• No results found

Promemorian Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid- 19 (Fi2020/02404/OU)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid- 19 (Fi2020/02404/OU)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Spelinspekt ionen

Box 199, SE 645 23 Strängnäs | Besöksadress Finningevägen 54 B

Telefon +46(0)152 650 100 | E-post registrator@spelinspektionen.se spelinspekt ionen.se

Datum 2020-05-28

Diarienummer 20Si1168 1(1)

Promemorian Reviderade förslag för ett stärkt

spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen

covid-19 (Fi2020/02404/OU)

Spelinspektionen vidhåller vad myndigheten har anfört i tidigare remissvar avseende promemorian Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Spelinspektionen vill tillägga att de föreslagna reglerna kan komma att påverka centrala delar i licenshavarens tekniska system. Olika gränser för olika spel kan i sig innebära en svårighet för spelbolagen att hålla isär gränsen i de fall

licenshavaren har licens att tillhandahålla både kommersiellt onlinespel och vadhållning. Spelinspektionen har inte närmare kunskap om hur omfattande ändringar det rör sig om, men det kan inte uteslutas att det rör sig om ändringar som är både tidskrävande och som till viss del kan medföra krav på omcertifiering av systemen. Det finns därför en risk att det finns licenshavare som inte kan uppfylla de nya kraven inom föreslagen tid.

I övrigt har Spelinspektionen inte några synpunkter på de reviderade förslagen.

Detta beslut har fattats av generaldirektören Camilla Rosenberg. Vid den slutliga handläggningen medverkade också chefsjuristen Johan Röhr, avdelningschefen Hanna Abrahamsson och juristen Linda Sandblom, föredragande.

References

Related documents

Remissvar PM Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen

Mot bakgrund av att analyser visat att spelandet inte ökat i den utsträckning som befarats, torde det enligt förbundet vara en tillräcklig åtgärd att det stärkta spelar- skyddet

Koncernen välkomnar det uppdrag Spelinspektionen erhållit om att redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att stänga ute olicensierat spel samt vilka effekter

 föreslår att Spelinspektionens nya uppdrag (Fi2020/01922OU), där det bland annat ingår att följa utvecklingen på spelmarknaden (det vill säga spelandet) kompletteras med

Spel för allmännyttiga ändamål gavs ett eget kapitel i den nya spellagen (kap. 6) och den 18 december 2018 beslutade riksdagen att ett av de nya målen för spelmarknaden ska vara

Föredragande har varit konkurrenssakkunnige

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte. Christina

Dess betydande roll bland personer med spelberoende i landet gör också att just denna spelform kan misstänkas vara en sådan som potentiellt kan mediera en eventuell påverkan