• No results found

Utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-07-10 Ju2020/02657/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten

Utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet Remissinstanser Alingsås kommun Akademikerförbundet SSR Arboga kommun Arvika kommun Attunda tingsrätt

Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum Barnombudsmannen

Barnrättsbyrån Bodens kommun Borgholms kommun

Bris, Barnens rätt i samhället Brottsförebyggande rådet Brottsofferjouren Sverige

(2)

Brottsoffermyndigheten Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket Ekobrottsmyndigheten Falköpings kommun FoU-Södertörn

Fryshuset (Stiftelsen KFUM Söder) Föreningen Sveriges Socialchefer Förvaltningsrätten i Falun Förvaltningsrätten i Jönköping Gällivare kommun Göteborgs kommun Helsingborgs kommun Helsingborgs tingsrätt Herrljunga kommun

Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten för Västra Sverige Inspektionen för vård och omsorg Justitiekanslern

Kalmar kommun

(3)

Karlshamns kommun

Karolinska institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) Kriminalvården

Linköpings universitet (Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier) Linnéuniversitetet (Polisutbildningen)

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer Luleå tingsrätt Lycksele kommun Länsstyrelsen i Kronobergs län Malmö kommun Malmö tingsrätt Malung-Sälens kommun Malå kommun Maskrosbarn Mullsjö kommun

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Norrköpings tingsrätt

Offentliganställdas förhandlingsråd Osby kommun

(4)

Riksdagens ombudsmän

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället Ronneby kommun

Rädda Barnen Saco-S

Seko, Service- och kommunikationsfacket Skurups kommun Socialstyrelsen Solna kommun Statens institutionsstyrelse Statens skolverk Statskontoret

Stiftelsen Allmänna Barnhuset Stockholms kommun

Stockholms tingsrätt

Stockholms universitet (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Juridiska institutionen, Kriminologiska institutionen och Sociologiska institutionen)

Svea hovrätt

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri Sveriges advokatsamfund

(5)

Sveriges Domareförbund

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges kristna råd Säkerhetspolisen Säters kommun Tanums kommun Umeå kommun Unicef Sverige

Unga KRIS (ungdomsförbundet för Kriminellas Revansch I Samhället) Uppsala tingsrätt Västerviks kommun X-CONS Åklagarmyndigheten Ånge kommun Ängelholms kommun Örebro kommun

Örebro universitet (Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete) Östersunds kommun

I utkastet behandlas förslagen i betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) och de förslag i Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) och departementspromemorian Processrättsliga

konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) som rör slopad särbehandling av unga lagöverträdare. I betänkandet Slopad straffrabatt för

(6)

unga myndiga lämnas, i enlighet med utredningens uppdrag, förslag om att den s.k. ungdomsreduktionen ska slopas vid straffmätningen för samtliga brott som begås av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år.

I utkastet föreslås i stället att ungdomsreduktionen för den åldersgruppen ska slopas om det för brottet är föreskrivet fängelse i lägst ett år eller mer. Detsamma föreslås gälla vid bl.a. försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott. Vidare föreslås bl.a. att det inte ska krävas särskilda skäl för att döma lagöverträdare i den åldersgruppen till fängelse samt att samma straff ska kunna dömas ut som för andra myndiga lagöverträdare, t.ex. fängelse på livstid.

Frågor om straffrättslig särbehandling av unga myndiga lagöverträdare rymmer grundläggande frågor om bl.a. straffmätning och påföljdsval som kräver noggranna överväganden. I remissen ligger således att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och bedömningarna i utkastet i dessa delar. Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den

10 november 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till Ju.L5@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/02657/L5 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Clara Ahlqvist Ämnesråd

References

Related documents

kommer att medföra att exempelvis bötesstraff som enligt praxis idag inte reduceras för denna kategori ungdomar kommer att reduceras med hänsyn till ungdom i framtiden.. Om

Regeringen har vidare valt att inte gå vidare med förslaget i SOU 2018:85 om att avskaffa bestämmelsen i 28 § andra meningen LUL om att rätten inte, om det inte finns särskilda

handläggningen har tf avdelningschefen Anna Sundberg, avdelningschefen Peder Carlsson samt chefsjuristen Linda Almqvist deltagit.. Juristen Katarina Lagerstedt

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), och Avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet, har genom remiss den 7 oktober 2020 beretts tillfälle att avge ett

MUCF ser positivt på lagrådsremissens utkast som anger att ungdomsreduktionen vid straffmätningen endast ska slopas för dem som har fyllt 18 år och som har förberett, stämplat

 Socialnämnden i Ronneby anser att förslaget att ta bort särbehandlingen av åldersgruppen 18-20 år gör det tydligt att kriminalvården har ansvaret för påföljder vid brott

Utifrån den allvarsamma ökningen som gör sig gällande under de senaste 10 åren av kraftiga brott bland unga lagöverskridare anser Skurups kommun att man måste vidta

Utkastet hänvisar till att det i de övriga nordiska länderna inte finns några sär- skilda restriktioner i fråga om fängelsestraffets längd när det gäller unga lagöver-