på sjuk-vården, även intensivsjuk-vården, åter är alarmerande och att finns fog för ytterligare inskränkande bestämmelser i syfte att minska smittspridningen. SKR delar också uppfattningen att det finns fog för att använda bemyndigandet i ordningslagen och att tillfälligt skärpa bestämmelserna i förbudsförordningen i detta syfte. De föreslagna ändringarna i förordningen ter sig under omständigheterna rimligt avvägda, även om de innebär en stor inskränkning i mötes- och näringsfriheterna och också kommer att

(2)

2020-11-19 Vårt dnr:

20/01510 2 (2)

Ert dnr: Ju2020/04130

medföra märkbara ekonomiska konsekvenser för vissa verksamheter. Det gör att det är angeläget att inskränkningarna inte gäller längre än nödvändigt. Med dessa

kommentarer tillstyrker SKR författningsförslagen i promemorian.

SKR noterar att det i promemorian inte föreslås någon förändring när det gäller undantaget för 300 sittande deltagare, t.ex. på teaterföreställning eller biograf-föreställning. Samtidigt kan konstateras att de flesta länsstyrelser beslutat om lägre tillåtet maxantal vad gäller sittande deltagare. Det finns enligt SKR fördelar med att begränsande bestämmelser kan variera regionalt och lokalt beroende på smittsprid-ningens omfattning, så att inskränkningar i mötesfrihet och näringsfrihet inte

föreskrivs för områden där sådana inskränkningar inte är påkallade, men när problem med smittspridning finns i stort sett i hela landet och den allmänna maxgränsen på 300 sittande deltagare i de flesta län har ersatts av regionala beslut, anser SKR att det finns skäl att ändra maxgränsen i förordningen även för arrangemang med sittande

deltagare. Budskapet genom författningsändringen skulle på så sätt blir tydligare och mindre motsägelsefullt.

SKR noterar att det finns andra verksamheter, som faller utanför den möjliga regle-ringen enligt ordningslagstiftningen, där det från smittskyddssynpunkt också kan vara angeläget att minska antalet besökande, exempelvis i shoppingcentra. För serverings-ställen finns särskild reglering. Besöksförbud inom särskilda boenden har tidigare utfärdats med stöd av socialtjänstlagen och har aviserats ånyo. Inskränkningar kommer att genomföras med stöd av alkohollagstiftningen. I övrigt är det smitt-skyddslagens allmänna bestämmelser och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd meddelade med stöd av smittskyddslagstiftningen som enskilda, arbetsgivare och verksamheter har att hålla sig till. Folkhälsomyndighetens

bemyndigande i smittskyddslagen att besluta om avspärrning av område har hittills inte använts. Den här splittringen på olika lagar med olika syften och med föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer på olika nivåer och med olika avsändare, skapar oklarheter såväl för dem som driver verksamhet som för allmänheten, vilket SKR erfarit i löpande rådgivning till medlemmarna och vid mediakontakter. Förbundet har bl.a. noterat att vissa teatrar beslutat att ställa in återstående verksamhet under året med hänvisning till förbudet mot arrangemang med fler än åtta deltagare – trots att undantaget för 300 sittande deltagare enligt förslaget är avsett att behållas, låt vara att det också finns särskilda föreskrifter i olika län att förhålla sig till. Härtill kommer att förekomsten av sanktioner vid regelöverträdelser varierar och att tillsynen över efterlevnaden av reglerna ligger på olika myndigheter. – SKR vill därför i samman-hanget understryka behovet av en mera sammanhållen pandemi- eller krislagstiftning. Sveriges Kommuner och Regioner

Staffan Isling

References

Related documents

Hur sexuella övergrepp hanteras av idrottsrörelse, myndigheter och anhöriga får på så sätt inte bara en di- rekt betydelse för de utsatta i respektive fall, utan bidrar

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

Erik Henriksson

Vi är övertygade om att vi fortsatt hade kunnat hålla biograferna öppna på ett smittsäkert sätt med gällande begränsningar och hade önskat att regeringen, liksom tidigare,

Folkets Hus och Parker uppmanar därför alla artister vi samarbetar med, samt de lokala arrangörerna att lägga tid på att sätta sig in i, och anpassa sin verksamhet efter vad

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisations nr 212000-2254 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Box 201 776 28 Hedemora

Utöver Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd har länsstyrelserna beslutat om lokala föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Jessica Dahlbäck

Med utgångspunkt i detta uppdrag vill Kulturanalys betona de negativa konsekvenser för konst- och kulturverksamheter som det aktuella förslaget kommer att bidra till att

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I sammanhanget vill dock Polismyndigheten erinra om att det enligt den föreslagna förordningen i och för sig kommer att vara möjligt att även fortsättningsvis anordna

avvägningar som ska göras i övrigt enligt regeringsformen eller av konsekvenserna för företag, föreningar och enskilda. Mot bakgrund av det mycket tungt vägande intresset

Socialstyrelsen bedömer inte effekten på smittspridning av föreslagna åtgärder, men betonar att ett minskat antal nya smit- tade eller ett långsammare förlopp av nya smittade vore

Kulturrådet instämmer därför med, och vill speciellt understryka, att det är av yttersta vikt att dessa restriktioner omprövas och lättas så fort smittskyddsläget tillåter

Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än

Att inskränkningen avseende antalet deltagare nu kommer att gälla även för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen bör därtill

Svensk Kollektivtrafik bedömer att förslagen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte kommer att få

Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av del- tagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för

Våra klubbar och supportrar är fullt medvetna om att för det fall man inte kan leva upp till gällande krav – i fråga om fysisk distansering, att man stannar hemma om man är sjuk

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

En kontinuerlig omprövning av förbudet är nödvändig för att säkerställa att nyttan med förbudet, i form av minskad smittspridning, överväger de negativa konsekvenser som