• No results found

Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
1
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Företagarna

Besöksadress: Rådmansgatan 40 | Postadress: 106 67 Stockholm www.foretagarna.se | info@foretagarna.se | 08-406 17 00 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm 2021-02-22 Vår referens

Erik Gustaf Ageberg

Er referens/Dnr FiS020/05036

Remissvar

Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet

Företagarna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget och får anföra följande.

Företagarna tillstyrker införandet av en riktålder för pension. Det är däremot fortsatt viktigt att företagare och andra har självbestämmande över sin privata pension och tjänstepension. Samtliga pensionsåldersrelaterade åldersgränser, liksom vissa åldersgränser i kringliggande trygghetssystem, ska på sikt kopplas till riktåldern. Den genomförda höjningen av LAS-åldern bör inte göras isolerat utan bör mötas av lindrigare regler från annat håll, exempelvis genom en förändrad grund för uppsägning av personliga skäl.

Det bör framhållas att en höjning av det förhöjda grundavdraget kan motverka regeringens ambition att understödja övergången till ett förlängt arbetsliv.

I promemorian konstateras att arbetet betyder så mycket mer än lönen, även för äldre. Ett meningsfullt arbete är, enligt regeringen, viktigt för individens självbestämmande,

upplevelsen av livskvalitet och delaktighet, liksom att vara en del av en arbetsgemenskap. Företagarna instämmer i beskrivningen, men vill understryka att det inte kan vara

arbetsgivares skyldighet att tillgodose detta behov.

Det kan konstateras att det saknas beloppsmässiga uppskattningar av de möjligt ökade administrativa kostnaderna till följd av förslaget.

Incitamenten att arbeta högre upp i åldrarna bör stärkas. Den som anställer någon efter 65 års ålder betalar endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och inte hela

arbetsgivaravgiften på 31,42 procent. Företagarna anser att för den som arbetar med F-skatt efter riktåldern bör inkomstskatten halveras eller slopas helt. Det skulle ge incitament att arbeta i eget företag längre upp i åldrarna.

Fredrik Östbom Samhällspolitisk chef Företagarna

Erik Gustaf Ageberg Näringspolitisk expert Företagarna

References

Related documents

Alla kommuner klarar inte plan- och bygglagens krav på max tio veckors handläggningstid för ärenden om lov och förhandsbesked.. Läget är trots allt inte så allvarligt som

I den slutliga handläggningen av ärendet har även Lars Lööw, överdirektör, Gunilla Ekstedt Åberg, biträdande rättschef och Thomas Hagman, chef Ledningsstaben deltagit.

När till exempel åldersgränserna för att ta ut allmänpension, garantipension samt den så kallade LAS-åldern höjs, är det också motiverat att även åldern för att få

I den slutliga handläggningen har även enhetschef Tomas Jonsson deltagit.. Föredragande har varit verksamhetscontroller

Beslut om detta remissvar har fattats av enhetschefen Jeanette Carlsson efter föredragning av verksjuristen Monika Haraldsson..

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Detta yttrande har beslutats

I budgetpropositionen för 2021 aviserades att åldersgränserna i pensionssystemet och angränsande trygghetssystemen bör ändras för att understödja övergången till ett

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Förslaget att åldersgränsen höjs 2023 för det förhöjda grundavdraget innebär att detta omfattar personer som har fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång från att

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell

Regelrådet har dock inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens kvalitativa beskrivning och finner därför att avsaknaden av en kvantitativ beskrivning kan

I remissvaret konstaterade Region Stockholm att det är viktigt att även övriga system anpassas för att bidra till att arbetslivet förlängs och att allt fler arbetar längre.

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-15 DIARIENR 2020/224-4 ER BETECKNING Fi2020/05036 Regeringskansliet

Givet att åldersgränserna för kompletterande privat försäkring anpassas till de höjda åldersgränserna leder det till ökade kostnader och höjda premier för

TCO tillstyrker förslagen om höjda åldersgränser för det förstärkta grundavdraget i skattesystemet samt för sociala avgifter och allmän löneavgift inom ramen

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter till promemorians förslag om att höja åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget och.. socialavgifterna i två steg (från