"Röda telefonen&#34

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

~~

LANDSTINGET BLEKINGE

Nämnden för Blekingesjukhuset den 15 oktober 2015 13

§ 104

Motion angående röda telefonen

Nämnden för Blekingesjukhuset beslutar att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige

att

att

bifalla motionens första att-sats under förutsättning att inrättande av "Röda telefonen" i Blekinge sker inom ramen för beslutad budget

avslå andra att-satsen Sammanfattning av ärendet

Urinblåscancer är den femte vanligaste cancerformen i västvärlden och i Sverige upptäcks c:a 2500 nya fall varje år. De flesta som drabbas är män över 50 år. Blod i urinen är det vanligaste symtomet vid urinblås cancer. Motionären skriver vidare att patienter med blod i urinen ofta hamnar fel i vården. Många skickas hemmed antibiotika för att senare diagonostiteras med urinblåscancer.

Urologkliniken i Malmö startade i sa1narbete med RCC-syd projektet "Röda telefonen" i mars 2014. Personer som upptäcker blod i urinen kan ringa en urologsjuksköterska som direkt bokar patienten för undersökningar. "Röda telefonen" är öppen föl:1Iliddag måndag-fredag. Motionären menar att på detta sätt möjliggör man för individen att själv ta ansvar för att ko1n1na rätt i vården utan oftast helt onödiga mellanvägar.

Beslutsunderlag

Missiv: Förslag till yttrande över motion "angående röda telefonen"

Bilaga: Motion angående röda telefonen Förslag till beslut

Christel Friskopp (S) med instä1n1nande av Anders Lund (NI) och Björn Tenland Nurahdi (SD):

"att bifalla motionens första att-sats under förutsättningar att inrättande av "Röda telefonen" i Blekinge sker inom ra1nen för beslutad budget", "att avslå andra att-satsen"

Beslutsgång

Ordförande ställer bifallmot avslag på Christel Friskopps (S) förslag och finner att nämnden bifallit Christel Friskopps (S) förslag.

Protokollet ska skickas till Landstingsstyrelsen

Förvaltningschefen för Blekingesjukhuset

Figure

Updating...

References

Related subjects :