Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr:

18/04937

2019-01-04 Ert dnr:

M2018/02563/R

Sveriges Kommuner och Landsting

Post: 118 82 Stockholm, Besök:Hornsgatan 20 Tfn:växel 08-452 70 00, Fax:08-452 70 50 Org nr:222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Sektionen för planering, säkerhet och miljö

Carl Johan Bernelid

Miljö- och energidepartementet

10333 STOCKHOLM

Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter

De föreslagna ändringarna innebär att det vid bedömningen om en skada är en allvarlig miljöskada även ska beaktas om skadan har en betydande negativ effekt på ett havsområdes miljöstatus, och att miljöbalkens bestämmelser om allvarliga

miljöskador på vatten även ska tillämpas i Sveriges ekonomiska zon. Även en ändring i tillträdesbestämmelserna i miljöbalken föreslås och ändringen innebär att en

kommun eller en myndighet som ska genomföra efterbehandling i egenskap av huvudman kan ges tillträde till en fastighet, byggnad eller anläggning för att vidta åtgärderna.

Förbundet anser att ovanstående förändringar är bra och tillstyrker förslaget då det förtydligar, förenklar och gör det mer effektivt för tillsynsmyndigheter och för verksamhetsutövare.

Sveriges Kommuner och Landsting

Vesna Jovic

Gunilla Glasare

Figure

Updating...

References

Related subjects :