• No results found

Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Företagarna

Besöksadress: Rådmansgatan 40 | Postadress: 106 67 Stockholm www.foretagarna.se | info@foretagarna.se | 08-406 17 00 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm 2021-02-22 Vår referens

Erik Gustaf Ageberg

Er referens/Dnr FiS020/05036

Remissvar

Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet

Företagarna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget och får anföra följande.

Företagarna tillstyrker införandet av en riktålder för pension. Det är däremot fortsatt viktigt att företagare och andra har självbestämmande över sin privata pension och tjänstepension. Samtliga pensionsåldersrelaterade åldersgränser, liksom vissa åldersgränser i kringliggande trygghetssystem, ska på sikt kopplas till riktåldern. Den genomförda höjningen av LAS-åldern bör inte göras isolerat utan bör mötas av lindrigare regler från annat håll, exempelvis genom en förändrad grund för uppsägning av personliga skäl.

Det bör framhållas att en höjning av det förhöjda grundavdraget kan motverka regeringens ambition att understödja övergången till ett förlängt arbetsliv.

I promemorian konstateras att arbetet betyder så mycket mer än lönen, även för äldre. Ett meningsfullt arbete är, enligt regeringen, viktigt för individens självbestämmande,

upplevelsen av livskvalitet och delaktighet, liksom att vara en del av en arbetsgemenskap. Företagarna instämmer i beskrivningen, men vill understryka att det inte kan vara

arbetsgivares skyldighet att tillgodose detta behov.

Det kan konstateras att det saknas beloppsmässiga uppskattningar av de möjligt ökade administrativa kostnaderna till följd av förslaget.

Incitamenten att arbeta högre upp i åldrarna bör stärkas. Den som anställer någon efter 65 års ålder betalar endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och inte hela

arbetsgivaravgiften på 31,42 procent. Företagarna anser att för den som arbetar med F-skatt efter riktåldern bör inkomstskatten halveras eller slopas helt. Det skulle ge incitament att arbeta i eget företag längre upp i åldrarna.

Fredrik Östbom Samhällspolitisk chef Företagarna

Erik Gustaf Ageberg Näringspolitisk expert Företagarna

References

Related documents

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell