• No results found

Remissvar SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap Nykvarns kommun har tagit emot er remiss och avstår från att yttra sig i ärendet.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap Nykvarns kommun har tagit emot er remiss och avstår från att yttra sig i ärendet."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Remissvar 2021-01-22 Kommunledning Nykvarns kommun Christer Ekenstedt Utredare Telefon 08 555 010 97 christer.ekenstedt.lejon@nykvarn.se Justitiedepartementet Regeringskansliet Vår beteckning: KS/2021:59 Er beteckning: SOU 2021:2

Remissvar SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska

och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

Nykvarns kommun har tagit emot er remiss och avstår från att yttra sig i ärendet.

Med vänlig hälsning Frida Nilsson Kommundirektör NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se

References

Related documents

Vår uppfattning är att det skulle gynna Nykvarns kommun i dess helhet om beslutsfattarna skulle sträva mer efter att skapa ett Nykvarn som inte enbart ska locka till sig nya

Att ständigt utveckla och anpassa arbetssätt och arbetsplatser är en del i ett långsiktigt, strategiskt arbete som rör kommunens förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare för

 Kravet på språkliga kunskaper motsvarande godkänt betyg från kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) i kurs D, godkänt betyg i svenska eller svenska som

Om kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att kunna få svenskt medborgarskap leder till att fler personer får dessa kunskaper är det positivt, och kan på sikt

samhällskunskap ska kunna visas genom godkänt resultat på ett prov i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap eller på annat sätt som exempelvis godkänt betyg

Länsstyrelsen Värmland (fortsättningsvis Länsstyrelsen) avstyrker utredningens förslag om att införa ett krav på kunskaper i svenska och

Boverket har inom ramen för arbetet med de 15 utvalda urbana utvecklingsområdena ett uppdrag att bygga upp och sprida kunskap som kan bidra till en positiv utveckling i

Kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen) Karlstads kommun Kriminalvården Kumla kommun Kungsbacka kommun Landsorganisationen i Sverige Linköpings kommun

Tjänsteutlåtande – Remiss - SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. Remissvar

I betänkandet överväger utredningen en mängd myndigheter som skulle kunna få en roll i att identifiera vilka kunskaper som ska krävas samt att pröva dessa kunskaper m.m..

Vid beredningsmöte 2021-01-19 med kommunstyrelsens presidium beslutades att kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun inte avger svar på

Remiss, Krav på kunskaper i svenska och sam- hällskunskap för svenskt medborgarskap. Kalmar kommun avstår från att avge synpunkter på

LOs svar på remissen SOU 2021 nr 2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. LO avstår från att yttra sig

Trafikverket vill särskilt framhålla att vi delar utredningens ställningstagande gällande avvägningarna kring val av myndighet att utföra de

Kunskaper i det svenska språket och samhällskunskap är viktiga faktorer för integration och Umeå kommun välkomnar därför tydliga riktlinjer kring vad som avses med

Med vänlig hälsning Ann-Kristin

Sant liatias perrum cones verrumqui omniet, cullacest estions equatib eaquosto es mintion sequidenisi ium, blaut ex es ea suntisq uaerorum idis dolorerit preium facipsam.. Es

kommunen hyrt, vilket förklarar den stora förändringen i posten för leasing gällande fastigheter som per delår 2021 uppgår till 174 MSEK i jämförelse med helår 2020 då

5.6 Beslut om tillstånd att för den omyndiges räkning ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom som

Bolagspolicyn redovisar kommunens ägaridé, det vill säga motiven för varför kommunen äger bolag och vad ägandet syftar till, hur kommunallagens regler för styrning av

• Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget att ett avslag på en ansökan eller anmälan om svenskt medborgarskap på grund av att kravet på kunskaper i svenska

Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Annan åtgärd. Belysning,

Då detta styrdokument ansetts för detaljerat och inte följer de beslut om hur styrdokument för Nykvarns kommun ska se ut revideras policyn till att bli två delar; en policy och