Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 1

Download (0)

Full text

(1)

Malmö stad 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2020-08-17 kl. 15:00-15:20

Plats Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande Anderas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Bärring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera Håkan Fäldt

Justeringen 2020-08-19

Protokollet omfattar §469

Underskrifter Sekreterare ...

Anna-Lena Alnerud

Ordförande ... ………

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Justerande ... ………

Håkan Fäldt

(2)

2

§ 469 Remiss från Socialdepartementet - En sjukförsäkring anpassad efter individen

STK-2020-833 Sammanfattning

Regeringen har tillkallat en särskild utredare med uppdrag att analysera delar av regelverket kring sjukförsäkringen och, om det bedömdes nödvändigt, lämna författningsförslag.

Utredaren har sett över behovet av anpassningar av försäkringsskyddet för personer med timanställningar och andra tidsbegränsade anställningar, av utredaren kallat

behovsanställningar och hur bedömningarna av rätten till sjukpenning ska göras för personer med dessa anställningar.

Dessutom har utredaren kartlagt om det nuvarande regelverket ger ett tillräckligt utrymme för att försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas tillvara fullt ut genom att utreda regelverket kring möjligheten att bevilja partiell sjukpenning utifrån en förläggning av arbetstiden där den försäkrade inte minskar sin arbetstid med lika mycket varje dag.

Stadskontoret instämmer i utredarens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till Socialdepartementet.

Beslutet skickas till

Socialdepartementet HR-avdelningen

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 200817 Remiss från Socialdepartementet - En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26)

Förslag till yttrande

En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26)

Remiss från Socialdepartementet - En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :