Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall och förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

6004819_1_0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post

Huvudkontor Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr www.skogsstyrelsen.se

551 83 Jönköping 036-16 61 70 SE202100561201 YTTRANDE 1(1) Datum 2020-06-18 Diarienr 2020/1302 Er referens M2018/01322/R Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till

författningsändringar med allmänna regler för vissa

verksamheter som behandlar avfall och förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall

Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerad remiss. Förslagen berör Skogsstyrelsens verksamhetsområden.

Skogsstyrelsen har i ett tidigare yttrande (2018-12-13) framfört synpunkter på del 1 i detta uppdrag. Skogsstyrelsen ställde sig frågande till om förslaget att införa allmänna regler, med den utformning det hade då, var rätt väg att gå. Vi såg en risk att förslaget kunde innebära ökad administration och sämre

verktyg för att begränsa miljöpåverkan.

Skogsstyrelsens bedömning är att det förslag som nu lämnas är utformat på ett sådant sätt att de viktigaste av Skogsstyrelsens tidigare synpunkter tagits i beaktande. Vi noterar också att det inte finns något krav på att verksamheten ska bedrivas i enlighet med de allmänna reglerna. Verksamhetsutövaren kan välja att i stället anmäla eller pröva verksamheten i enlighet med det ordinarie prövningssystemet. Vår tolkning är att det förslag som nu lagts fram bör motverka onödig administration samtidigt som det regelverk som följer av avfallsdirektivet uppfylls.

I ärendet har generaldirektör Herman Sundqvist beslutat och markspecialist Andreas Drottvarit föredragande. I den slutliga handläggningen har också deltagit enhetschef Dan Rydberg, samt utredare David Ståhlberg.

Herman Sundqvist Generaldirektör

Andreas Drott Markspecialist

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :