Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sidan 1 1(1) Landstingsdirektörens stab

David Larsson 2016-11-25 Ärendenr 2016/01530 Dokumentnr

2016/01530-2

Landstingsstyrelsen

Budget Förvaltning Landstingsgemensamt 2017

Budget för förvaltning Landstingsgemensamma har fördelats per basenhet och ansvar. Förvaltningen är organiserad i tre basenheter Förtroendemannaorganisation,

Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval Blekinge. Enheten Anslag under landstingsstyrel-sen i sin tur uppdelad i områdena anslagför centrala verksamhetskostnader, anslag till externa organisation-er, anslag för avtalade avgifter till andra organisationorganisation-er, anslag för centrala personalkostnader och anslag för cen-trala kostnader inom säkerhetsområdet för att ytterligare öka tydligheten.

Budget 2017 är fördelad inom förvaltningen enligt nedan: Förtroendemannaorganisationen 17 488,4 tkr Anslag under landstingsstyrelsen 484 704,9 tkr

Hälsoval 634 940,0 tkr

Summa: 1 137 133,3 tkr

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa föreslagen budget för förvaltning Landstingsgemensamt 2017

Peter Lilja Monica Magnusson

Landstingsdirektör Ekonomidirektör

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :