• No results found

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet, Fi2020/05036

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet, Fi2020/05036"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

PM 5 9 0 0 3 1 .0

Remissyttrande Dok.bet. PID180329

2021-02-18

Version 1.0 Dnr/ref. VER 2020-519

Finansdepartementet

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet, Fi2020/05036

Pensionsmyndigheten har inga invändningar mot förslagen om ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet.

Pensionsmyndigheten anser dock att det kan finnas skäl att avvakta åldershöjningen från 65 år till 66 år avseende skatte- och socialavgifter från och med januari 2023. Först när riktåldern höjs till 67 år skulle ”skattereglerna” höjas till 66 år. Genom att behålla den lägre inkomstskatten vid 65 år, i tre år, via det förhöjda grundavdraget och det dubbla jobbskatteavdraget, när riktåldern för pension höjs till 66 år kommer fler arbetstagare att känna av skattesänkningen innan arbetstagaren tar beslut om att avsluta arbetslivet. Fler arbetstagare skulle därmed få erfarenhet av den lägre skatten innan de slutar att arbeta vilket sannolikt skulle medföra att fler skjuter fram sitt utträde ur arbetslivet. Genom att arbetslivet förlängs kan också långsiktigt höjda och hållbara pensioner tryggas. Ett högre arbetskraftsdeltagande är positivt för såväl samhällets, som pensionssystemets och enskilda individers ekonomi.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av enhetschef Kent Larsson. I beredningen av ärendet har jurist Hanna Johansson, analytiker Stefan Granbom och verksamhetsutvecklare Kristin Paulsson deltagit. I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Lena Aronsson, Kajsa Möller, Ole Settergren, Magnus Rodin, Erik Fransson, Bengt Blomberg och Carl-Magnus Löfström samt tillförordnad avdelningschef Biljana Lajic deltagit.

Daniel Barr

References

Related documents

Alla kommuner klarar inte plan- och bygglagens krav på max tio veckors handläggningstid för ärenden om lov och förhandsbesked.. Läget är trots allt inte så allvarligt som

I den nu aktuella promemorian (Fi2020/05036) föreslås att åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget ändras från 65 till 66 år samt att socialavgifter och löneavgift ska

När till exempel åldersgränserna för att ta ut allmänpension, garantipension samt den så kallade LAS-åldern höjs, är det också motiverat att även åldern för att få

Beslut om detta remissvar har fattats av enhetschefen Jeanette Carlsson efter föredragning av verksjuristen Monika Haraldsson..

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Patricia Isakson Rivas.. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen

Den genomförda höjningen av LAS- åldern bör inte göras isolerat utan bör mötas av lindrigare regler från annat håll, exempelvis genom en förändrad grund för uppsägning

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av utredare Eberhard Stüber.

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Lägre avgifter för äldre medarbetare kompenserar inte kostnaderna för det glapp som uppstår från 65 års ålder.. Glappet består i att Försäkringskassans förändrade

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått möjlighet att yttra sig över promemorian V issa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/ 05036). Myndigheten

Regelrådet har dock inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens kvalitativa beskrivning och finner därför att avsaknaden av en kvantitativ beskrivning kan

att genomförandet av de aviserade höjningarna av åldersgränserna i trygghetssystemen som lägsta ålder för uttag av garantipension, rätten till ersättning

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-15 DIARIENR 2020/224-4 ER BETECKNING Fi2020/05036 Regeringskansliet

Givet att åldersgränserna för kompletterande privat försäkring anpassas till de höjda åldersgränserna leder det till ökade kostnader och höjda premier för

TCO tillstyrker förslagen om höjda åldersgränser för det förstärkta grundavdraget i skattesystemet samt för sociala avgifter och allmän löneavgift inom ramen

Finansdepartementet har gett Umeå kommun möjlighet att yttra sig över: Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet. Umeå kommun tillstyrker utredningens

Förslaget att åldersgränsen höjs 2023 för det förhöjda grundavdraget innebär att detta omfattar personer som har fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång från att