• No results found

1 (1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1 (1)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1) Datum-Date Vår referens-Our reference

2020-10-26 C-B-20-120

Handläggare-Matter handled by Ert datum-Your date Er referens-Your reference

Petra Olsson Dnr M2020/01052/R

Phone +46 0760-00 92 09 Fax +46 155 26 31 17 petra.olsson@cyclife-edf.com

Cyclife Sweden AB Phone +46 155 60 64 00 Registered in Nyköping, Sweden Fax +46 155 26 31 17 Org. no. 559019-2455

SE-611 82 Nyköping VAT no. SE559019245501

SWEDEN

Visiting adress: Studsvik

Regeringskansliet, Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se

cc: christoffer.sheats@regeringskansliet.se

Remissvar avseende förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Cyclife Sweden AB har tagit del av rubricerat ärende utsänt av Miljödepartementet och tackar för möjligheten att inkomma med remissvar.

Ärendet

Inför ikraftträdandet av den nya lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologisk olycka, remitteras den tillhörande förordningen. Cyclife Sweden AB vill likväl särskilt lyfta det som yttras i det följande samt styrker förslaget givet att ändringsförslagen beaktas.

Cyclife Sweden AB Yttrande Ikraftträdande

Förslaget föreslår ett ikraftträdande den 1 jan 2021. Det förefaller vara en alltför snäv tidplan för att möjliggöra att nödvändiga försäkringar ska kunna upphandlas och levereras i tid. Cyclife Sweden AB föreslår därför att lag och förordning träder ikraft åtminstone ett år senare – det vill säga tidigast den 1 jan 2022. Det är mycket viktigt att ikraftträdandet sker vid ett årsskifte då försäkringsavtalen löper per

kalenderår.

Avgifter

Förslaget omfattar även förslag till avgiftsnivåer enligt Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Cyclife Sweden AB noterar att ärenden som faller under 5 § punkt 17 och 18 kan vara av sådan natur att de är frekvent återkommande. Den föreslagna avgiftsnivån (75 000 SEK) kan därför utgöra en betydande kostnad för aktörerna. Cyclife Sweden AB föreslår därför att dessa avgiftsnivåer sänks.

Med vänlig hälsning CYCLIFE SWEDEN AB

Petra Olsson

References

Related documents

Energiföretagen Sverige noterar att Strålsäkerhetsmyndigheten genomför en omfattande korrigering av tillsynsavgifterna vilket ger lägre ökning av avgiften för kärnkraftverk och

I den tidigare remissen rörande avgiftsnivåer för 2019 angavs också en prognos för avgiften för 2020.. Strålsäkerhetsmyndigheten angav då en förväntad höjning av avgiften

Delägarna är bland annat läkare, tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, sjukgymnaster/fysioterapeuter, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor,

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har anmodats inkomma med synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om

Av SSM:s underlag till ovanstående remiss framgår att avgifterna för tillsyn, beredskap och forskning för år 2021 föreslås öka med ytterligare 30 procent för OKG jämfört

avstå från att avge yttrande på remiss angående Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter

 PM om förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.. Utdragsbestyrkande

Förslaget omfattar även förslag till avgiftsnivåer enligt Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Energiföretagen